x
Politie en recht (P&R) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tijdschrift voor strafrechtelijke en bestuurlijke rechtshandhaving tracht de veelkoppige en snel bewegende wereld van het politierecht te ontsluiten. P&R bespreekt het straf(proces)recht in de diepte, met een bijzondere aandacht voor de fase van de opsporing. Daarnaast wordt de bestuurlijke kant van het politieoptreden uitvoerig besproken met bv. bijdragen over de politionele omgang met geesteszieken en de bevoegdheden van de burgemeester. Ook inspectiediensten en de private veiligheidssector komen regelmatig aan bod.

P&R belangt derhalve niet alleen de politie en de veiligheidsactoren in de brede zin van het woord aan, maar ook de academici, de zittende en staande magistratuur, de bestuurlijke overheden en de (strafrechts)advocatuur.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op P&R bevat:

 • 4 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.politie-en-recht.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

157
Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tweetalige tijdschrift biedt doctrine en rechtspraak in alle materies waar de politierechter mee geconfronteerd wordt, met speciale aandacht voor verkeersrecht, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid, lichamelijke schade en materiële schadevergoeding alsook strafrecht en de strafrechtelijke procedure.

T.Pol. is niet alleen van en voor politierechters, maar ook voor advocaten.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op T.Pol. bevat:

 • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

168
Strafrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in 2 delen, 'Algemeen Strafrecht en Strafprocesrecht' en 'Bijzondere Wetten', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Deruyck Filiep, Spriet Bart, ...
229
BAMACODEX 3 - Strafrecht 2023-2024

Boek, Codex

Deze Bamacodex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is in eerste instantie bestemd voor studenten. Bij de samenstelling van dit wetboek werd daarom vooral rekening gehouden met de rechtsvakken, gedoceerd in de bacheloropleiding, waarin de voornaamste takken van het recht op een inleidende wijze worden behandeld. Om hierin een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent leren omgaan met de belangrijkste wetteksten. Uiteraard blijft deze wetgevingsbundeling ook een erg handig werkinstrument voor rechtspractici.

Deel 3 van deze Bamacodex bevat de belangrijkste basisteksten uit het strafrecht.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2023.

De Bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3) of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4).

2023

Colette Maarten, Deruyck Filiep, ...
49
De sluier rond anonimiteit opgelicht...

Boek

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven. In het voorliggende verzamelwerk – waarin een en ander gecapteerd wordt onder de globale noemer ‘anonimiteit’– wordt in 14 hoofdstukken deze regelgeving geschetst.

In de hoofdstukken I, II, III en IV worden de afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering toegelicht. Onder meer de volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: de anonieme aangifte en anonieme verklaringen; anonimiteit van intervenanten en gegevensafscherming bij de toegang tot het strafdossier; gegevensafscherming bij het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden (BOM) en bij online-infiltratie; gedeeltelijke en volledige anonieme getuigenissen; de bescherming van bedreigde personen die een openbaar ambt uitoefenen; de afscherming van (bepaalde) identiteitsgegevens van (bepaalde) leden van de politiediensten.

In de hoofdstukken V, VI, VII, VIII, IX en X worden dan weer relevante topics uit of in relatie tot de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Wet Politieambt) geduid. In concreto gaat het respectievelijk om: 1) de identificatie- en legitimatieplicht voor het operationeel kader van de geïntegreerde politie (art. 41 Wet Politieambt); 2) de bescherming tegen publieke nieuwsgierigheid (art. 35 Wet Politieambt); 3) het filmen en/of fotograferen van politieambten; 4) de camerawetgeving; 5) de verwerking van persoonsgegevens voor opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, in het licht  van de recente Europese ontwikkelingen ter zake en 6) internetpatrouilleren in het kader van bestuurlijke politie.

Vermits niet alleen de geïntegreerde politie bijdraagt tot de realisatie van de zogenaamde 'politiefunctie' wordt in de hoofdstukken XI en XII ook ingegaan op enkele bijzonderheden op het vlak van anonimiteit in de wereld van de veiligheids- en inlichtingendiensten respectievelijk de bijzondere inspectiediensten (BID's), meer bepaald deze actief in de handhaving van het sociaal strafrecht.

De hoofdstukken XIII en XIV die zich situeren in het toezicht op (onder meer) de politie, bieden dan weer een inkijk op anonimiteit bij de federale Ombudsman respectievelijk het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast Comité P). Hierbij wordt onder meer kort ingegaan op het fenomeen van het klokkenluiden. Een schematische voorstelling van het gros van de behandelde afschermingsregimes rondt het geheel af.

