x
Politie en recht (P&R) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving tracht de veelkoppige en snel bewegende wereld van het politierecht te ontsluiten. P&R bespreekt het straf(proces)recht in de diepte, met een bijzondere aandacht voor de fase van de opsporing. Daarnaast wordt de bestuurlijke kant van het politieoptreden uitvoerig besproken met bv. bijdragen over de politionele omgang met geesteszieken en de bevoegdheden van de burgemeester. Ook inspectiediensten en de private veiligheidssector komen regelmatig aan bod.

P&R belangt derhalve niet alleen de politie en de veiligheidsactoren in de brede zin van het woord aan, maar ook de academici, de zittende en staande magistratuur, de bestuurlijke overheden en de (strafrechts)advocatuur.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op P&R bevat:

  • 4 nummers
  • content digitaal raadpleegbaar via www.politie-en-recht.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

157
Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tweetalige tijdschrift biedt doctrine en rechtspraak in alle materies waar de politierechter mee geconfronteerd wordt, met speciale aandacht voor verkeersrecht, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid, lichamelijke schade en materiële schadevergoeding alsook strafrecht en de strafrechtelijke procedure.

T.Pol. is niet alleen van en voor politierechters, maar ook voor advocaten.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op T.Pol. bevat:

  • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

168
Strafrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in 2 delen, 'Algemeen Strafrecht en Strafprocesrecht' en 'Bijzondere Wetten', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Deruyck Filiep, Spriet Bart, ...
229
Dossier 36 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2023

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

2023

Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, ...
90
Transportrecht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 05/12/2023

Veilig op de weg

Glimmende trucks en volume-opleggers in diverse soorten en formaten. Wie ervan houdt, kan er zich dagelijks in het verkeer aan vergapen. Het is helaas niet al goud wat blinkt op de Vlaamse wegen. Overladen vrachtwagens, internationale chauffeurs die in hun cabine de nacht doorbrengen op overbevolkte parkings en onder druk niet altijd rust- en rijtijden respecteren, en transportondernemers die geconfronteerd worden met een kluwen van vergunningen en attesten. Advocaten en magistraten worden vaak geconfronteerd met deze complexe zaken, maar kennen zelf niet altijd hun weg in deze materie …

Hoog tijd om het licht te laten schijnen over het transportstrafrecht, knooppunt van internationaal, federaal en regionaal recht.

Vandaar dit nieuwe initiatief van het Tijdschrift van de Politierechters … Tijdens dit webinar on demand wordt eerst een algemeen kader geschetst met aandacht voor recente wijzigingen en komende reglementering, nadien worden 3 topics door specialisten op een praktische en toegankelijke manier besproken.

Op naar meer veiligheid op de weg!

2023

Stijn Mannaert, Koenraad Vanschoren, ...
175,45
Beschikbaar
Verkeersrecht Geannoteerd 2022-2023

Boek, Codex

Het verkeersstrafrecht is een van de meest toegepaste strafwetgevingen en wordt regelmatig gewijzigd/aangepast in functie van maatschappelijke evoluties.

De nieuwste editie van het geannoteerd wetboek Verkeersrecht bevat de geactualiseerde en geannoteerde versie van de diverse teksten inzake verkeersrecht. De inhoud is daarbij niet beperkt tot de basisteksten zoals de Wegverkeerswet, de Wegcode en de regelgeving inzake de overtredingen per graad.

Het wetboek bevat bovendien ook de sociale en technische reglementering, de relevante regelgeving inzake de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zeer nuttig is ook de integrale opname van de Indicatieve Tabel 2020 achteraan het wetboek. Aan de hand van annotaties onder de artikelen krijgt u een overzicht van de rechtspraak en de rechtsliteratuur die u kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

Deze nieuwe editie biedt u m.a.w. een actueel, zeer compleet, hanteerbaar en praktisch becommentarieerd wegverkeerswetboek aan.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot 10 oktober 2022.

2022

Spriet Bart, Sterkens Marc
159
Dossier 34 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2022

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage focust op de nieuwe regels over burenrelaties in het nieuwe goederenrecht.
Vooreerst gaat aandacht naar de codificatie van het leerstuk over
burenhinder. Vervolgens komen de nieuwe regels over de gemene afsluiting
(voorheen: gemene muur) aan bod. Ten slotte volgt een analyse van de nieuwe
regels over erfdienstbaarheden (o.a. afschaffing van het onderscheid tussen
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, nieuwe regels over afstanden,
…).

 Enkele andere belangwekkende nieuwigheden in het hervormde goederenrecht

Niet alleen op het vlak van de burenrelaties, maar ook op tal van andere punten
heeft de wetgever met de invoering van het boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
het goederenrecht gemoderniseerd. Een aantal daarvan die onder meer betrekking
hebben op de indeling van de goederen, de opvatting van het eigendomsrecht,
de verkrijgende verjaring, het recht van opstal en het vruchtgebruik worden
belicht. Daarbij is er ook oog voor de werking in de tijd van het “vorige” en
het “nieuwe” goederenrecht.

 Wat gaat er schuil achter de letterwoorden BGWF en BB?

In deze bijdrage wordt de werking van de voor de praktijk meest relevante vergoedingsopdrachten
van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
(BGWF) en Belgisch Bureau (BB) toegelicht. Wie of wat zijn deze ‘instanties’, in
welke praktijkgevallen zou hiervan nuttig gebruik kunnen gemaakt worden, hoe
verloopt dit dan concreet procesrechtelijk, is er ook ruimte voor art. 29bis,
19bis11§2/ 29ter WAM en last but not least, zorgen deze ‘instanties’ voor een
duwtje in de rug bij de nieuwe vormen van mobiliteit?

 De techniek van de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
en het Europees Hof van Justitie

Hoe stel ik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof die niet alleen
ontvankelijk is, maar bovendien leidt tot een snel, duidelijk en nuttig antwoord?
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maar ook op basis van de richtlijnen
van het Hof zelf, wordt in deze bijdrage op zeer praktische wijze bekeken wat de
valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn voor verwijzende rechters. Hoewel de
focus ligt op de vragen die worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof, wordt
eveneens in beperktere mate ingegaan op de vraagstelling aan het Hof van Justitie.

2022

Joke Baeck, Christian Behrendt, ...
75
Drugs- en alcoholzaken in het verkeer (VOD)

Webinar on demand

Het gebruik van een combinatie van drugs, of van drugs en alcohol, vergroot de kans op een verkeersongeval. Het is dan ook meer dan evident dat rijden onder invloed van illegale drugs verboden is, en het gebruik van alcohol in het verkeer gereglementeerd is.

Wat gebeurt er als men dan toch onder invloed van alcohol en/of drugs wordt tegengehouden door de politie op de weg, al dan niet in het kader van een verkeersongeval?

Politierechters krijgen in de rechtszaal veel drugs- en alcoholgerelateerde zaken op de rol. Naast de wetgevende aspecten zijn er ook de technische aspecten … gecompliceerde zaken waar magistraten, noch advocaten voor opgeleid zijn maar wel veel vragen rond hebben.

Deze unieke studienamiddag – die georganiseerd wordt ism het Tijdschrift van de Politierechters - brengt alle aspecten samen. Daarvoor doen we beroep op ervaren sprekers die vanuit hun invalshoek en expertise de thematiek bespreken en de mogelijke vragen oplossen.

Onmisbaar voor elke magistraat, advocaat, verzekeraar, jurist, leasingmaatschappij, … die professioneel met deze problematiek te maken krijgt.

2022

Kristine Dusesoi, Carina Van Cauter, ...
150
Beschikbaar
WAM met focus op de verzekeringsplicht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 21/06/2022

Met focus op de verzekeringsplicht

Artikel 2 WAM bepaalt een verzekeringsplicht voor motorrijtuigen, artikel 2bis WAM voorziet hierop een uitzondering met de bedoeling om nieuwe vormen van mobiliteit/lichte elektrische voertuigen aan te moedigen. Artikel 2bis WAM ingevoerd bij wet van 2 mei 2019, was het voorwerp van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 januari 2021 en onderging een aanpassing bij wet van 2 februari 2021. Ondertussen hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn 2021/2118 aangenomen: tegen 23 december 2023 moeten de lidstaten de nodige stappen zetten om aan de richtlijn te voldoen en het nieuwe begrip voertuig/motorrijtuig te implementeren. In België zelf is er ook wat ontevredenheid over de huidige regelgeving van nieuwe vormen van mobiliteit, waarbij diverse wetsvoorstellen op tafel liggen die verbetering zouden moeten brengen (reglementering van gemotoriseerde voor voortbewegingstoestellen, 1 december 2021; verzekeringsplicht voor motorrijtuigen tot 25km/u, 15 april 2021).

  • Wat met de verzekering van nieuwe soorten voertuigen in de huidige stand van de wetgeving?
  • Wat is de rol van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds?
  • Kunnen gebruikers van nieuwe soorten voertuigen als een zwakke weggebruiker in de zin van art. 29bis WAM worden beschouwd?

De antwoorden krijgt u tijdens deze opleiding.
 

2022

Stéphane Vereecken
135
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.