Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuur van vennootschappen

Wordt verwacht
2005
Boek
Is onderdeel van de reeks Recht en onderneming
Deugdelijk ondernemingsbestuur is een thema dat haast permanent in de professionele en algemene pers aan bod is gekomen. Maar nog veel meer redenen waren aanwezig om een nieuw handboek over bestuur van vennootschappen te laten verschijnen. De voornaamste wijzigingen manifesteren zich op een vijftal niveaus: de benoeming van bestuurders, de beëindiging van het bestuurdersmandaat, de bezoldiging van de bestuurders, het intern functioneren van de raad van bestuur en ten slotte de vertegenwoordiging.
ISBN 9789059588271 - Bestelcode 202044205
Bestuur van vennootschappen
€ 132,00
Abonnees € 99,00
Studenten € 86,00

Deugdelijk ondernemingsbestuur is een thema dat haast permanent in de professionele en algemene pers aan bod is gekomen. Maar nog veel meer redenen waren aanwezig om een nieuw handboek over bestuur van vennootschappen te laten verschijnen. De voornaamste wijzigingen manifesteren zich op een vijftal niveaus: de benoeming van bestuurders, de beëindiging van het bestuurdersmandaat, de bezoldiging van de bestuurders, het intern functioneren van de raad van bestuur en ten slotte de vertegenwoordiging.


Inhoudstafel

DEEL I. BENOEMING EN HOEDANIGHEIDSVOORWAARDEN

Titel I. Vennootschappen zonder bestuurders/zaakvoerders: artikel 36 W. Venn.
Titel II. Hoedanigheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden voor een bestuurder
Hoofdstuk 1. Wettelijke hoedanigheidsvoorwaarden
Hoofdstuk 2. Wettelijke verbodsbepalingen
Hoofdstuk 3. Onverenigbaarheden
Hoofdstuk 4. Bekwaamheidsvereisten
Titel III. De benoeming van een bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 1. Regels die gemeenschappelijk zijn aan (sommige van) de verschillende wijzen van benoeming van bestuurders/ zaakvoerders
Hoofdstuk 2. Benoeming in de oprichtingsakte
Hoofdstuk 3. De benoeming door een besluit van de vennoten en/of de algemene vergadering in vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid
Hoofdstuk 4. Benoeming door de overblijvende leden van de raad van bestuur (coöptatie)
Hoofdstuk 5. Benoeming door de rechter: de voorlopig bewindvoerder
Titel IV. Openbaarmakingsverplichtingen
Hoofdstuk 1. Periodieke openbaarmakingsverplichting (art. 74 e.v. W. Venn.)
Hoofdstuk 2. Jaarlijkse openbaarmakingsverplichting (art. 100, 1° W. Venn.)
Hoofdstuk 3. Occasionele openbaarmakingsplichten (art. 703 Ger. W.)

DEEL II. BEEINDIGING VAN HET BESTUURDERSMANDAAT
Titel I. Eenzijdige beëindiging van het mandaat bekeken vanuit het verbintenissenrecht
Titel II. Misbruik van het recht tot eenzijdige beëindiging van de bestuurdersovereenkomst
Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Algemene criteria ter bepaling van rechtsmisbruik
Hoofdstuk 3. Verschillende gevallen van misbruik van het recht tot
eenzijdige beëindiging van de overeenkomst
Titel III. Vennootschapsrechtelijke regels van toepassing op de beëindiging van het mandaat van bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 1. Welke zijn de regels van toepassing op de beëindiging van het bestuurdersmandaat?
Hoofdstuk 2. Beëindiging van het mandaat van de bestuurder/zaakvoerder ten gevolge van eenzijdige beëindiging door de vennootschap
Hoofdstuk 3. Gedwongen ontslag van een onherroepelijk benoemde bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 4. Ontslag op verzoek van de bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 5. Beëindiging bij onderlinge overeenkomst tussen de vennootschap/vennoten en de zaakvoerder/bestuurder
Hoofdstuk 6. Dood van de zaakvoerder/bestuurder
Hoofdstuk 7. Ontbinding van de vennootschap
Hoofdstuk 8. Fusie en splitsing
Hoofdstuk 9. Verstrijken van de duur van het mandaat
Hoofdstuk 10. Onbekwaamheid van de bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 11. Faillissement van de bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 12. Faillissement van de vennootschap
Titel IV. Gevolgen van de beëindiging van het bestuurdersmandaat
Hoofdstuk 1. Gevolgen in hoofde van de bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 2. Gevolgen in hoofde van de vennootschap
Titel V. Openbaarmakingsverplichtingen
Hoofdstuk 1. Openbaar te maken akten en gegevens
Hoofdstuk 2. Sancties op het niet-vervullen van de openbaarmakingsverplichting inzake de beëindiging van het bestuurdersmandaat

