x
10 jaar Wet Eenheidsstatuut (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 14/03/2024

1 januari 2024 is het tien jaar geleden dat de Wet Eenheidsstatuut (WES) in werking trad die het invoeren van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden beoogde op het vlak van het ontslag en de opzeggingstermijnen en de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid onder meer door het afschaffen van de carenzdag.

Deze mijlpaal is ideaal om terug te blikken en de toepassing en verdere evolutie van de wetgeving te analyseren. Dit resulteerde in een nieuwe unieke publicatie waarbij geopteerd werd te vertrekken vanuit een specifieke praktijkvraagstelling rond diverse topics inzake de WES zoals ontslagregeling, arbeidsongeschiktheid, motivering ontslag, arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, harmonisatie aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden …

De auteurs stellen dit graag voor tijdens een boeiende studienamiddag waarbij een selectie wordt gemaakt uit thema’s die aan bod komen in het boek.

2024

Eveline Ankaert, Mira Giagnacovo, ...
223,85
Beschikbaar
Deskundige erelonen deskundig begroot (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 11/10/2023

Tijdens dit webinar on demand wordt toelichting gegeven over aspecten van het ereloon van de gerechtsdeskundige. Erelonen van gerechtsdeskundige staan vaak ter discussie. De partijen en hun raadslieden vinden het ereloon vaak té hoog. Rechtbanken zijn geneigd te milderen. Het gerechtsdeskundigonderzoek wordt als té duur aanzien. De gerechtsdeskundige van zijn/haar zijde wenst correct vergoed te worden voor zijn/haar prestaties, conform gewerkte uren, kwalificatie,opleiding, …

De docente overloopt hoe het ereloon wordt begroot en getaxeerd en poogt het antwoord op deze en andere vragen te geven:

Met welke elementen moet de gerechtsdeskundige rekeninghouden? Wordt er altijd een provisie toegekend? Is de rechtbank hiertoe verplicht? Wat als de veroordeelde partij niet consigneert? Wat als tijdens het onderzoek blijkt dat de erelonen hoog oplopenen partijen niet meer willen betalen? Wat met onderzoeken die hoge kosten met zich meebrengen? Wat als de ereloonstaat wordt betwist? Hoe verloopt een taxatieprocedure? Waarmee wordt rekening gehouden?

2023

 Veerle Roets
157,30
Beschikbaar
Grensoverschrijdend werken binnen de EU (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen in recht en praktijk

Webinar opgenomen op 21/03/2023

Binnen de Europese interne markt is grensoverschrijdend werken al decennialang ingeburgerd, en dit zowel via het vrije verkeer van werknemers als via de detachering ervan.

Toch blijft dit grensoverschrijdend werken steeds nieuwe juridische vragen oproepen. Zo is sinds de coronaperiode het telewerk voor velen een normale manier van werken geworden. Deze werkvorm is niet gebonden aan een fysieke werkplaats en kent door zijn aard geen landsgrenzen.

In het eerste deel van dit webinar zullen we nader ingaan op de vraag welk recht van toepassing is op telewerk met een grensoverschrijdend element. We zullen zowel het socialezekerheidsrecht, het arbeidsrecht als het belastingrecht bespreken.

Daarnaast blijft de detachering van werknemers binnen de EU voor discussie zorgen. In het tweede deel van het webinar zullen we een aantal actuele thema’s met betrekking tot detachering behandelen, meer bepaald de detachering van derdelanders, de detachering in de wegtransportsector en de detachering in de bouw. Bij dit laatste thema zullen we dieper ingaan op de Borealiszaak.

De studiedag zal worden afgesloten met een paneldebat met een aantal stakeholders die hun visie op de problematiek zullen uiteenzetten.

2023

Herwig Verschueren, Frederic De Wispelaere, ...
199,65
Beschikbaar
Koop en verkoop van dieren: juridische en diergeneeskundige aspecten (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 20/04/2023

Geregeld leidt de koop en verkoop van dieren, waar soms aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn, tot een gerechtelijke procedure, in hoofdzaak omdat de koper ontevreden is over zijn aankoop. Het is een activiteit waaraan tal van juridische en diergeneeskundige aspecten verbonden zijn. Tijdens deze studieavond wordt voor enkele diersoorten dieper ingegaan op een aantal van deze aspecten.

In het eerste deel zal aandacht worden besteed aan honden en katten: de leeftijdsbepaling van honden (een topic waarvan het belang moeilijk kan worden onderschat in het licht van de broodfok gelinkt aan dierwelzijn maar ook dier- en volksgezondheid), gevolgd door de toepassing van de consumentenwetgeving op de koop en verkoop van honden en katten.

