x
Het btw-statuut van lokale besturen en vzw’s (VOD)

Webinar on demand

Deze opleiding gaat over het btw-statuut van lokale besturen en vzw’s en dan specifiek over de vraag wanneer steden, gemeenten/OCMW’s en vzw’s btw moeten aanrekenen en wanneer niet. Tegelijk volgt hier dan ook de vraag naar het recht op aftrek van de voorbelasting.

Ook de intracommunautaire aankopen of grensoverschrijdende diensten komen aan bod met de verplichting tot het indienen van een bijzondere btw-aangifte.

Lokale besturen zijn immers in de praktijk meestal gedeeltelijke btw-belastingplichtigen. Zij passen de aftrek toe volgens het werkelijk gebruik. Vzw’s zijn in de praktijk vaak gemengde btw-belastingplichtigen en passen de aftrek toe volgens een algemeen verhoudingsgetal of volgens het werkelijk gebruik.

Wordt o.m. behandeld:

 • Verhouding tussen artikel 6 en artikel 44 W.BTW
 • Het statuut van hulpverleningszones
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kostendelende verenigingen
 • Is er btw op de terbeschikkingstelling van personeel door lokale besturen?
 • Wat bij grensoverschrijdende handelingen met lokale besturen en vzw’s? Hoe moet men de bijzondere btw-aangifte invullen? Wanneer en hoe moet een lokaal bestuur of vzw een btw-nummer aanvragen?
 • Wat houdt de verlegging van de heffing in voor werk in onroerende staat?
 • Welke zijn de btw-gevolgen van gratis handelingen verricht door lokale besturen?
 • Wat zijn de regels inzake opeisbaarheid van de btw bij handelingen met lokale besturen?
 • Frequently Asked Questions: overzicht
 • Economische activiteiten waarvoor een openbaar bestuur altijd btw-belastingplichtige is
 • De btw-belastingplicht van vzw’s en de reikwijdte van de btw-vrijstellingen in de sportieve en culturele sector
 • Kostendelende verenigingen
 • Subsidies en het recht op aftrek van lokale besturen en vzw’s

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en interactie.

2025

Stefan Ruysschaert
175,45
Beschikbaar
De uitvoerbare titel en zijn (voorlopige) tenuitvoerlegging: een update (VOD)

Webinar on demand

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties.

CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden, over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie. De tweede sessie handelt over de uitvoerbare titel en zijn (voorlopige) tenuitvoerlegging.

Bij de eerste zogenaamde “Potpourri”-wet van 19 oktober 2015, die bijna 9 jaar geleden in werking trad, werd de uitvoerbaarheid bij voorraad van een in eerste aanleg op tegenspraak gewezen eindvonnis de algemene regel en de schorsende werking van hoger beroep de uitzondering. Schuldeisers, die beschikken over dergelijke rechterlijke uitspraak kunnen thans - in principe -  meteen na de betekening van de uitspraak overgaan tot de voorlopige tenuitvoerlegging ervan op eigen risico.

Dergelijke voorlopige tenuitvoerlegging doet in de praktijk vaak vragen rijzen.

Dit webinar on demand focust op de uitvoerbare titels en de tenuitvoerlegging ervan:

 • Welke uitvoerbare titels komen in aanmerking voor een (voorlopige) tenuitvoerlegging? (onderscheid voorlopige/definitieve tenuitvoerlegging)
 • Soorten rechterlijke uitspraken: in eerste of laatste aanleg/hoger beroep/cassatie-arresten; verstekbeslissingen versus tegensprekelijke beslissingen; tussenvonnissen versus eindvonnissen; geldsomveroordeling versus veroordeling tot doen/geven
 • Moet de uitvoerbaarheid bij voorraad gemotiveerd worden gevraagd?
 • Vanaf wanneer kan worden overgegaan tot voorlopige tenuitvoerlegging?
 • Kan de voorlopige tenuitvoerlegging worden geschorst?
 • Welke aansprakelijkheid riskeert de schuldeiser dit overgaat tot voorlopige tenuitvoerlegging?
 • Hoe kan de schuldenaar de voorlopige tenuitvoerlegging afwenden? (kantonnement van de oorzaken van het uitvoerend beslag: voorwaarden/gevolgen)
 • Wanneer komt de actualiteit/uitvoerbaarheid van de uitvoerbare titel in het gedrang?
 • Wat is de draagwijdte van de restitutieplicht na hervorming van de ten uitvoer gelegde uitspraak?

