De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest

2021
Flamey Peter, Mees Evi

met medewerking van Sophie Aerts (bedrijfsjuriste) en Ellen Voortmans (Advocaat omgevingsrecht)

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging.
 
In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving.
 
Het handboek is geschreven vanuit de jarenlange praktijkervaring van de auteurs als advocaten omgevingsrecht ten behoeve van de rechtspracticus van het omgevingsvergunningsrecht en belicht door middel van een eerste systematische analyse de drie facetten van het regime van de omgevingsvergunning: procedure, beoordeling en handhaving, aan de hand van de parlementaire totstandkoming, afgezet tegen de vorige regelgeving en in het licht van de meest recente rechtspraak en rechtsleer.

Het handboek Omgevingsvergunning is het eerste in zijn soort en is bedoeld als grondige leidraad voor bouwheren, bouwpromotoren, architecten, landmeters en studiebureaus die de vergunningsaanvragen voorbereiden, maar ook voor het betrokken publiek dat inspraak krijgt, de diverse lokale en hogere besturen die adviseren en beslissen, voor de toezichthoudende besturen die handhaven en ten slotte voor de advocaten, raden, rechters en juridische adviseurs die juridische betwistingen voeren en beslechten.

 

"Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest. Warm aanbevolen!"

DE CONINCK, C., [Boekbespreking], T.Aann. 2021/3, 300-302.

Raadpleeg de volledige recensie

"De auteurs beperken zich niet tot een loutere beschrijving van de soms gedetailleerde regelgeving die bovendien weinig houvast biedt omdat zij steeds aan at random hervormingen wordt blootgesteld, maar geven ook kritische duiding aan de hand van de genese van bepaalde wetsartikelen, de legisprudentie, althans in de mate dat de Raad van State over voldoende tijd beschikte om zich over de diverse voorontwerpen uit te spreken (zie in dat verband het veelzeggende citaat op p. 635), en de ontwikkelingen in de rechtspraak."

COPPENS, A.,  [Boekbespreking], TPR 2022/1-2, 740-741.

Raadpleeg de volledige recensie

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Auteurs
Auteurs : Flamey Peter, Mees Evi
Domein : Recht
Bestelcode : 202211300
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 930
ISBN : 9789048640867
Onderdeel van de reeks : Bibliotheek Omgevingsrecht,

TITEL I. NORMATIEF KADER
Hfdst. 1. Het Omgevingsvergunningsdecreet en wijzigingsdecreten
Hfdst. 2. De Codextrein
Hfdst. 3. Het Verzameldecreet 2019
Hfdst. 4. Uitvoerings- en wijzigingsbesluiten

TITEL II. CORRELATIE BESTAANDE REGELGEVING
Hfdst. 1. Opheffing Millieuvergunningsdecreet en VLAREM I
Hfdst. 2. Behoud DABM, VCRO, VLAREM II en VLAREM III
Hfdst. 3. Introductie Handhavingsdecreet

TITEL III. OPZET
Hfdst. 1. Algemeen
Hfdst. 2. Eerste krachtlijn: geïntegreerde vergunningverlening
Hfdst. 3. Tweede krachtlijn: onbepaalde duur maar met bijstelling
Hfdst. 4. Derde krachtlijn: overleg en administratieve lus
Hfdst. 5. Vierde krachtlijn: kwalitatieve vergunningverlening
Hfdst. 6. Vijfde krachtlijn: administratieve vereenvoudiging
Hfdst. 7. Zesde krachtlijn: integratie milieueffectenbeoordeling
Hfdst. 8. Zevende krachtlijn: inspiratie uit MVD en VCRO
Hfdst. 9. Achtste krachtlijn: behoud sectorale beoordelingsgronden
Hfdst. 10. Negende krachtlijn: zwaartepunt bij bestuurlijke handhaving
Hfdst. 11. Tiende krachtlijn: uniformisering rechtsbescherming

TITEL IV. VERGUNNINGVERLENING
Hfdst. 1. Toepassingsgebied
Hfdst. 2. Digitalisering
Hfdst. 3. Bevoegdheid vergunningverlenende instanties
Hfdst. 4. Soorten vergunningsprocedures
Hfdst. 5. Jurisdictioneel beroep tegen in laatste aanleg genomen beslissingen
Hfdst. 6. Exploitatierecht
Hfdst. 7. Duur van de omgevingsvergunning
Hfdst. 8. Kenmerken van de omgevingsvergunning
Hfdst. 9. Het bijstellen van de omgevingsvergunning
Hfdst. 10. Schorsing en opheffing van de omgevingsvergunning
Hfdst. 11. Verval en afstand van de omgevingsvergunning
Hfdst. 12. Meldingsprocedure
Hfdst. 13. Bijzonderheden