In het tweede deel zal de focus liggen op paarden, inzonderheid op de rol van de dierenarts-expert bij de koop en verkoop van paarden en de juridische aspecten.

De onderwerpen zullen vooral vanuit een praktische invalshoek worden benaderd, er is ook ruimte voorzien voor vraagstelling, debat en uiteraard ook netwerking. Dit programma is niet alleen nuttig voor dierenartsen en juristen die professioneel te maken krijgen met de koop en verkoop van dieren maar ook voor de consument die wel eens dieren koopt.

2023

Sarne De Vliegher, Martine Van den Broeck, ...
151,25
Beschikbaar
Lustrum Boek XX WER (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 27/04/2023 Praktijkgerichte analyse

De hervormingstrein van minister Koen Geens bereikte op 1 mei 2018 een volgende halte. Op die datum trad de wet van 11 augustus 2017 in werking die het insolventierecht (faillissement en gerechtelijke reorganisatie of “WCO”) ingrijpend wijzigde. DYZO en die Keure sloegen toen de handen in mekaar voor de organisatie van een aantal geslaagde activiteiten door en voor de betrokken actoren.

Vijf jaar later is de tijd rijp om deze wetgeving en de ondertussen daarover bestaande rechtspraak op een praktijkgerichte wijze toe te lichten tijdens een hybride studienamiddag. Daarvoor doen we beroep op twee specialisten die in tandem enerzijds ingaan op de fundamentele keuzes die de wetgever vijf jaar geleden heeft gemaakt en anderzijds focussen op die topics die er na vijf jaar toepassing van deze wetgeving in de praktijk het meest uitspringen. Aansluitend barst een debat los tussen specialisten die vanuit diverse invalshoeken hun kijk geven op de jarige wetgeving.

Dit initiatief wordt ondersteund door het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR).

2023

Rik Crivits, Diederik Bruloot, ...
187,55
Beschikbaar
Cybercrime (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen materieel cyberstrafrecht en artificiële intelligentie en strafrechtelijke verantwoordelijkheid

BESCHIKBAAR OP 14/12/2022

Wie in de wereld van vandaag wil functioneren, of zelfs maar overleven, kan niet meer buiten het digitale. Deze alomtegenwoordige digitalisering heeft dan ook een onvermijdelijke en aanzienlijke impact op eenieder, niet in het minst op de (straf)rechtspracticus die meer dan eens geconfronteerd wordt met zgn. ‘cybercriminaliteit. Deze internetcriminaliteit is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit in onze samenleving en neemt logischerwijze een steeds prominentere plaats in binnen het straf- en strafprocesrecht.

Deel 1 van deze studienamiddag focust op cybercrime en het materieel strafrecht: naast een algemeen overzicht van de ICT-gerelateerde misdrijven zal ingegaan worden op de specifieke recente ontwikkelingen in de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake materieel cyberstrafrecht.

Deel 2 handelt vervolgens over het spraakmakende begrip ‘artificiële intelligentie’ en de  fundamentele vraag naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid die deze nieuwe technologievorm met zich meebrengt. Daar waar het ondertussen immers buiten kijf staat dat ‘AI’-systemen binnen onze samenleving (autonoom) handelingen en nalatigheden kunnen stellen, is voorlopig niet duidelijk in hoeverre ons bestaande schuldstrafrecht aangepast is – dan wel aangepast zal dienen te worden - aan de unieke eigenschappen van kunstmatige intelligentie.

2022

Julie Petersen, Patrick Waeterinckx
125
Beschikbaar
Efficiënte en effectieve rechtsbescherming door de Raad van State - Belang bij het beroep (VOD)

Webinar on demand

De wet van 20 januari 2014 heeft een aantal fundamentele wijzigingen aangebracht op het vlak van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State. Sommige van die wijzigingen zijn geconcipieerd in het belang van het bestuur en de efficiënte werking ervan. Zij werden doorgevoerd in het licht van de kritiek van beleidsmensen als zou de Raad van State zich af en toe te formalistisch opstellen waardoor bepaalde maatschappelijk belangrijke projecten in hun voortgang dreigden te worden gehinderd. Met andere maatregelen streefde de wetgever in 2014 in hoofdzaak een verdieping van de rechtsbescherming van de burger na. Tot deze laatste categorie behoorden maatregelen met het oog op een meer definitieve geschillenbeslechting of innovatieve maatregelen zoals die betreffende de schadevergoeding tot herstel.

Deze webinar-reeks beoogt een overzicht te geven van de wijze waarop de Raad van State de afgelopen jaren in zijn rechtspraak is omgegaan met de maatregelen die zijn vervat in de hervormingswet van 2014. Daarnaast worden de belangrijkste evoluties in de procedure voor de Raad op praktische wijze toegelicht.

In de webinars wordt de rechtspraak van de Raad van State op een minutieuze wijze besproken en geanalyseerd. Het feit dat alle sprekers als heuse ‘ervaringsdeskundigen’ doorgaan en ook al hun wetenschappelijke sporen hebben verdiend, staat borg voor de kwaliteit van de webinars op zowel wetenschappelijk als praktijkgericht vlak.

Ontdek ook de andere webinars uit de webinarreeks:

2022

Ann-Sophie Vandaele
150
Beschikbaar
Juridische actualia anno 2022 (VOD)

Webinar on demand

Beslag- en executierecht, Insolventierecht, Burgerlijk procesrecht, Tuchtrechtspraak, Goederenrecht

De wereld stond enkele jaren bijna stil omwille van corona … maar het recht bleef voortdurend in beweging. De laatste jaren werden een aantal rechtstakken immers grondig gewijzigd. Na de theorie van de nieuwe regelgeving volgde de praktijk, de concrete praktische toepassing van de nieuwe wetgeving waarbij pijnpunten en problemen naar boven kwamen. Het is noodzakelijk voor juridische professionals goed geïnformeerd te zijn om zo optimaal en correct mogelijk het beroep uit te oefenen. Dat is ook zo voor gerechtsdeurwaarders die steeds met meer gecompliceerde situaties geconfronteerd worden.

Nu de vrijheid weer lonkt werd het initiatief genomen door het gerechtsdeurwaarderskantoor Gerhanko Kortrijk-Ieper-Veurne om een studiedag te organiseren onder het voorzitterschap van een topmagistraat op maat van de gerechtsdeurwaarder en ieder die professioneel een frisse update kan gebruiken inzake deze thema’s. Er werd geopteerd om een volledige dag aan te bieden met een programma waarbij de belangrijkste rechtstakken werden geselecteerd. Deze eminente docenten brengen binnen één uur de meest actuele stand van zaken, staan stil bij enkele bijzondere topics en de vragen van de deelnemers die na elke uiteenzetting (of vooraf) kunnen gesteld worden. De Minister van Justitie zorgt voor een passend welkomstwoordje.

Kortom, onmisbaar voor iedereen die weer mee wil zijn én blijven!

2022

Paul Dauw, Karen Broeckx, ...
175
Beschikbaar
Klokkenluiders (VOD)

Webinar on demand

Hoe verder te kijken dan de zuiver juridische bril…

In 2019 al besliste de Europese regelgever dat er binnen de EU een minimumbescherming moest komen voor klokkenluiders/personen die inbreuken op bepaalde regelgeving melden. EU-lidstaten werden verondersteld de richtlijnen hierover om te zetten in nationaal recht tegen uiterlijk 17 december 2021.

De Belgische wetgever heeft deze deadline niet gehaald. Wel keurde de Ministerraad al in februari een voorontwerp van wet goed dat ter advies werd voorgelegd aan de Raad van State. De bedoeling zou zijn dit in de loop van deze zomer formeel te laten stemmen.

Met deze nieuwe publicatie hopen de auteurs deze nieuwe regelgeving bevattelijk te maken. Niet alleen door ze juridisch te analyseren voor de publieke en private sector, maar ook door te leren van de bestaande ervaringen in de publieke sector en andere wereldwijde ‘best practices’. Tegelijk willen ze de lezer praktische handvaten aanreiken om van de omzetting niet alleen een juridisch, maar ook organisatorisch succes te maken.

De publicatie wordt voorgesteld op dit boeiend webinar on demand, onmisbaar voor iedereen die niet alleen op de hoogte wil zijn van deze nieuwe regelgeving, maar tegelijk van de omzetting van de richtlijn ook een praktisch succes wil maken.

2022

Gudrun Vande Walle, Wim Vandekerckhove, ...
130
Beschikbaar
Nieuwe wetgeving consumentenrecht (VOD)

Webinar on demand

Consumenten verwerven steeds vaker goederen, digitale inhoud en digitale diensten online, al dan niet via online marktplaatsen. Daarbij kunnen zij onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bijzondere bescherming, in de vorm van een herroepingsrecht en een wettelijke garantie. Tijdens deze opleiding worden beide consumentenrechten geanalyseerd, met daarbij bijzondere aandacht voor de recente rechtspraak van het Hof van Justitie. Rekening wordt verder gehouden met de omzetting van de Omnibus Richtlijn, de Richtlijn Goederen en de Richtlijn Digitale Inhoud, die de analyse beïnvloeden. Vervolgens wordt ook nagegaan welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende overeenkomsten. Ten slotte zal het antwoord op de vraag worden gegeven wie het risico moet dragen van niet-toegestane betalingstransacties.

2022

Reinhard Steennot
145
Beschikbaar
Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 08/02/2022

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.

De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Didier De Buyst, Johan Boon en Toon Lysens hebben de handen in elkaar geslagen om hierover een lijvig boek samen te stellen. Ze zijn alle drie dagelijks betrokken bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek hetzij als deskundige, hetzij als magistraat, hetzij als voorzitter van de aanvaardingscommissie van het nationaal register. Voor de onderdelen van dit boek die ze zelf niet beheersen deden ze een beroep op andere auteurs en op de welwillende medewerking van tal van deskundigenverenigingen uit bijna alle beroepsgroepen waarbinnen gerechtsdeskundigen worden aangeduid. Het resultaat is een opus van meer dan 300 pagina’s geworden getiteld "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Meer informatie vindt U hier.

Het boek wordt officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord ervan heeft geschreven. De hoofdredacteurs zullen daarna aan het woord komen om de inhoud van het boek toe te lichten en hun inzichten te geven over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat aan het ondergaan is. Daarbij er mogelijkheid tot vraagstelling aan de minister alsook een debat met de sprekers en tussen de deelnemers aan het colloquium. Via de geëigende kanalen zal op voorhand door ie-net een bevraging van de deskundigenverenigingen naar de problemen, knelpunten en hete hangijzers worden gelanceerd.

2022

Egbert Lox, Didier De Buyst, ...
121
Beschikbaar
WAM met focus op de verzekeringsplicht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 21/06/2022

Met focus op de verzekeringsplicht

Artikel 2 WAM bepaalt een verzekeringsplicht voor motorrijtuigen, artikel 2bis WAM voorziet hierop een uitzondering met de bedoeling om nieuwe vormen van mobiliteit/lichte elektrische voertuigen aan te moedigen. Artikel 2bis WAM ingevoerd bij wet van 2 mei 2019, was het voorwerp van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 januari 2021 en onderging een aanpassing bij wet van 2 februari 2021. Ondertussen hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie richtlijn 2021/2118 aangenomen: tegen 23 december 2023 moeten de lidstaten de nodige stappen zetten om aan de richtlijn te voldoen en het nieuwe begrip voertuig/motorrijtuig te implementeren. In België zelf is er ook wat ontevredenheid over de huidige regelgeving van nieuwe vormen van mobiliteit, waarbij diverse wetsvoorstellen op tafel liggen die verbetering zouden moeten brengen (reglementering van gemotoriseerde voor voortbewegingstoestellen, 1 december 2021; verzekeringsplicht voor motorrijtuigen tot 25km/u, 15 april 2021).

  • Wat met de verzekering van nieuwe soorten voertuigen in de huidige stand van de wetgeving?
  • Wat is de rol van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds?
  • Kunnen gebruikers van nieuwe soorten voertuigen als een zwakke weggebruiker in de zin van art. 29bis WAM worden beschouwd?

De antwoorden krijgt u tijdens deze opleiding.
 

2022

Stéphane Vereecken
135
Beschikbaar
COVID-19 en werk: vragen na de vaccinatie (VOD)

Webinar on demand

Het einde van de pandemie is in zicht … De vaccinaties lijken ‘tickets to freedom’. Wanneer de vaccinatiecampagne achter de rug is, komen werkgever en werknemer in een nieuwe realiteit terecht die heel wat (juridische) vragen doet rijzen:

  • Hoe zal die nieuwe werkelijkheid er uit zien?
  • Kan de werknemer nog besmet geraken op het werk? En ernstig ziek worden?
  • Is dat dan een arbeidsongeval of een beroepsziekte of geen van beide?
  • En wat met de rechten - en vooral verplichtingen - van de werkgever ?
  • Kan de werkgever een beleid voeren zonder te discrimineren of aan de privacy van de werknemer te raken ?
  • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid van werkgever en werknemer in geval van besmetting ?
  • Welke rol kan de arbeidsarts spelen ?

Tijdens dit boeiende webinar trachten we op al die vragen een praktisch bruikbaar antwoord te geven en wegen in elk geval de verschillende opties tegen elkaar af.

Onmisbaar voor iedereen die HR-gewijs voorbereid wil zijn voor dit nieuwe tijdperk …

2021

Edelhart Kempeneers, Chris Persyn, ...
155
Beschikbaar
De Indicatieve Tabel (VOD)

Webinar on demand

Menselijke schade op de weegschaal

De in 2016 door de magistratenorganisaties, het ‘Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters’ en de ‘Nederlandstalige Vereniging van Magistraten’ gepubliceerde Indicatieve Tabel, werd in 2020 samen de ‘Union Professionnelle de la Magistrature’ door de werkgroep van magistraten herzien. Deze nieuwe, herwerkte versie van de tabel wordt voorgesteld op dit webinar  i.s.m. die Keure/la Charte. Naast de algemene toelichting van de nieuwe editie van de Indicatieve Tabel, belichten specialisten  enkele thema’s die relevant zijn bij de bepaling en beoordeling van de lichamelijke schade.

De deelnemers aan deze opleidingen ontvangen de publicatie met de nieuwe indicatieve tabel en de bijdragen van de sprekers.

Het programma voor de Franstalige studienamiddagen kan u aanvragen via opleidingen@diekeure.be.

2021

Luc Brewaeys, Chris Persyn, ...
225
Beschikbaar
Eerste hulp bij de motivering van de gunningsbeslissing (VOD)

Webinar on demand

Eén van de meest gehoorde kritieken bij overheidsopdrachten is ongetwijfeld dat de formele motivering van de aanbesteder niet deugd. De formele motivering is dan ook één van de hoekstenen van het hedendaagse overheidsopdrachtenrecht. Dankzij een degelijke formele motivering kan een deelnemer aan een overheidsopdracht immers inschatten welke motieven een aanbesteder heeft aangewend, of deze correct en wettig zijn en of het eventueel de moeite loont om zich tegen de genomen beslissing in rechte te verweren.

In dit webinar wordt besproken waaraan een wettige formele motivering moet voldoen. Er wordt stilgestaan bij het wettelijk kader, bij de diverse nuances van het leerstuk (bv. de motivering door verwijzing, de bescherming van vertrouwelijke gegevens, etc.) en bij de vraag hoe diepgaand een motivering eigenlijk moet zijn – en hoe schaars ze soms mag zijn.

Na dit webinar kunnen aanbesteders sterkere motiveringen opstellen en kunnen ondernemers beter inschatten of de formele motiveringsplicht in hun dossier werd nageleefd.

Webinarreeks Drie hete hangijzers overheidsopdrachten

Dit webinar maakt deel uit van de webinarreeks Drie hete hangijzers overheidsopdrachten. U kan zich inschrijven voor de volledige reeks, of voor de aparte webinars. In de drie webinars komen volgende topics aan bod:

Deze cruciale elementen in het overheidsopdrachtenlandschap blijken voor aanbesteders en ondernemingen een bron van veel onzekerheid en twijfel te zijn. Met deze webinars willen we met u, bondig en praktisch, de belangrijkste issues omtrent deze onderwerpen uitdiepen. Nadien hebt u tijdens de Q&A voldoende tijd om uitgebreid vragen te stellen aan onze experts.

2021

Stijn Maeyaert
123,75
Beschikbaar
Efficiënte en effectieve rechtsbescherming door de Raad van State - Belangenafweging in het administratief kortgeding (VOD)

Webinar on demand

De wet van 20 januari 2014 heeft een aantal fundamentele wijzigingen aangebracht op het vlak van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State. Sommige van die wijzigingen zijn geconcipieerd in het belang van het bestuur en de efficiënte werking ervan. Zij werden doorgevoerd in het licht van de kritiek van beleidsmensen als zou de Raad van State zich af en toe te formalistisch opstellen waardoor bepaalde maatschappelijk belangrijke projecten in hun voortgang dreigden te worden gehinderd. Met andere maatregelen streefde de wetgever in 2014 in hoofdzaak een verdieping van de rechtsbescherming van de burger na. Tot deze laatste categorie behoorden maatregelen met het oog op een meer definitieve geschillenbeslechting of innovatieve maatregelen zoals die betreffende de schadevergoeding tot herstel.

Deze webinar-reeks beoogt een overzicht te geven van de wijze waarop de Raad van State de afgelopen jaren in zijn rechtspraak is omgegaan met de maatregelen die zijn vervat in de hervormingswet van 2014. Daarnaast worden de belangrijkste evoluties in de procedure voor de Raad op praktische wijze toegelicht.

In de webinars wordt de rechtspraak van de Raad van State op een minutieuze wijze besproken en geanalyseerd. Het feit dat alle sprekers als heuse ‘ervaringsdeskundigen’ doorgaan en ook al hun wetenschappelijke sporen hebben verdiend, staat borg voor de kwaliteit van de webinars op zowel wetenschappelijk als praktijkgericht vlak.

Ontdek ook de andere webinars uit de webinarreeks:

2021

Eric Brewaeys
95
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.