x
Grenzeloos grasduinen met de landmeter-expert door het nieuwe goederenrecht (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 19/09/2024

Tijdens dit webinar on demand staan we (nogmaals) stil bij het gewijzigde goederenrecht. De wet van 4 februari 2020 tot invoering van het Boek 3 Goederen heeft voor de landmeter tal van vernieuwingen gebracht. De landmeter-expert blijft vaak het eerste aanspreekpunt bij grensconflicten tussen eigenaars. Intussen is het duidelijk dat een aantal nieuwe bepalingen ook in de praktijk bijkomende vragen en interpretatieproblemen oproepen. De tijd is rijp om deze pijnpunten eens op een rijtje te zetten drie jaar na inwerkingtreding.

 • De regels in verband met verjaring en afpaling werden grondig gewijzigd in het nieuwe goederenrecht. Hoe verloopt dit nu praktisch?
 • Bovendien wordt stilgestaan bij de intertemporele toepassing, aangezien grensconflicten zich bovendien vaak afspelen op de grenzen tussen oud en nieuw goederenrecht. Welke regels zijn van toepassing?
 • Er gaat ook uitgebreid aandacht naar de belangrijkste wijzigingen rond erfpacht en opstal in het nieuwe goederenrecht waar die ook voor de landmeter relevant zijn.
 • En hoe ziet het nu precies met die verkrijgende verjaring? Gaat die werkelijk boven een eigendomstitel? En hoe verloopt zo’n actieve verjaringsvordering dan precies?

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze opleiding.

2024

Bart Van Baeveghem
181,50
Beschikbaar
TROS-studienamiddag (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening

Beschikbaar vanaf 30/05/2024

De redactie van hét tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw TROS is ondertussen bekomen van haar vijfentwintigjarige verjaardag en de bijhorende succesvolle studiedag en pakt twee jaar later opnieuw uit met een boeiend programma met sterke actuele bijdragen gebracht door eminente sprekers zoals wij ook de kwaliteit van het tijdschrift gewend zijn.

Bij de selectie werd rekening gehouden met de actualiteit die nog steeds in beweging is … Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement zal de eerste spreker uitpakken met een uiteenzetting over de nieuwe rechtsfiguur ‘het omgevingsbesluit’. Nadien volgt een eerste analyse van de modulaire omgevingsvergunning en andere wijzigingen aan de vergunningsprocedure. Na de pauze wordt gefocust op de stand van zaken en cijfermateriaal inzake handhaving … Last but not least volgt een rechtspraakoverzicht van de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Kortom interessante en onmisbare topics voor al wie professioneel mee wil zijn én blijven inzake ruimtelijke ordening. 

2024

Pieter-Jan Defoort, Filip De Preter, ...
181,50
Beschikbaar
Onteigening praktisch bekeken (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 29/03/2024

Het Vlaams Onteigeningsdecreet viert op 1 januari 2024 haar 6de verjaardag (in werking getreden op 1 januari 2018). Tot dan waren federale wetten over onteigening nog steeds van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw, dus totaal niet aangepast aan de huidige samenleving. Dit decreet bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. De tijd is rijp om alles even op een praktische manier op een rijtje te zetten.

Mr. Sven Vernaillen en Mr. Katrien Dams hebben door de jaren heen een bijzondere interesse en bekwaamheid opgebouwd inzake het onteigeningsrecht zodat zij de uitgelezen sprekers zijn om vanuit praktisch oogpunt het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in al haar aspecten te benaderen en toe te lichten. Daarbij wordt niet alleen de bestuursrechtelijke fase overlopen maar zal tevens de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure worden bekeken, en komt het recht van wederoverdracht uitgebreid aan bod. Waar mogelijk zal ook verwezen worden naar de relevante rechtspraak die ondertussen reeds werd uitgesproken.

Het ideale en onmisbare webinar on demand voor ieder die op de hoogte wil zijn én blijven van de onteigeningsprocedure.