Het antwoord op deze vragen wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Genoeg materiaal om iedere gerechtsdeurwaarder, kandidaat en stagiair te kunnen boeien.

2024

Karen Broeckx
187,55
Beschikbaar
De 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect naar privaat recht: een (stabiele?) stand van zaken (VOD)

Webinar on demand

Het privaat recht in verband met de “tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect” wordt vooral inhoud gegeven door de rechtspraak. De wettelijke bepalingen ter zake zijn immers beperkt (art. 1792 en 2270 O.B.W.). De codificatie van het bijzondere contractenrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, zit (nog) in de pijplijn. Ideaal moment voor een stand van zaken dus. Daarbij wordt ook nagegaan of de wetgeving rond de verplichte verzekering van deze aansprakelijkheid al toepassing heeft gekend in de rechtspraak.

De docent bespreekt tijdens dit webinar on demand het huidige privaat recht rond dit onderwerp aan de hand van relevante en recente rechtspraak en geeft daarbij een antwoord op o.a. volgende vragen:

 • Wat verstaat men onder een groot werk?
 • Wat is een stabiliteitsbedreigend gebrek?
 • Vanaf wanneer bestaat de aansprakelijkheid en hoe berekent met de vervaltermijn van tien jaar?
 • Voor wie geldt deze aansprakelijkheid juist?
 • Zijn exoneratieclausules mogelijk met betrekking tot deze aansprakelijkheid?
 • Welke is de verhouding met het leerstuk van de aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken?
 • Waarop letten bij gerechtsexpertise?
 • -…

Niet enkel de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect zelf, maar ook haar verplichte verzekering komt aan bod.

U mag zich verwachten aan een sterk uitgewerkt verhaal en een gemotiveerde spreker!

2024

Mr. Nic Clijmans
181,50
Beschikbaar
Kaderdecreet Vlaamse Handhaving (VOD)

Webinar on demand

Impact op het omgevingsrecht

Beschikbaar vanaf 03/10/2024

Amper vier jaar na het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving, ligt er al een opvolger klaar. Het oude kaderdecreet kon de verwachtingen nooit invullen, en werd uiteindelijk maar door twee decreten geïmplementeerd. Het nieuwe Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023 (KVH) belooft een heel ander parcours te rijden. De ambitie is niet langer om enkel de Vlaamse regels rond bestuurlijke handhaving te stroomlijnen, maar het geheel van de handhavingsregels waarvoor Vlaanderen bevoegd is, te vatten. In tegenstelling tot zijn voorganger, bevat het KVH nu ook een herstel – en beveiligingsluik, en bepalingen die de digitalisering van de handhaving van Vlaamse regelgeving moeten inluiden. Het KVH duidt het Handhavingscollege aan als het administratieve rechtscollege, bevoegd voor geschillen rond bestuurlijke handhavingsbeslissingen.

Anders dan zijn voorganger, heeft het nieuwe kaderdecreet zijn start niet gemist. Het Vlaams Handhavingsplatform, dat het nieuwe digitale werken moet mogelijk maken, is voor een selecte groep van Vlaamse decreten al in gebruik genomen. Op dit ogenblik zijn vier initiatieven bij het parlement hangende waarbij telkens één of meerdere decreten onder het KVH worden gebracht. Vooral voor het Omgevingsrecht dient zich een nieuw paradigma aan, waarbij de handhaving van onder meer DABM, VCRO en Onroerenderfgoeddecreet in de nabije toekomst volgens dezelfde procedurele regels zullen verlopen.

