x
Food Science & Law (FSL) - jaargang 2024

Tijdschrift

Voedingsmiddelen, de technologieën en de warenwetgeving evolueren razendsnel, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat leeft in de wereld van voedselveiligheid, kwaliteitsbewaking, innovatie en reglementering rond voedingsmiddelen? Dan is een abonnement op dit tweetalig tijdschrift Food Science & Law (al dan niet in combinatie met Warenwetgeving Online) voor u de perfecte oplossing.

Met vier nummers per jaar blijft u steeds mee met alle veranderingen binnen dit vakgebied.

Een jaarabonnement op FSL bevat:

  • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

178
Sociaalrechtelijke kronieken (Soc.Kron.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Sociaalrechtelijke kronieken is een tweetalig tijdschrift dat een selectie biedt van de meest relevante en recente vonnissen en arresten met betrekking tot het sociaal recht. Naast de jurisprudentie is er ook steeds een doctrine-artikel waarin de redactie een actueel vraagstuk binnen het sociaal recht onder de loep neemt.
 
In dit tijdschrift komen alle domeinen van het sociaal recht aan bod:  arbeidsovereenkomsten, collectief arbeidsrecht, arbeidsongevallen, RSZ, werkloosheid, ziekteverzekering, leefloon en OCMW-dienstverlening. Ook de Europese rechtspraak, collectieve schuldenregeling en de publieke sector komen aan bod.

Sociaalrechtelijke kronieken verschijnt via tien themanummers per jaar. Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op Soc.Kron. bevat:

  • 10 nummers (maandelijks behalve in juli en augustus)
  • content digitaal raadpleegbaar via www.cds-srk.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.
 
 

2024

420
Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tweetalige tijdschrift biedt doctrine en rechtspraak in alle materies waar de politierechter mee geconfronteerd wordt, met speciale aandacht voor verkeersrecht, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid, lichamelijke schade en materiële schadevergoeding alsook strafrecht en de strafrechtelijke procedure.

T.Pol. is niet alleen van en voor politierechters, maar ook voor advocaten.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op T.Pol. bevat:

  • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

168
Tijdschrift van de Vrede- en politierechters (T.Vred. / T.Pol.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (T.Vred.) heeft als doelstelling rechtspractici snel en regelmatig te informeren over juridische actualiteiten in het algemeen en rechtspraak en rechtsleer die verband houden met de vredegerechten en politierechtbanken in het bijzonder. Het tijdschrift bestrijkt alle rechtsdomeinen waarmee de vredegerechten en de politierechtbanken rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd worden.

In de rubriek Doctrine komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die verband houden met de juridische actualiteit of die van speciaal belang zijn voor de praktijk. Vermits het tijdschrift tweetalig is, worden zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels opgenomen.

De rubriek Rechtspraak geeft een selectie van recente belangwekkende vonnissen van de vredegerechten en de politierechtbanken. De teksten worden in extenso weergegeven in de oorspronkelijke taal en telkens voorafgegaan door een tweetalige samenvatting.

Met een abonnement op het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters ontvangt u jaarlijks 1 dossier over een specifiek thema.

Wilt u alle dossiers van het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters ontvangen aan een voordeelprijs? Neem dan een abonnement op de boekenreeks Dossiers van de Vrede- en Politierechters. Zo krijgt u automatisch alle nieuwe dossiers toegestuurd aan een voordeelprijs.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op T.Vred/T.Pol. bevat:

  • 10 nummers ( 6 nummers T.Vred. en 4 nummers T.Pol.)
  • 1 dossier gratis over een specifiek thema

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

254
Tijdschrift voor Agrarisch Recht (T.Agr.R.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tweetalige tijdschrift is uniek in zijn focus op de landbouwer en hierdoor onmisbaar in de bibliotheek van elke jurist die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in het veld.

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht behandelt enerzijds elementen van het burgerlijk recht zoals landpacht en verkopen en contracten, maar heeft anderzijds ook aandacht voor o.a. dierenwelzijn, agrarisch milieurecht, bedrijfsvoering en hoevetoerisme.

Een jaarabonnement T.Agr.R. bevat:

  • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

136
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is een interuniversitair en tweetalig tijdschrift. Het is gericht op de publicatie van diepgaande, originele en kritische rechtsleer, in alle domeinen van het sociaal recht in de brede betekenis.

Dit tijdschrift is een forum voor discussie en juridische reflectie, getrokken door een redactieraad bestaande uit onderwijzend personeel, onderzoekers en praktizijns in het sociaal recht.

Alle ingezonden bijdragen ondergaan een anonieme beoordeling door minstens twee peers.

