x
OCMW-dienstverlening anno 2024 (VOD)

Webinar on demand

Naar aanleiding van de volledige herwerking van de publicatie “OCMW -dienstverlening” enkele jaren geleden organiseerde de redactie een opleiding over het OCMW-recht, waarbij bleek dat er veel interesse is voor deze boeiende rechtstak. Wetswijzigingen en rechtspraak zorgen ervoor dat het OCMW-recht een materie is die voortdurend in evolutie is. Via bijwerkingen wordt het handboek steeds up-to-date gehouden.

Als aanvulling op de actualisaties in het handboek en wegens het succes van de vorige opleidingen, plannen we jaarlijks een editie in waarbij enkele actuele knelpunten worden uitgediept.

Tijdens deze editie focussen vakspecialisten op de volgende 3 thema’s:

 • Recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht
 • Referentieadressen
 • Wettelijke initiatieven rond budget- en schuldhulpverlening en schuldinvordering

2024

Dirk Torfs, Sofia Speybroeck, ...
290,40
Beschikbaar
Sociaalrechtelijke kronieken (Soc.Kron.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Sociaalrechtelijke kronieken is een tweetalig tijdschrift dat een selectie biedt van de meest relevante en recente vonnissen en arresten met betrekking tot het sociaal recht. Naast de jurisprudentie is er ook steeds een doctrine-artikel waarin de redactie een actueel vraagstuk binnen het sociaal recht onder de loep neemt.
 
In dit tijdschrift komen alle domeinen van het sociaal recht aan bod:  arbeidsovereenkomsten, collectief arbeidsrecht, arbeidsongevallen, RSZ, werkloosheid, ziekteverzekering, leefloon en OCMW-dienstverlening. Ook de Europese rechtspraak, collectieve schuldenregeling en de publieke sector komen aan bod.

Sociaalrechtelijke kronieken verschijnt via tien themanummers per jaar. Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement op Soc.Kron. bevat:

 • 10 nummers (maandelijks behalve in juli en augustus)
 • content digitaal raadpleegbaar via www.cds-srk.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.
 
 

2024

420
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is een interuniversitair en tweetalig tijdschrift. Het is gericht op de publicatie van diepgaande, originele en kritische rechtsleer, in alle domeinen van het sociaal recht in de brede betekenis.

Dit tijdschrift is een forum voor discussie en juridische reflectie, getrokken door een redactieraad bestaande uit onderwijzend personeel, onderzoekers en praktizijns in het sociaal recht.

Alle ingezonden bijdragen ondergaan een anonieme beoordeling door minstens twee peers.

Een jaarabonnement op TSR bevat:

 • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

254
Liber amicorum Herwig Verschueren

Boek

This Liber Amicorum celebrates the work of professor Herwig Verschueren. After having worked at the European Commission (DG EMPL) from 1992 to 2004, he became professor of international and European social law at the University of Antwerp and at the Free University of Brussels, where he relentlessly continued to work on strengthening the European Union’s social dimension.

Pioneering Social Europe contains 35 contributions by (former) colleagues, PhD students and friends who reflect on some of the topics that are most dear to Herwig: European integration, intra-EU mobility and international migration, social security coordination, access to social assistance, equal treatment, the internal market and regulatory competition. Together, the contributions do not only provide a rich overview of the latest developments in and limits of the EU’s social acquis, but also offer a wide range of policy recommendations necessary to make Social Europe a lasting reality.

2023

Aranguiz Ane, Bednarowicz Bartlomiej, ...
135
Beschikbaar
Liber Amicorum Ria Janvier

Boek

In oktober 2023 gaat Ria Janvier op emeritaat na een carrière van veertig jaar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft tijdens haar loopbaan zowel op het vlak van onderzoek, onderwijs, publicaties als wetenschappelijke dienstverlening heel wat baanbrekend werk geleverd.

Op het snijpunt van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en hr heeft ze een unieke positie verworven in het rechtswetenschappelijk onderzoek.

Haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan het personeelsbeleid in de publieke sector, en de analyse van de rechtspositie van het overheidspersoneel, met specifieke aandacht voor het pensioendebat.

Om haar rijke wetenschappelijke carrière te vieren hebben meer dan dertig vooraanstaande collega’s een Liber Amicorum samengesteld. Ze kruisten allemaal Ria’s pad op verschillende momenten in haar loopbaan. Vanuit die insteek reflecteren ze over een thema dat hun ontmoeting of relatie met haar kenmerkt.

De verschillende insteken in hun bijdragen geven uiting van de veelzijdigheid die Ria Janvier zo typeert. We hopen dat dit eerbetoon u kan bekoren.

2023

De Wilde Inger, Humblet Patrick, ...
135
Beschikbaar
BAMACODEX 4 - Sociaal recht 2023-2024

Boek, Codex

Deze Bamacodex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is in eerste instantie bestemd voor studenten. Bij de samenstelling van dit wetboek werd daarom vooral rekening gehouden met de rechtsvakken, gedoceerd in de bacheloropleiding, waarin de voornaamste takken van het recht op een inleidende wijze worden behandeld. Om hierin een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent leren omgaan met de belangrijkste wetteksten. Uiteraard blijft deze wetgevingsbundeling ook een erg handig werkinstrument voor rechtspractici.

Deel 4 van deze Bamacodex bevat de belangrijkste basisteksten uit het sociaal recht.

 Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2023.

 De Bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3) of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4).

2023

De Becker Alexander, Dufaux Peter, ...
62
Recht en sociale ongelijkheid

Boek

Het uitgangspunt van dit Tegenspraak-cahier is een paradox in de maatschappelijke ontwikkeling. In de rechtsontwikkeling van de afgelopen decennia werden diverse traditionele ongelijkheden weggewerkt en discriminatieverboden ingevoerd, die in de loop van de jaren alsmaar gedifferentieerder en strenger geworden zijn. De economische en sociaalwetenschappelijke literatuur leren ons nochtans dat de meeste sociale ongelijkheden en in het bijzonder de inkomens- en vermogensongelijkheid in dezelfde periode niet af-, maar toegenomen zijn. In dit cahier worden daartoe twee vragen opgeworpen:

1. (Hoe) draagt het recht bij tot de reproductie en versterking van sociale ongelijkheden?
2. (Hoe) kan het recht ingezet worden om sociale ongelijkheden te bestrijden?

Deze vragen worden in het cahier zowel theoretisch geëxploreerd als uitgewerkt voor specifieke rechtstakken (burgerlijk vermogensrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, de juridische regeling van de man-vrouwverhoudingen). In deze bundel wordt enerzijds op de veelheid van (elkaar versterkende) sociale ongelijkheden gewezen, anderzijds ligt de klemtoon op ongelijkheden die met verschillen en tegenstellingen tussen sociale klassen te maken hebben — een thema dat de laatste jaren in het rechtspolitieke vertoog onderbelicht is geweest.

Deze publicatie is het allerlaatste project van Tegenspraak, een sedert 1982 actieve groep van maatschappijkritische juristen. Een kritiek van het recht is vandaag nochtans niet minder dringend dan veertig jaar geleden. Wij hopen dat anderen de fakkel overnemen.

2022

Gutwirth Serge, Hubeau Bernard, ...
59
Beschikbaar
Dossier 35 - COVID-19: een tweede golf op eerste aanleg

Boek

Dit dossier is inbegrepen in het abonnement op de Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters, jaargang 2022.

Dit dossier van het Tijdschrift van de Vrederechters is andermaal aan de COVID-crisis gewijd. Hoewel deze gezondheidscrisis momenteel onder controle blijkt te zijn, dienen de rechtbanken nog steeds veel geschillen te behandelen die verband houden met deze crisis. In het eerste dossier (nr. 30) werden overwegend beslissingen van vrederechters gepubliceerd, waaruit geen duidelijke meerderheidsvisie af te leiden was. In dit tweede dossier verscheen voornamelijk de in graad van beroep door de rechtbanken van eerste aanleg gewezen rechtspraak, dat ogenschijnlijk even divers en onderscheiden is als deze van de vrederechters. Mr. Mathieu HIGNY heeft deze in eerste aanleg gewezen beroepsrechtspraak geanalyseerd. De heren RENIERS, VAN DEN ABEELE, DEVROE en DEWAELE hebben daarentegen de verschillende visies, (rechts)gronden, verantwoording en gevolgen voor een risicoverdeling tijdens de coronacrisis in de rechtspraak over handelshuurgeschillen, onder verwijzing naar recente cassatierechtspraak van de ons omringende landen, op systematische wijze, via topoi nader onderzocht.

 

2022

Devroe Simon, Dewaele Kwinten, ...
55
Arbeidsrecht - deel 3

Boek

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden.
Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het
onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling
verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Bestel nu de drie delen van Arbeidsrecht aan een voordelig tarief! Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3

2022

Engels Chris, Hendrickx Frank
110
Arbeidsrecht - deel 2

Boek

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden.
Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het
onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling
verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Bestel nu de drie delen van Arbeidsrecht aan een voordelig tarief! Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3

2022

Engels Chris, Hendrickx Frank
110
Arbeidsrecht - deel 1

Boek

Deze uitgave “Arbeidsrecht” (2022) is de vierde editie. Zij bevat een volledig geactualiseerde bijwerking van de vorige editie. Reeds van bij de aanvang van dit project was het de bedoeling om dit werk regelmatig up-to-date te houden.
Alleen zo blijft het voldoende relevant en inzetbaar en kan de dynamiek van het arbeidsrecht gevat worden.

Met de ambitie om de volledige breedte van het arbeidsrecht te bestrijken, werden tevens nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals telewerk, grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering.

Aan de oorspronkelijke opvatting wordt uiteraard volledig trouw gebleven. Geïnspireerd op de voormalige “Blauwe Reeks”, die ooit tot stand kwam onder het deskundige en bezielende editorschap van professor Blanpain, wil het
onderhavige werk een bijdrage leveren aan de Belgische arbeidsrechtdoctrine.

De aanpak blijft dezelfde als in de vorige editie. Een lange reeks kernthema’s wordt verdiepend en gespecialiseerd aangesneden, waarbij gestreefd wordt naar grondige maar toch bevattelijke overzichtsteksten, die uitgebreid ingaan op wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zowel huidige als voormalige medewerkers van het Instituut voor Arbeidsrecht werken mee aan deze publicatie. Zij staan garant voor kwaliteit, diepgang en praktische relevantie.

De selectie van de behandelde topics geschiedde, zoals voorheen, op basis van wat zowel in de theorie als in de praktijk van het arbeidsrecht leeft. Het werk wordt nog steeds uitgegeven in drie vaste boekdelen, die elk onderling
verbonden onderwerpen bevatten.

Met wat nu voorligt, hopen wij alvast een degelijk en toegankelijk werk te kunnen aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier en gebruiksgenot.

Bestel nu de drie delen van Arbeidsrecht aan een voordelig tarief! Arbeidsrecht – deel 1,2 en 3

2022

Engels Chris, Hendrickx Frank
110
Het personeel toepassingsgebied van aanvullende pensioenregelingen voor werknemers

Boek

Om een aanvullend pensioen te kunnen opbouwen, dient een werknemer toegang te hebben tot een aanvullende pensioenregeling. Aansluitingsregels zijn hierbij van onmiskenbaar belang. Door de aansluitingsregels wordt namelijk bepaald welke werknemers al dan niet toegang hebben tot een aanvullende pensioenregeling. Deze regels beïnvloeden zo ook de deelnemingspercentages en staan, zowel op nationaal als op Europees niveau, regelmatig in de aandacht.

In dit boek brengt de auteur een rechtsvergelijkende analyse van de personele toepassingsgebieden van aanvullende pensioenregelingen voor werknemers in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot stand. Aan de hand van een theoretisch en een empirisch onderzoek wordt inzicht gecreëerd in de systematiek van aansluitingsregels.

De analyse is opgebouwd aan de hand van drie bouwstenen, namelijk het karakter van de inrichting, het karakter van de pensioenregeling voor de werkgever en het karakter van de aansluiting voor de werknemer. Vervolgens is er gezocht naar werkingsmechanismen van aansluitingsregels. Dit resulteert in een eigen theoretisch kader rond de aansluiting bij aanvullende pensioenen. Deze aansluitingstheorie is empirisch getoetst aan de hand van pensioenreglementen. In een selectie van bestaande pensioenplannen is onderzocht hoe de aansluitingsregels tot uiting komen. Deze toetsing maakt het mogelijk om na te gaan in hoeverre de aansluitingstheorie, naast een juridische onderbouwing, ook een empirische onderbouwing kent. Tot slot is er gekeken naar de impact die een mogelijke transformatie van een aansluitingsvorm zoals automatic enrolment teweeg kan brengen op de bouwstenen en de werkingsmechanismen van aansluitingsregels.
 

