Burenrecht

2021
Van de Voorde Johan

Het nieuwe goederenrecht, in werking getreden op 1 september 2021, bevat een titel “Burenrelaties”. Deze titel regelt een groot deel van wat men het burenrecht kan noemen: de functionele rechtstak die de relaties tussen buren (ruim opgevat) regelt. Het voorliggende boek is bedoeld als een overzicht van het Belgische burenrecht na de hervorming van het goederenrecht. Het behandelt in de eerste plaats de bepalingen van de titel “Burenrelaties”, zijnde de erfdienstbaarheden (gevestigd door de mens of door de wet), de mandeligheid en het verbod op burenhinder. Daarnaast worden ook andere voor buren belangrijke privaatrechtelijke rechtsfiguren behandeld, zoals de afpaling, het feitelijk gedogen door de eigenaar (art. 3.67 BW), de definitie van het perceel ofte erf en de bezits- en eigendomsvorderingen. Het publieke burenrecht wordt evenwel niet vergeten. In het bijzonder worden de rechten en plichten van buren ten opzichte van landwegen, spoorwegen en waterwegen behandeld. Ook wordt punctueel aandacht gegeven aan het ruimtelijkeordeningsrecht.

85

Beschikbaar
Auteurs
Auteurs : Van de Voorde Johan
Domein : Recht
Bestelcode : 202212502
Jaar : 2021
Type : Boek
Aantal pagina's : 404
ISBN : 9789048642496
Onderdeel van de reeks : Goederenrecht

INHOUDSOPGAVE
Deel I. Inleiding
Boek I. Inleiding en plan
Boek II. Enkele beschouwingen over het nieuwe goederenrecht
Titel I. Het statuut van de bepalingen van het nieuwe goederenrecht
Titel II. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Deel II. Het erf ofte perceel
Boek I. Begripsbepaling
Boek II. Identificatie
Boek III. Bepaling van de grenzen van gronderven
Titel I. Uitgestrektheid van het eigendomsrecht
Titel II. Afpaling
Titel III. Wijziging van erfgrenzen door de verkrijgende verjaring

Deel III. Constructies en beplantingen in de nabijheid van de erfgrens
Boek I. Afsluitingen in het algemeen
Boek II. Afstanden te respecteren door uitzichtwerken zoals vensters en muuropeningen (art. 3.132 BW)
Titel I. Inleiding
Titel II. Toepassingsgebied
Titel III. De afstanden en de uitzonderingen hierop
Titel IV. Uitzichtwerken in een gemene muur
Titel V. Rechtsvordering tot het verwijderen van onregelmatige uitzichtwerken
Boek III. Afstanden te respecteren door beplantingen (art. 3.133 BW)
Titel I. Toepassingsgebied
Titel II. De afstanden van beplantingen tot aan de erfgrens
Titel III. Afwijkingen van de wettelijke afstanden
Titel IV. De hoogte van beplantingen
Titel V. De rechtsvordering tegen schendingen van de minimale afstand van beplantingen tot de grenslijn
Boek IV. Grensoverschrijding (art. 3.62 BW)
Titel I. Begripsbepaling
Titel II. Het principiële verwijderingsrecht (§ 1)
Titel III. De grensoverschrijding met titel (§ 1)
Titel IV. Grensoverschrijding zonder titel waar een uitzondering op het verwijderingsrecht bestaat (§ 2)
Boek V. Grensoverschrijdende takken en wortels (art. 3.135 BW)
Titel I. Onderhoudsverplichtingen tegen overwas
Titel II. De rechtsvordering tot snoeiing van doorschietende takken of wortels
Titel III. Eigenrichting bij doorschietende takken en wortels
Titel IV. Uitzonderingen op het verbod op doorschietende takken en wortels
Titel V. Vruchten van overhangende takken (art. 3.134, tweede lid BW)

Deel IV. Zakelijke rechten tussen naburige erven
Boek I. Mandeligheid (gemene afsluiting)
Titel I. Begrip
Titel II. Toepassingsgebied van de bepalingen inzake de mandeligheid
Titel III. Overeenkomsten en overleg tussen mede-eigenaars
Titel IV. Ontstaan en einde van de mandeligheid
Titel V. Bewijs van de mandeligheid
Titel VI. Rechten en plichten van de mede-eigenaars
Boek II. Erfdienstbaarheden: algemene bepalingen en erfdienstbaarheden gevestigd door de mens
Titel I. Algemene bepalingen
Titel II. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
Boek III. De wettelijke erfdienstbaarheden die het gebruik van een naburig erf inhouden
Titel I. De wettelijke erfdienstbaarheden in verband met water
Titel II. De wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg ingeval van ingeslotenheid

Deel V. Gebruik van naburige erven
Boek I. Het terugnamerecht van goederen terechtgekomen op andermans erf (art. 3.67, § 1 BW)
Boek II. Het ladderrecht (art. 3.67, § 2 BW)
Titel I. Omschrijving en toepassingsgebied
Titel II. Welke handelingen uitgevoerd kunnen worden
Titel III. Procedure
Titel IV. Uitoefeningswijze
Titel V. Verzet en schadevergoeding
Boek III. Het betredingsrecht (art. 3.67, § 3 BW)
Titel I. Inleiding
Titel II. Aard
Titel III. Vereisten
Titel IV. De betreding
Titel V. Aansprakelijkheid van de eigenaar
Titel VI. Publiekrechtelijke vraagstukken

Deel VI. Rechten en plichten met betrekking tot openbare wegen
Boek I. Het gebruik van openbare wegen door eenieder
Boek II. Rechten van aangelanden van de openbare weg (weggerechtigdheden)
Titel I. Algemene beschouwingen
Titel II. Weggerechtigdheden der aangelanden
Titel III. Rechtsbescherming
Boek III. Plichten van aangelanden van de openbare weg
Titel I. Dulden van het openbaar verkeer
Titel II. Dulden van sommige erfdienstbaarheden van openbaar nut die een (gedeeltelijk) gebruiksverbod inhouden
Titel III. Dulden van het aanbrengen van sommige werken aan gebouwen
Titel IV. Dulden van openbare werken
Titel V. Dulden van omleidingen over hun velden

Deel VII. Burenconflicten
Boek I. Rechtsvorderingen van de eigenaar tegen aanmatiging
Titel I. Eigendomsvorderingen
Titel II. Bezitsvorderingen
Boek II. Burenhinder
Titel I. Inleiding
Titel II. Grondslag en interpretatie van burenhinder
Titel III. Verhouding van de rechtsvordering uit burenhinder tot andere rechtsvorderingen
Titel IV. Preventieve en curatieve rechtsvorderingen
Titel V. Vereisten
Titel VI. Van de billijke en passende compensatie naar de passende maatregelen
Titel VII. Rechtspleging en verjaring
Zaakregister

Het nieuwe goederenrecht, in werking getreden op 1 september 2021, bevat een titel “Burenrelaties”. Deze titel regelt een groot deel van wat men het burenrecht kan noemen: de functionele rechtstak die de relaties tussen buren (ruim opgevat) regelt. Het voorliggende boek is bedoeld als een overzicht van het Belgische burenrecht na de hervorming van het goederenrecht. Het behandelt in de eerste plaats de bepalingen van de titel “Burenrelaties”, zijnde de erfdienstbaarheden (gevestigd door de mens of door de wet), de mandeligheid en het verbod op burenhinder. Daarnaast worden ook andere voor buren belangrijke privaatrechtelijke rechtsfiguren behandeld, zoals de afpaling, het feitelijk gedogen door de eigenaar (art. 3.67 BW), de definitie van het perceel ofte erf en de bezits- en eigendomsvorderingen. Het publieke burenrecht wordt evenwel niet vergeten. In het bijzonder worden de rechten en plichten van buren ten opzichte van landwegen, spoorwegen en waterwegen behandeld. Ook wordt punctueel aandacht gegeven aan het ruimtelijkeordeningsrecht.

Anderen bekeken ook

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe updates.