x
Basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024

Boek, Geannoteerd Wetboek

In dit pakket vindt u de nieuwste versie van onze jaarlijkse, geannoteerde Blauwe Wetboeken:

U kunt dit pakket eenmalig zo voordelig aankopen of jaarlijks van deze korting blijven genieten met onze abonnementsformule.

Hebt u al een abonnement op een van bovenstaande wetboeken, dan krijgt u de andere twee wetboeken aan het restbedrag.

2023

516
Beschikbaar
Promopakket Economisch Recht

Boek, Geannoteerd Wetboek

Dit promopakket bevat volgende geannoteerde Blauwe Wetboeken:

Bestel beide wetboeken aan een mooi voordeeltarief.

2023

344
Beschikbaar
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht beschikbaar: € 458 incl. btw.

2022

Dambre Maarten, Verschelden Gerd
229
Arbeidsrecht Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

De nieuwste editie van dit wetboek verschaft een zeer compleet overzicht van de geactualiseerde en geannoteerde wetteksten en relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek. 

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 10 mei 2022. 

2022

Frank Hendrickx
159
Grondwet-Grondrechten Geannoteerd 2021-2022

Boek, Geannoteerd Wetboek

Dit wetboek bevat de fundamentele teksten met betrekking tot de grondrechten en de staatsordening. De staatsordening komt aan bod in de Grondwet en de belangrijkste (bijzondere) wetten op de staatshervorming. De grondrechten vindt men enerzijds terug in het EVRM en de belangrijke autonome protocollen en anderzijds in titel II van de Grondwet. Aan de hand van annotaties onder de diverse bepalingen krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.

Nieuw in deze editie is de toevoeging van vier algemene mensenrechtenverdragen (IVBPR, IVESCR, Herzien Europees Sociaal Handvest en EU-Handvest van de grondrechten), met hun eventuele protocollen.

Met dit werk beschikt u over een waardevol referentiewerk binnen de juridische vakliteratuur op het vlak van grondrechten en mensenrechten.

De wetgeving werd bijgewerkt tot en met 18 november 2021.

2021

Van Nieuwenhove Jeroen, Vanneste Frédéric
138
Ondernemingsrecht geannoteerd 2021-2022

Boek, Geannoteerd Wetboek

De nieuwste editie van het wetboek Ondernemingsrecht bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, artikel 8.11 van het Burgerlijk Wetboek inzake het bewijs door en tegen ondernemingen en van een selectie bijzondere wetgeving.
 
De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met BS 29 oktober 2021, ed. 2.

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het Promopakket Economisch recht.

2021

Dambre Maarten, Keirsbilck Bert, ...
199
Lokale Besturen Geannoteerd: Addendum Decreet Lokaal Bestuur 2021

Boek, Geannoteerd Wetboek

Met deze publicatie heeft u de eerste uitgave met de nieuw gecoördineerde versie van het Decreet Lokaal Bestuur n.a.v. het Decreet Versterking Lokale Democratie in handen (decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie). Deze werd bovendien aangevuld met commentaren en relevante, toelichtende passages uit de parlementaire voorbereiding. Het addendum bij het geannoteerd wetboek Lokale Besturen beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.

> Ook verkrijgbaar als pakket met het bijhorende Geannoteerd Wetboek Lokale Besturen 2019

De organisatie en de werking van het lokaal bestuur zijn de afgelopen jaren reeds ingrijpend gewijzigd. Sinds de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2019, is het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 de basis(tekst) wat lokale besturen betreft: het bevat de regelgeving voor de organisatie en de werking van de gemeenten, de districten, de OCMW’s, de samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde instanties die de lokale besturen kunnen oprichten of waarvan die besturen deel kunnen uitmaken. Voorheen lagen al die regels verspreid over tientallen decreten. Het decreet van 22 december 2017 was echter meer dan een concordantiedecreet. Het omvatte ook een aantal belangrijke hervormingen met o.m. een verregaande politieke en bestuurlijke integratie van het OCMW en de gemeente, belangrijke ingrepen wat de beleids- en beheercyclus betreft en een verdere inperking van het bestuurlijk toezicht.

Het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie (BS 4 augustus 2021) luidt een nieuwe fase in in de versterking en modernisering van de lokale besturen met het oog op een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke lokale overheid.
De doelstelling van het decreet is de regels van de lokale democratie te moderniseren, zodat kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij zijn om een stem te gaan uitbrengen, zodat de stemimpact van kiezers transparanter is en de vorming van het bestuur versterkt, zodat de gemeenteraad sneller aantreedt na de verkiezingen en wordt versterkt als hart van de lokale democratie en zodat de organen van lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen. Daarnaast beoogt het decreet o.a. ook de vrijwillige samenvoeging van gemeenten te faciliteren door de regelgeving fusievriendelijker te maken en duidelijk de gevolgen in te schrijven voor de intergemeentelijke samenwerking waarbij de fusiegemeenten betrokken zijn.