Een jaarabonnement op TSR bevat:

  • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

254
50 jaar autonomie van de Duitstalige Gemeenschap

Boek

In 1973 werd de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap opgericht. Dit was de eerste rechtstreeks verkozen raad van de Gemeenschap. 50 jaar later maken het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zich op om een halve eeuw autonomie te vieren. Deze publicatie sluit aan bij die vieringen en is opgebouwd rond drie thema’s: geschiedenis, de Duitse taal en vooral de invulling en uitvoering van de autonomie. Ze behandelt een reeks van belangrijke thema’s, van de overdracht van bevoegdheden tot de financiering, via de vertaling van wetten in het Duits, de uitdagingen die gepaard gaan met de kleine omvang van de Gemeenschap, de vertegenwoordiging van de Duitstaligen op andere bestuursniveaus tot de ontwikkeling van een eigen juridische terminologie. Deze publicatie komt ook terug op de vraag van de verwezenlijkingen van het door de Duitstalige Gemeenschap ingevoerde permanent mechanisme voor burgerparticipatie (Bürgerdialog), zonder een kritische analyse uit de weg te gaan, zowel politiek als juridisch. Ze bevat ook enkele elementen die op de toekomst gericht zijn. 

2023

Förster Stephan, Stangherlin Katrin
80
Beschikbaar
Actualia sportrecht 2022-2023

Boek

Dit boek bundelt de referaten van de sprekers op de eerste jaarlijkse studienamiddag van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die plaatsvond op 24 november 2022. Het boek bevat tevens een bijdrage van Guido De Croock, voorzitter van de arbiters van het BAS, met een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van het BAS voor de periode oktober 1991 – juni 2023.

Hoogleraar Frank Hendrickx schetst de ontwikkeling van het tuchtrecht in de sport en dit in relatie met het arbeidsrecht.

Professor An Vermeersch onderzoekt de beperkingen die de regelgeving en besluiten van federaties ondergaan ingevolge het mededingingsrecht.

Meester Louis Derwa bespreekt het belangrijke thema van de verantwoordelijkheid van de clubs voor haar supporters.

Meester Johan Vanden Eynde en meester Benoît Vincent geven tot slot een overzicht van de rechtsregels die in acht moeten worden genomen bij de selectie van atleten en dit aan de hand van uitspraken van het BAS en het TAS.

2023

Coomans Cyriel, De Croock Guido
50
Beschikbaar
Eeuwfeestboek CSW

Boek

FEESTBUNDEL COMITÉ VOOR STUDIE EN WETGEVING

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat werd een feestbundel samengesteld. Naast de gebruikelijke laudatio’s van de voorzitter van de KFBN en van de Nationale Kamer van Notarissen en een inlei0ding door de voorzitters van de beide kamers van het Comité, wordt een geschiedenis aangeboden van deze eerbiedwaardige instelling. Daarnaast is er ook een schets van het nut en de invloed van het Comité binnen de voor het notariaat belangrijke rechtstakken. De feestbundel bevat meer dan 40 bijdragen van leden van het Comité, die – ieder vanuit hun eigen specialiteit – accenten legden op het verleden en voor de toekomst van het Comité en het notariaat. Deze Feestbundel is, zoals de Debatten en Verslagen van het CSW, een zeer gediversifieerd werk. Het biedt de lezer een kijkje in de diverse aspecten van het notarieel leven en het notarieel recht. Het eerste exemplaar van dit boek verschijnt op 6 oktober 2023, de 100e verjaardag van het Comité. Het is een herinnering aan wat voorbij is en een aanzet voor wat komen gaat, de volgende honderd jaar. Ad multos annos!

2023

75
Beschikbaar
Dossier 36 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2023

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

2023

Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, ...
90
Reflecties over laïciteit

Boek

Dit werk verzamelt diverse reflecties « over laïciteit » die zijn uitgewisseld op een studiedag die werd georganiseerd door het Grondwettelijk Hof. Het Hof beantwoordde aldus aan de wens van voorzitter François Daoût om, bij zijn toetreding tot het emeritaat, de gelegenheid te bieden om te reflecteren over een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Eminente specialisten ter zake, uit het noorden en het zuiden van het land, hebben aldus hun opvattingen uitgewisseld over wat een Belgisch model van laïciteit in de XXIe eeuw is of zou kunnen zijn, zowel met betrekking tot de transversale concepten als wat betreft de toepassing ervan op diverse gebieden zoals bestuur, onderwijs of nog gezondheidszorg.

