x
Privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht: aspect schadebegroting – R&O nr. 59

Boek

De privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht is een fascinerend leerstuk dat in volle ontwikkeling is. Overeenkomstig artikelen 101-102 VWEU is het ondernemingen bijvoorbeeld verboden om prijsafspraken te maken of misbruik te maken van hun machtspositie. Wanneer zij dat toch doen, kunnen andere marktspelers, zoals consumenten of concurrerende ondernemingen, schade lijden. Die marktspelers hebben recht op een vergoeding van de door hen geleden schade. Ondanks de intuïtieve logica achter de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht brengt dat leerstuk in de praktijk een resem (praktische) uitdagingen met zich mee.

Het gevoerde onderzoek bespreekt die schadebegrotingsproblematiek uitvoerig. Het gaat dieper in op de synergetische wisselwerking tussen de verschillende economische begrotingsmethoden en de toepasselijke regels. Het doet dat in vijf overkoepelende onderzoeksfases: (I) de aard en doelstellingen van het Europese recht op schadevergoeding, (II) het gemengde juridisch-feitelijke schadebegrip, (III) de verschillende (voor- en nadelen van de) economische schadebegrotingsmethoden en -technieken, (IV) de toepasselijke Belgische regels en een vergelijking met het Duitse, het Engelse & het Welshe en het Nederlandse recht, en (V) een afweging tussen het integraliteitsprincipe en de noodzakelijke correcties op dat principe (in het licht van de onderzoekscriteria accuraatheid en praktische toepasbaarheid). Het onderzoek bevat enkele normatieve overwegingen, zoals de erkenning van de afschrikkende functie van de privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht en de introductie van een uitdrukkelijke proportionaliteitsafweging bij de schadebegroting.

2024

185
Valkuilen in Recht en Economie

Boek

Bestel hier uw studentenexemplaar aan een voordeelprijs >>

Valkuilen in Recht en Economie. Een Interdisciplinaire Governance Uitdaging omvat een selectie van korte essays gericht naar de niet-specialist met interesse in de interdisciplinaire inzichten uit de rechtseconomie. Bij de selectie van essays lag de klemtoon op “governance”, dat staat voor goed beleid en bekwaam bestuur in ondernemingen, de politieke wereld en bij de rechtsbedeling:

- Interdisciplinaire rechtseconomische methodologie met Dirk Heremans, Joeri Vananroye, Wim Moesen en Anouk Vermeyen

- Vennootschapsrecht en corporate governance met Koen Geens, Joeri Vananroye, Sofie Cools, Maxime Verheyden en Tom Vos

- Insolventierecht en financiële governance met Frederik De Leo, Cynthia Van Hulle en Dirk Heremans

- EU-governance interne markt en mededinging met Tinne Heremans, Patrick Van Cayseele en Dirk Heremans

- Procesrecht en gerechtelijke governance van geschillen met Dirk Heremans, Michiel Verhulst, Sandra Rousseau en Arthur Dyevre

- Staatsrecht, federalisme en political governance met Dirk Heremans en Erik Buyst

De auteurs zijn allen verbonden aan en/of doctor aan de KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen). Velen van hen zijn betrokken in het interfacultair masterprogramma in Economie, Recht en Bedrijfskunde. De bundel vormt daarmee een staalkaart van veertig jaar Leuvense bijdragen op het raakvlak van recht en economie, sinds in 1990 de eerste colleges in “Economic Analysis of Law” van start gingen met Dirk Heremans.

2024

Heremans Dirk, Vananroye Joeri
45
Beschikbaar
Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht (TIBR) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht is dé referentie in België op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling en het beslag- en executierecht.

Elk nummer bevat inzichtelijke bijdragen waar experten actuele thema’s en praktijkgerelateerde problemen duiden. Hiernaast verzamelt het tijdschrift ook de relevante rechtspraak. Zo is dit tijdschrift met bijpassend  online platform uw ideale vertrekpunt voor elke vraag met betrekking tot insolventie- en beslagrecht.

