Vennootschapsrecht geannoteerd 2020-2021

2020
Aydogdu Roman, Benoit-Moury (†) Anne, Tilleman Bernard

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het "oude" vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 september 2020.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Auteurs
Editors : Aydogdu Roman, Benoit-Moury (†) Anne, Tilleman Bernard
Auteurs : Aydogdu Roman, Boonen Leen, Bruloot Diederik, De Graeve An, De Man Maarten, De Mets Warre, De Wolf Joris, Dewaele Kwinten, Du Mongh Johan, Dursin Eric, Fayt Audrey, François Alain, Hallemeesch Nick, Lambrecht Philippe, Lenaerts Geert, Leroux Emmanuel, Macours Kristof, Maresceau Kristof, Masset Adrien, Mombaerts Sofie, Ostyn Luk, Pattyn Joke, Reniers Jacob, Spitaels Benoit, Steghers Eric, Thirion Nicolas, Tilleman Bernard, Van Boven Rutger, Van Essel Véronique, Vandenbogaerde Matthias, Vanderstappen Erwin, Verguts Mieke, Waelkens Johanna, Watté Odile en Withofs Valerie
Domein : Recht
Bestelcode : 202204200
Jaar : 2020
Type : Boek, Codex
Aantal pagina's : 1620
ISBN : 9789048638956

Woord vooraf
Methodiek
Trefwoorden
Inhoudstafel

I. ALGEMEEN

A. Algemeen
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W. 23 maart 2019)
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Uittreksel: Hoofdstuk IV: Opheffingsbepalingen – Overgangsregeling – Inwerkingtreding – Bevoegdheidstoewijzing)
Wetboek van vennootschappen (W. 7 mei 1999) (Uittreksel opgeheven vennootschapsvormen: Boek 7 – CV, Boek 9 – CVA, Boek 10 – VSO, Boek 13 – Landbouwvennootschap, Boek 14 – ESV)
Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (door L. Ostyn)
Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming (door R. Aydogdu)

B. Bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 (Uittreksel: Boek XX, Titel VIII: art. XX.224 t.e.m. XX.228)
Wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Uittreksel: art. 51)

C. Onderlinge verzekeringsvereniging
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, art. 225-227 (door A. De Graeve
Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, art. 33-34 en 244-247 (door A. De Graeve)

II. BIJZONDER AANVULLEND RECHT

A. Aandelen
Gecoördineerd K.B. nr. 62 van 27 januari 2004 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten (door E. Leroux)

B. Openbaarmaking
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, art. I.2, I.4, III.15-III.73, XV.63-XV.65 en XV.69-XV.79 (door B. Tilleman)
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (Uittreksel: Boek IV, Titel II: art. 73-75) (door K. Dewaele)
Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (door K. Dewaele)

C. Coöperatieve vennootschap
Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het sociaal ondernemerschap en landbouwonderneming (door R. Aydogdu)
Koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen (door R. Aydogdu)
• Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming

D. Europese vennootschapsvormen
Wet van 10 augustus 2005 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap
Wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap
Wet van 9 mei 2008 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap
Wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap

E. Europees vennootschapsrecht
Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie, zoals geconsolideerd bij het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007, art. 49, 50, 54, 55 (door N. Thirion)
Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van de Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (door N. Thirion)
Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (door N. Thirion)
Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (door N. Thirion)
Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (door N. Thirion)
Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (door N. Thirion)

F. Corporate governance
Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen (door Ph. Lambrecht)
Code Buysse III – Corporate governance – Aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (door Ph. Lambrecht)

G. Basisboekhoudrecht
Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, art. I.5 en III.82-III.95 (door L. Ostyn)
Koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht (door L. Ostyn)

H. Economische beroepen

1. Algemeen
Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), art. 72-83 (Onbeslagbaarheid van de woning van de zelfstandige) (door N. Hallemeesch)

2. Bedrijfsrevisor
Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (door E. Vanderstappen)
Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007 (door E. Vanderstappen)
Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden (door E. Vanderstappen)
Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren (door E. Vanderstappen)
Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (door E. Vanderstappen)
Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren (door E. Vanderstappen)

3. Accountant/Belastingconsulent
Koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants (door E. Steghers)
Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants (door E. Steghers)
Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (door E. Steghers en L. Boonen
Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent (door E. Steghers en L. Boonen)
Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (door E. Steghers, en G. Lenaerts)
Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief (door E. Steghers)

4. Boekhouder/Fiscalist
Beslissing van de Nationale Raad van 6 september 2002 houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (door G. Lenaerts)
Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon (door G. Lenaerts)
Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (door G. Lenaerts)
Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten (door G. Lenaerts)
Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 juli 2017 (door G. Lenaerts)
Koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (door G. Lenaerts)

I. Bijzondere rechtstakken

1. Financieel vennootschapsrecht

Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (door J. De Wolf, K. Macours en O. Watté)
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (I) op de openbare overnamebiedingen (door J. De Wolf, K. Macours en O. Watté)
Koninklijk besluit van 27 april 2007 (II) op de openbare uitkoopbiedingen (door J. De Wolf, K. Macours en O. Watté)
Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, art. 1-34 en 101-104 (door J. De Wolf, K. Macours en O. Watté)

2. Vennootschapsstrafrecht
Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (door A. Masset, B. Tilleman en M. De Man)
Strafwetboek, art. 5, 489-492bis (door A. Masset)
Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, art. 38-43 (door A. Masset)

3. Internationaal privaatrecht
Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, art. 4, 109-115, 140 (door M. Vandenbogaerde)

REGISTERS
Trefwoordenregister (door J. Reniers)
Chronologisch register

Download de volledige inhoudstafel hier.

Deze nieuwe editie is qua wetgeving bijgewerkt t.e.m. B.S. 1 september 2020 zodat ook de reparatiewet WVV is verwerkt. Om de overgang van W.Venn. naar WVV te duiden zijn ook markante stukken die de wijzigingen kaderen mee opgenomen.

Deze uitgave bevat het wetboek en de meest courante wetteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden. De basisteksten over boekhoudrecht en financieel vennootschapsrecht zijn dus ook opgenomen. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd de we

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het "oude" vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 september 2020.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.