2024

Mr. Sven Vernaillen, Mr. Katrien Dams
163,35
Beschikbaar
Aansprakelijkheid voor klimaatopwarming: een goede remedie? (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 29/03/2024

Liesbet Dilissen publiceerde onlangs het boek “Aansprakelijkheid voor klimaatopwarming: een goede remedie?.  Tijdens dit webinar loodst zij u doorheen dat boeiende en groeiende landschap van klimaataansprakelijkheid.

De recente uitspraak van het hof van beroep te Brussel waarin bepaalde Belgische overheden aansprakelijk werden gesteld wegens een tekortschietend klimaatbeleid, vormt daarbij het vertrekpunt voor diverse vragen.

 • Wat zijn de belangrijkste verschillen met de beslissing in eerste aanleg?  
 • In welke mate verschillen de Belgische uitspraken van de Nederlandse Urgenda-rechtspraak? 
 • Werd de scheiding der machten verlaten gelet op het reductiebevel dat bepaalde overheden opgelegd kregen?  
 • En wat is de impact van het nieuwe Boek 6 BW op klimaatzaken? 

Tot slot bespreekt Stijn De Dier de relevantie van deze rechtspraak voor ondernemingen.

Dit alles en nog veel meer mag u verwachten in twee uur tijd.

2024

Liesbet Dilissen, Stijn De Dier
211,75
Beschikbaar
Het Vlaams Pachtdecreet – de nieuwigheden en eerste praktijkervaringen (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 31/01/2024

Het Vlaams Pachtdecreet is eindelijk een feit. De federale Pachtwet dateert van 1969 (weliswaar met belangrijke wijzigingen in 1988), en was dringend aan hervorming toe. Het decreet poogt een hernieuwd evenwicht tussen pachter en verpachter tot stand te brengen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan natuurdoelstellingen.

In dit webinar on demand worden in de eerste plaats de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden aan een diepgaande analyse onderworpen.

Nieuw zijn onder meer de verruimde opzegmogelijkheden voor bos en natuur en de leefbaarheidstoets waarop de pachter zich kan beroepen wanneer zijn bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Er werd een specifiek contract ingevoerd voor kleine landeigenaars en een opzegmogelijkheid voor vervreemding. Het decreet voorziet ook strengere regels in geval van gepensioneerde pachters en faciliteert een grotere transparantie in de pachtrelatie. De regels werden geactualiseerd, onder meer met het oog op online openbare verkopen.

De opleiding geeft voorts ook zeer praktijkgerichte ‘tips & tricks’ voor de toepassing van de nieuwe bepalingen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de uitvoeringsbesluiten en modellen.

Komen onder meer aan bod:

 • Totstandkoming en krachtlijnen van het nieuwe decreet
 • Definities
 • Toepassingsgebied en uitsluitingen, met aandacht voor erfpacht, het verruimde cultuurcontract en natuurcontracten
 • Schriftelijke pachtovereenkomst en sanctioneringsmechanismen voor mondelinge contracten
 • Eenmalige pachtovereenkomst voor kleine landeigenaars
 • Nieuwe opzeggingsmogelijkheid voor bebossing of natuurrealisatie
 • Nieuwe opzeggingsmogelijkheid voor vervreemding
 • Opzegging wegens pensioen
 • De leefbaarheidstoets
 • Opzeggingsbrief en procedure
 • Vennootschappen vanuit het perspectief van pachter/verpachter
 • Verpachting door openbare verpachters
 • Pachtprijs en pachtprijzencommissie, pachtobservatorium
 • Exploitatie- en teelvrijheid /Randvoorwaarden bij kleine infrastructuurwerken
 • Onderpacht en pachtoverdracht
 • Transparantie voor de eigenaar/digitaal loket
 • Overlijden van een partij
 • Gedematerialiseerde verkoop van pachtgoederen via Biddit
 • De ‘veilige koper’
 • Uitsluitingen en miskenning van het voorkooprecht
 • Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

2024

Celestine Dermaut, Gregory Vermaercke
199,65
Beschikbaar
Aansprakelijkheid van de landmeter-expert (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 25/04/2024

Deze vorming rond aansprakelijkheid wordt opgesplitst in twee delen.