De impact van het KVH op het omgevingsrecht vormt meteen de voornaamste focus van dit webinar on demand, dat wordt georganiseerd als een samenwerking van de Universiteit Gent en het Agentschap Justitie en Handhaving. Zij wordt warm aanbevolen voor iedereen die professioneel betrokken is bij de handhaving ervan.

N.a.v. het webinar on demand wordt een uniek handboek met de bijdrage van de sprekers mét GPRC-label uitgegeven en inbegrepen is in de deelnemersprijs.

2024

Geert Van Hoorick, Bert Van Weerdt, ...
242
Beschikbaar
Grenzeloos grasduinen met de landmeter-expert door het nieuwe goederenrecht (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 19/09/2024

Tijdens dit webinar on demand staan we (nogmaals) stil bij het gewijzigde goederenrecht. De wet van 4 februari 2020 tot invoering van het Boek 3 Goederen heeft voor de landmeter tal van vernieuwingen gebracht. De landmeter-expert blijft vaak het eerste aanspreekpunt bij grensconflicten tussen eigenaars. Intussen is het duidelijk dat een aantal nieuwe bepalingen ook in de praktijk bijkomende vragen en interpretatieproblemen oproepen. De tijd is rijp om deze pijnpunten eens op een rijtje te zetten drie jaar na inwerkingtreding.

 • De regels in verband met verjaring en afpaling werden grondig gewijzigd in het nieuwe goederenrecht. Hoe verloopt dit nu praktisch?
 • Bovendien wordt stilgestaan bij de intertemporele toepassing, aangezien grensconflicten zich bovendien vaak afspelen op de grenzen tussen oud en nieuw goederenrecht. Welke regels zijn van toepassing?
 • Er gaat ook uitgebreid aandacht naar de belangrijkste wijzigingen rond erfpacht en opstal in het nieuwe goederenrecht waar die ook voor de landmeter relevant zijn.
 • En hoe ziet het nu precies met die verkrijgende verjaring? Gaat die werkelijk boven een eigendomstitel? En hoe verloopt zo’n actieve verjaringsvordering dan precies?

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze opleiding.

2024

Bart Van Baeveghem
181,50
Beschikbaar
De geschillenregeling in de BV en de NV

Boek

Dit handboek wil een gestructureerd en volledig overzicht geven van de geschillenregeling zoals die sinds de inwerkingtreding van het WVV van toepassing is. De verschillende hoofdstukken van het boek bevatten een uitgebreide en diepgaande analyse van alle aspecten van de geschillenregeling en alles wat daarbij komt kijken. Zo komen ook aspecten van het relatievermogensrecht, erfrecht, waardering, fiscaal recht en procesrecht aan bod. De auteurs geven daarbij een synthese van de overvloedige gepubliceerde rechtspraak en de uitgebreide rechtsleer sinds de invoering van de geschillenregeling in 1995. Ook de wijzigingen van het WVV en de rechtspraak en rechtsleer hierover worden grondig besproken. Het manuscript werd afgesloten op 31 maart 2024.

2024

De Marez Dominique, Vantomme Anouk
95
Beschikbaar
Monumenten en landschappen nr. 3

Tijdschrift

In het derde nummer van jaargang 2024 van het tijdschrift M&L kan u deze boeiende artikels vinden:

 • In harmonie met de geschiedenis. Het restauratieverhaal van de muziekkiosk in het Citadelpark van Gent (Sylke Servayge en Maarten Dobbelaere)
 • Tot in de eeuwigheid. Begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog (Margot Melsens, Dominiek Dendooven en Birger Stichelbaut)
 • Teletijdmachine naar de 19de eeuw. Een indrukwekkende totaalrestauratie van Huis Janssens in Sint-Niklaas (Melisa Ventriglia)
 • Summaries
 • M&L-Krant

