x
Burgerlijk Wetboek (oud BW en BW) Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek en de reeds ingevoerde bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, nl. boek 1 (Algemene bepalingen), boek 2, titel 3 (Relatievermogensrecht), boek 3 (Goederen), boek 4 (Nalatenschappen, schenkingen en testamenten), boek 5 (Verbintenissen) en boek 8 (Bewijs).

Overzichtelijke concordantietabellen helpen om de link te leggen tussen de oude bepalingen (oud BW/oude wetgeving) en de nieuwe bepalingen (BW) (en omgekeerd).

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 12 september 2023.

Voor het promopakket wetboeken burgerlijk recht, klik hier.
Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Dambre Maarten, Jansen Ruud, ...
229
Over artsen, associaties en hoe geschillen vermijden of oplossen (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 13/12/2023

Artsen die in een ziekenhuis werken, doen dit gewoonlijk vanuit een zelfstandigenstatuut binnen een dienst van een ziekenhuis. Ze krijgen dan een deel van een pool voor de prestaties die ze verrichten. Bij de verdeling van die honoraria kunnen conflicten ontstaan die vaak ook te maken hebben met de wijze waarop de artsen willen/kunnen samenwerken of niet (meer) willen/kunnen samenwerken. De contracten die artsen daarbij opstellen of laten opstellen zijn vaak snel getekend zonder grondige studie en dit leidt vaak tot frustraties en/of conflicten.

In een eerste deel gaat prof. Stefaan Callens in op het juridisch kader van artsenassociaties en de positie van de arts, lid van een associatie, ten opzichte van enerzijds het ziekenhuis en ten opzichte van anderzijds de collega’s-associés. Via concrete casussen legt de docent uit hoe via de redactie van bepaalde onderwerpen zoveel als mogelijk conflicten kunnen worden vermeden.

In een tweede deel gaat erkend bemiddelaar Dirk Jordaens in op hoe conflicten werken en hoe die kunnen worden voorkomen. Er komt ook aan bod wat bemiddeling is, hoe een associatie of een associé een bemiddelaar kan inschakelen en hoe technieken uit Deep Democracy kunnen bijdragen tot een betere besluitvorming.

2023

Stefaan Callens, Dirk Jordaens 
151,25
Beschikbaar
Recht op kennis van afstammingsinformatie bij medisch begeleide voortplanting

Boek

België waarborgt anno 2022 nog steeds de absolute anonimiteit van de donor. Dit betekent dat donorkinderen vandaag geen recht hebben op toegang tot informatie over hun sperma- en/of eiceldonor. De laatste jaren is er veel media-aandacht voor donorkinderen en hun zoektocht naar een identiteit. Het grote belang dat zij hechten aan het kennen van hun genetische achtergrond dringt in toenemende mate door in de maatschappij. Bovendien raakt België steeds meer geïsoleerd in Europa.

Niet alleen de maatschappelijke druk neemt toe, de donoranonimiteit staat ook op gespannen voet met de mensenrechten. Van wie een kind afstamt, maakt immers een belangrijk deel uit van de identiteit. De Belgische wetgeving miskent het grondrecht op afstammingsinformatie. Ingrijpen is noodzakelijk. Wetsvoorstellen om de anonimiteit volledig of deels op te heffen, bleven tot nu toe echter zonder gevolg.

Dit werk levert een normatieve bijdrage door een reeks aanbevelingen te doen die uiteenzetten waaruit een Belgisch regelgevend kader met betrekking tot toegang tot afstammingsinformatie bij medisch begeleide voortplanting zou kunnen bestaan, rekening houdend met de verschillende belangen die op het spel staan.

Een gynaecoloog uit Torhout die in de jaren 80 zijn eigen sperma zou hebben gebruikt om vrouwen kunstmatig te bevruchten, moet zich niet verantwoorden voor de rechtbank. Volgens het parket zijn de feiten verjaard. Het verhaal raakte bekend nadat een man had ontdekt dat de gynaecoloog zijn vermoedelijke vader is. Maar wat moeten mogelijke slachtoffers doen? "Het recht op anonimiteit van een spermadonor is niet langer houdbaar", zegt Elodie.

>> Beluister hier het interview met Elodie Decorte over "Recht anonimiteit spermadonor is voorbijgestreefd" (De Wereld Vandaag, Radio 1, 13/01/2023, 7 minuten)

2022

Decorte Elodie
95
Beschikbaar
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht beschikbaar: € 458 incl. btw.