Naast de aanpassing van een aantal andere decreten, houden bovenvermelde hervormingen en moderniseringen in hoofdzaak een aanpassing in van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. In het voorliggend addendum vindt de gebruiker dan ook de volledig geactualiseerde tekst van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inclusief annotaties.

Het gros van de wijzigingen voorzien bij het Decreet Versterking Lokale Democratie treedt in werking op 14 augustus 2021. Dit is o.m. het geval voor de mogelijkheid om digitaal of hybride te vergaderen en de regeling waarbij de structurele onbestuurbaarheid wordt vervangen door de mogelijkheid om een constructieve motie van wantrouwen in te dienen om het voltallig college of een schepen of meerdere schepenen of de voorzitter van bijzonder comité van de sociale dienst te vervangen. Naast die wijzigingen en aanvullingen die in werking treden op 14 augustus 2021, zijn er ook een aantal bepalingen die pas in werking treden in het najaar van 2024. Die bepalingen werden opgenomen als toekomstig recht. De aandacht ligt in dit addendum echter in hoofdzaak op de wijzigingen die onmiddellijk in werking treden. Ze werden voorzien van commentaar en de toelichtende passages uit de parlementaire voorbereiding. Dit zijn stuk voor stuk toevoegingen die de toepassing van de nieuwe regels verduidelijken en illustreren.
 

2021

Beirens David, Dujardin Jean †, ...
80
Wetboek Salduz 2019-2020

Boek, Geannoteerd Wetboek

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde materiële wetteksten met betrekking tot de regeling in het Belgische strafprocesrecht van de bijstand door een advocaat bij het verhoor in strafzaken tijdens de eerste 48 uren van de vrijheidsberoving, de zogenaamde Salduzregeling. Het wetboek biedt daarbij een overzicht van de toepasselijke Europese bepalingen maar ook van de relevante nationale wetgeving, reglementering en omzendbrieven.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 1 oktober 2019, de rechtspraak en rechtsleer tot en met 1 juni 2019.

2019

Goossens Franky, Berkmoes Henri, ...
135
Lokale besturen geannoteerd 2019

Boek, Geannoteerd Wetboek

Met het geannoteerd wetboek Lokale besturen krijgt u de geactualiseerde tekst van de belangrijkste wetgeving met betrekking tot de lokale besturen (bijgewerkt t.e.m. BS 15 juli 2019). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt u een overzicht van de rechtspraak en de rechtsliteratuur die de u kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

> In oktober 2021 is het Addendum Decreet Lokaal Bestuur 2021  verschenen (ook verkrijgbaar als pakket)

De organisatie en de werking van het lokaal bestuur zijn de jongste jaren ingrijpend gewijzigd. Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is hierbij een mijlpaal in de huidige regelgeving. Deze nieuwe editie van 'Lokale besturen geannoteerd' bevat naast de volledige tekst van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarvan de meeste bepalingen in werking getreden zijn op 1 januari 2019, ook:

  • de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en van de OCMW-wet van 8 juli 1976 alsmede de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 9 juli 2002.
  • de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun die door de OCMW's wordt verleend
  • het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Bij elk artikel in dit boek wordt naast het wetshistorisch overzicht vermeld of die bepaling geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een analoge bepaling uit het Gemeentedecreet of het OCMW-decreet. Bovendien wordt verwezen naar de recente rechtspraak en de rechtsleer die de desbetreffende bepaling toelichten, en wordt verwezen naar de uitvoeringsbesluiten en de administratieve onderrichtingen. Voor zover dit een meerwaarde kan bieden, worden ook toelichtende passages uit de parlementaire voorbereiding opgenomen. Dit zijn stuk voor stuk toevoegingen die de toepassing van de teksten verduidelijken en illustreren.

2019

Beirens David, Dujardin Jean †, ...
135
Bestuursprocesrecht geannoteerd 2018-2019

Boek, Geannoteerd Wetboek

Met medewerking van Chantal Bamps, Joelle Camu, Marie Ryckaseys, Henk Van Goethem, Anja Wijnants.

Het wetboek Bestuursprocesrecht geannoteerd 2018 - 2019 is een praktisch werkinstrument waarin u de geactualiseerde tekst van de wetgeving m.b.t. de Raad van State en de specifieke administratieve rechtscolleges terugvindt.

De wetgeving is bijgewerkt t.e.m. 22 november 2018.

2018

Brewaeys Eric
135

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.