2024

25
Beschikbaar
De onbeheerde nalatenschap en de curator (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 14/06/2024

Tijdens dit webinar on demand wordt de focus gericht op de onbeheerde nalatenschap, waarin geen enkel rechtssubject (erfgenamen, legatarissen, de overheid, ...) geïnteresseerd is en onder het bewind komt van een gerechtelijke opdrachthouder: de curator. De stelregel naar Belgisch (erf)recht luidt immers dat een nalatenschap, zelfs indien deze deficitair is, nooit in een juridisch vacuüm mag terechtkomen, zodat de wetgever het beheer noodzakelijk acht van dit specifieke doelvermogen.

De wet verplicht deze bewindvoerder tot een collectieve vereffeningsprocedure, enigszins analoog aan de regels van het insolventierecht (faillissementsrecht). O.a. schuldeisers van de overledene zullen belang hebben bij de aanstelling van een curator, ter gelegenheid waarvan nalatenschapsactiva kunnen worden verzilverd om de openstaande schuldvorderingen te voldoen.

Kortom interessante stof voor al wie professioneel met onbeheerde nalatenschappen in aanraking komt.

2024

Bart Van den Bergh
181,50
Beschikbaar
Arbeidsrecht geannoteerd 2024-2025

Boek, Geannoteerd Wetboek

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.   

De wetgeving bevat de wijzigingen die tot 16 april 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

 

2024

Hendrickx Frank
159
De kennisgeving in het contractenrecht (VOD)

Webinar on demand

Een eerste grondige praktijkgerichte analyse

Webinar opgenomen op 05/06/2024

De verzending van een factuur, de ingebrekestelling, de opzegging of de ontbinding van een contract: het zijn slechts enkele voorbeelden waar u, hetzij via een brief, een e-mail of mogelijk zelfs via een WhatsAppberichtje, een kennisgeving naar uw medecontractant verzendt. Kenmerkend voor zo een kennisgeving is dat zij een zekere weg aflegt van de ene contractspartij (‘de kennisgever’) naar de wederpartij (‘de bestemmeling’).

Het is deze figuur van de kennisgeving waar dr. Stefaan Declercq de afgelopen jaren grondig onderzoek naar verricht heeft aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven. Binnenkort verschijnt de lang verwachte commerciële editie van zijn proefschrift ‘De kennisgeving in het contractenrecht’, waarin de auteur op de meest courante problemen rond deze rechtsfiguur juridisch onderbouwde antwoorden formuleert. En dat is voor het eerst: over de kennisgeving bestond tot dusver nauwelijks rechtsleer. En dat is opvallend, vermits de kennisgeving een wijdverspreide figuur is in het contractenrecht en deze rechtsfiguur bovendien vaak belangrijke rechtsgevolgen met zich meebrengt.

Tijdens dit webinar on demandlicht de docent de voornaamste bevindingen uit zijn onderzoek toe. Dat doet hij aan de hand van tien problemen waarmee de kennisgever (of de praktizijn die voor de kennisgever optreedt) regelmatig te maken krijgt:

Volgende 10 knelpunten aan bod:

 1. De enac en de kennisgeving: wanneer is een kennisgeving precies aan de orde?
 2. De functie van de kennisgeving bij een opschortende voorwaarde: wat mag (niet)?
 3. Mag de kennisgever zijn ter kennis gebrachte beslissing nog aanvullen met elementen die niet uit de kennisgeving blijken?
 4. Hoe kan de bewijsrisicodragende partij (het tijdstip van) de verzending van een e-mail aantonen?
 5. De kennisgever en zijn hulppersoon: moet de hulppersoon altijd een lasthebber zijn?
 6. De bestemmeling en zijn hulppersoon: hoe ver reikt passieve vertegenwoordiging precies?
 7. Welke sanctie dreigt wanneer de kennisgever van een foutieve verzendingswijze gebruik maakt?
 8. Hoe kan men (het tijdstip van) de ontvangst van een kennisgeving bewijzen?
 9. Problematiek van de dubbele kennisgeving: welke kennisgeving gaat voor?
 10. Op welk tijdstip sorteert een kennisgeving haar rechtsgevolgen?

2024

dr. Stefaan Declercq
296,45
Beschikbaar
Verzekeringsverplichting en vergoeding van ongevallen met motorrijtuigen anno 2024 (VOD)

Webinar on demand

Op maat van de advocaat en magistraat

Webinar opgenomen op 04/06/2024

 • Kan u er nog aan uit of uw elektrische fiets nu wel of niet verplicht verzekerd moet zijn?
 • Of uw zoon/dochter nu naar school mag met de elektrische step?
 • Behoud ik de vergoedingsmogelijkheden als zwakke weggebruiker en is er vordering mogelijk bij het BGWF?

Ziet u als advocaat, magistraat, verzekeraar, … nog de bomen door het mobiliteitsbos?

Het juridisch kader inzake "nieuwe vormen van mobiliteit" heeft veel onduidelijkheden gekend de afgelopen jaren.

Tijdens dit seminarie komen praktijkgerichte vragen aan bod naar aanleiding van de Wet van 27.03.24 (BS 2.04.24, inwerking sedert 12.04.24) in omzetting van de Europese Richtlijn 2021/2118 (Wijziging van Richtlijn 2009/103/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid), waarbij ook het recente ‘precedent-arrest’ van het Hof van Justitie 12.10.23 krijgt bijzondere aandacht.

Hopelijk krijgt onze wetgever het juridisch kader op volle snelheid!

2024

Stéphane Vereecken
181,50
Beschikbaar
Boek 3 Het nieuwe goederenrecht - 3 jaar later (VOD)

Webinar on demand

Een grondige analyse

Webinar opgenomen op 30/05/2024

Anderhalf jaar na de publicatie is Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, het gedeelte over het goederenrecht, in werking getreden op 1 september 2021 – ondertussen bijna 3 jaar geleden. Hiermee was dit deel van de modernisering van het burgerlijk recht voltooid.

Over de concrete invulling van een aantal nieuwigheden en de toepassing in de praktijk blijkt er wat discussie te bestaan, zoals over de overgangsbepalingen, de verjaring, ...

De tijd is rijp om even alles duidelijk op een rijtje te zetten op maat van advocaten en magistraten aan de hand van de beschikbare rechtspraak.

Indien u op de hoogte wil zijn én blijven van de laatste stand van zaken inzake de praktische toepassing van het goederenrecht, dan mag u dit webinar on demand niet missen.

2024

Joke Baeck
181,50
Beschikbaar
TROS-studienamiddag (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening

Webinar opgenomen op 28/05/2024

De redactie van hét tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw TROS is ondertussen bekomen van haar vijfentwintigjarige verjaardag en de bijhorende succesvolle studiedag en pakt twee jaar later opnieuw uit met een boeiend programma met sterke actuele bijdragen gebracht door eminente sprekers zoals wij ook de kwaliteit van het tijdschrift gewend zijn.

Bij de selectie werd rekening gehouden met de actualiteit die nog steeds in beweging is … Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement zal de eerste spreker uitpakken met een uiteenzetting over de nieuwe rechtsfiguur ‘het omgevingsbesluit’. Nadien volgt een eerste analyse van de modulaire omgevingsvergunning en andere wijzigingen aan de vergunningsprocedure. Na de pauze wordt gefocust op de stand van zaken en cijfermateriaal inzake handhaving … Last but not least volgt een rechtspraakoverzicht van de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Kortom interessante en onmisbare topics voor al wie professioneel mee wil zijn én blijven inzake ruimtelijke ordening. 

2024

Pieter-Jan Defoort, Filip De Preter, ...
181,50
Beschikbaar
Lokale besturen/vzw’s & btw - Werkelijk gebruik vs algemeen verhoudingsgetal (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 23/05/2024

Openbare besturen en vzw’s worden in de praktijk geconfronteerd met de berekening van een algemeen verhoudingsgetal, het werkelijk gebruik en bijzondere verhoudingsgetallen.

Hoe moeten deze bepaald worden?

En is het werkelijk gebruik altijd voordeliger dan het algemeen verhoudingsgetal?

Tijdens dit boeiende webinar on demand komen o.a. volgende topics aan bod – gestaafd met veel voorbeelden:

 • Begrip gemengde btw-belastingplichtige vs gedeeltelijke btw-belastingplichtige
 • Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen: berekening van de drempel
 • Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - nieuwe procedure vanaf 1 januari 2023
 • Recht op aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal – nieuwe procedure vanaf 1 januari 2024
 • Bijzondere bepalingen mbt de aftrek door een gemengde btw-belastingplichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast (berekeningsmodaliteiten, beginpunt inzake berekening van de herzieningstermijn voor bedrijfsmiddelen)
 • Uitsluitingen van het algemeen verhoudingsgetal
 • De impact van werkingstoelagen van verenigingen op de uitoefening van het recht op aftrek van de voorbelasting
 • Bijzondere financieringsbronnen van vzw’s en hun invloed op het algemeen verhoudingsgetal
 • Werkelijk gebruik door een gemengde belastingplichtige: overgang van een belaste sector naar een vrijgestelde sector en omgekeerd
 • Kan de aanvraag voor het werkelijk gebruik worden ingediend in kader van het antwoord op een correctieopgave inzake btw?
 • Terugwerkende kracht van de regel van het werkelijk gebruik
 • Een gemengde btw-belastingplichtige ontvangt subsidies
 • Praktische toepassingen op de berekening van de aftrek
 • Verkoop van goederen door een gemengde belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast

2024

Stefan Ruysschaert
175,45
Beschikbaar
Patrimonium 2023 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 07/05/2024

Ook dit jaar zijn we trots om een nieuwe titel te presenteren in de reeks Patrimonium en dit te koppelen aan een webinar on demand.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving. In het derde deel worden zeven actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Daarna worden in het vierde deel de recente ontwikkelingen in Nederland geanalyseerd. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over het al dan niet obsolete karakter van het hedendaagse notariaat geformuleerd.

Uit deze boeiende bijdragen hebben we enkele actuele topics geselecteerd die door de desbetreffende auteurs op een praktische manier toegelicht worden tijdens een webinar on demand dat een perfecte aanvulling is op het boek.

Een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen inzake Patrimonium!

2024

Sven Mosselmans, Prof. dr. Charlotte Declerck, ...
204,49
Beschikbaar
30 jaar federalisme

Boek

Vier golven van staatshervormingen, in 1970, 1980, 1988-89 en 1993, vormden de unitaire staat geleidelijk om tot een federale staat met gemeenschappen en gewesten. Bij de vierde staatshervorming werd deze transformatie grondwettelijk bekrachtigd. Op 5 mei 1993 werd een nieuw artikel 1 in de Grondwet ingeschreven dat bepaalt: “België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.”

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van deze bepaling heeft de vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel een studiedag aan de betekenis van het Belgisch federalisme gewijd.

Quelle est l’interprétation des principes de base ‘self rule’ et ‘shared rule’ ? Quels sont les défis posés au fédéralisme coopératif ? Comment évaluer notre système à la lumière du fédéralisme dynamique ? Quelles adaptations de la procédure de révision de la Constitution sont nécessaires ? Quelle est la place de Bruxelles dans le fédéralisme belge ? Et quelle est son influence sur les droits et libertés ?

Cette publication bilingue rassemble les textes des orateurs, ainsi que d’autres contributions d’auteurs sur le sujet, ce qui en fait un ouvrage de référence indispensable à l’occasion des 30 ans du fédéralisme belge.

2024

Wirtgen Aube
80
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.