College van Burgemeester en Schepenen. Bevoegdheden

2011
Dujardin Jean †

In deze uitgave worden de decretale bepalingen uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de relevante rechtspraak en talrijke voorbeelden uit de praktijk. Komen o.a. aan bod: de procedure voor de bijeenroeping van de gemeenteraad, bevoegdheid van het college i.v.m. gemeentegoederen, inzake de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu, politionele bevoegdheden van het college, de bevoegdheid van het college in de uitoefening van het administratief toezicht, inzake het uitvoeren van rechtsgedingen, …

165

Auteurs
Auteurs : Dujardin Jean †
Domein : Recht
Bestelcode : 202101327
Jaar : 2011
Type : Boek
Aantal pagina's : 519
ISBN : 9789048608287
Onderdeel van de reeks : Recht in de gemeente algemene reeks

Hoofdstuk 1. Bevoegdheden van dagelijks bestuur en uitvoering. Toegewezen en gedelegeerde bevoegdheden
A. Algemeen kader
B. Bevoegdheden in verband met de bijeenroeping en de agenda van de gemeenteraad
C. Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad
D. Uitoefening door het college van burgemeester en schepenen van hem door de gemeenteraad gedelegeerde bevoegdheden
E. Uitoefening van door het Gemeentedecreet of door een ander decreet of een andere wet aan het college van burgemeester en schepenen
F. Door het college van burgemeester en schepenen aan de administratie gedelegeerde bevoegdheden

Hoofdstuk 2. Beheer van de goederen
A. Daden van beheer
B. Daden van beschikking
C. Namen van openbare wegen en pleinen

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden in verband met werken, leveringen en diensten
A. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
B. Onderhoud van buurtwegen en waterlopen

Hoofdstuk 4. Bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu
A. Inleiding
B. Sectorale milieubevoegdheden
C. Gemeentelijk optreden tegen verstoring van het leefmilieu: de milieustakingsvordering

Hoofdstuk 5. Het gemeentepersoneel
A. Inleiding
B. Rechtspositieregeling
C. Bijzondere aanstellingen

Hoofdstuk 6. Het gemeentelijk financieel beheer
A. Inleiding
B. De bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake het financieel beheer
C. De bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen als hoofdbudgethouder
D. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake interne kredietaanpassingen
E. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake uitgaven veroorzaakt wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden
F. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake het viseren van verbintenissen op eigen verantwoordelijkheid
G. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake het bevelen van betalingen op eigen verantwoordelijkheid
H. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake de jaarrekening
I. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake het aangaan van leningen
J. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen in het kader van de beleggingen
K. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzakede toelagen
L. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake het niet-fiscaal debiteurenbeheer
M. Bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake gemeentelijke belastingaangelegenheden
N. Het college van burgemeester en schepenen en de andere gemeentelijke actoren inzake financieel beheer

Hoofdstuk 7. De politionele bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen en bevoegdheden inzake administratieve sancties
A. De beperkte rol van het college inzake bestuurlijke politie
B. Politie over de vertoningen
C. Gemeentelijke administratieve sancties
D. Politiemaatregelen van de burgemeester met bekrachtiging of bevestiging door het college
E. Tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer

Hoofdstuk 8. Toezichtbevoegdheden
A. Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
B. Bestuur van de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse en de Israëlitische erediensten

Hoofdstuk 9. Rechtsgedingen
A. Algemeen
B. Onderscheiden bevoegdheden van college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad
C. Modaliteiten van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te treden
D. Het optreden van inwoners namens de gemeente indien het college nalaat in rechte op te treden

Hoofdstuk 10. Bevoegdheden in verband met het gemeentearchief
A. Bewaring van het archief
B. Reglementering van de toegang tot en de inzage in de archiefbescheiden

Hoofdstuk 11. Bevoegdheden i.v.m. verkiezingen, militie, burgerlijke stand en bevolking
A. Verkiezingen
B. Militie
C. Registers van de burgerlijke stand
D. Bevolkingsregisters

Hoofdstuk 12. Diverse bevoegdheden
A. Wekelijkse rustdag in nering en ambacht
B. Vergunnen van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
C. Toelating voor het openen van een slijterij van gegiste dranken en vergunning voor het verstrekken van sterke drank
D. Vergunnen van de exploitatie van een taxidienst en vergunnen van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
E. Vergunnen van collecten
F. Vergunnen van loterijen en tombola·s
G. Vergunnen van kienspelen
H. Militaire opeisingen

In deze uitgave worden de decretale bepalingen uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de relevante rechtspraak en talrijke voorbeelden uit de praktijk. Komen o.a. aan bod: de procedure voor de bijeenroeping van de gemeenteraad, bevoegdheid van het college i.v.m. gemeentegoederen, inzake de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu, politionele bevoegdheden van het college, de bevoegdheid van het college in de uitoefening van het administratief toezicht, inzake het uitvoeren van rechtsgedingen, …

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.