Veel van de besproken regelgeving is zeer recent. Het thema van het filmen en fotograferen van politiebeambten is bovendien nog volop in beweging. Het komt ons dan ook voor dat met dit verzamelwerk een brandend actueel boek voorligt.

De stof werd bijgehouden tot en met 15 augustus 2022.

2022

Goossens Franky, De Pauw Kristof, ...
105
Beschikbaar
Basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024

Boek, Geannoteerd Wetboek

In dit pakket vindt u de nieuwste versie van onze jaarlijkse, geannoteerde Blauwe Wetboeken:

U kunt dit pakket eenmalig zo voordelig aankopen of jaarlijks van deze korting blijven genieten met onze abonnementsformule.

Hebt u al een abonnement op een van bovenstaande wetboeken, dan krijgt u de andere twee wetboeken aan het restbedrag.

2023

516
Beschikbaar
De sluier rond anonimiteit opgelicht ... (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 31/05/2023

In het Belgische strafprocesrecht en politierecht is voor de politie dan wel de burger een bepaalde identiteits-, privacy- en persoonsgegevensafscherming ingeschreven die bijzonder uiteenlopende verschijningsvormen kent. Een en ander is geenszins juridisch rustig bezit zodat men zeer zeker kan spreken van een brandend actuele thematiek. De nood aan een duidelijk overzicht is derhalve hoog! Naar aanleiding van het verschijnen van een uniek verzamelwerk onder de globale noemer ‘anonimiteit’ binnen de reeks ‘Straf(proces)recht en politierecht in perspectief’ organiseren we dit webinar on demand waarbij een selectie van de thema’s uit het nieuwe boek gepresenteerd worden door de respectieve auteurs.

Naast een algemene duiding bij het centrale onderwerp en van de link tussen de verschillende topics belicht in het boek, staan de volgende uiteenzettingen betreffende afschermingsregelingen uit het Wetboek van Strafvordering, relevante topics uit of in relatie tot de Wet Politieambt en bijzondere regelingen op het programma:

 • Politionele startinformatie
 • Filmen en fotograferen van politioneel optreden
 • Nieuwigheden inzake camerawetgeving
 • Anonimiteit in het sociaal strafrecht
 • De recente Klokkenluidersrichtlijn en de omzetting ervan in het Belgische recht

Kortom onmisbaar voor advocaten, magistraten, politie, overheden, … die op de hoogte willen zijn én blijven inzake de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer over anonimiteit in haar verschillende facetten in het strafprocesrecht en politierecht.

2023

Filip Van Volsem, Kristof De Pauw, ...
199,65
Beschikbaar
Gedwongen opname - met blik op de toekomst (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 01/06/2023

Het aantal gedwongen opnames kent de laatste jaren een opvallende stijging. De problematiek is ook actueel in de media. Een gedwongen opname is bedoeld als een beschermingsmaatregel. De rechter kan iemand die “geestesziek” is en een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen in een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen indien er geen andere geschikte behandeling is.

De toepassing van de huidige regelgeving wijst echter op een soms moeizame verstandhouding tussen justitie, de gezondheidszorg en de verschillende sociale dienstverleningen. Daarnaast beantwoordt ze niets steeds aan de concrete noden van de patiënten.

Het wettelijk kader laat geen andere gedwongen behandeling, begeleiding of verplichte zorg toe. Een behandeling onder voorwaarden behoort momenteel nog niet tot de mogelijkheden als alternatief voor een gedwongen opname. Andere knelpunten zijn onder meer de toename van het aantal collocaties, de kwaliteit van de “omstandige medische verslaggeving” en de problematiek van personen met een verslaving. De problematiek is transversaal en vereist een multidisciplinaire aanpak in de gerechtelijke, maatschappelijke en medische dienstverlening.

Daarom pleiten diverse actoren voor een grondige evaluatie en herziening van de wet. Een werkgroep heeft daarover recent een eindrapport opgesteld. Er staat nu ook nieuwe wetgeving in de steigers.

Met dit uniek symposium georganiseerd door de Vredegerechten West-Vlaanderen wil men duiding geven aan de huidige regelgeving, lacunes blootleggen en mogelijke spanningsvelden uitklaren, dit met in het achterhoofd de geplande wetswijziging. Daarvoor worden alle actoren samen die met ‘gedwongen’ beschermde personen te maken hebben samengebracht in de hoop dat dit bijdraagt tot het slaan van bruggen op het terrein.