Dankzij onze handige TIBR-alerts bent u als eerste op de hoogte bij wetswijzigingen en het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten. Registreer u hier gratis voor deze alerts.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement TIBR bevat:

  • 2 nummers
  • content digitaal raadpleegbaar via www.tibr.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

306
Bevrijdende verjaring – R&O nr. 58

Boek

De bevrijdende verjaring is een juridisch middel om te vermijden dat oude geschillen door een rechter moeten worden beslecht. Het is namelijk een moeilijke oefening te moeten beslissen over een geschil dat lang geleden heeft plaatsgevonden. Een centraal probleem hierbij is het bewijs. Schriftelijke stukken zijn verdwenen of vernietigd, verklaringen door de partijen zijn twijfelachtig of vaag, getuigen zijn niet meer te vinden, … Bevrijdende verjaringsregels komen aan deze probleem tegemoet door een termijn vast te leggen waarbinnen gehandeld moet worden.

In een steeds veranderende samenleving komen er echter steeds vaker situaties voor waarin mensen de verjaringsregels als oneerlijk ervaren. Denk maar aan de problemen en schade die asbest en PFAS veroorzaken. De feiten die aanleiding gaven tot de problemen liggen ver in het verleden, terwijl de problemen met asbest en PFAS zelf pas veel later opdoken. Een ander geval is het bekomen van een schadevergoeding voor seksueel misbruik. Seksueel misbruik leidt vaak tot verschillende psychologische belemmeringen voor slachtoffers van het misbruik, waardoor de slachtoffers lange tijd niet in staat zijn om over hun problemen te praten, laat staan juridisch te handelen. Ook hier dreigen de verjaringsregels een proces te verhinderen.

Om hieraan tegemoet te komen hebben rechters en wetgevers geprobeerd om de bevrijdende verjaringsregels te temperen met correcties, zodat de rechter toch nog kan rekening houden met bepaalde feiten of concrete omstandigheden. De correcties kunnen zo zorgen voor billijkere oplossingen. Belangrijk bij deze correcties is dat ze juridisch passen in de bevrijdende verjaringsregels en de bestaansredenen ervan niet ondermijnen. De vormgeving van deze correcties is dan ook belangrijk. Hiervoor reikt het onderzoek verschillende voorstellen aan die variëren in de mate van aanpassing en verandering die nodig is van de Belgische verjaringsregels.

2023

Deferme Driek
165
Vennootschapsrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het promopakket Economisch recht.

Ook interesse in deze geannoteerde wetgeving in het Frans?
>> Bestel hier het pakket Vennootschapsrecht NL-FR 2023-2024.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het “oude” vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht.

Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 juni 2023 (*).

(*) Het wetboek bevat dus ook de belangrijke wijzigingen die werden doorgevoerd bij wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (BS 6.VI.2023).

2023

Aydogdu Roman, Tilleman Bernard
229
Codex economie 2023-2024

Boek, Codex

Deze codex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is in eerste instantie bestemd voor studenten in de economie. Economisten zoeken het recht niet op, zij pleiten het niet, zij spreken het niet uit. Zij genieten het twijfelachtige voordeel er middenin te zitten. Deze wettenbundeling wil een aanzet zijn voor de toekomstige economisten om niet te vergeten dat recht bronnen heeft, en dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste bron van recht de wet is. En mochten ze alles willen vergeten, dat ze dan één ding onthouden: het recht mag dan een constante zijn, de wet is dat zeker niet. De wet wordt voortdurend gewijzigd. Het is vanuit die wetenschap dat een student economie deze Codex moet consulteren: het doel bestaat erin de wetteksten te leren raadplegen en te leren lezen, maar niet om ze met de kwalificatie “onveranderlijk en definitief” in het geheugen op te slaan. Uiteraard blijft deze wetgevingsbundeling ook een erg handig werkinstrument voor rechtspractici.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2023.

2023

Andries Ken, Appermont Niels, ...
140
BAMACODEX 2 A+B - Privaatrecht 2023-2024

Boek, Codex

Deze Bamacodex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is in eerste instantie bestemd voor studenten. Bij de samenstelling van dit wetboek werd daarom vooral rekening gehouden met de rechtsvakken, gedoceerd in de bacheloropleiding, waarin de voornaamste takken van het recht op een inleidende wijze worden behandeld. Om hierin een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent leren omgaan met de belangrijkste wetteksten. Uiteraard blijft deze wetgevingsbundeling ook een erg handig werkinstrument voor rechtspractici.

Deel 2A van deze Bamacodex bevat de belangrijkste basisteksten uit het burgerlijk recht, het gerechtelijk recht en het internationaal privaatrecht en deel 2B de belangrijkste basisteksten uit het ondernemings- en economisch recht.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2023.

De bamacodexen zijn verkrijgbaar als pakket van 3 delen (1, 2A + 2B en 3) of als totaalpakket van 4 delen (1, 2A + 2B, 3 en 4).

2023

Baeck Joke, Barbaix Renate, ...
98
Klokkenluiders

Boek

In 2019 al besliste de Europese regelgever dat er binnen de Europese Unie een minimumbescherming moest komen voor klokkenluiders/personen die inbreuken op bepaalde regelgeving melden. EU-lidstaten werden verondersteld de richtlijn hierover om te zetten in nationaal recht tegen uiterlijk 17 december 2021. De Belgische wetgever deed dit uiteindelijk voor de private sector met de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Met deze publicatie hopen de auteurs deze nieuwe regelgeving bevattelijk te maken. Niet alleen door ze juridisch te analyseren voor de publieke en private sector, maar ook door te leren van de bestaande ervaringen in de Belgische publieke sector en andere wereldwijde ‘best practices’. Tegelijk willen de auteurs praktische handvaten aanreiken om van de implementatie van klokkenluidersregelingen in organisaties niet alleen een juridisch, maar ook een organisatorisch succes te maken. In onze alsmaar transparanter wordende samenleving kunnen klokkenluiders immers een belangrijke motor zijn voor maatschappelijke verandering en (duurzame) meerwaardecreatie.

2023

Lambrechts Joris
45
Beschikbaar
Lustrum Boek XX WER (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 27/04/2023 Praktijkgerichte analyse

De hervormingstrein van minister Koen Geens bereikte op 1 mei 2018 een volgende halte. Op die datum trad de wet van 11 augustus 2017 in werking die het insolventierecht (faillissement en gerechtelijke reorganisatie of “WCO”) ingrijpend wijzigde. DYZO en die Keure sloegen toen de handen in mekaar voor de organisatie van een aantal geslaagde activiteiten door en voor de betrokken actoren.

Vijf jaar later is de tijd rijp om deze wetgeving en de ondertussen daarover bestaande rechtspraak op een praktijkgerichte wijze toe te lichten tijdens een hybride studienamiddag. Daarvoor doen we beroep op twee specialisten die in tandem enerzijds ingaan op de fundamentele keuzes die de wetgever vijf jaar geleden heeft gemaakt en anderzijds focussen op die topics die er na vijf jaar toepassing van deze wetgeving in de praktijk het meest uitspringen. Aansluitend barst een debat los tussen specialisten die vanuit diverse invalshoeken hun kijk geven op de jarige wetgeving.

Dit initiatief wordt ondersteund door het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR).

2023

Rik Crivits, Diederik Bruloot, ...
187,55
Beschikbaar
Promopakket Economisch Recht

Boek, Geannoteerd Wetboek

Dit promopakket bevat volgende geannoteerde Blauwe Wetboeken:

Bestel beide wetboeken aan een mooi voordeeltarief.

2023

344
Beschikbaar
Bestuur van vennootschappen - R&O nr. 57

Boek

Sinds de publicatie in 1996 en een eerste update in 2005 is het boek “Bestuur van vennootschappen: statuut, interne werking en vertegenwoordiging” een referentiewerk in de juridische praktijk. Inmiddels is het juridische kader veelvuldig gewijzigd.

