Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Grondrechten en sociale zekerheid

Op voorraad
400 p.
2016
Boek
Editor(s): Van Regenmortel Anne, Verschueren Herwig
Auteur(s): Steven Bouckaert, De Meyer Laura, Freek Louckx, Martel Bart, Palsterman Paul, Pertry Veronique, Kelly Reyniers , Guido Van Limberghen, Vermeulen Ludo, Herwig Verschueren, Valérie Vervliet
Is onderdeel van de reeks Begasoz / Abetrass

In welke mate beïnvloeden of beperken grondrechten de beleidsruimte bij het hervormen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid? In welke mate zijn grondrechten richtinggevend bij de toepassing en de interpretatie van bestaande socialezekerheidsrechten door de bevoegde administraties en rechtscolleges?

Het antwoord vindt u in het boek “Grondrechten en sociale zekerheid”. Dit twaalfde boek uit de boekenreeks Begasoz bevat de referaten van een studiedag rond de actuele problemen van het socialezekerheidsrecht die eind 2015 georganiseerd werd aan de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht aan de Universiteit Antwerpen.


 

ISBN 9789048627431 - Bestelcode 202167203
Grondrechten en sociale zekerheid
€ 115,00
Abonnees € 92,00

In welke mate beïnvloeden of beperken grondrechten de beleidsruimte bij het hervormen van de verschillende onderdelen van de sociale zekerheid? In welke mate zijn grondrechten richtinggevend bij de toepassing en de interpretatie van bestaande socialezekerheidsrechten door de bevoegde administraties en rechtscolleges?

Het antwoord vindt u in het boek “Grondrechten en sociale zekerheid”. Dit twaalfde boek uit de boekenreeks Begasoz bevat de referaten van een studiedag rond de actuele problemen van het socialezekerheidsrecht die eind 2015 georganiseerd werd aan de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht aan de Universiteit Antwerpen.


 


Inhoudstafel

Titel 1. Het recht op sociale zekerheid als een grondrecht. Een overzicht van het internationaal en nationaal juridisch kader
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De Internationale Arbeidsorganisatie
Hoofdstuk 3. Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
Hoofdstuk 4. De Raad van Europa
Hoofdstuk 5. Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)
Hoofdstuk 6. Artikel 23 van de Belgische Grondwet
Hoofdstuk 7. Besluit

Titel 2. Grondrechten en het toepassingsgebied en de bijdrageregeling van de sociale zekerheid
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Gelijke behandeling
Hoofdstuk 3. Recht op bescherming van de eigendom
Hoofdstuk 4. Recht op een eerlijk proces
Hoofdstuk 5. Grondrechten – De bijzondere casus van de deeltijdse arbeid
Hoofdstuk 6. Besluit

Titel 3. Grondrechten en de professionele risico’s. Burgerlijke aansprakelijkheid en immuniteit in het licht van het gelijkheidsbeginsel
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het principe van de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 3. Begunstigden van de burgerlijke immuniteit: de casus van de uitzendkracht
Hoofdstuk 4. Uitzonderingen op de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 5. Tegenwerpelijkheid van de burgerlijke immuniteit
Hoofdstuk 6. Enkele vaststellingen en vraagtekens

Titel 4. Grondrechten en de ziekteverzekering
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Een grondrechtelijke grondslag voor de inrichting of instandhouding van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging?
Hoofdstuk 3. Een grondrechtelijk kader dat de evolutie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan bepalen?
Hoofdstuk 4. Besluit

Titel 5. Grondrechten en de gezinsbijslagen. Welke sky is (voortaan) the limit?
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Het grondrecht op gezinsbijslagen in de Belgische context
Hoofdstuk 3. Het grondrecht op gezinsbijslagen in de supranationale context
Hoofdstuk 4. Slotbeschouwingen