2023

Leo Vulsteke, Jan Desmet, ...
121
Beschikbaar
Hoe als gemeente meer impact hebben op ongewenste praktijken? (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 29/11/2023

Bestuurlijke aanpak

Steeds vaker nemen lokale besturen een actieve rol op in de aanpak van criminaliteit en overlast. Met deze studienamiddag willen we tegemoetkomen aan de groeiende interesse in de zogenaamde "bestuurlijke aanpak". Vanuit de ervaringen van actoren die met hun beide voeten in de praktijk staan delen we graag een aantal inspirerende praktijken. De nadruk ligt hierbij op de concrete rol die de gemeenten en in het bijzonder de burgemeester kunnen spelen bij het weren van ondermijnende uitbatingen. We hebben daarbij ook aandacht voor de partnerschappen waarin deze bestuurlijke aanpak concreet gestalte krijgt, zoals de samenwerking met diverse politie- of inspectiediensten.

 • Welke bevoegdheden heeft een burgemeester in het kader van de bestuurlijke aanpak?
 • Hoe gaat een bestuurlijke inbeslagname in zijn werk?
 • Wat kunnen gemeenten concreet ondernemen tegen een wildgroei aan wedkantoren of tegen schijndagbladhandels?
 • Hoe kan je met een moraliteitsonderzoek of met financiële screenings de vestiging van malafide ondernemers voorkomen?
 • En hoe pakt het Antwerpse DIFA-team een bestuurlijke of gerechtelijke sluiting van dekmantelbedrijven aan?

Tijdens dit webinar on demand krijgt u een antwoord op deze vragen en nog veel meer.

 

2023

Annemie De Boye, Sophie Lever, ...
127,05
Beschikbaar
Op-RECHT-uit

Boek

Dertig jaar is het geleden dat een groepje kritische magistraten die beseften dat het anders moest, Magistratuur & Maatschappij oprichtten. Het waren turbulente tijden (welke zijn dat eigenlijk niet?) en enkele parlementaire onderzoekscommissies (over privémilities, tweemaal over de Bende van Nijvel, Dutroux) rapporteerden tal van disfuncties in de werking van justitie. De kritiek was op vele punten terecht, maar er was ook onmacht door een gebrek aan middelen en aan wetgevende omkadering.

Magistratuur & Maatschappij mengde zich, ondanks de terughoudendheid die magistraten werd opgelegd, in het publieke debat. Het gebrek aan zelfkritiek binnen de magistratuur werd daarbij niet uit de weg gegaan, maar ook klachten over de noden werden constructief aangekaart. Het doel was altijd om een zo breed mogelijke dialoog mogelijk te maken en met een onbevangen ingesteldheid na te denken over wat fout loopt en hoe het beter kan. Dat is ook de bedoeling van dit boek. De selectie van de onderwerpen wil hulde brengen aan Alain Bloch die op 4 april 2021 overleed. Hij speelde een doorslaggevende rol in de werking van Magistratuur & Maatschappij. De auteurs toetsen enkele van zijn bekommernissen over wat het recht met mensen doet aan de actualiteit.

2022

 Freddy Evers
49
Beschikbaar
Cybercrime (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen materieel cyberstrafrecht en artificiële intelligentie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

BESCHIKBAAR OP 14/12/2022

Wie in de wereld van vandaag wil functioneren, of zelfs maar overleven, kan niet meer buiten het digitale. Deze alomtegenwoordige digitalisering heeft dan ook een onvermijdelijke en aanzienlijke impact op eenieder, niet in het minst op de (straf)rechtspracticus die meer dan eens geconfronteerd wordt met zgn. ‘cybercriminaliteit. Deze internetcriminaliteit is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit in onze samenleving en neemt logischerwijze een steeds prominentere plaats in binnen het straf- en strafprocesrecht.

Deel 1 van deze studienamiddag focust op cybercrime en het materieel strafrecht: naast een algemeen overzicht van de ICT-gerelateerde misdrijven zal ingegaan worden op de specifieke recente ontwikkelingen in de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake materieel cyberstrafrecht.

Deel 2 handelt vervolgens over het spraakmakende begrip ‘artificiële intelligentie’ en de  fundamentele vraag naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die deze nieuwe technologievorm met zich meebrengt. Daar waar het ondertussen immers buiten kijf staat dat ‘AI’-systemen binnen onze samenleving (autonoom) handelingen en nalatigheden kunnen stellen, is voorlopig niet duidelijk in hoeverre ons bestaande schuldstrafrecht aangepast is – dan wel aangepast zal dienen te worden - aan de unieke eigenschappen van kunstmatige intelligentie.

2022

Julie Petersen, Patrick Waeterinckx
125
Beschikbaar
Klokkenluiders (VOD)

Webinar on demand

Hoe verder te kijken dan de zuiver juridische bril…

In 2019 al besliste de Europese regelgever dat er binnen de EU een minimumbescherming moest komen voor klokkenluiders/personen die inbreuken op bepaalde regelgeving melden. EU-lidstaten werden verondersteld de richtlijnen hierover om te zetten in nationaal recht tegen uiterlijk 17 december 2021.

De Belgische wetgever heeft deze deadline niet gehaald. Wel keurde de Ministerraad al in februari een voorontwerp van wet goed dat ter advies werd voorgelegd aan de Raad van State. De bedoeling zou zijn dit in de loop van deze zomer formeel te laten stemmen.

Met deze nieuwe publicatie hopen de auteurs deze nieuwe regelgeving bevattelijk te maken. Niet alleen door ze juridisch te analyseren voor de publieke en private sector, maar ook door te leren van de bestaande ervaringen in de publieke sector en andere wereldwijde ‘best practices’. Tegelijk willen ze de lezer praktische handvaten aanreiken om van de omzetting niet alleen een juridisch, maar ook organisatorisch succes te maken.

De publicatie wordt voorgesteld op dit boeiend webinar on demand, onmisbaar voor iedereen die niet alleen op de hoogte wil zijn van deze nieuwe regelgeving, maar tegelijk van de omzetting van de richtlijn ook een praktisch succes wil maken.

2022

Gudrun Vande Walle, Wim Vandekerckhove, ...
130
Beschikbaar
Politietuchtrecht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 24/02/2022

Deontologie is actueler dan ooit, ook binnen de politiediensten. Tegen het disfunctioneren van een personeelslid en inbreuken op de deontologie moet snel en adequaat kunnen worden opgetreden. Dit doet de vraag rijzen naar de middelen waarover het bestuur beschikt: organisatiebeheersing, evaluatie, tucht, … De inzet van deze middelen loopt soms samen met een strafrechtelijk onderzoek, doch dat mag het nemen van andere maatregelen niet beletten. Integendeel, vaak zal het bestuur niet mogen wachten op een strafrechtelijk onderzoek.

Christel Nijs zal stilstaan bij de verschillende middelen die een bestuur kan inzetten om het functioneren van personeelsleden te omkaderen en disfunctioneren bij te sturen. Zij geeft aan hoe interne organisatiebeheersing, risicopreventie, de toepassing van de welzijnswet, deontologie, evaluatie, interne ordemaatregelen en maatregelen van interne orde, … kunnen en moeten worden ingezet voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtprocedure. Ze legt de verhouding van deze middelen tot het tuchtrecht uit. Soms sluit de keuze voor een maatregel immers de inzet van tucht uit. In andere gevallen wordt echter van het bestuur verwacht dat het voorafgaand aan of gelijktijdig met een tuchtmaatregel andere middelen gebruikt om het gedrag en de attitude van een personeelslid bij te sturen.

Ann Coolsaet gaat dieper in op het tuchtrecht als één van de instrumenten om inbreuken op de deontologie te beteugelen. Zij overloopt de belangrijkste aandachtspunten bij het voeren van een tuchtprocedure.  De regelgeving is immers complex en zit vol valkuilen, de ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur mogen nooit uit het oog worden verloren en men kan geen tuchtrecht beoefenen zonder de rechtspraak te kennen. Daarom wordt ook stilgestaan bij actuele, belanghebbende rechtspraak van de Raad van State inzake politietuchtrecht.

Tijdens dit praktijkgericht webinar leren ervaringsdeskundigen u hoe de deontologie te handhaven en inbreuken te sanctioneren.

2022

Christel Nijs, Ann Coolsaet
125
Beschikbaar
Witwassen en notariaat (VOD)

Webinar on demand

Analyse van verplichtingen en risico’s  

Notarissen spelen een belangrijke rol bij het beheer van vermogen. Daarbij moeten zij ook rekening houden met witwassen, m.a.w. vermogensrechtelijk transacties met betrekking tot illegale vermogensvoordelen. Illegale vermogensvoordelen is een bijzonder breed begrip geworden. Vermogensvoordelen zijn immers niet alleen illegaal als ze voortkomen uit ‘klassieke’ misdrijven (zoals drughandel of cybercriminaliteit), maar ook wanneer zij voortkomen uit fiscale, sociale en economische of financiële misdrijven. De notaris loopt hierdoor vaker dan ooit het risico om– tegen wil en dank – te worden ingeschakeld in een witwastransactie.

Witwassen is om die reden voor het notariaat een prominent aanwezig risico. Niet alleen omdat notarissen hoogoplopende boetes riskeren wegens het niet naleven van op hen rustende verplichtingen in het preventieve luik. Ook omdat zij als strafrechtelijke deelnemer al eens in het vizier van een strafonderzoek dreigen te komen. Het risico ligt immers niet zelden in de hindsight bias, waarbij later verworven inzichten als evident worden aanzien en de concrete context helemaal uit het oog wordt verloren.

De strafrechtelijke risico’s inzake witwassen zijn zonder meer te managen. Een scrupuleuze naleving van de preventieve witwasverplichtingen is hierbij noodzakelijk. Dankzij een doorgedreven kennis kunnen eventuele valkuilen tijdig worden ontwaard. Het principe ‘herhaling is de moeder van alle wijsheid’ eendachtig, is het dus geen overbodige luxe om nog eens stil te staan bij het preventieve en repressieve luik van witwassen, en dit vanuit het perspectief van het notariaat. Risico’s beheersen impliceert nu eenmaal een voldoende inzicht in de materie. Opleiding en training is ook in het kader van de preventie tegen witwassen een belangrijk sluitstuk.

De docent zal tijdens deze vorming stilstaan bij de verplichtingen van notarissen inzake witwassen, alsook de strafrechtelijke risico’s in geval van vervolging blootleggen.

2022

Jacques Vandeuren
195
Beschikbaar
Bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de openbare orde

Boek

Hoe balanceer je op het evenwicht tussen de vrijheid als burger en het algemeen belang voor de maatschappij? De persoonlijke bewegingsvrijheid is een grondwettelijk gewaarborgd recht dat niet absoluut is en waarop dus beperkingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld om de openbare orde te vrijwaren. Liesbeth Todts maakte een alomvattend kader op de snijlijnen van het bestuursrecht, het strafrecht en de grondrechten.

Deze publicatie analyseert en concretiseert de diverse grond- en procedurele voorwaarden waaraan bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde moeten voldoen, om toelaatbare beperkingen te zijn op het recht op bewegingsvrijheid. De auteur heeft een toetsingskader uitgewerkt waaraan alle betrokkenen (de wetgever, de besturen, de rechters maar vooral ook de rechtzoekenden zelf) een voorgenomen of genomen maatregel kunnen toetsen om te oordelen of deze maatregel de wettigheidstoets doorstaat.

Dit boek is de handelseditie van het doctoraal proefschrift dat op 10 juni 2020 door Liesbeth Todts werd verdedigd aan de Universiteit Antwerpen. Liesbeth heeft hiermee een opmerkelijk toetsingskader uitgewerkt waaraan beleidsmakers hun plannen tot het beperken van de persoonlijke vrijheid vooraf kunnen toetsen en rechtzoekenden en rechters de genomen beslissingen achteraf kunnen beoordelen.

Alhoewel het proefschrift werd geschreven vóór het uitbreken van de pandemie is het proefschrift ‘coronaproof’, in die zin dat ook de vrijheidsbeperkende maatregelen die naar aanleiding van de pandemie werden opgelegd hieraan kunnen worden getoetst.

>> Dit boek maakt deel uit van de reeks Administratieve Rechtsbibliotheek

2021

Todts Liesbeth
145
Mijnheer de onderzoeksrechter

Boek

Herinneringen van Alain Bloch

Juridische biografieën zijn schaars in België. Nochtans zijn ze een interessante bron van inspiratie of motivatie en een nuttig instrument voor de sociologische benadering van het recht. Aan de hand van talrijke anekdotes en enkele teksten die tot op heden niet werden gepubliceerd, biedt dit boek een inkijk in hoe wijlen magistraat Alain Bloch als onderzoeksrechter werkte en dacht. Dit maakt het boek ook interessant voor al wie meer inzicht wil krijgen in de werking van het gerecht.
 

2021

Morbee Annemie
37
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.