2022

Dambre Maarten, Verschelden Gerd
229
Aansprakelijkheid: een juridisch kader op maat van de zorgsector (VOD)

Webinar on demand

De context waarbinnen zorg wordt verleend is de voorbije jaren enorm gewijzigd: de samenleving en cliënten stellen steeds hogere eisen aan beroepskrachten in de zorg, er wordt steeds meer cliëntgericht, modulair, participatief, gezinsgericht, multifunctioneel en integraal gewerkt. Binnen deze complexe zorgcontext wordt van een zorgverlener verwacht steeds professioneel om te gaan met de cliënt, diens omgeving en gevoelige cliëntinformatie.
We nodigen u graag uit op het webinar over ongevallen, arbeidsongevallen en aansprakelijkheid in de zorgsector.

Fouten en ongelukken in de uitoefening van een job in de zorgsector zijn niet uit te sluiten.

 • Wanneer leidt een ongeluk tot een juridische aansprakelijkheid?
 • Wanneer kan er worden gesproken van een fout door een personeelslid, de organisatie of de cliënt?
 • Wat indien een cliënt door een gebrek aan toezicht door een verzorgende/begeleider (lichamelijke) schade heeft? Indien een cliënt bijvoorbeeld te warm eten wordt toegediend en deze hierdoor met brandwonden wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan dat gevolgen hebben zowel voor de begeleider als de zorgorganisatie. Wie zal er hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld? En gaat het hierbij om burgerrechtelijke, dan wel strafrechtelijke aansprakelijkheid?

Ook personeelsleden kunnen het slachtoffer worden van een ongeval. Wat indien dit werd veroorzaakt door een agressieve cliënt? Gaat het hier om een arbeidsongeval? En heeft dit juridische gevolgen voor de (aansprakelijkheid van de) cliënt, diens familie en/of de voorziening?

In het webinar wordt aan de hand van concrete casussen nagegaan wanneer er sprake is van een ongeval, een arbeidsongeval en aansprakelijkheid. Hierbij is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en tussen anderzijds schadegevallen al dan niet als gevolg van een arbeidsongeval.

2020

Vanessa Verdeyen
61,75
Beschikbaar
Beroepsgeheim: een juridisch kader binnen de zorgsector (VOD)

Webinar on demand

Omgaan met vertrouwelijke informatie in een OCMW-context

Dit webinar reikt een juridisch kader aan voor het correct en deugdelijk omgaan met gevoelige cliëntinformatie binnen een OCMW-context.

Het OCMW wordt als verstrekker van maatschappelijke integratie, hulpverlener en zorgvoorziening geconfronteerd met vragen rond het beroepsgeheim in het algemeen en rond de toepassing van het beroepsgeheim in de zorgverhouding in het bijzonder.

 • Hoe kan er met deze dubbele positie van enerzijds vertrouwensrelatie en anderzijds beslissings- en controle-orgaan worden omgegaan?
 • Wat kan je doen als je vaststelt dat een cliënt fraudeert?
 • Wat indien een cliënt een misdrijf begaat?
 • En wat indien cliënten in mensonwaardige omstandigheden (wensen te) leven?
 • In hoeverre kan een verzorgende in de thuiszorg de maatschappelijk werker informeren aangaande de psychosociale toestand van een cliënt?
 • En hoe kan vanuit de sociale dienst de werkbereidheid van een cliënt worden gecontroleerd: is een informatie-uitwisseling met de VDAB en potentiële werkgevers van de cliënt mogelijk?
 • Hoe kan worden omgegaan met cliënten die het slachtoffer zijn van een misdrijf of een gezinssituatie waarbinnen geweld wordt vermoed.

Bovendien ziet het OCMW zich geconfronteerd met een bijzondere structuur, waarbij vragen kunnen rijzen rond welke informatie doorgegeven mag worden aan de raadsleden, het comité, de voorzitter, de gemeenteraadsleden …
Ten slotte kunnen vragen gesteld worden naar aanleiding van de recente wetgeving, waarbij terroristische misdrijven kunnen worden aangegeven, waarbij in het kader van casusoverleg informatie kan worden gedeeld.

2020

Vanessa Verdeyen
61,75
Beschikbaar
EHealth: de krijtlijnen (VOD)

Webinar on demand

Uit de covid-19-crisis leren we dat bepaalde toepassingen van EHealth (zoals telegeneeskunde, AI enz.) meer dan ooit actueel worden en dat zaken - die nooit konden worden gerealiseerd - nu plots wel mogelijk werden. Sinds een tweetal jaar zijn ziekenhuizen volop bezig met het toepassen van de GDPR en alles wat daarbij komt kijken. Tegelijkertijd zorgen nieuwe ontwikkelingen (zoals videoconsultatie, AI en big data in de zorg) voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen in de zorgsector.

Prof. Stefaan Callens licht op een duidelijke wijze de krijtlijnen van eHealth toe.

Onmisbaar voor iedereen uit deze sector die klaar wil zijn voor 2030!

2020

Prof. Stefaan Callens
97,50
Beschikbaar
EHealth - Rechten, plichten, mogelijkheden, uitdagingen en risico's vanuit verschillende invalshoeken (VOD)

Webinar on demand

Uit de covid-19-crisis leren we dat bepaalde toepassingen van EHealth (zoals telegeneeskunde, AI enz.) meer dan ooit actueel worden en dat zaken die nooit gerealiseerd konden worden nu plots wel mogelijk werden. Sinds een tweetal jaar zijn ziekenhuizen volop bezig met het toepassen van de GDPR en alles wat daarbij komt kijken. Tegelijkertijd zorgen nieuwe ontwikkelingen (zoals videoconsultatie, AI en big data in de zorg) voor nieuwe mogelijkheden en uitdagingen in de zorgsector.

Verschillende actoren uit de zorg lichten vanuit hun eigen invalshoek op een duidelijke wijze bepaalde aspecten van eHealth toe. Er wordt gekeken naar rechten, plichten, mogelijkheden, uitdagingen en risico’s.

Onmisbaar voor iedereen in deze sector die klaar wil zijn voor 2030!

2020

Prof. Stefaan Callens, David Stevens, ...
97,50
Beschikbaar
Aansprakelijkheid bij ziekenhuisinfecties

Boek

De huidige regeling onder het mes

Zich bevindend op het raakvlak tussen geneeskunde, recht en maatschappij, heeft dit werk als doel op zoek te gaan naar het “volmaakte” aansprakelijkheidsregime voor ziekenhuisinfecties in België.

Na een bespreking van de huidige Belgische regeling, blijkt dat de patiënt uiteenlopende moeilijkheden ondervindt bij het instellen van zijn vordering en het hardmaken van zijn aanspraak. Aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse met het Franse recht in combinatie met eigen ideeën, werkt de auteur een evenwichtig voorstel uit dat enerzijds tegemoetkomt aan de moeilijkheden van de patiënt, maar anderzijds de belangen van de zorgverlener niet uit het oog verliest.

2018

Samoy Ilse, Stijns Sophie
45
Beschikbaar
Themis 101 – Medisch recht

Boek

In een eerste bijdrage toont professor Stefaan Callens hoe de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen wordt toegepast op de klinisch psychologen.

In de tweede bijdrage zoekt Prof. Herman Nys uit hoe het staat met de geplande hervorming van de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Hij schetst een beeld van hoe de beroepen in de nabije toekomst zullen worden geregeld, met inbegrip van het tuchtrecht.

Prof. Geneviève Schamps heeft het vervolgens over de toepassing van de patiëntenrechten bij de beroepsuitoefening van de klinisch psychologen.

Tot slot gaat prof. Steven Lierman in op de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak met betrekking tot de wet niet-conventionele praktijken. Hij heeft het over het artsenmonopolie en de verhouding met de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet medische ongevallen.

2017

Lierman Steven, Schamps Geneviève
47
Beschikbaar
Internering

Boek

Het nieuwe beleid in België: een metamorfose?

 In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 verscheen de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Deze wet zou op 1 januari 2016 in werking treden ter vervanging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde strafbare feiten.

De inwerkingtreding werd later uitgesteld tot 1 juli 2016, maar het werd wenselijk geacht de interneringswet vóór de inwerkingtreding op een aantal punten vormelijk en inhoudelijk te repareren. Die reparatie werd gerealiseerd door de ‘Potpourri III’-Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. De inwerkingtreding van de meeste bepalingen van de gerepareerde wet werd bepaald op 1 oktober 2016. Na een eerste publicatie “Internering: nieuwe Interneringswet en organisatie van de zorg” (uitgegeven bij die Keure in 2015) wordt de nieuwe wetgeving opnieuw onder de loep genomen.

Diverse actoren met expertise en ervaring op het vlak van internering geven antwoorden op de talrijke vragen één jaar na de publicatie van de gewijzigde Interneringswet. Hierbij ligt de focus op de betekenis van de nieuwe wetgeving voor de geïnterneerde persoon en op het interneringsbeleid als onderdeel van een ruimer plan.

Brandend actueel en onmisbaar voor iedereen die professioneel met dit thema in aanraking komt …

2017

Casselman Joris, De Rycke Raf, ...
35
Beschikbaar
Gezondheidszorg in een notendop

Boek

Dit boek biedt een praktische en eerste kennismaking met het gezondheidsrecht. De regelgeving omtrent de gezondheidszorg wordt beknopt en overzichtelijk weergegeven. Daardoor is 'Gezondheidszorg in een notendop' de bron van informatie voor niet-juristen werkzaam in ziekenhuizen, farmaceutische firma's of artsenpraktijken en voor iedereen die regelmatig in contact komt met de gezondheidszorg (patiënten, mutualiteiten ...).

