x
Aansprakelijkheid voor klimaatopwarming: een goede remedie?

Boek

Steeds meer burgerbewegingen vinden de weg naar de rechter met betrekking tot klimaatgerelateerde zaken. Verschillende rechters, waaronder ook de Belgische rechter, stelden overheden aansprakelijk voor klimaatopwarming. In eerste aanleg beperkte de Belgische rechter zich tot een verklaring voor recht dat de overheid door een tekortschietend klimaatbeleid de algemene zorgvuldigheidsnorm en mensenrechten heeft geschonden. In hoger beroep gaat het hof van beroep te Brussel nog een stap verder. Het hof legt een reductiebevel op aan de Belgische overheden om de CO2-uitstoot op het Belgische grondgebied tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen, ten opzichte van het volume van 1990. Deze remedie blijft echter niet zonder kritiek.

Deze masterscriptie onderzoekt welke remedies passend zijn voor de Belgische rechter om te bevelen in het licht van overheidsaansprakelijkheid voor klimaatopwarming. Ter inspiratie analyseert dit onderzoek de remedies die rechters wereldwijd reeds hebben bevolen in klimaatzaken tegen de overheid. Alvorens deze masterscriptie een antwoord formuleert op de (normatieve) onderzoeksvraag, gaat het onderzoek dieper in op twee andere vragen: wat mag de rechter en wat kan de rechter?

2024

Samoy Ilse, Stijns Sophie
43
Beschikbaar
Privaatrechtelijke handhaving van EU-mededingingsrecht: aspect schadebegroting – R&O nr. 59

Boek

De privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht is een fascinerend leerstuk dat in volle ontwikkeling is. Overeenkomstig artikelen 101-102 VWEU is het ondernemingen bijvoorbeeld verboden om prijsafspraken te maken of misbruik te maken van hun machtspositie. Wanneer zij dat toch doen, kunnen andere marktspelers, zoals consumenten of concurrerende ondernemingen, schade lijden. Die marktspelers hebben recht op een vergoeding van de door hen geleden schade. Ondanks de intuïtieve logica achter de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht brengt dat leerstuk in de praktijk een resem (praktische) uitdagingen met zich mee.

Het gevoerde onderzoek bespreekt die schadebegrotingsproblematiek uitvoerig. Het gaat dieper in op de synergetische wisselwerking tussen de verschillende economische begrotingsmethoden en de toepasselijke regels. Het doet dat in vijf overkoepelende onderzoeksfases: (I) de aard en doelstellingen van het Europese recht op schadevergoeding, (II) het gemengde juridisch-feitelijke schadebegrip, (III) de verschillende (voor- en nadelen van de) economische schadebegrotingsmethoden en -technieken, (IV) de toepasselijke Belgische regels en een vergelijking met het Duitse, het Engelse & het Welshe en het Nederlandse recht, en (V) een afweging tussen het integraliteitsprincipe en de noodzakelijke correcties op dat principe (in het licht van de onderzoekscriteria accuraatheid en praktische toepasbaarheid). Het onderzoek bevat enkele normatieve overwegingen, zoals de erkenning van de afschrikkende functie van de privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht en de introductie van een uitdrukkelijke proportionaliteitsafweging bij de schadebegroting.

2024

185
10 jaar Wet Eenheidsstatuut

Boek

1 januari 2024 is het tien jaar geleden dat de Wet Eenheidsstatuut (WES) in werking trad die het invoeren van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden beoogde op het vlak van het ontslag en de opzeggingstermijnen en de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid onder meer door het afschaffen van de carenzdag.

Deze mijlpaal is ideaal om terug te blikken en de toepassing en verdere evolutie van de wetgeving te analyseren. Dit resulteerde in een nieuwe unieke publicatie waarbij geopteerd werd te vertrekken vanuit een specifieke praktijkvraagstelling rond diverse topics inzake de WES zoals ontslagregeling, arbeidsongeschiktheid, motivering ontslag, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, harmonisatie aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden …

2024

Ankaert Eveline, Daniëls Lies, ...
85
Valkuilen in Recht en Economie

Boek

Bestel hier uw studentenexemplaar aan een voordeelprijs >>

Valkuilen in Recht en Economie. Een Interdisciplinaire Governance Uitdaging omvat een selectie van korte essays gericht naar de niet-specialist met interesse in de interdisciplinaire inzichten uit de rechtseconomie. Bij de selectie van essays lag de klemtoon op “governance”, dat staat voor goed beleid en bekwaam bestuur in ondernemingen, de politieke wereld en bij de rechtsbedeling:

- Interdisciplinaire rechtseconomische methodologie met Dirk Heremans, Joeri Vananroye, Wim Moesen en Anouk Vermeyen

- Vennootschapsrecht en corporate governance met Koen Geens, Joeri Vananroye, Sofie Cools, Maxime Verheyden en Tom Vos

- Insolventierecht en financiële governance met Frederik De Leo, Cynthia Van Hulle en Dirk Heremans

- EU-governance interne markt en mededinging met Tinne Heremans, Patrick Van Cayseele en Dirk Heremans

- Procesrecht en gerechtelijke governance van geschillen met Dirk Heremans, Michiel Verhulst, Sandra Rousseau en Arthur Dyevre

- Staatsrecht, federalisme en political governance met Dirk Heremans en Erik Buyst

De auteurs zijn allen verbonden aan en/of doctor aan de KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen). Velen van hen zijn betrokken in het interfacultair masterprogramma in Economie, Recht en Bedrijfskunde. De bundel vormt daarmee een staalkaart van veertig jaar Leuvense bijdragen op het raakvlak van recht en economie, sinds in 1990 de eerste colleges in “Economic Analysis of Law” van start gingen met Dirk Heremans.

2024

Heremans Dirk, Vananroye Joeri
45
Beschikbaar
Pacht. Toelichting bij het Vlaams Pachtdecreet

Boek

Op 13 oktober 2023 werd het langverwachte Vlaams Pachtdecreet bekrachtigd en afgekondigd, met inwerkingtreding op 1 november 2023.  

Dit boek biedt een overzicht van alle wijzigingen en vernieuwingen die het Vlaams Pachtdecreet introduceert.  

Het boek vangt aan met een terugblik naar de historiek van de (federale) pachtwetgeving. Vervolgens wordt de totstandkoming van het decreet belicht, met focus op de krachtlijnen van de hervorming. Nadien volgt de inhoudelijke bespreking van het decreet. Daarbij worden in hoofdzaak de nieuwigheden in de pachtreglementering geanalyseerd en toegelicht. Het boek streeft geen allesomvattende artikelsgewijze bespreking van het volledige decreet na, maar verwijst frequent naar relevante rechtspraak en rechtsleer voor aspecten die uit de pachtwet werden overgenomen. 

Achteraan het boek vindt u de tekst van het decreet integraal terug en werden ook enkele beschikbare modellen gepubliceerd (diverse modellen pachtovereenkomst, alsook het model voor de plaatsbeschrijving). 

2024

Dermaut Celestine, Vermaercke Gregory
50
Beschikbaar
Patrimonium 2023

Boek

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2023 vormt het achttiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2023 beslaat de periode 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving, en dit zowel vanuit civiel als fiscaal oogpunt. In het derde deel worden zeven actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel wordt een blik over de grenzen geworpen en bijzondere aandacht besteed aan Nederland. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over het hedendaagse notariaat geformuleerd.

Patrimonium 2023 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

2024

Declerck Charlotte, Mosselmans Sven
112
Gastronomie en recht

Boek

>> Doorblader hier het inkijkexemplaar

“Gastronomie & recht” biedt een uitgebreid overzicht van de juridische uitdagingen en aspecten binnen de Vlaamse en Belgische horecasector. Het vormt een erkenning van de Vlaamse horecasector als een drijvende kracht voor de economie en een essentieel onderdeel van het sociale weefsel. Het boek beoogt een leidraad te zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met juridische kwesties in deze sector, waarmee het een leemte in de Belgische rechtsleer wil invullen.

De inhoud van het boek is gestructureerd rond vier kernthema’s die elk een cluster uitdagingen rond de horeca-uitbating betreffen. Het eerste deel behandelt onderwerpen met betrekking tot de opstart van een horecazaak en juridische geschillen. Het tweede deel richt zich op concrete juridische uitdagingen rond voeding. Het derde deel gaat dan weer in op de relatie tussen uitbater en klant. Het vierde en laatste deel gaat in op de relatie tussen de uitbater en contractanten/derden.

Dit boek past juridisch-fundamentele uitdagingen toe op een wijze die erg relevant is voor de praktijk. Verder streeft het ernaar een totaalervaring te bieden, met dank aan visuele elementen van culinair fotograaf Pieter D’Hoop en schilder Thomas Lefevre.

I.s.m. Horeca Vlaanderen

2023

Devolder Bram, Herbosch Maarten, ...
160
Beschikbaar
Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar

Boek

Over het boek  

Dat bemiddeling de laatste jaren en decennia aan belang heeft gewonnen, is een understatement. Sinds een tiental jaar heeft het een volwaardige plaats verworven in de geschillenbeslechting. Er wordt geregeld gepubliceerd over bemiddelingstechnieken, maar er wordt minder stilgestaan bij het statuut van de bemiddelaar.  

Voor wie is dit boek bestemd?  

In de eerste plaats voor bemiddelaars met alle mogelijke specialisaties en disciplines (burgerlijke, familiale, handels-, bestuurs-, straf-, fiscale en consumentenzaken), maar niet alleen voor hen. Ook voor de magistraat die een bemiddeling beveelt of een bemiddelingsakkoord moet homologeren zal dit boek nuttig zijn. Daarnaast zullen notarissen en gerechtsdeurwaarders, en niet alleen wanneer ze ook bemiddelaar zijn, zich aangesproken voelen, net als bedrijfsjuristen. Dit boek is geschreven op maat van eenieder die met bemiddeling in contact komt: de projectingenieur, de architect, de arts, de psycholoog, de bedrijfsrevisor, de accountant, de advocaat, de commercieel manager en last but not least de gerechtsdeskundige; het is evenwel geen juridisch handboek.  

Wat mag U verwachten van dit boek?  

Vooreerst een inventarisatie van de diverse vormen van bemiddeling waarbij zowel de erkende als de niet-erkende bemiddelaar onder de loep wordt genomen. Vervolgens volgt een blik op de plaats die de bemiddelaar in het justitiële landschap inneemt, alsook zijn taak en bevoegdheden. Daarnaast wordt ook een veel minder bekend aspect toegelicht waarmee de erkend bemiddelaar wordt geconfronteerd, namelijk het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht enerzijds en zijn rol in de witwaswetgeving en de witwaspreventie anderzijds. Ten slotte wordt een algemeen kader van de deontologie van toepassing op de erkende bemiddelaars geschetst.  

Klik hier voor een overzicht van eventuele wetswijzigingen sinds het ter perse gaan van het boek.

2023

De Buyst Didier
73
Beschikbaar
Lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat? (tweede editie)

Boek

Dit boek is bedoeld als een overzichtelijke en praktische handleiding voor lokale ambtenaren om kwaliteitsvolle en toegankelijke (voorstellen van) besluiten uit te schrijven. Naast de nodige aandacht voor de motivering van individuele besluiten en het neerschrijven van rechtszekere reglementsbepalingen, ligt de klemtoon van dit boek voornamelijk op de structurele en inhoudelijke opbouw van een besluit.

In deze nieuwe geactualiseerde editie wordt wat uitgebreider stilgestaan bij het Gelinkt Notuleren. Het vormt nu eenmaal een belangrijke ondersteunende applicatie voor lokale besturen. Het hoofdstuk over reglementen is uitgebreid met een onderdeel over de kwaliteitseisen waaraan een (lokaal) reglement moet voldoen. Ook het belang van een periodieke evaluatie van bestaande reglementen komt aan bod.

Bovenal is het de bedoeling om aan de lokale ambtenaar, aan de hand van praktijkvoorbeelden en met behulp van bruikbare sjablonen, een werkinstrument aan te reiken waarmee men op de werkvloer aan de slag kan gaan.

2023

De Cock Wouter
48
De motiveringsplicht voor regelgeving

Boek

Het voorliggende boek is het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject binnen de Vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel dat door ons drieën is opgezet rond de motiveringsplicht van regelgeving. Alexandra Gjurova stelde zich kandidaat voor het bijhorende onderzoeksmandaat en de rest, zo zegt men dan, is geschiedenis.

Het boek vertrekt vanuit het meest uitvoerige overzicht van de grondslagen voor de motiveringsplicht dat in België is verschenen. Vervolgens wordt onderzocht welke rol de motieven spelen in het objectief contentieux van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met het oog op de (grond)wettigheidsbeoordeling van de (geschreven) rechtsregel, wat de opmaat vormt voor een pleidooi om via een betere motivering van regelgeving ook de controle op de normsteller te versterken. Cruciaal daarbij is het voorbeeld van de Europese Unie, waar een motiveringsplicht voor regelgeving ook constitutioneel verankerd is. Op basis van dat voorbeeld lijkt een constitutionele verankering ook naar Belgisch recht een reële beleidsoptie. Het geheel vormt bijgevolg een duidelijk betoog, met een heldere stellingname, onmiskenbaar een echte thesis.

2023

Gjurova Alexandra
130
EU-recht uitgelegd

Boek

Het recht van de Europese Unie beïnvloedt het dagelijkse leven van miljoenen mensen. Desondanks is de Europese Unie voor veel burgers een complex labyrint en blijven veel belangrijke vragen onbeantwoord. Hoe komt Europese wetgeving precies tot stand? Wat is het verschil tussen een verordening en een richtlijn? Wat zijn de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie? Hoe zit het nu precies met de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende instellingen van de Unie en de lidstaten? Het is maar een greep uit de talloze vragen die kunnen opduiken bij het lezen van een willekeurig nieuwsbericht over de Europese Unie. Door het beantwoorden van die vragen en andere concrete vragen wordt het recht van de Europese Unie in dit boek uitgelegd. 

Peter Van Elsuwege is professor EU-recht en Jean Monnet Chair aan de Universiteit Gent, waar hij co-directeur is van het Ghent European Law Institute. Daarnaast is hij gastdocent aan het Europacollege.

An Vermeersch is lector EU-recht aan HOGENT, professor sportrecht aan de Universiteit Gent en als vrijwillig medewerker verbonden aan het Ghent European Law Institute.

Liesbet Van den Broeck is agent van het Koninkrijk België bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en als praktijkassistente verbonden aan het Ghent European Law Institute.

2023

Peter Van Elsuwege, An Vermeersch, ...
49
Beschikbaar
Bevrijdende verjaring – R&O nr. 58

Boek

De bevrijdende verjaring is een juridisch middel om te vermijden dat oude geschillen door een rechter moeten worden beslecht. Het is namelijk een moeilijke oefening te moeten beslissen over een geschil dat lang geleden heeft plaatsgevonden. Een centraal probleem hierbij is het bewijs. Schriftelijke stukken zijn verdwenen of vernietigd, verklaringen door de partijen zijn twijfelachtig of vaag, getuigen zijn niet meer te vinden, … Bevrijdende verjaringsregels komen aan deze probleem tegemoet door een termijn vast te leggen waarbinnen gehandeld moet worden.

In een steeds veranderende samenleving komen er echter steeds vaker situaties voor waarin mensen de verjaringsregels als oneerlijk ervaren. Denk maar aan de problemen en schade die asbest en PFAS veroorzaken. De feiten die aanleiding gaven tot de problemen liggen ver in het verleden, terwijl de problemen met asbest en PFAS zelf pas veel later opdoken. Een ander geval is het bekomen van een schadevergoeding voor seksueel misbruik. Seksueel misbruik leidt vaak tot verschillende psychologische belemmeringen voor slachtoffers van het misbruik, waardoor de slachtoffers lange tijd niet in staat zijn om over hun problemen te praten, laat staan juridisch te handelen. Ook hier dreigen de verjaringsregels een proces te verhinderen.

Om hieraan tegemoet te komen hebben rechters en wetgevers geprobeerd om de bevrijdende verjaringsregels te temperen met correcties, zodat de rechter toch nog kan rekening houden met bepaalde feiten of concrete omstandigheden. De correcties kunnen zo zorgen voor billijkere oplossingen. Belangrijk bij deze correcties is dat ze juridisch passen in de bevrijdende verjaringsregels en de bestaansredenen ervan niet ondermijnen. De vormgeving van deze correcties is dan ook belangrijk. Hiervoor reikt het onderzoek verschillende voorstellen aan die variëren in de mate van aanpassing en verandering die nodig is van de Belgische verjaringsregels.

2023

Deferme Driek
165
Inleiding tot het recht 2023

Boek

Deze “Inleiding tot het recht” richt zich hoofdzakelijk tot de studenten die in een niet-juridische opleiding kennismaken met het Belgisch recht (criminologie, politieke en sociale wetenschappen, economie, handelswetenschappen enz.).

Het boek heeft daarom voornamelijk een pedagogisch doel. Het streeft niet de academische volledigheid na, maar wil een overzichtelijke kennismaking brengen van de basisbeginselen van het Belgisch recht. Eenieder die het Belgisch recht en zijn beginselen wil leren kennen en begrijpen, zal daarom ook zijn gading in het boek vinden.

2023

De Jonckheere Miguel, Debersaques Geert
42
Beschikbaar
Burgerlijk Wetboek (oud BW en BW) Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek en de reeds ingevoerde bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, nl. boek 1 (Algemene bepalingen), boek 2, titel 3 (Relatievermogensrecht), boek 3 (Goederen), boek 4 (Nalatenschappen, schenkingen en testamenten), boek 5 (Verbintenissen) en boek 8 (Bewijs).

Overzichtelijke concordantietabellen helpen om de link te leggen tussen de oude bepalingen (oud BW/oude wetgeving) en de nieuwe bepalingen (BW) (en omgekeerd).

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 12 september 2023.

Voor het promopakket wetboeken burgerlijk recht, klik hier.
Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Dambre Maarten, Jansen Ruud, ...
229
Gerechtelijk Recht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat het wetboek ook talrijke bijzondere wetgeving en regelgeving die essentieel is voor al wie met het procedurerecht in aanraking komt en thuis is in het gerechtelijk landschap. Denk hierbij aan de regeling inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, de internationale arbitrage, de gerechtskosten, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de balie en de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 21 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

 

 

2023

Allemeersch Benoît, Broeckx Karen, ...
229
Strafrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en enkele bijzondere wetten. Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

Vanaf de editie 2020 verschijnt het geannoteerd wetboek Strafrecht omwille van een toenemend volume in 2 delen, 'Algemeen Strafrecht en Strafprocesrecht' en 'Bijzondere Wetten', die weliswaar samen één geheel blijven vormen.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Deruyck Filiep, Spriet Bart, ...
229

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.