In deel 1 komen volgende punten aan bod aangaande de aansprakelijkheid:

 • De verschillende vormen van aansprakelijkheid van de landmeter (contractuele, buitencontractuele, in dienstverband en strafrechtelijke aansprakelijkheid)
 • De aansprakelijkheid bij de verkoop van een onroerend goed in het licht van het nieuw verbintenissenrecht.
  • De precontractuele fase,
  • De (redactie van) de onderhandse overeenkomst,
  • De eventuele actiemogelijkheden van de koper/verkoper bij ‘gebreken’ ontdekt na de koopovereenkomst (bv. afwijkende bestemming, afwijkende oppervlakte)

In deel 2 wordt nagegaan welke aansprakelijkheid de landmeter draagt en in welke mate het mogelijk is voor een landmeter om zijn persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen. Er wordt besproken welke aansprakelijkheid moet verzekerd worden en of hieraan wettelijke eisen worden gesteld. Naar verzekering toe wordt onder andere bekeken welke activiteiten kunnen verzekerd worden, wat de waarborgen zijn en hoe de dekking in de tijd verloopt.

Als laatste punt worden verschillende schadecases overlopen waarin de aansprakelijkheid van de landmeter het voorwerp van discussie uitmaakte.

2024

Frederic Coryn, Tom Cromphout
181,50
Beschikbaar
Tijdschrift Milieu- en energierecht (MER) - jaargang 2024

Tijdschrift

Met een abonnement op het tijdschrift MER houdt u de vinger aan de pols van recente ontwikkelingen in het milieu- en energierecht. Elk nummer bevat diepgravende en praktijkgerichte rechtsleerbijdragen met betrekking tot de hete hangijzers inzake milieu en energie.

De rubrieken ‘Rechtspraak in kort bestek’ en ‘Actualia wetgeving en beleid’ berichten daarnaast over relevante rechtspraak en milieureglementen op Europees, nationaal en regionaal niveau.

Tot slot brengt het tijdschrift de recente en relevante publicaties binnen deze rechtsgebieden onder uw aandacht in de rubriek ‘Overzicht van rechtsleer’.

Alle artikelen worden onderworpen aan peer review.

Een jaarabonnement MER bevat:

 • 4 nummers
 • toegang tot de rubriek MER op het digitaal platform OmgevingPlus

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

264
Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu (STORM) - jaargang 2024

Tijdschrift

STORM houdt u aan de hand van actuele en toegankelijke artikels op de hoogte van nieuwe gangbare rechtspraak, de meest recente wetgeving en relevante wijzigingen in beleid inzake Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De unieke stijl van dit tijdschrift maakt het zowel interessant voor juristen als niet-juristen die professioneel met deze topics in aanraking komen.

Een jaarabonnement op STORM bevat:

 • 4 nummers
 • toegang tot de rubriek STORM in het digitaal platform OmgevingPlus

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

263
Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (T.Vreemd.) is een juridisch-wetenschappelijk kwartaaltijdschrift. Het bevat belangrijke en actuele evoluties in de rechtspraak en wetgeving en zorgt voor rechtsleerartikelen inzake vreemdelingenrecht.

Kortom, een nuttige informatiebron voor iedereen die op professionele of vrijwillige basis in aanraking komt met het vreemdelingenrecht.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement T. Vreemd. bevat:

 • 4 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.tvreemd.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

197
Intergemeentelijke samenwerking juridisch bekeken (VOD)

Webinar on demand

Tijdens dit webinar on demand neemt docente Marie DeCock de deelnemers mee in de boeiende wereld van intergemeentelijke samenwerking. Haar juridisch proefschrift 'Intergemeentelijke samenwerking' (die Keure, 2023) is hierbij het vertrekpunt, maar ze legt ook de link met de praktijk. De rode draad doorheen haar verhaal is de uitdaging waar onze 'intercommunales' mee te maken hebben: ze bevinden zich in een spanningsveld tussen overheid en onderneming. Het webinar wordt afgesloten met een vooruitblik op de toekomst, waarbij enkele aanbevelingen worden besproken die zowel gericht zijn aan de regelgever, als aan de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zelf.

U krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe is intergemeentelijke samenwerking de voorbije honderd jaar geëvolueerd?
 • Op welke wijze zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden geklemd tussen overheid en onderneming?
 • Wat is de perceptie op het veld ten aanzien van het huidig regelgevend kader?
 • Welke juridische problemen rijzen er bij intergemeentelijke samenwerking en wat zijn mogelijke oplossingen?

Kortom deze opleiding is een ideale gelegenheid om uw juridische kennis over intergemeentelijke samenwerking op te frissen.

2024

Prof. dr. Marie DeCock
145,20
Beschikbaar
Het Stikstofdecreet - Last but not least (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 19/04/2024

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het Stikstofdecreet is uiteindelijk goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Toch is dat niet zonder slag of stoot gegaan. De Raad van State was in twee adviezen uiterst kritisch voor het voorstel van decreet, terwijl ook het politieke debat erg stevig was. De Vlaamse Regering stelde dat er géén alternatief voorlag.

We starten het webinar met een samenvatting waarin de vorige fases van het stikstofverhaal kort besproken worden. We gaan dan uitgebreid na in welke mate het stikstofdecreet juridisch robuust is en op welke punten toekomstige juridische procedures meer duiding kunnen geven. Het wordt weer boeiend en leerrijk: Is de stikstoftanker eindelijk gekeerd of zitten er toch nog addertjes onder het gras?

2024

Hendrik Schoukens
169,40
Beschikbaar
Wegenrecht anno 2024 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 30/01/2024

In de loop van 2024 zal het nieuwe Decreet Gemeentewegen vijf jaar in werking getreden zijn. Dit lustrum is de uitgelezen kans om terug te blikken op de toepassing van het decreet dat destijds voor een ganse omwenteling moest zorgen binnen het wegenrecht. Tijdens dit webinar on demand wordt niet enkel stilgestaan bij de regeling omtrent de gemeentewegen op zich maar wordt ook aandacht besteed aan de koppeling van de regeling met het omgevingsrecht en de integratie in de omgevingsvergunningsprocedure.

Na een verhelderende inleiding zal er dieper in gegaan worden op de regeling en principes omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van de gemeentewegen. De cruciale rol van de gemeenteraad en de verschillende stappen in de vaststelling van de rooilijnplannen wordt toegelicht. De beleidsinstrumenten zoals voorzien in het decreet worden kort besproken.

Een belangrijke nieuwigheid bij de invoering van het decreet gemeentewegen werd gevormd door de administratieve beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van de gemeenteraad. Deze beroepsprocedure en haar toepassing in de praktijk wordt uitgediept.

Tot slot worden ook de burgerlijke aspecten, de realisatie en het beheer van gemeentewegen nader belicht.

Onmisbaar voor iedereen die een duidelijk en praktijkgericht overzicht wenst over de wetgeving vijf jaar na toepassing.

2024

Em. Prof. dr. Marnix Van Damme, Joris Geens, ...
181,50
Beschikbaar
Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat? (tweede editie)

Boek

Dit boek is bedoeld als een overzichtelijke en praktische handleiding voor lokale ambtenaren om kwaliteitsvolle en toegankelijke (voorstellen van) besluiten uit te schrijven. Naast de nodige aandacht voor de motivering van individuele besluiten en het neerschrijven van rechtszekere reglementsbepalingen, ligt de klemtoon van dit boek voornamelijk op de structurele en inhoudelijke opbouw van een besluit.

In deze nieuwe geactualiseerde editie wordt wat uitgebreider stilgestaan bij het Gelinkt Notuleren. Het vormt nu eenmaal een belangrijke ondersteunende applicatie voor lokale besturen. Het hoofdstuk over reglementen is uitgebreid met een onderdeel over de kwaliteitseisen waaraan een (lokaal) reglement moet voldoen. Ook het belang van een periodieke evaluatie van bestaande reglementen komt aan bod.

