Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Die Keure NV – met maatschappelijke naam: Drukkerij-Uitgeverij Die Keure – Imprimerie-Editions La Charte – en maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 (“Die Keure”) en elk van de met haar verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via het volgende adres: www.diekeure.be (hierna: de “Website”) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze Website.

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren, een product aan te kopen, u aan te melden voor de nieuwsbrief, een vraag stelt via onze contactformulieren of op een andere wijze gebruik wilt maken van onze Website, zullen wij alle gegevens die u ons in dat verband  meedeelt en die ons toelaten u te rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren (de zogenaamde “persoonsgegevens) verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alle geldende wettelijke bepalingen daaromtrent opgelijst in artikel 2.1 van deze Privacyverklaring)

Houd er rekening mee dat deze Website links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring en waarvoor Die Keure derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Die Keure kan deze Privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, wijzigen teneinde aan de (veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren. Wij raden u daarom aan de Website en in het bijzonder deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Die Keure verzamelt via haar Website persoonlijk identificeerbare gegevens waaronder de gegevens die de al dan niet geregistreerde bezoeker van de Website meedeelt in het kader van een bestelling, een informatieaanvraag of de registratie zelf. Deze gegevens omvatten onder meer de volgende gegevens: naam organisatie, naam, adres, telefoonnummer, BTW nummer, e-mailadres, functietitel en – in voorkomend geval – eventuele aanvullende gegevens die strikt nodig zouden zijn om de bezoeker een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden die hij/zij wenst.

1.2 Het is uiteraard ook mogelijk de Website te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt en ook zonder dat de bezoeker zich registreert. De niet geregistreerde bezoeker kan op de website een winkelmandje aanmaken zonder dat daarvoor enige mededeling nodig is van zijn gegevens. Die Keure houdt via een cookie (zie hierover artikel 3) het IP adres bij zodat bij een nieuw bezoek de niet geregistreerde bezoeker de artikelen kan terugvinden die hij reeds eerder had ingegeven in zijn winkelmandje. Die Keure verbindt er zich toe om het IP adres van de browser waarmee de bezoeker zich aanmeldt op onze Website zonder registratie voorts op geen enkele andere manier te gebruiken, te verwerken of anderzijds aan te wenden, ten aanzien van de niet geregistreerde bezoeker. IP adressen van bezoekers die zich niet wensen te registreren, worden op regelmatige basis definitief verwijderd uit onze data bestanden.

1.3 Die Keure bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer als wettelijk is toegelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens, uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen.

2.1 De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website (zie o.a. hierboven beschreven) zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgevingen. Deze zijn in hoofdzaak:

 • De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Privacywet) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998;
 • De uitvoeringsbesluiten van de Privacywet;
 • De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016), vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018.
   • Die Keure treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie (o.a. bevestigingsmail betreffende inloggegevens, de verwerking van bestellingen en informatieaanvragen en in het algemeen om haar verplichtingen ten aanzien van de bezoeker te kunnen nakomen. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook verwerkt worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verbeteren of voor een betere afstemming van de Website op de interesses, noden en wensen van de bezoekers ervan alsook voor het accuraat bijhouden, verbeteren en vervolledigen van de persoonsgegevens zoals door de wet vereist.
    Die Keure kan persoonsgegevens ook verzamelen en verwerken voor marketingdoeleinden, zoals informatie betreffende onze producten, wedstrijden, acties of andere promoties. Die Keure zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de voorafgaandelijke uitdrukkelijke, specifieke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen van de bezoeker (via het aanvinken van een daartoe bestemd vakje) voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Die Keure of één van haar partners aangeboden krijgt

Die Keure kan in dit verband eveneens gebruik maken van cookies die nader zijn beschreven in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

2.3 Elke bezoeker heeft het kosteloze recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn of haar gegevens. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven binnen de beperkingen en voorwaarden verder uiteengezet onder de titel “Het doorgeven van gegevens aan derden”.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van hetgeen in vorige alinea is bepaald, zal de bezoeker op elk ogenblik de mogelijkheid krijgen om zich uit te schrijven en/of te eisen bepaalde informatie niet meer te ontvangen, hetzij door te klikken op het daartoe bestemde vakje “Uitschrijven” bij de specifieke dienst of aangeboden informatie of indien dit niet voorhanden zou zijn, via de adressen en op de wijze zoals bepaald in de alinea  hieronder

De bovenvermelde rechten en daarmee gerelateerde vragen en/of opmerkingen kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar Die Keure – afdeling Marketing – Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres marketing@diekeure.be. Wij zullen er zorg voor dragen om zo snel als mogelijk aan uw verzoek te voldoen en/of op uw vragen te antwoorden.