DEEL III. BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS

Hoofdstuk 1. Onbezoldigd karakter van het bestuurdersmandaat
Hoofdstuk 2. Opeisbaarheid van de bezoldiging
Hoofdstuk 3. Reduceerbaarheid van excessieve bezoldigingen
Hoofdstuk 4. Exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering
Hoofdstuk 5. Verschillende vormen van bezoldiging
Hoofdstuk 6. Nietigheid van besluiten inzake bezoldiging
Hoofdstuk 7. Bezoldiging in geval van faillissement van de vennootschap
Hoofdstuk 8. Toekenning van een extra-legaal pensioen
Hoofdstuk 9. Overeenkomsten omtrent de verdeling of overdracht van bezoldiging aan personen die geen bestuurdersmandaat bekleden
Hoofdstuk 10. Openbaarmaking van de bezoldiging

DEEL IV. INTERNE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

DEEL V. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR DE BESTUURDERS/ZAAKVOERDERS

Titel I. Algemene beginselen
Titel II. Wie beschikt over de (organieke) vertegenwoordigingsmacht?
Hoofdstuk 1. Wettelijke (suppletieve) regels
Hoofdstuk 2. Statutaire afwijkende regelingen: twee- of meerhandtekeningsclausules
Titel III. Omvang van de (organieke) vertegenwoordigingsmacht ratione materiae
Hoofdstuk 1. Beperkingen van vertegenwoordigingsmacht die gelden voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
Hoofdstuk 2. Wettelijke beperkingen van de vertegenwoordigingsmacht van bestuurders/zaakvoerders met volkomen rechtspersoonlijkheid
Hoofdstuk 3. (Organieke) vertegenwoordiging van de maatschap,
tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap, de VOF, de
gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschap
Hoofdstuk 4. Organieke vertegenwoordiging van de N.V., de Comm.
VA en de B.V.B.A.
Hoofdstuk 5. Vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur
en van het directiecomité
Hoofdstuk 6. Niet-organieke vertegenwoordiging
Titel IV. De bestuurder/zaakvoerder handelde in naam van de vennootschap
en binnen de perken van zijn vertegenwoordigingsmacht
Titel V. De bestuurder/zaakvoerder handelde in naam van de vennootschap
en buiten de perken van zijn vertegenwoordigingsmacht
Hoofdstuk 1. De gevallen van handelingen zonder vertegenwoordigingsmacht
Hoofdstuk 2. Derde met wie gecontracteerd werd, was op de hoogte
van de omvang van de vertegenwoordigingsmacht van de bestuurder/
zaakvoerder of behoorde ervan op de hoogte te zijn
Hoofdstuk 3. Derde met wie gecontracteerd werd, was niet op de
hoogte van de omvang van de vertegenwoordigingsmacht van de
bestuurder/zaakvoerder
Hoofdstuk 4. Bekrachtiging
Hoofdstuk 5. Baattrekking
Hoofdstuk 6. Schijnvertegenwoordiging
Titel VI. Bestuurder/zaakvoerder handelt zonder zijn hoedanigheid uitdrukkelijk
of stilzwijgend kenbaar te maken
Hoofdstuk 1. Vereiste van het optreden in naam van de vennootschap
Hoofdstuk 2. Wijze waarop kennisgeving dient te worden gegeven van
het feit dat men in naam van een welbepaalde vennootschap optreedt

Besluit
Trefwoordenlijst

Reeks Recht en Onderneming

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief