x
Autonome gemeentebedrijven en btw (VOD)

Webinar on demand

BESCHIKBAAR VANAF 28/03/2024

Wanneer is er recht op aftrek?

Autonome gemeentebedrijven worden vanuit btw-standpunt opgericht om recht op aftrek te verkrijgen in het kader van belangrijke investeringen (bv. sporthal, zwembad, cultureel centrum, ...). Om dit recht te verkrijgen moet er wel voldaan worden aan de winstuitkeringsvoorwaarde vanuit het AGB naar de stad/gemeente.

Tijdens dit webinar on demand neemt docent Stefan Ruysschaert de deelnemers op een praktijkgerichte manier mee in dit verhaal, staat stil bij de aandachtspunten en geeft tips & tricks mee.

Volgende punten worden besproken / vragen worden beantwoord:

1. Oprichting en werking van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)

2. Btw-belastingplicht voor autonome gemeentebedrijven

 • Soorten btw-belastingplichtigen
 • Het btw-statuut van autonome gemeentebedrijven

3. Gemeentelijke verzelfstandiging

 • Intern verzelfstandigd agentschap
 • Het autonoom gemeentebedrijf
 • Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (private EVA)

4. Voordelen van het functioneren via een autonoom gemeentebedrijf

5. Werkelijk gebruik door een gemengde belastingplichtige : overgang van een belaste sector naar een vrijgestelde sector en omgekeerd

6. Kan de aanvraag voor het werkelijk gebruik worden ingediend in het kader van het antwoord op een correctieopgave inzake btw?

7. Terugwerkende kracht van de regel van het werkelijk gebruik

8. Het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur door een AGB, de zaak Stade de Varenne : met of zonder btw?

9. Verhuur van zalen door openbare besturen aan lokale sportclubs of aan diverse verenigingen met het oog op de organisatie van culturele of recreatieve activiteiten : onroerende verhuur of niet?

10. Autonome gemeentebedrijven : invloed van de vrijstellingen van art. 44 W.BTW op het recht op aftrek van de voorbelasting – winst(verdelings)oogmerk

11. Is een gemeente belastingplichtig voor de terbeschikkingstelling van personeel aan een ander publiekrechtelijk lichaam?

12. Btw-gevolgen van het verkrijgen van subsidies

 • Een btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek ontvangt subsidies
 • Een gemengde btw-belastingplichtige ontvangt subsidies
 • Een gedeeltelijke btw-belastingplichtige ontvangt subsidies

13. De werking van de kostendelende vereniging in een notendop

 • Regeling
 • Toepassing bij intergemeentelijke samenwerking

14. Onroerende verhuur en andere contracten van ter beschikkingstelling van een onroerend goed

 • Terbeschikkingstelling versus onroerende verhuur
 • De optionele regeling inzake onroerende verhuur in een notendop

2024

Stefan Ruysschaert
157,30
Beschikbaar
Tijdschrift Lokale & Regionale Belastingen (LRB) - jaargang 2024

Tijdschrift

Dit tijdschrift voorziet een driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake het veeleer onbekende terrein van lokale en regionale belastingen.

Elk nummer bevat een rechtsleerbijdrage over een actueel thema in de materie, lijst relevante rechtspraak op in de rubriek ‘rechtspraak in kort bestek’ en biedt een overzicht van wetgeving op lokaal en regionaal niveau.

Een jaarabonnement LRB bevat:

 • 4 nummers

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

193
Codex fiscaal recht (deel 1 & deel 2) 2023-2024

Boek, Codex

Deze codex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2023. Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I - Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2024.

2023

De Jonckheere Miguel, Haelterman Axel, ...
187
Internationale Fiscale Procedure (tweede editie)

Boek

De fiscaliteit verkrijgt meer en meer een internationale dimensie. Dit is ook zo op het vlak van de fiscale procedure. In dit boek wordt deze dimensie van de fiscale procedure, vooral op vlak van de inkomstenbelastingen in kaart gebracht, en dit vanuit drie invalshoeken: de bijstand bij de vestiging, de bijstand bij de invordering en tot slot, de internationale geschillenbeslechting. De focus ligt daarbij op de bi- of multilaterale rechtsinstrumenten, en uiteraard de Europese wetgeving. Op die manier wordt aan de lezer inzicht geboden in de diverse regelgeving die er gaandeweg toe leidt dat bepaalde procedurele aspecten van de nationale belastingstelsels overkoepelend worden geharmoniseerd. De vaak complexe regelgeving (die overigens onderhevig is aan voortdurende bijsturing en aanvulling) wordt op die manier meteen ook op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Eenieder die zich verder in deze materie wenst te verdiepen, zal in dit boek dan ook het nodige houvast vinden.

2023

Delanote Mark, Vanneste Lars
75
Beschikbaar
De erfbelasting

Boek

In dit boek wordt de erfbelasting in kaart gebracht. Daarbij wordt vertrokken vanuit de regelgeving zoals deze bestaat in het Vlaamse Gewest. Telkenmale wordt wel de vergelijking gemaakt met de regelgeving zoals deze van toepassing is in het Waalse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De (vaak complexe) regelgeving wordt stelselmatig geïllustreerd aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Ook de talrijke standpunten van de Vlaamse Belastingdienst (die niet altijd stroken met diegene van de federale overheid) komen aan bod.

In het handboek wordt ruim aandacht besteed aan alle relevante aspecten die met de erfbelasting verband houden. Zo wordt onder meer uitvoerig ingegaan op het belastbaar voorwerp. De talrijke fictiebepalingen die in de regelgeving zijn opgenomen, worden daarbij onder de loep genomen. Voorts wordt ook stilgestaan bij de belastingplicht zelf, de bepaling van de belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen en vrijstellingen ...

 Eenieder die zich in de erfbelasting wenst te verdiepen zal in dit boek ongetwijfeld zijn gading vinden.

2022

Delanote Mark
75
Beschikbaar
A Financial Guide for Social Entrepreneurs

Boek

This book provides what it promises to the reader, i.e. A financial guide for social entrepreneurs. It departs from the challenges that social entrepreneurs face to fund their ventures. We discuss three main challenges in this context:

 1. Access to funding;
 2. Complexity of business models;
 3. Predominant focus on social impact.

This book offers an overview of the different funding possibilities while presenting the main funding actors in Belgium as an illustration. Yet, we think that more is needed to survive the financial wilderness of social entrepreneurship. Therefore, we advise attention to a solid business model, supportive ecosystem, impact measurement and effective communication. The illustrative case studies and the presentation of ecosystem actors that can provide support to social entrepreneurs make this book a quite practical guide. All cases and ecosystem actors presented here come from the Belgian context, which is what we know best. We are confident that this Belgian view can inspire the international community as well. This book could be useful to social entrepreneurs, impact investors, universities, vocational training centers, corporates supporting social entrepreneurs, social impact incubators and accelerators, policymakers or everyone who wants to help a social enterprise in their journey. And please enjoy reading, our societies need more social entrepreneurship!

2020

Bouckaert Maxime, Dentchev Nikolay, ...
29
A Financial Guide for Social Entrepreneurs (e-book)

E-book

This book provides what it promises to the reader, i.e. A financial guide for social entrepreneurs. It departs from the challenges that social entrepreneurs face to fund their ventures. We discuss three main challenges in this context:

 1. Access to funding;
 2. Complexity of business models;
 3. Predominant focus on social impact.

This book offers an overview of the different funding possibilities while presenting the main funding actors in Belgium as an illustration. Yet, we think that more is needed to survive the financial wilderness of social entrepreneurship. Therefore, we advise attention to a solid business model, supportive ecosystem, impact measurement and effective communication. The illustrative case studies and the presentation of ecosystem actors that can provide support to social entrepreneurs make this book a quite practical guide. All cases and ecosystem actors presented here come from the Belgian context, which is what we know best. We are confident that this Belgian view can inspire the international community as well. This book could be useful to social entrepreneurs, impact investors, universities, vocational training centers, corporates supporting social entrepreneurs, social impact incubators and accelerators, policymakers or everyone who wants to help a social enterprise in their journey. And please enjoy reading, our societies need more social entrepreneurship!

2020

Bouckaert Maxime, Dentchev Nikolay, ...
19,99
Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk

Boek

Fiscaliteit is bij uitstek een materie die aan voortdurende wijziging onderworpen is. De rechtspraak, administratieve standpunten, doctrine en rulingpraktijk voegen steeds nieuwe interpretaties toe aan de fiscale wet, die op zichzelf genomen ook niet uitblinkt in stabiliteit. Hoewel de basis van de fiscaliteit ongetwijfeld de wettekst is, heeft de rechtspraak grote impact op de belastingplichtige. Het is de lakmoesproef voor iedere interpretatie. Zij is structureel determinerend voor de uitkomst van fiscale adviezen, het invullen van aangiftes of het aanvragen van rulings.

De auteurs-specialisten van Tuerlinckx Tax Lawyers gidsen u door tien hete hangijzers die in de afgelopen jaren trending waren in de rechtspraak. In ieder hoofdstuk worden de fiscale problematiek en de meest gezaghebbende visies vanuit een praktijkrelevant perspectief geschetst. De rechtspraak is uiteraard niet zaligmakend. Waar nodig wordt ze dan ook voorzien van een kritische noot of een alternatieve interpretatie. De materies die worden aangeraakt, liggen verspreid over het volledige Wetboek Inkomstenbelastingen. Van de eigenwijze rulingpraktijk omtrent auteursrechten, tot de lijvige rechtspraak inzake aftrek van managementvergoedingen of de pilot cases over kapitaalvermindering: het komt allemaal aan bod in dit boek.

2020

Willems Pieter
56
Beschikbaar
Het nieuwe Wetboek van Invordering op maat van lokale besturen (VOD)

Webinar on demand

Het wetboek invordering is één van de vele nieuwe wetboeken die ingevoerd is tijdens de huidige legislatuur 2019. Voor iedereen die in de praktijk met invordering in aanraking komt, is dit nieuw wetboek een aardverschuiving binnen de rechtstak van de fiscale invordering.

Daarom staan we tijdens dit webinar stil bij volgende vragen (met een bijzondere focus op de gevolgen voor lokale besturen): ‘Wat brengt het nieuwe wetboek? Welke zijn de gevolgen en vooral waar moet u op letten in de toekomst?’

Nu de implicaties van het nieuwe wetboek van invordering voor de lokale fiscaliteit duidelijk zijn in Vlaanderen door het Programmadecreet d.d. 20 december 2019, is het tijd voor een update en een grondige analyse.

Een must voor ieder die professioneel met invorderingen te maken krijgt.

2020

Thierry Lauwers
78
Beschikbaar
De (on)belastbaarheid van de overheid

Boek

Kristel Rossignol vraagt zich in haar doctoraat af of de onbelastbaarheid van de overheden nog wel te verantwoorden is. De overheid, in al haar facetten, evolueert functioneel en organiek en komt door overlap regelmatig op het domein van de private sector.

 • Welke implicaties heeft dit op het fiscale regime van haar takenpakket?
 • Op welke manier is fiscale concurrentie tussen de publieke en de private sector mogelijk?
 • Zijn er uitzonderingen op bepaalde belastingen die verzoenbaar zijn met de algemene (Europese) belastingprincipes?
 • Kunnen overheden elkaar belasten?
 • Hoe regelen andere landen hun belastingplichtigheid?

Ontdek in dit boek het antwoord op deze en andere vragen.

2016

Rossignol Kristel
78
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.