2.4 Het doorgeven van gegevens aan derden

Die Keure kan persoonlijke gegevens overmaken aan zogenaamde IT service providers die deze gegevens in haar naam verwerken, beheren of bewaren of aan andere partners waarop zij beroep zou doen voor een goede uitvoering van een overeenkomst tussen u en Die Keure (bv. voor de levering van een product dat u besteld heeft via de Website). Die Keure zal evenwel geen gegevens met deze derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Voor de bezoekers die daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd, zal Die Keure ook hun persoonsgegevens kunnen meedelen aan derde partijen voor marketing of promotiedoeleinden (zoals bvb aan een media agentschap, een evenementenbureau, etc).

Door die Keure Opleidingen kunnen volgende persoonsgegevens gedeeld worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de sprekers en andere deelnemers van de opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan die Keure Opleidingen tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van die Keure gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

Die Keure blijft ten aanzien van de bezoeker aansprakelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens die zij aan derde partijen zou meedelen en Die Keure zal daartoe de nodige contractuele garanties afdwingen van de betrokken derde

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Die Keure worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen enkel door Die Keure (of door derden in haar naam) in België of in andere landen worden verwerkt waar het niveau van de bescherming van de persoonsgegevens evenwaardig wordt geacht als de bescherming die in de Europese Unie van kracht is, met name in de landen van de Europese Economische Regio (EER) en daarmee gelijkgestelde landen en in de US voor deze derden die zich verbonden hebben onder de zogenaamde ‘Privacy Shield’.

Voor eventuele verwerking in andere landen dan diegene hierboven vermeld zal Die Keure er zich eerst van vergewissen dat zij voldoende sterke en afdwingbare garanties kan bekomen voor een veilige verwerking van uw persoonsgegevens zonder dewelke zij de verwerking niet zal toestaan.

 

3. Cookies

Die Keure maakt gebruik van zogenaamde “cookies” of “web beacons”.

3.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker. Cookies zijn bestanden die als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Er bestaan technische cookies (bijvoorbeeld m.b.t. taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die betrekking hebben op het gedrag van een website-bezoeker die deze bezoekers a.h.w. op de website gaan volgen en de gedragingen bijhouden met het oog op een optimale gebruikservaring voor de website-bezoeker). Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

3.2 Cookies op de Website.

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

(i). Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

(ii). Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

(iii). Analytische cookies

We gebruiken analytische-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, beter aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Dat is een cookie die ons toelaat om informatie te verzamelen omtrent welke pagina’s een bezoeker van de Website raadpleegt en hoe de Website wordt genavigeerd door de bezoeker. De gegevens die verzameld worden door Google Analytics zijn anoniem en laten niet toe om individuele personen te identificeren.

(iv). Cookies voor marketing-en promotiedoeleinden

Die Keure maakt geen gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Die Keure kan op elk moment inde toekomst beslissen dit wel te doen. Het is derhalve aangeraden deze Privacyverklaring en in het bijzonder de cookie policy regelmatig te raadplegen telkens wanneer u terug inlogt op onze Website.

3.3 Beheer van cookies

De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van de cookies verwijderen via zijn of haar browserinstellingen en zodoende het gebruik van cookies toestaan, niet toestaan of gedeeltelijk toestaan.

4. Beveiliging van gegevens

Die Keure maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Die Keure neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker meegedeeld worden aan Die Keure zoveel als mogelijk te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, niet kan worden toegewezen aan Die Keure, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij dergelijke schade ontegensprekelijk hoofdzakelijk veroorzaakt zou zijn door een intentioneel handelen of grove nalatigheid van Die Keure.

5. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacyverklaring zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen en zonder afbreuk te doen aan het recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde autoriteiten en in het bijzonder bij de Privacycommissie (in België: www.privacycommission.be).