TITEL V. BEOORDELINGSGRONDEN VIA OMGEVINGSTOETSEN
Hfdst. 1. Algemeen
Hfdst. 2. Toets aan de planologische voorschriften
Hfdst. 3. Toets aan verordeningsvoorschriften en verkavelingsvoorschriften
Hfdst. 4. Zonevreemde toets
Hfdst. 5. Afwijkingen
Hfdst. 6. Goede ruimtelijke ordening
Hfdst. 7. Toets aan een voldoende uitgeruste weg
Hfdst. 8. Algemene en sectorale voorwaarden
Hfdst. 9. Watertoets
Hfdst. 10. Bostoets
Hfdst. 11. Watergevoelige openruimtetoets
Hfdst. 12. MER-toets
Hfdst. 13. Natuurtoets
Hfdst. 14. VEN-toets
Hfdst. 15. Habitattoets
Hfdst. 16. Onroerenderfgoedtoets
Hfdst. 17. Archeologietoets
Hfdst. 18. Socio-economische toets
Hfdst. 19. Toets inzake sociale lasten en bescheiden woonaanbod
Hfdst. 20. Stikstoftoets
Hfdst. 21. Fijnstoftoets
Hfdst. 22. Klimaattoets
Hfdst. 23. Varia beoordelingselementen
Hfdst. 24. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

TITEL VI. TEMPORELE TOEPASSING
Hfdst. 1. Inwerkingtreding
Hfdst. 2. Overgangsregeling

TITEL VII. HANDHAVING
Hfdst. 1. Het Handhavingsdecreet
Hfdst. 2. Handhaving inzake omgeving
Hfdst. 3. Omgevingshandhavingsprogramma
Hfdst. 4. Temporele toepassing

TITEL VIII. CORRELATIE SECTORALE REGELGEVING
Hfdst. 1. Algemeen
Hfdst. 2. De VCRO
Hfdst. 3. Het DABM
Hfdst. 4. Het Handelsvestigingsdecreet
Hfdst. 5. Het Natuurbehoudsdecreet
Hfdst. 6. Het Bosdecreet
Hfdst. 7. De Vlaamse Codex Wonen van 2021
Hfdst. 8. Het Instrumentendecreet
Hfdst. 9. Het Landinrichtingsdecreet
Hfdst. 10. Het Onteigeningsdecreet
Hfdst. 11. Het Bodemdecreet
Hfdst. 12. Het Brownfieldconvenantendecreet
Hfdst. 13. Het Onroerenderfgoeddecreet
Hfdst. 14. Het Oppervlaktedelfstoffendecreet
Hfdst. 15. Het Grinddecreet
Hfdst. 16. Het Rooilijnendecreet
Hfdst. 17. Het Decreet Complexe Projecten
Hfdst. 18. Het Decreet Lokaal Bestuur
Hfdst. 19. Het DBRC-decreet
Hfdst. 20. Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving
Hfdst. 21. Het Bestuursdecreet
Hfdst. 22. Het Gemeentewegendecreet
Hfdst. 23. Het Coördinatiedecreet Water
Hfdst. 24. Het Coronanooddecreet

EPILOOG: OVER INTEGRATIE EN RECHTSBESCHERMING

 

Wenst u nog meer details?
Klik hier voor de gedetailleerde inhoudstafel

met medewerking van Sophie Aerts (bedrijfsjuriste) en Ellen Voortmans (Advocaat omgevingsrecht)

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging.
 
In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, het toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving.
 
Het handboek is geschreven vanuit de jarenlange praktijkervaring van de auteurs als advocaten omgevingsrecht ten behoeve van de rechtspracticus van het omgevingsvergunningsrecht en belicht door middel van een eerste systematische analyse de drie facetten van het regime van de omgevingsvergunning: procedure, beoordeling en handhaving, aan de hand van de parlementaire totstandkoming, afgezet tegen de vorige regelgeving en in het licht van de meest recente rechtspraak en rechtsleer.

Het handboek Omgevingsvergunning is het eerste in zijn soort en is bedoeld als grondige leidraad voor bouwheren, bouwpromotoren, architecten, landmeters en studiebureaus die de vergunningsaanvragen voorbereiden, maar ook voor het betrokken publiek dat inspraak krijgt, de diverse lokale en hogere besturen die adviseren en beslissen, voor de toezichthoudende besturen die handhaven en ten slotte voor de advocaten, raden, rechters en juridische adviseurs die juridische betwistingen voeren en beslechten.

 

"Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest. Warm aanbevolen!"

DE CONINCK, C., [Boekbespreking], T.Aann. 2021/3, 300-302.

Raadpleeg de volledige recensie

"De auteurs beperken zich niet tot een loutere beschrijving van de soms gedetailleerde regelgeving die bovendien weinig houvast biedt omdat zij steeds aan at random hervormingen wordt blootgesteld, maar geven ook kritische duiding aan de hand van de genese van bepaalde wetsartikelen, de legisprudentie, althans in de mate dat de Raad van State over voldoende tijd beschikte om zich over de diverse voorontwerpen uit te spreken (zie in dat verband het veelzeggende citaat op p. 635), en de ontwikkelingen in de rechtspraak."

COPPENS, A.,  [Boekbespreking], TPR 2022/1-2, 740-741.

Raadpleeg de volledige recensie

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.