Sociaalrechtelijke kronieken

(Soc.Kron.)

Sociaalrechtelijke kronieken is een tweetalig tijdschrift dat een selectie biedt van de meest relevante en recente vonnissen en arresten met betrekking tot het sociaal recht. Naast de jurisprudentie is er ook steeds een doctrine-artikel waarin de redactie een actueel vraagstuk binnen het sociaal recht onder de loep neemt.

 In dit tijdschrift komen alle domeinen van het sociaal recht aan bod:  arbeidsovereenkomsten, collectief arbeidsrecht, arbeidsongevallen, RSZ, werkloosheid, ziekteverzekering, leefloon en OCMW-dienstverlening. Ook de Europese rechtspraak, collectieve schuldenregeling en de publieke sector komen aan bod. 

 Sociaalrechtelijke kronieken verschijnt via tien themanummers per jaar. 

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

HOOFDREDACTEUR

Henri Funck is advocaat-generaal bij het arbeidshof in Brussel.

ADJUNCT-HOOFDREDACTEURS

Michel Leclercq is advocaat.
Isabelle Van Hiel is attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

REDACTIESECRETARIS

 Jean Jacqmain is gastprofessor ULB en ondervoorzitter Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

MEDEWERKERS

Christophe Bedoret – Nathalie Betsch – Paul Brasseur – Christine Canazza – Charles-Eric Clesse – Daniël Cuypers – Laurent Dear – Daan Debacker – Hervé Deckers – Bernard Degraeve – Dieter Dejonghe – Evelien de Kezel – Mireille Delange – Wim Devos – Sandra Gabriëls – Steve Gilson – Mikaël Glorieux – Antoine Hallet – Bruno Lietaert – Freek Louckx – Gauthier Mary – Mary Ann Masschelein – Tom Messiaen – Hugo Mormont – Loïc Peltzer – Stephanie Raets – Camille Reyntens – Laura Rottiers – François Schapira – Matthieu Simon – Florence Sine – Frédéric Staffe – Dirk Torfs – Isabelle Vanden Poel – Eva Van Hoorde – Xavier Vlieghe

Jaarabonnement

(papier & online)
  • 10 nummers (maandelijks behalve in juli en augustus) 
  • content digitaal raadpleegbaar via www.cds-srk.be
€ 420
/ jaar (incl. btw)

U vindt dit tijdschrift ook op onze digitale platformen

LexNow

LexNow is een platform voor juridische documentatie waar rechtspraak en doctrine te vinden is van de uitgeverijen die Keure-la Charte en Anthemis.

Sociaalrechtelijke kronieken Online

Sociaalrechtelijke kronieken Online is een platform waarop u de recente nummers alsook het volledige archief van het tijdschrift Sociaalrechtelijke kronieken digitaal kunt raadplegen. 

Leest u liever op papier?
We sturen u met plezier een gratis proefnummer op.

PEERREVIEW

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview. 

AUTEURSINSTRUCTIES

Een artikel voor een tijdschrift kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Hierbij zijn er telkens een aantal duidelijke richtlijnen om vlot leesbare teksten te maken. Wij verwelkomen uw bijdrage dus van harte, maar vragen toch even uw aandacht voor de “huisregels“.

Bij een abonnement op een tijdschrift ontvangt u minstens één volledige jaargang. U kan uw abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste op 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien u het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni, wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd. U ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang.