x
Politie en recht (P&R) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving tracht de veelkoppige en snel bewegende wereld van het politierecht te ontsluiten. P&R bespreekt het straf(proces)recht in de diepte, met een bijzondere aandacht voor de fase van de opsporing. Daarnaast wordt de bestuurlijke kant van het politieoptreden uitvoerig besproken met bv. bijdragen over de politionele omgang met geesteszieken en de bevoegdheden van de burgemeester. Ook inspectiediensten en de private veiligheidssector komen regelmatig aan bod.

P&R belangt derhalve niet alleen de politie en de veiligheidsactoren in de brede zin van het woord aan, maar ook de academici, de zittende en staande magistratuur, de bestuurlijke overheden en de (strafrechts)advocatuur.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op P&R bevat:

 • 4 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.politie-en-recht.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

157
Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tweetalige tijdschrift biedt doctrine en rechtspraak in alle materies waar de politierechter mee geconfronteerd wordt, met speciale aandacht voor verkeersrecht, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid, lichamelijke schade en materiële schadevergoeding alsook strafrecht en de strafrechtelijke procedure.

T.Pol. is niet alleen van en voor politierechters, maar ook voor advocaten.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op T.Pol. bevat:

 • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

168
Strafrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in 2 delen, 'Algemeen Strafrecht en Strafprocesrecht' en 'Bijzondere Wetten', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Deruyck Filiep, Spriet Bart, ...
229
Dossier 36 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2023

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

2023

Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, ...
90
BAMACODEX 3 - Strafrecht 2023-2024

Boek, Codex

Deze Bamacodex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is in eerste instantie bestemd voor studenten. Bij de samenstelling van dit wetboek werd daarom vooral rekening gehouden met de rechtsvakken, gedoceerd in de bacheloropleiding, waarin de voornaamste takken van het recht op een inleidende wijze worden behandeld. Om hierin een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent leren omgaan met de belangrijkste wetteksten. Uiteraard blijft deze wetgevingsbundeling ook een erg handig werkinstrument voor rechtspractici.

Deel 3 van deze Bamacodex bevat de belangrijkste basisteksten uit het strafrecht.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2023.

De Bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3) of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4).

2023

Colette Maarten, Deruyck Filiep, ...
49
De sluier rond anonimiteit opgelicht...

Boek

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven. In het voorliggende verzamelwerk – waarin een en ander gecapteerd wordt onder de globale noemer ‘anonimiteit’– wordt in 14 hoofdstukken deze regelgeving geschetst.

In de hoofdstukken I, II, III en IV worden de afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering toegelicht. Onder meer de volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: de anonieme aangifte en anonieme verklaringen; anonimiteit van intervenanten en gegevensafscherming bij de toegang tot het strafdossier; gegevensafscherming bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (BOM) en bij online-infiltratie; gedeeltelijke en volledige anonieme getuigenissen; de bescherming van bedreigde personen die een openbaar ambt uitoefenen; de afscherming van (bepaalde) identiteitsgegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten.

In de hoofdstukken V, VI, VII, VIII, IX en X worden dan weer relevante topics uit of in relatie tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Wet Politieambt) geduid. In concreto gaat het respectievelijk om: 1) de identificatie- en legitimatieplicht voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie (art. 41 Wet Politieambt); 2) de bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid (art. 35 Wet Politieambt); 3) het filmen en/of fotograferen van politieambten; 4) de camerawetgeving; 5) de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, in het licht  van de recente Europese ontwikkelingen ter zake en 6) internetpatrouilleren in het kader van bestuurlijke politie.

Vermits niet alleen de geïntegreerde politie bijdraagt tot de realisatie van de zogenaamde 'politiefunctie' wordt in de hoofdstukken XI en XII ook ingegaan op enkele bijzonderheden op het vlak van anonimiteit in de wereld van de veiligheids- en inlichtingendiensten respectievelijk de bijzondere inspectiediensten (BID's), meer bepaald deze actief in de handhaving van het sociaal strafrecht.

De hoofdstukken XIII en XIV die zich situeren in het toezicht op (onder meer) de politie, bieden dan weer een inkijk op anonimiteit bij de federale Ombudsman respectievelijk het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P). Hierbij wordt onder meer kort ingegaan op het fenomeen van het klokkenluiden. Een schematische voorstelling van het gros van de behandelde afschermingsregimes rondt het geheel af.

Veel van de besproken regelgeving is zeer recent. Het thema van het filmen en fotograferen van politiebeambten is bovendien nog volop in beweging. Het komt ons dan ook voor dat met dit verzamelwerk een brandend actueel boek voorligt.

De stof werd bijgehouden tot en met 15 augustus 2022.

2022

Goossens Franky, De Pauw Kristof, ...
105
Beschikbaar
Basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024

Boek, Geannoteerd Wetboek

In dit pakket vindt u de nieuwste versie van onze jaarlijkse, geannoteerde Blauwe Wetboeken:

U kunt dit pakket eenmalig zo voordelig aankopen of jaarlijks van deze korting blijven genieten met onze abonnementsformule.

Hebt u al een abonnement op een van bovenstaande wetboeken, dan krijgt u de andere twee wetboeken aan het restbedrag.

2023

516
Beschikbaar
De sluier rond anonimiteit opgelicht ... (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 31/05/2023

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven die bijzonder uiteenlopende verschijningsvormen kent. Een en ander is geenszins juridisch rustig bezit zodat men zeer zeker kan spreken van een brandend actuele thematiek. De nood aan een duidelijk overzicht is derhalve hoog! Naar aanleiding van het verschijnen van een uniek verzamelwerk onder de globale noemer ‘anonimiteit’ binnen de reeks ‘Straf(proces)recht en politierecht in perspectief’ organiseren we dit webinar on demand waarbij een selectie van de thema’s uit het nieuwe boek gepresenteerd worden door de respectieve auteurs.

Naast een algemene duiding bij het centrale onderwerp en van de link tussen de verschillende topics belicht in het boek, staan de volgende uiteenzettingen betreffende afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering, relevante topics uit of in relatie tot de Wet Politieambt en bijzondere regelingen op het programma:

 • Politionele startinformatie
 • Filmen en fotograferen van politioneel optreden
 • Nieuwigheden inzake camerawetgeving
 • Anonimiteit in het sociaal strafrecht
 • De recente Klokkenluidersrichtlijn en de omzetting ervan in het Belgische recht

Kortom onmisbaar voor advocaten, magistraten, politie, overheden, … die op de hoogte willen zijn én blijven inzake de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer over anonimiteit in haar verschillende facetten in het strafprocesrecht en politierecht.

2023

Filip Van Volsem, Kristof De Pauw, ...
199,65
Beschikbaar
Gedwongen opname - met blik op de toekomst (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 01/06/2023

Het aantal gedwongen opnames kent de laatste jaren een opvallende stijging. De problematiek is ook actueel in de media. Een gedwongen opname is bedoeld als een beschermingsmaatregel. De rechter kan iemand die “geestesziek” is en een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen in een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen indien er geen andere geschikte behandeling is.

De toepassing van de huidige regelgeving wijst echter op een soms moeizame verstandhouding tussen justitie, de gezondheidszorg en de verschillende sociale dienstverleningen. Daarnaast beantwoordt ze niets steeds aan de concrete noden van de patiënten.

Het wettelijk kader laat geen andere gedwongen behandeling, begeleiding of verplichte zorg toe. Een behandeling onder voorwaarden behoort momenteel nog niet tot de mogelijkheden als alternatief voor een gedwongen opname. Andere knelpunten zijn onder meer de toename van het aantal collocaties, de kwaliteit van de “omstandige medische verslaggeving” en de problematiek van personen met een verslaving. De problematiek is transversaal en vereist een multidisciplinaire aanpak in de gerechtelijke, maatschappelijke en medische dienstverlening.

Daarom pleiten diverse actoren voor een grondige evaluatie en herziening van de wet. Een werkgroep heeft daarover recent een eindrapport opgesteld. Er staat nu ook nieuwe wetgeving in de steigers.

Met dit uniek symposium georganiseerd door de Vredegerechten West-Vlaanderen wil men duiding geven aan de huidige regelgeving, lacunes blootleggen en mogelijke spanningsvelden uitklaren, dit met in het achterhoofd de geplande wetswijziging. Daarvoor worden alle actoren samen die met ‘gedwongen’ beschermde personen te maken hebben samengebracht in de hoop dat dit bijdraagt tot het slaan van bruggen op het terrein.

2023

Leo Vulsteke, Jan Desmet, ...
121
Beschikbaar
Hoe als gemeente meer impact hebben op ongewenste praktijken? (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 29/11/2023

Bestuurlijke aanpak

Steeds vaker nemen lokale besturen een actieve rol op in de aanpak van criminaliteit en overlast. Met deze studienamiddag willen we tegemoetkomen aan de groeiende interesse in de zogenaamde "bestuurlijke aanpak". Vanuit de ervaringen van actoren die met hun beide voeten in de praktijk staan delen we graag een aantal inspirerende praktijken. De nadruk ligt hierbij op de concrete rol die de gemeenten en in het bijzonder de burgemeester kunnen spelen bij het weren van ondermijnende uitbatingen. We hebben daarbij ook aandacht voor de partnerschappen waarin deze bestuurlijke aanpak concreet gestalte krijgt, zoals de samenwerking met diverse politie- of inspectiediensten.

 • Welke bevoegdheden heeft een burgemeester in het kader van de bestuurlijke aanpak?
 • Hoe gaat een bestuurlijke inbeslagname in zijn werk?
 • Wat kunnen gemeenten concreet ondernemen tegen een wildgroei aan wedkantoren of tegen schijndagbladhandels?
 • Hoe kan je met een moraliteitsonderzoek of met financiële screenings de vestiging van malafide ondernemers voorkomen?
 • En hoe pakt het Antwerpse DIFA-team een bestuurlijke of gerechtelijke sluiting van dekmantelbedrijven aan?

Tijdens dit webinar on demand krijgt u een antwoord op deze vragen en nog veel meer.

 

2023

Annemie De Boye, Sophie Lever, ...
127,05
Beschikbaar
Transportrecht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 05/12/2023

Veilig op de weg

Glimmende trucks en volume-opleggers in diverse soorten en formaten. Wie ervan houdt, kan er zich dagelijks in het verkeer aan vergapen. Het is helaas niet al goud wat blinkt op de Vlaamse wegen. Overladen vrachtwagens, internationale chauffeurs die in hun cabine de nacht doorbrengen op overbevolkte parkings en onder druk niet altijd rust- en rijtijden respecteren, en transportondernemers die geconfronteerd worden met een kluwen van vergunningen en attesten. Advocaten en magistraten worden vaak geconfronteerd met deze complexe zaken, maar kennen zelf niet altijd hun weg in deze materie …

Hoog tijd om het licht te laten schijnen over het transportstrafrecht, knooppunt van internationaal, federaal en regionaal recht.

Vandaar dit nieuwe initiatief van het Tijdschrift van de Politierechters … Tijdens dit webinar on demand wordt eerst een algemeen kader geschetst met aandacht voor recente wijzigingen en komende reglementering, nadien worden 3 topics door specialisten op een praktische en toegankelijke manier besproken.

Op naar meer veiligheid op de weg!

2023

Stijn Mannaert, Koenraad Vanschoren, ...
175,45
Beschikbaar
Verkeersrecht Geannoteerd 2022-2023

Boek, Codex

Het verkeersstrafrecht is een van de meest toegepaste strafwetgevingen en wordt regelmatig gewijzigd/aangepast in functie van maatschappelijke evoluties.

De nieuwste editie van het geannoteerd wetboek Verkeersrecht bevat de geactualiseerde en geannoteerde versie van de diverse teksten inzake verkeersrecht. De inhoud is daarbij niet beperkt tot de basisteksten zoals de Wegverkeerswet, de Wegcode en de regelgeving inzake de overtredingen per graad.

Het wetboek bevat bovendien ook de sociale en technische reglementering, de relevante regelgeving inzake de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zeer nuttig is ook de integrale opname van de Indicatieve Tabel 2020 achteraan het wetboek. Aan de hand van annotaties onder de artikelen krijgt u een overzicht van de rechtspraak en de rechtsliteratuur die u kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Deze nieuwe editie biedt u m.a.w. een actueel, zeer compleet, hanteerbaar en praktisch becommentarieerd wegverkeerswetboek aan.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot 10 oktober 2022.

2022

Spriet Bart, Sterkens Marc
159
Dossier 34 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2022

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage focust op de nieuwe regels over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht.
Vooreerst gaat aandacht naar de codificatie van het leerstuk over
burenhinder. Vervolgens komen de nieuwe regels over de gemene afsluiting
(voorheen: gemene muur) aan bod. Ten slotte volgt een analyse van de nieuwe
regels over erfdienstbaarheden (o.a. afschaffing van het onderscheid tussen
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, nieuwe regels over afstanden,
…).

 Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht

Niet alleen op het vlak van de burenrelaties, maar ook op tal van andere punten
heeft de wetgever met de invoering van het boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
het goederenrecht gemoderniseerd. Een aantal daarvan die onder meer betrekking
hebben op de indeling van de goederen, de opvatting van het eigendomsrecht,
de verkrijgende verjaring, het recht van opstal en het vruchtgebruik worden
belicht. Daarbij is er ook oog voor de werking in de tijd van het “vorige” en
het “nieuwe” goederenrecht.

 Wat gaat er schuil achter de letterwoorden BGWF en BB?

In deze bijdrage wordt de werking van de voor de praktijk meest relevante vergoedingsopdrachten
van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
(BGWF) en Belgisch Bureau (BB) toegelicht. Wie of wat zijn deze ‘instanties’, in
welke praktijkgevallen zou hiervan nuttig gebruik kunnen gemaakt worden, hoe
verloopt dit dan concreet procesrechtelijk, is er ook ruimte voor art. 29bis,
19bis11§2/ 29ter WAM en last but not least, zorgen deze ‘instanties’ voor een
duwtje in de rug bij de nieuwe vormen van mobiliteit?

 De techniek van de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
en het Europees Hof van Justitie

Hoe stel ik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die niet alleen
ontvankelijk is, maar bovendien leidt tot een snel, duidelijk en nuttig antwoord?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maar ook op basis van de richtlijnen
van het Hof zelf, wordt in deze bijdrage op zeer praktische wijze bekeken wat de
valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn voor verwijzende rechters. Hoewel de
focus ligt op de vragen die worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, wordt
eveneens in beperktere mate ingegaan op de vraagstelling aan het Hof van Justitie.

2022

Joke Baeck, Christian Behrendt, ...
75
Op-RECHT-uit

Boek

Dertig jaar is het geleden dat een groepje kritische magistraten die beseften dat het anders moest, Magistratuur & Maatschappij oprichtten. Het waren turbulente tijden (welke zijn dat eigenlijk niet?) en enkele parlementaire onderzoekscommissies (over privémilities, tweemaal over de Bende van Nijvel, Dutroux) rapporteerden tal van disfuncties in de werking van justitie. De kritiek was op vele punten terecht, maar er was ook onmacht door een gebrek aan middelen en aan wetgevende omkadering.

Magistratuur & Maatschappij mengde zich, ondanks de terughoudendheid die magistraten werd opgelegd, in het publieke debat. Het gebrek aan zelfkritiek binnen de magistratuur werd daarbij niet uit de weg gegaan, maar ook klachten over de noden werden constructief aangekaart. Het doel was altijd om een zo breed mogelijke dialoog mogelijk te maken en met een onbevangen ingesteldheid na te denken over wat fout loopt en hoe het beter kan. Dat is ook de bedoeling van dit boek. De selectie van de onderwerpen wil hulde brengen aan Alain Bloch die op 4 april 2021 overleed. Hij speelde een doorslaggevende rol in de werking van Magistratuur & Maatschappij. De auteurs toetsen enkele van zijn bekommernissen over wat het recht met mensen doet aan de actualiteit.

2022

 Freddy Evers
49
Beschikbaar
Cybercrime (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen materieel cyberstrafrecht en artificiële intelligentie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

BESCHIKBAAR OP 14/12/2022

Wie in de wereld van vandaag wil functioneren, of zelfs maar overleven, kan niet meer buiten het digitale. Deze alomtegenwoordige digitalisering heeft dan ook een onvermijdelijke en aanzienlijke impact op eenieder, niet in het minst op de (straf)rechtspracticus die meer dan eens geconfronteerd wordt met zgn. ‘cybercriminaliteit. Deze internetcriminaliteit is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit in onze samenleving en neemt logischerwijze een steeds prominentere plaats in binnen het straf- en strafprocesrecht.

Deel 1 van deze studienamiddag focust op cybercrime en het materieel strafrecht: naast een algemeen overzicht van de ICT-gerelateerde misdrijven zal ingegaan worden op de specifieke recente ontwikkelingen in de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake materieel cyberstrafrecht.

Deel 2 handelt vervolgens over het spraakmakende begrip ‘artificiële intelligentie’ en de  fundamentele vraag naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die deze nieuwe technologievorm met zich meebrengt. Daar waar het ondertussen immers buiten kijf staat dat ‘AI’-systemen binnen onze samenleving (autonoom) handelingen en nalatigheden kunnen stellen, is voorlopig niet duidelijk in hoeverre ons bestaande schuldstrafrecht aangepast is – dan wel aangepast zal dienen te worden - aan de unieke eigenschappen van kunstmatige intelligentie.

2022

Julie Petersen, Patrick Waeterinckx
125
Beschikbaar
Drugs- en alcoholzaken in het verkeer (VOD)

Webinar on demand

Het gebruik van een combinatie van drugs, of van drugs en alcohol, vergroot de kans op een verkeersongeval. Het is dan ook meer dan evident dat rijden onder invloed van illegale drugs verboden is, en het gebruik van alcohol in het verkeer gereglementeerd is.

Wat gebeurt er als men dan toch onder invloed van alcohol en/of drugs wordt tegengehouden door de politie op de weg, al dan niet in het kader van een verkeersongeval?

Politierechters krijgen in de rechtszaal veel drugs- en alcoholgerelateerde zaken op de rol. Naast de wetgevende aspecten zijn er ook de technische aspecten … gecompliceerde zaken waar magistraten, noch advocaten voor opgeleid zijn maar wel veel vragen rond hebben.

Deze unieke studienamiddag – die georganiseerd wordt ism het Tijdschrift van de Politierechters - brengt alle aspecten samen. Daarvoor doen we beroep op ervaren sprekers die vanuit hun invalshoek en expertise de thematiek bespreken en de mogelijke vragen oplossen.

Onmisbaar voor elke magistraat, advocaat, verzekeraar, jurist, leasingmaatschappij, … die professioneel met deze problematiek te maken krijgt.

2022

Kristine Dusesoi, Carina Van Cauter, ...
150
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.