In de eerste plaats werd met het WVV onder meer gesleuteld aan de bestuursmodellen in de NV, de ad nutum  afzetbaarheid van bestuurders, het dagelijks bestuur, de belangenconflictregeling en de bestuurdersaansprakelijkheid. Ook buiten het zuivere vennootschapsrecht hebben verschillende recente ontwikkelingen een impact op het statuut, de interne werking en de vertegenwoordiging van het bestuur. Zo blijkt de toepassing van het nieuwe ondernemingsrecht en van het nieuwe verbintenissenrecht tot verrassende resultaten te leiden. Daarnaast werd de werking binnen de bestuurskamer grondig gewijzigd als gevolg van het toegenomen belang van ESG-criteria.

Hoog tijd voor een nieuwe update dus. Op 18 november verscheen bij die Keure de derde editie van het boek (B. Tilleman, K. Dewaele m.m.v. Nicolas Van Damme, hardcover, 897 p.) dat de rechtspraktizijn beter vertrouwd maakt met de huidige stand van zaken. De actuele juridische praktijk wordt uitvoerig geïllustreerd met rechtspraak.

2022

Tilleman Bernard, Dewaele Kwinten, ...
185
Gegevensbescherming en het bedrijfsleven

Boek

De uitdagingen, maar ook de kansen die een goede bescherming van persoonsgegevens in Europese bedrijven biedt, zijn talrijk en voortdurend in ontwikkeling.
Het boek benadert dit onderwerp op een originele en zeer praktische manier. De uitdagingen van de AVG worden gepresenteerd aan de hand van hun impact op de vijf belangrijkste afdelingen die in de meeste bedrijven bestaan (IT, marketing, human resources, financiën en de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten). Erkende specialisten en deskundigen op elk van deze gebieden presenteren, in het Frans en het Nederlands, hun analyse van en ervaring met de toepassing van de verordening en de regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens in bedrijven. De stof wordt geïllustreerd met praktijkgevallen en voorbeeldverwerkingsregisters. Compleet, origineel, verrijkt met voorbeelden en adviezen van echte deskundigen op het terrein, moet dit boek, met een voorwoord van Didier Reynders, bij de hand worden gehouden.

2022

Beelen Axel, Ragheno Nathalie
82
Beschikbaar
Overnames

Boek

Elk bedrijf wil hetzelfde bekomen: zijn activiteiten goed uitvoeren. Dit zorgt voor stabiliteit en groei in de toekomst. Een bedrijf dat het goed doet, groeit, tot op het ogenblik dat het voor een keuze komt te staan. Ofwel overweegt het bedrijf om sectorgenoten over te nemen als de gelegenheid zich voordoet, ofwel komt het zelf in het vizier als overnamedoelwit. Anders dan sommige pakkende oneliners ons willen doen geloven, is dit vaak geen situatie van "eat or be eaten" dan wel "barbarians at the gate". Het gaat vaak over goed doordachte, zakelijke beslissingen die voor alle partijen in het proces voordelen met zich kunnen meebrengen.

 Dit boek doorloopt de verschillende stadia van een overnameproces vanuit een juridisch perspectief. Het werd geschreven voor wie weinig tot geen ervaring heeft met het overnameproces en voor wie graag een inleiding wenst en meer wil weten over het verloop van het proces en de juridische concepten en documenten die doorheen het proces worden gebruikt.

 Het overnameproces wordt in meer detail beschreven, van het identificeren van een geschikt overnamedoelwit tot de eigendomsoverdracht van de aandelen. Daarnaast is er ook aandacht voor zaken die plaatsvinden voor en na de transactie, zoals een herstructurering van de doelvennootschap, het projectbeheer en diensten noodzakelijk tijdens de overgangsperiode.

2022

Denys Pieter-Jan
45
Beschikbaar
Weens Koopverdrag - R&O nr. 56

Boek

Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is met 94 ratificaties een van de meest succesvolle eenmakingsverdragen inzake internationale handel. Toch blijkt het verdrag in de praktijk onbekend en onbemind.

Een gebrek aan kennis of een vrees voor mogelijke rechtsgevolgen maakt de uitsluiting van het verdrag tot een boilerplateclausule in vele algemene voorwaarden. Tegelijkertijd vindt het verdrag vaak onbedoeld toepassing op individueel onderhandelde contracten. Typerend voor de schaduw die over het verdrag hangt, is dat het recentste Nederlandstalige referentiewerk over het verdrag inmiddels al 25 jaar oud is.

Tot nu, in deze nieuwe publicatie met bijdragen van 32 auteurs worden nagenoeg alle aspecten die het voorwerp uitmaken van het Weens Koopverdrag en het Verjaringsverdrag van New York in detail ontleed. De ins en outs van het internationale kooprecht worden uitvoerig en genuanceerd onder de loep genomen. De theorie wordt telkens geïllustreerd aan de hand van buitenlandse rechtspraak en arbitrale beslissingen en van talrijke recente onuitgegeven Belgische uitspraken, Dat maakt van dit boek een nuttig referentiewerk dat de tand des tijds goed zal doorstaan.

 

2022

Devolder Bram, Tilleman Bernard
245
Gebruikersbescherming in de deeleconomie - R&O nr. 55

Boek

De deeleconomie bouwt een economisch bedrijfsmodel uit rond een vorm van solidariteit tussen particuliere aanbieders en afnemers, samen “gebruikers” genaamd.

Platformen stellen deze gebruikers in staat om zonder economische en juridische kennis een transactie te sluiten door onderhandelingen te automatiseren en de contractvoorwaarden zelf op te stellen.

In tegenstelling tot kleinschalige aanbieders kunnen platformen op zeer grote schaal opereren. Ze bouwen een infrastructuur uit die kleine aanbieders in staat stelt om te concurreren met gevestigde grote ondernemingen.

In de mate dat het bedrijfsmodel van de deeleconomie platformen noodzaakt om een steeds actievere rol op te nemen, ontstaat een nood tot wettelijke verankering van hun juridische verantwoordelijkheden.

Bescherming van gebruikers is nodig op verschillende niveaus. Dat heeft de Europese wetgever alvast begrepen, zoals blijkt uit verschillende recente wetgevende initiatieven. Toch bepleit dit onderzoek enkele koerswijzigingen.

Deze komen in deze uitgave uitgebreid aan bod.

 

2022

Dr. Bram Devolder
155
Maatschap en aanverwante rechtsvormen

Boek

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap “van gemeen recht”. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom, vooral sinds de jaren negentig, een zeer “gewild” instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een volwaardige “onderneming” geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht …). Het nieuwe WVV behoudt de maatschap als defaultvennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten van de maatschap, doch met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Het wettelijke kader wordt verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd. Ook op fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de interventies van de VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

Dit verslagboek bundelt een hommage aan professor Stanny Matheeussen en zijn leerstoel, een reprint van zijn meesterlijke tekst over de justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap én een korte schets van de maatschap in het Romeins recht en het ius commune. Aansluitend behandelen diverse specialisten in het vennootschaps- en fiscaal recht (die allen in de manama Vennootschapsrecht van de KU Leuven campus Brussel doceren) alle aspecten van de maatschap anno 2022. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het statuut van het maatschapsvermogen, de positie van schuldeisers, maten en zaakvoerders en naar de fiscale aspecten.

Dit verslagboek vormt de weerslag van de tiende editie van de Leerstoel Constant Matheeussen die op 24 oktober 2019 op campus Brussel werd georganiseerd en die werd afgesloten met een inspirerende slotrede van professor en voormalig minister van Justitie Koen Geens.

2022

Hellemans Frank, Keirsbilck Bert, ...
85
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.