De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie

2023
Schoukens Hendrik

De stikstofcrisis is momenteel alomtegenwoordig in het maatschappelijk debat in de Lage Landen. Dat de stikstofdepositie in onze regio’s bij de hoogste van Europa hoort, is daar niet vreemd aan. De combinatie van een hoge veedichtheid met veel industrie en een eindeloos wegennet maakt dat onze natuur heel wat atmosferische stikstofdepositie moet slikken. Om de instandhouding van de Europees beschermde natuur te garanderen, moet de stikstofneerslag immers verder dalen. Dat vereist de Europese Habitatrichtlijn. Het spookbeeld van een complete vergunningstop kwam de voorbije jaren erg nadrukkelijk op de voorgrond. Dit boek ontleedt de ecologische, beleidsmatige en juridische randvoorwaarden die spelen bij het uittekenen van een duurzaam stikstofbeleid in Vlaanderen en Nederland. Het schetst wat kan en niet kan, zonder daarbij de meer systemische vraagstukken rond klimaat, water en volksgezondheid uit de weg te gaan. Alle behandelde deelthema’s worden vanuit rechtsvergelijkend oogpunt bekeken, met aandacht voor zowel de Vlaamse als de Nederlandse invalshoek. Ook is er plaats voor ruimere reflecties over wat het betekent om de natuur te beschermen in een van de dichtstbevolkte regio’s in Europa. Is de stikstofcrisis een lastig verhaal van harde, juridische grenzen aan economische groei of een noodzakelijke maar pijnlijke transitieoefening in tijden van klimaatverandering? En krijgen we de stikstoftanker gekeerd met de recente beleidsinitiatieven rond stikstof of blijft de Habitatrichtlijn als een zwaard van Damocles over het vergunningsbeleid hangen? 

115

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Schoukens Hendrik
Auteurs : Backes Chris, Boezeman Daan, Cliquet An, De Keersmaeker Luc, De Smedt Peter, Deutsch Felix, Dotinga Harm, Freriks Annelies, Frins Ralph, Hoffmann Maurice, Kaajan Marieke, Kole Sander, Lefebvre Wouter, Schoukens Hendrik, Strubbe Matthias, Van den Burg Arnold, Van Hinsberg Arjen, Van Hoorick Geert, Van Weerdt Bert, Verhaeghe Dries, Verniers Elien, Verstraeten Arne, Vinck Martijn
Domein : Recht
Bestelcode : 202231301
Jaar : 2023
Type : Boek
Aantal pagina's : 492
ISBN : 9789048647149

Voorwoord – reculer pour mieux sauter XVI

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 1

 DE STIKSTOFCRISIS IN DE LAGE LANDEN: EEN ACCIDENT WAITING TO HAPPEN ZONDER QUICK FIXES? 2

Hendrik Schoukens

 Deelthema 1. DE STIKSTOFPROBLEMATIEK IN DE LAGE LANDEN – PLANETARY BOUNDARIES OP LOKAAL NIVEAU? 49

 Hoofdstuk 1. ECOLOGISCHE KNELPUNTEN VAN STIKSTOF EN DE STIKSTOFAANPAK IN NEDERLAND 50

Arnold van den Burg

Hoofdstuk 2. STIKSTOFSANERING ALS ONDERDEEL VAN DE PAS: HOE (GOED) WERKT HET? 75

Arne Verstraeten, Luc De Keersmaeker en Maurice Hoffmann

Deelthema 2. DE CIJFERS ACHTER HET BELEID – FACTS AND FIGURES! 97

Hoofdstuk 3. ENKELE WETENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN IN VERBAND MET STIKSTOFDEPOSITIE IN VLAANDEREN 98

Wouter Lefebvre en Felix Deutsch

Hoofdstuk 4. STIKSTOF- EN NATUURAANPAK IN NEDERLAND: FEITEN, CIJFERS EN CONSEQUENTIES VOOR DE UITVOERING VAN BELEID 111

Daan Boezeman, Martijn Vink en Arjen van Hinsberg

Deelthema 3. DE VAL VAN HET PAS IN DE RECHTBANK – BORROWING FROM THE FUTURE? 143

 Hoofdstuk 5. DE VAL VAN HET NEDERLANDSE PAS: DE STIKSTOFUITSPRAKEN VAN 29 MEI 2019 144

Sander D.P. Kole

Hoofdstuk 6. DE VAL VAN DE VLAAMSE ‘PAS’ IN DE RECHTBANK: THE SEQUEL 165

Matthias Strubbe

Deelthema 4. TUSSENTIJDSE OPLOSSINGEN – TECHNOLOGY WILL (NOT) SAVE US 201

 Hoofdstuk 7. TUSSENTIJDSE OPLOSSINGEN – TECHNOLOGY WILL (NOT) SAVE US 202

Dries Verhaeghe

Hoofdstuk 8. NATURA 2000-GEBIEDEN EN STIKSTOFDEPOSITIE; TUSSENTIJDSE NEDERLANDSE ‘OPLOSSINGEN’ 224

Marieke M. Kaajan

Deelthema 5. DE NIEUWE STIKSTOFWETTEN– DOELEN BEREIKT? 241

 Hoofdstuk 9. WETGEVING EN BELEID VOOR STIKSTOFREDUCTIE EN NATUURVERBETERING: DOELEN BINNEN BEREIK? 242

Ralph Frins en Annelies Freriks

Hoofdstuk 10. VAN STIKSTOFARREST NAAR DEFINITIEF STIKSTOFAKKOORD: GERAAKT DE VLAAMSE STIKSTOFTANKER EINDELIJK GEKEERD? 267

Peter De Smedt, Hendrik Schoukens en Bert Van Weerdt

Deelthema 6. EN WAT MET EUROPA – CAP VS. RESTORATION LAW? 345

 Hoofdstuk 11. DE NIEUWE EUROPESE NATUURHERSTELWET ALS UITWEG UIT DE STIKSTOFCRISIS? 346

An Cliquet

Hoofdstuk 12. HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID: STEUN OF STOORZENDER VOOR STRIKTER STIKSTOFBELEID? 363

Harm Dotinga

Deelthema 7. EEN PARADIGMASCHIFT – PARADISE LOST OR A NEW UTOPIA? 377

 Hoofdstuk 13. UITWEG UIT DE STIKSTOFCRISIS? ENKELE GEDACHTEN OVER LANGETERMIJNVISIES EN KORTETERMIJNBLOKKADES 378

Chris Backes

Hoofdstuk 14. EEN PARADIGMASHIFT – OP WEG NAAR EEN MEER DUURZAME LANDBOUW? 402

Geert Van Hoorick

Deelthema 8. RUIMERE OVERWEGINGEN: OVER DE INTRINSIEKE RECHTEN VAN DIEREN EN ECOSYSTEMEN? 419

 Hoofdstuk 15. (STIK)STOF TOT NADENKEN: HET RECHT OP LEVEN VAN LANDBOUWDIEREN IN DE WEEGSCHAAL? 420

Elien Verniers

Hoofdstuk 16. RECHTEN VAN DE NATUUR, LANDBOUW EN DE STIKSTOFCRISIS: THERE IS NO ALTERNATIVE? 436

Hendrik Schoukens

Download de volledige inhoudstafel hier.

De stikstofcrisis is momenteel alomtegenwoordig in het maatschappelijk debat in de Lage Landen. Dat de stikstofdepositie in onze regio’s bij de hoogste van Europa hoort, is daar niet vreemd aan. De combinatie van een hoge veedichtheid met veel industrie en een eindeloos wegennet maakt dat onze natuur heel wat atmosferische stikstofdepositie moet slikken. Om de instandhouding van de Europees beschermde natuur te garanderen, moet de stikstofneerslag immers verder dalen. Dat vereist de Europese Habitatrichtlijn. Het spookbeeld van een complete vergunningstop kwam de voorbije jaren erg nadrukkelijk op de voorgrond. Dit boek ontleedt de ecologische, beleidsmatige en juridische randvoorwaarden die spelen bij het uittekenen van een duurzaam stikstofbeleid in Vlaanderen en Nederland. Het schetst wat kan en niet kan, zonder daarbij de meer systemische vraagstukken rond klimaat, water en volksgezondheid uit de weg te gaan. Alle behandelde deelthema’s worden vanuit rechtsvergelijkend oogpunt bekeken, met aandacht voor zowel de Vlaamse als de Nederlandse invalshoek. Ook is er plaats voor ruimere reflecties over wat het betekent om de natuur te beschermen in een van de dichtstbevolkte regio’s in Europa. Is de stikstofcrisis een lastig verhaal van harde, juridische grenzen aan economische groei of een noodzakelijke maar pijnlijke transitieoefening in tijden van klimaatverandering? En krijgen we de stikstoftanker gekeerd met de recente beleidsinitiatieven rond stikstof of blijft de Habitatrichtlijn als een zwaard van Damocles over het vergunningsbeleid hangen? 

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.