2022

80
Beschikbaar
Gegevensbescherming en het bedrijfsleven

Boek

De uitdagingen, maar ook de kansen die een goede bescherming van persoonsgegevens in Europese bedrijven biedt, zijn talrijk en voortdurend in ontwikkeling.
Het boek benadert dit onderwerp op een originele en zeer praktische manier. De uitdagingen van de AVG worden gepresenteerd aan de hand van hun impact op de vijf belangrijkste afdelingen die in de meeste bedrijven bestaan (IT, marketing, human resources, financiën en de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten). Erkende specialisten en deskundigen op elk van deze gebieden presenteren, in het Frans en het Nederlands, hun analyse van en ervaring met de toepassing van de verordening en de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in bedrijven. De stof wordt geïllustreerd met praktijkgevallen en voorbeeldverwerkingsregisters. Compleet, origineel, verrijkt met voorbeelden en adviezen van echte deskundigen op het terrein, moet dit boek, met een voorwoord van Didier Reynders, bij de hand worden gehouden.

2022

Beelen Axel, Ragheno Nathalie
82
Beschikbaar
Dossier 35 - COVID-19: een tweede golf op eerste aanleg

Boek

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op de Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters, jaargang 2022.

Dit dossier van het Tijdschrift van de Vrederechters is andermaal aan de COVID-crisis gewijd. Hoewel deze gezondheidscrisis momenteel onder controle blijkt te zijn, dienen de rechtbanken nog steeds veel geschillen te behandelen die verband houden met deze crisis. In het eerste dossier (nr. 30) werden overwegend beslissingen van vrederechters gepubliceerd, waaruit geen duidelijke meerderheidsvisie af te leiden was. In dit tweede dossier verscheen voornamelijk de in graad van beroep door de rechtbanken van eerste aanleg gewezen rechtspraak, dat ogenschijnlijk even divers en onderscheiden is als deze van de vrederechters. Mr. Mathieu HIGNY heeft deze in eerste aanleg gewezen beroepsrechtspraak geanalyseerd. De heren RENIERS, VAN DEN ABEELE, DEVROE en DEWAELE hebben daarentegen de verschillende visies, (rechts)gronden, verantwoording en gevolgen voor een risicoverdeling tijdens de coronacrisis in de rechtspraak over handelshuurgeschillen, onder verwijzing naar recente cassatierechtspraak van de ons omringende landen, op systematische wijze, via topoi nader onderzocht.

 

2022

Devroe Simon, Dewaele Kwinten, ...
55
Dossier 34 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2022

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage focust op de nieuwe regels over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht.
Vooreerst gaat aandacht naar de codificatie van het leerstuk over
burenhinder. Vervolgens komen de nieuwe regels over de gemene afsluiting
(voorheen: gemene muur) aan bod. Ten slotte volgt een analyse van de nieuwe
regels over erfdienstbaarheden (o.a. afschaffing van het onderscheid tussen
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, nieuwe regels over afstanden,
…).

 Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht

Niet alleen op het vlak van de burenrelaties, maar ook op tal van andere punten
heeft de wetgever met de invoering van het boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
het goederenrecht gemoderniseerd. Een aantal daarvan die onder meer betrekking
hebben op de indeling van de goederen, de opvatting van het eigendomsrecht,
de verkrijgende verjaring, het recht van opstal en het vruchtgebruik worden
belicht. Daarbij is er ook oog voor de werking in de tijd van het “vorige” en
het “nieuwe” goederenrecht.

 Wat gaat er schuil achter de letterwoorden BGWF en BB?

In deze bijdrage wordt de werking van de voor de praktijk meest relevante vergoedingsopdrachten
van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
(BGWF) en Belgisch Bureau (BB) toegelicht. Wie of wat zijn deze ‘instanties’, in
welke praktijkgevallen zou hiervan nuttig gebruik kunnen gemaakt worden, hoe
verloopt dit dan concreet procesrechtelijk, is er ook ruimte voor art. 29bis,
19bis11§2/ 29ter WAM en last but not least, zorgen deze ‘instanties’ voor een
duwtje in de rug bij de nieuwe vormen van mobiliteit?

 De techniek van de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
en het Europees Hof van Justitie

Hoe stel ik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die niet alleen
ontvankelijk is, maar bovendien leidt tot een snel, duidelijk en nuttig antwoord?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maar ook op basis van de richtlijnen
van het Hof zelf, wordt in deze bijdrage op zeer praktische wijze bekeken wat de
valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn voor verwijzende rechters. Hoewel de
focus ligt op de vragen die worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, wordt
eveneens in beperktere mate ingegaan op de vraagstelling aan het Hof van Justitie.

2022

Joke Baeck, Christian Behrendt, ...
75
Promopakket COVID-19 dossiers

Boek

Er is al veel gezegd en geschreven over de gevolgen van COVID-19, met name voor huurcontracten, maar hoe werkt dit in de praktijk? Volgende twee dossiers proberen uit te leggen hoe rechtspraak deze kwestie behandelt:

 

2022

84
Beschikbaar
De effectiviteit van het sociaal recht

Boek

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.

2021

Foubert Petra, Kéfer Fabienne
105
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.