Bovenal is het de bedoeling om aan de lokale ambtenaar, aan de hand van praktijkvoorbeelden en met behulp van bruikbare sjablonen, een werkinstrument aan te reiken waarmee men op de werkvloer aan de slag kan gaan.

2023

De Cock Wouter
48
De motiveringsplicht voor regelgeving

Boek

Het voorliggende boek is het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject binnen de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel dat door ons drieën is opgezet rond de motiveringsplicht van regelgeving. Alexandra Gjurova stelde zich kandidaat voor het bijhorende onderzoeksmandaat en de rest, zo zegt men dan, is geschiedenis.

Het boek vertrekt vanuit het meest uitvoerige overzicht van de grondslagen voor de motiveringsplicht dat in België is verschenen. Vervolgens wordt onderzocht welke rol de motieven spelen in het objectief contentieux van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met het oog op de (grond)wettigheidsbeoordeling van de (geschreven) rechtsregel, wat de opmaat vormt voor een pleidooi om via een betere motivering van regelgeving ook de controle op de normsteller te versterken. Cruciaal daarbij is het voorbeeld van de Europese Unie, waar een motiveringsplicht voor regelgeving ook constitutioneel verankerd is. Op basis van dat voorbeeld lijkt een constitutionele verankering ook naar Belgisch recht een reële beleidsoptie. Het geheel vormt bijgevolg een duidelijk betoog, met een heldere stellingname, onmiskenbaar een echte thesis.

2023

Gjurova Alexandra
130
De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest (tweede editie)

Boek

Het Omgevingsvergunningsdecreet is een half decennium operationeel. Het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest 2021 krijgt een nieuwe editie 2023, zoomt in op de markantste ontwikkelingen van de regelgeving en ontsluit systematisch de jurisprudentiële tendensen en commentaren over de procedure, beoordelingskaders en handhaving van de omgevingsvergunning. Het werk is geschreven vanuit de praktijkervaring voor de actoren van de praktijk en is een onmisbaar instrument voor bouwfirma's, architecten, studiebureaus, advocaten, notarissen, besturen, toezichthouders, adviseurs en bestuursrechters. Het is een product van Flamey-advocaten.

"Met een gebrekkige vergunning loopt de bouwheer het gevaar dat de aangevatte werken worden stilgelegd of, erger, opgetrokken constructies weer moeten worden afgebroken. (...) Een overzicht behouden van de myriaden regels en voorschriften geldend in dit rechtsgebied en erin slagen deze normen correct te interpreteren en toe te passen en opvolgend deze kennis en ervaring neer te schrijven in een exhaustief, diepgravend, uitstekend onderbouwd maar goed leesbaar handboek mag dan ook zonder overdrijving als een juridisch sisyfusarbeid worden aangemerkt. (...) Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest." – C. De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof, recensie editie 2021, T.Aann. 2021, afl. 3, 300-302.

2023

Flamey Peter, Mees Evi
215
50 jaar autonomie van de Duitstalige Gemeenschap

Boek

In 1973 werd de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap opgericht. Dit was de eerste rechtstreeks verkozen raad van de Gemeenschap. 50 jaar later maken het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zich op om een halve eeuw autonomie te vieren. Deze publicatie sluit aan bij die vieringen en is opgebouwd rond drie thema’s: geschiedenis, de Duitse taal en vooral de invulling en uitvoering van de autonomie. Ze behandelt een reeks van belangrijke thema’s, van de overdracht van bevoegdheden tot de financiering, via de vertaling van wetten in het Duits, de uitdagingen die gepaard gaan met de kleine omvang van de Gemeenschap, de vertegenwoordiging van de Duitstaligen op andere bestuursniveaus tot de ontwikkeling van een eigen juridische terminologie. Deze publicatie komt ook terug op de vraag van de verwezenlijkingen van het door de Duitstalige Gemeenschap ingevoerde permanent mechanisme voor burgerparticipatie (Bürgerdialog), zonder een kritische analyse uit de weg te gaan, zowel politiek als juridisch. Ze bevat ook enkele elementen die op de toekomst gericht zijn. 

2023

Förster Stephan, Stangherlin Katrin
80
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.