2016

Boddez Laura, Callens Stefaan, ...
50
Beschikbaar
Internering: Nieuwe Interneringswet en organisatie van de zorg

Boek

Internering is een probleem dat regelmatig de media haalt. Enerzijds is de huidige wetgeving verouderd en ontoereikend. Anderzijds verblijven veel geïnterneerde personen in de gevangenis waar ze niet de zorg krijgen waarop ze recht hebben. Ons land werd hiervoor herhaaldelijk veroordeeld door verschillende internationale instanties.

Sinds januari 2016 is de nieuwe wet van 5 mei 2014 van kracht betreffende de internering van personen.

Het boek 'Internering' zoomt in op de juridische aspecten en de gezondheidszorg bij internering. Het geeft inzicht in

 • de moeilijke totstandkoming van de wet;
 • de nieuwe wetgeving, met de zwakke en sterke punten en het actueel reparatiewerk aan de wet;
 • het aantal geïnterneerde personen en de problematieken voor een aangepaste zorg;
 • de organisatie van de momenteel beschikbare vormen van zorg binnen en buiten de gevangenis;
 • de voorwaarden voor een behoorlijke toekomstige forensische geestelijke gezondheidszorg in ons land.

Het boek is samengesteld door experten uit de juridische en zorgwereld, o.l.v. Joris Casselman, Raf De Rycke en Henri Heimans. Minister van Justitie Koen Geens zorgde voor het voorwoord.

2015

J. Casselman, R. De Rycke en H. Heimans
56
Beschikbaar
Meerderjarige beschermde personen

Boek

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving.

Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.

2014

P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden
90
Beschikbaar
Rechtshandhaving en medische beroepsuitoefening

Boek

Evaluatie van de sociaal- en tuchtrechtelijke handhaving betreffende de individuele gezondheidszorgverstrekking

De belangstelling voor rechtshandhaving en fraudebestrijding is de laatste jaren sterk toegenomen, zeker ook in de gezondheidszorgverstrekking. Gebrekkig of frauduleus medisch handelen kan immers schade van uiteenlopende aard berokkenen.

Het initiatief tot handhaving op het domein van de medische beroepsuitoefening is voornamelijk toebedeeld aan de Orde van geneesheren en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit boek staat dan ook logischerwijze de evaluatie van het medisch handelen vanuit het perspectief van de tuchtrechtelijke en de bestuurlijke sociaalrechtelijke handhaving centraal.

Alvorens de huidige tucht- en sociaalrechtelijke handhavingspraktijk te evalueren op haar juridische behoorlijkheid, gaat Eveline Ankaert dieper in op het concept van handhaving. Vanuit een ruimere juridisch-beleidsmatige ketenbenadering ontrafelt de auteur het complex handhavingsproces dat plaatsvindt tegen de achtergrond van een samenspel van rechtsstatelijke en legistieke beginselen die de handhaving afgrenzen en conditioneren.
In de diepteanalyse van het handhavingslandschap van de medische beroepsuitoefening, worden de structuur en werking van de tucht- en sociaalrechtelijke handhavingsactoren nauwgezet geschetst, om vervolgens over te gaan tot de evaluatie van de huidige handhavingspraktijk aan de hand van een harde kern van negen criteria, door de auteur de beginselen van behoorlijke handhaving genoemd.
In het werk wordt ook aandacht besteed aan traditionele knelpunten zoals deze met betrekking tot het strafrechtelijk karakter van bestuurlijke en tuchtrechtelijke sancties en de juridische gevolgen daarvan, de samenloop van sancties, het beroepsgeheim en het begrip van de volle rechtsmacht.
Dit boek is een boeiende, vernieuwende studie over handhaving, met toepassing van 'algemene' kennis op een specifiek, goeddeels nog onontgonnen, domein van het medisch recht. Het heeft een sterk toegevoegde waarde, in de eerste plaats voor de bestaande handhavingsinstanties die bevoegd zijn voor de evaluatie van het medisch handelen in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. De auteur biedt tevens een instrument aan op basis waarvan de handhaving op een juridisch conforme wijze georganiseerd kan worden.

2013

Ankaert Eveline
125
De wisselwerking tussen het mededingingsrecht en het recht op kwaliteitsvolle zorg van de patiënt

Boek

In dit boek wordt onderzocht of het mededingingsrecht van toepassing is op zorgactoren en wat de gevolgen hiervan zijn en of het mededingingsrecht rekening kan houden met de belangen van de patiënt, meer in het bijzonder met zijn recht op kwaliteitsvolle zorg, voorgeschreven in artikel 5 van de Wet Patiëntenrechten.

2011

Fornaciari Diego
89
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.