Titel 6. Grondrechten en de werkloosheidsreglementering. Kritische benadering van de grondwettigheid van recente wijzigingen
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Grondwettelijk kader
Hoofdstuk 3. Bespreking van een aantal twistpunten
Hoofdstuk 4. Voorlopig besluit

Titel 7. Grondrechten en de pensioenhervorming
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. Komt de Belgische Staat tekort aan zijn pensioenplicht?
Hoofdstuk 3. Doorstaan klassieke pensioencriteria het discriminatie-verbod nog?
Hoofdstuk 4. Leeft de Belgische wetgever zijn standstillverplichting na?
Hoofdstuk 5. Eerbiedigt de wetgever het recht van de burger op een ongestoord pensioengenot?
Hoofdstuk 6. Conclusie

Titel 8. Grondrechten en de minimumvoorzieningen. In welke mate zijn verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatus nog toegelaten?
Hoofdstuk 1. Inleiding
Hoofdstuk 2. De eerste uitbreiding (1975-2000): EU-onderdanen, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen
Hoofdstuk 3. De tweede uitbreiding (2000-2010): vreemdelingen met een vestigingsvergunning (vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister)
Hoofdstuk 4. 2010-heden: is een nog verdere uitbreiding aan de orde?
Hoofdstuk 5. Besluit

Reeks Begasoz-Abetrass

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Stuur een mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kelly Reyniers promoveerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over "(Verboden) Arbeid". Thans is ze deeltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen waar zij in de masteropleiding het opleidingsonderdeel “Juridische aspecten inzake welzijn op het werk” doceert en academisch coördinator is van het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Daarnaast is ze ook stafmedewerker bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) waar ze doceert en mee instaat voor de academische coördinatie van de master Veiligheidswetenschappen. Kelly Reyniers is ook gastprofessor aan de KU Leuven (bachelor Milieu- en Preventiemanagement) en de VUB (manama Sociaal recht). Ze heeft tal van wetenschappelijke publicaties op haar naam in het domein van het sociaal recht, de juridische aspecten inzake welzijn op het werk en de (sociale) grondrechten.

Steven Bouckaert is rechter bij de arbeidsrechtbank te Gent en doceert vreemdelingenrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is tevens auteur van diverse publicaties.

Valérie Vervliet is master in de rechten (UAntwerpen, 1998) en behaalde aan deze universiteit haar doctoraat in de rechten (2006). Na haar studies was ze assistent socialezekerheidsrecht (UA, 1998-2006), lector sociaal recht aan de XIOS Hogeschool Limburg (1997-1998) en doctor-assistent sociaelezekerheidsrecht (UA, 2006-2010).

Momenteel is ze postdoctoraal navorser aan de UAntwerpen, attaché jurist AD Humanisering van de Arbeid bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en docent aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau I.

Freek Louckx is Referendaris aan het Hof van Cassatie en professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Guido Van Limberghen studeerde rechten (1984), notariaat (1985) en sociaal recht (1986) aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1990 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Pensioenen van Belgen in het buitenland”.

Van 1985 tot 1991 was hij assistent aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 1992 is hij voltijds professor aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2014 is hij decaan van de Faculteit Recht en Criminologie.

In 1991 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen. Hij is actief in het domein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en auteur van publicaties.

Herwig Verschueren is hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen en doceert Grensoverschrijdende tewerkstelling aan de Vrije Universiteit Brussel. Van 1992 tot 2004 was hij ambtenaar bij de Europese Commissie onder meer op de afdeling “Vrij verkeer van werknemer en coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”.

Zijn onderzoek spits zich vooral toe op het Europees sociaal recht en in het bijzonder op de sociale rechten van buitenlanders en van migrerende werknemers in het bijzonder. Hij is redacteur van het “Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht” en van het “Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid”. Hij adviseert geregeld Belgische en Europese overheden over rechtsvragen m.b.t. grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is de auteur van talrijke publicaties in binnen- en buitenland over het Europees sociaal recht en over de sociale rechten van vreemdelingen.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief