Themis 102 – Bijzondere overeenkomsten

2017
Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.

Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….

Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.

50

Beschikbaar
Auteurs
Editors : Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Auteurs : Brulez Pieter, Carette Nicolas, Demarsin Bert, Gladinez Tom, Tilleman Bernard, Verbeke Alain-Laurent
Domein : Recht
Bestelcode : 202172401
Jaar : 2017
Type : Boek
Aantal pagina's : 168
ISBN : 9789048631612
Onderdeel van de reeks : Themis

KOOP – OVERZICHT RECHTSPRAAK 2014-2017

I. GEMENE KOOP

A. Totstandkoming

B. Vrijwaring voor uitwinning

C. Verplichting tot conforme levering

D. Vrijwaring voor verborgen gebreken

II. CONSUMENTENKOOP

III. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

IV. WEENS KOOPVERDRAG

 

NAAR EEN VLAAMS (WONING)HUURRECHT. EEN EERSTE VERKENNING

I. INLEIDING

II. DE REGIONALISERING VAN DE FEDERALE HUURWETGEVING

A. Reikwijdte van de regionalisering

B. Verhouding tot het algemeen verbintenissenrecht

C. Explosie van huurregimes

III. OVERZICHT VAN WETGEVENDE INITIATIEVEN

IV. VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREET

A. Doelstellingen

B. Legistieke vormgeving

C. Toepassingsgebied

D. Inhoudelijke regeling (m.i.v. procedure)

E. Overgangsregeling

 

DE “KLEINE CONTRACTEN”: BLOEMLEZING UIT DE RECHTSPRAAK VAN DE HOOGSTE RECHTSCOLLEGES

I. TEN GELEIDE: OPZET EN INHOUD

II. LENING

A. Definitie en overzicht

B. Bruiklening: restitutieplicht als resultaatsverbintenis

C. Bruiklening: het eeuwige kwalificatieprobleem

D. Verbruiklening als translatieve overeenkomst

E. Lening op interest: het probleem van vervroegde terugbetaling

III. RUIL

A. Definitie en overzicht

B. Ruil (met opleg)

IV. DADING

A. Definitie en overzicht

B. Dading en overheidsopdrachten: Hof van Justitie

C. Dading in het kader van de sluiting van ondernemingen

D. Transactionele verdelingen

E. Opzegbaarheid van verbintenissen aangegaan in een dading

F. Relativiteit en externe werking van de dading

G. Dading en indeplaatsstelling

H. Dading en bevoegdheid

V. LIJFRENTE EN KANSCONTRACT

VI. BEWAARGEVING EN SEKWESTER

A. Definitie en overzicht

B. Onderscheid tussen vrijwillige bewaargeving en bewaargeving uit noodzaak

C. Bewaargeving: bewaking en teruggaveverplichting

D. Sekwester

VII. BORGTOCHT

A. Definitie en overzicht

B. Kwijtschelding jegens medeborg & hoofdelijke borgtocht

C. Restrictieve interpretatie van de borgtocht

D. Borgtocht en subrogatie

 

VIJF TENDENSEN IN TIEN JAAR CASSATIE OVER AANNEMING

I. EERSTE TENDENS: (HER)WAARDERING VAN DE UITGEDRUKTE PARTIJWIL

A. Kwalificatie

B. Aanneming en huur

C. Aanneming en arbeid in dienstverband

II. TWEEDE TENDENS: INVLOED DEONTOLOGISCHE PLICHTENLEER OP KWALIFICATIEVRAAG

III. DERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE ONDERAANNEMER BIJ FAILLISSEMENT

A. Rechtstreekse vordering (artikel 1798 BW)

B. Hervorming Pandwet

IV. VIERDE TENDENS: VERSTERKING POSITIE EINDVERKRIJGER BIJ OPEENVOLGENDE KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN

A. Eerste constellatie: bouwheer verkoopt huis aan derde – aansprakelijkheidsvordering koper tegen aannemer

B. Tweede constellatie: aannemer koopt materialen bij derde – aansprakelijkheidsvordering bouwheer tegen verkoper

C. Gevolgen van de kwalitatieve rechtsvordering: twee spanningsvelden

V. VIJFDE TENDENS: VERFIJNING VAN DE SANCTIE BIJ INBREUKEN OP DWINGENDE WETGEVING

A. Rechtmatig belang betalingsvordering aannemer

B. Toegang tot het beroep

VI. CONCLUSIE

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke cassatierechtspraak verschenen over aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken. Daarnaast wordt in deze bijdrage een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter inzake koop en lastgeving.

Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Dit tweede onderdeel gaat in op actuele ontwikkelingen in huurrecht. Focus ligt op het komende Vlaams Huurdecreet (inwerkingtreding voorzien op 1 september 2018). In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd. Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
In de derde bijdrage krijgt u een overzicht van de evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde "kleine contracten". Daar het in het bestek van deze bijdrage onmogelijk is alle kleine contracten omvattend te analyseren, wordt bewust gekozen voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Hierdoor krijgt het publiek een ware update op het vlak van ruil, dading, lening, bewaargeving, ….

Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
De laatste bijdrage biedt een kritische analyse van belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.