2022

van Aggelen Emma Suzanne
140
Promopakket COVID-19 dossiers

Boek

Er is al veel gezegd en geschreven over de gevolgen van COVID-19, met name voor huurcontracten, maar hoe werkt dit in de praktijk? Volgende twee dossiers proberen uit te leggen hoe rechtspraak deze kwestie behandelt:

 

2022

84
Beschikbaar
De effectiviteit van het sociaal recht

Boek

Dit boek bevat de bijdragen voor de Biënnale 2020 van het Belgische genootschap voor arbeids- en socialezekerheidsrecht (afgekort als Begasoz). Begasoz is een vereniging van professoren sociaal recht van alle Belgische universiteiten, die de wetenschappelijke uitwisseling onder haar leden beoogt te bevorderen, met het oog op het stimuleren van onderzoek en het verspreiden van kennis. Na de passende arbeid en het behoorlijk ontslag (2005) (1), het bewijs (2012) (2), de rechtspositie van het personeel in overheidsdienst (2014) (3), de bronnen van het sociaal recht (2016) (4) en de vierde industriële revolutie (2018) (5), ging de aandacht in 2020 naar de effectiviteit van het sociaal recht.

2021

Foubert Petra, Kéfer Fabienne
105
Beschikbaar
COVID-19 en welzijn op het werk

Boek

Door de wereldwijde COVID-19-crisis zijn de schijnwerpers meer dan ooit op “welzijn op het werk” gericht. Preventie van gezondheidsschade wordt (eindelijk) terecht bovenaan de agenda gezet. Via een inleidende bijdrage wordt duidelijk dat het stiefmoederlijk behandelen van preventie een gevolg is van een bewuste historische keuze voor een curatief opererend sociaal beschermingssysteem. Dat de preventie ook later nooit tot volle ontwikkeling kwam heeft te maken met een aantal pijnpunten van preventie die zich ook in deze COVID-19-pandemie duidelijk lieten gevoelen. Na deze omkaderende opiniërende bijdrage zoomen de auteurs in op een aantal (her)nieuw(d)e juridische vragen waartoe de specifieke coronaomstandigheden op het vlak van welzijn hebben geleid.

Zo worden volgende topics onder de aandacht gebracht:

 • de rol van de diverse actoren betrokken bij de toepassing en de uitvoering van het welzijnsbeleid – werkgever, hiërarchische lijn, interne en externe preventiediensten, comité en werknemers – in het licht van de specifieke omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-crisis;
 • de nieuwe taken van de arbeidsarts inzake contactopsporing, quarantaine en testen en de impact daarvan op het gezondheidstoezicht (cf. KB 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19);
 • de genese en de juridische aard van de Generieke Gids Veilig aan het Werk;
 • het welzijn van de “telethuiswerkers” bij de uitvoering van hun werk, m.i.v. een analyse van de nieuwe CAO nr. 149 van 26 januari 2021;
 • strafrechtelijke verantwoordelijkheid, beroepsziekte en arbeidsongeval: een juridische risicoanalyse.

2021

Reyniers Kelly, Van Regenmortel Anne
50
Migratie en recht op sociale zekerheid en bijstand (VOD)

Webinar on demand

Het recht op sociale zekerheid en sociale bijstand voor buitenlanders blijft een voortdurend discussiepunt. Het gaat telkens over de vraag onder welke voorwaarden personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken beroep kunnen doen op de door de overheid georganiseerde solidariteit. Dit thema over de afbakening van onze solidariteitskringen ligt politiek gevoelig. Juridisch is dit ondertussen een complexe materie geworden. Deze vraag wordt immers geregeld door een veelheid aan rechtsbronnen, van Vlaamse en Belgische regelgeving over Europees recht tot mensenrechteninstrumenten. Deze bronnen blijven bovendien het voorwerp van evoluerende rechtspraak op de verschillende niveaus.

Op deze studiedag komen een aantal actuele thema’s in dit verband aan bod. We vertrekken vanuit een analyse van het belang in dit debat van menselijke waardigheid als een grondrecht. Verder besteden we aandacht aan de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder papieren. Ook recente initiatieven om een voorwaarde in te voeren van voorafgaand wettig verblijf (tot 10 jaar) om recht te hebben op bepaalde sociale uitkeringen worden behandeld. Vervolgens komt het thema van de gezinsbijslagen aan bod en kijken we naar een aantal actuele knelpunten bij de toepassing van de Europese socialezekerheidsverordeningen. Ook de regelingen naar aanleiding van de Brexit worden besproken. En tenslotte gaan we in op de rol van het bestaansmiddelenvereiste in het vreemdelingenrecht en de invloed op het verblijfsrecht van het beroep doen op sociale uitkeringen.

2021

Daniël Cuypers, Herwig Verschueren, ...
205
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.