Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 30

Op voorraad
213 p.
2017
Boek
Editor(s): Verschelden Gerd
Auteur(s): Bimbenet Céline, Jansen Ruud, Stijn Verbist, Gerd Verschelden, Voet Lise
Is onderdeel van de reeks Rechtskroniek voor het Notariaat

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.
ISBN 9789048630523 - Bestelcode 202176303
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 30
€ 86,00

In dit 30ste deel van Rechtskroniek Notariaat komen er drie thema's aan bod:

 • Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem
  Een onroerend goed kan behept zijn met tal van gebreken, ook in stedenbouwkundige of bodemkundige zin. Partijen zijn niet altijd te goeder trouw. Soms zijn ze dat wel, en weten ze niet wat ze kopen of verkopen. De notaris moet dan wel het goed niet fysiek screenen op gebreken, hij moet partijen adequaat adviseren en begeleiden. Vanuit concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe en wat er kan mislopen en hoe problemen kunnen worden voorkomen.
   
 • Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)
  In dit deel wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.
   
 • Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed
  Dit deel geeft een overzicht van mogelijke vorderingen tussen partners die in ongelijke mate hebben geïnvesteerd in een onroerend goed. Zowel geldelijke investeringen als fysiek geleverde inspanningen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de situatie waarin één van de partners het exclusieve genot heeft gehad van de woning. De principes worden uiteengezet, waarna recente rechtspraak wordt besproken.


Inhoudstafel

Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem

Inleiding

Hoofdstuk 1. Wettelijke informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
§ 1. Algemeen
§ 2. Toepassingsgebied
§ 3. Informatieplicht van de instrumenterend ambtenaar
§ 4. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten
§ 5. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit
§ 6. Sancties

Hoofdstuk 2. Wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Bodemdecreet

§ 1. Algemeen
§ 2. Het onderscheid tussen de verkoop van niet-risicogrond en de verkoop van risicogrond
§ 3. De verplichtingen van toepassing op elke verkoop van om het even welke grond
§ 4. De verplichtingen van toepassing op de verkoop van een risicogrond

Hoofdstuk 3. Het statuut en de overdracht van onroerende goederen (mogelijk) behept met één of meerdere stedenbouwkundige misdrijven

§ 1. Inleiding, werkwijze en doelstelling
§ 2. Enkele relevante begrippen
§ 3. Praktijkgevallen
Bijlage

 

Kroniek Personen- en familierecht (2015-2017)

Inleiding

Hoofdstuk 1. Afstamming
§ 1. Bevoegdheid in afstammingszaken
§ 2. Meemoederschap
§ 3. Vaderschap

Hoofdstuk 2. Adoptie
§ 1. Onmogelijkheid tot gewone adoptie wegens absoluut huwelijksbeletsel tussen de kandidaat-adoptant en de ouder
§ 2. Adoptie door de voormalige partner
§ 3. Nieuwe extrafamiliale gewone adoptie van een meerderjarige

Hoofdstuk 3. Namen en voornamen
§ 1. Familienaam als gevolg van oorspronkelijke afstamming
§ 2. Familienaam als gevolg van gewone adoptie
§ 3. Voornaamsverandering

Hoofdstuk 4. Minderjarigen
§ 1. Pleegzorg
§ 2. Registratie van gedeeld verblijf
§ 3. Mogelijkheid tot zuivere aanvaarding van een manifest batige nalatenschap

Hoofdstuk 5. Echtscheiding
§ 1. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk – Onderhoudsuitkering na echtscheiding
§ 2. Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande familierechtelijke overeenkomsten

Vorderingen tussen partners omtrent investeringen in en genot van een onroerend goed

Inleiding

Hoofdstuk 1. Geldelijke investeringen
§ 1. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 2. Echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel

Hoofdstuk 2. Geleverde inspanningen aan een onroerend goed

Hoofdstuk 3. Ongelijk genot: woonstvergoeding
§ 1. Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel
§ 2. Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen en samenwonende partners
§ 3. Recente rechtspraak

De Rechtskronieken voor het Notariaat zijn publicaties die verschijnen naar aanleiding van de studiedagen die Universiteit Gent organiseert voor het Notariaat.


Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Gerd Verschelden is voltijds hoogleraar Familierecht aan de Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht.

Hij behaalde de diploma’s van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten in 1998, het jaar waarin hij tot voltijds assistent werd aangesteld en de Prijs won voor de Beste Scriptie (optie Burgerlijk recht en strafrecht). In 2005 promoveerde hij aan de UGent tot doctor in de rechten. Midden 2005 werd hij aangesteld als voltijds doctor-assistent en eind 2005 benoemd tot deeltijds docent in het vakgebied familierecht. In 2006 werd hij voltijds docent en verantwoordelijk voor het basisvak Inleiding tot het privaatrecht, dat hij tot 2012-13 doceerde. In 2010 werd hij hoofddocent en in 2014 bevorderd tot hoogleraar.

Hij is momenteel verantwoordelijk lesgever voor drie verplichte opleidingsonderdelen in de basisopleiding rechten, met name Basisbegrippen van recht (Ba1), Familierecht (Ba3) en Onderhandelen en bemiddelen (Ma1) en één keuzeopleidingsonderdeel, met name Grondige studie personen- en familierecht (Ma1 of Ma2). Hij is opleidingsverantwoordelijke (OC-voorzitter) voor de opleidingen bachelor en master in de rechten aan de UGent en daarnaast lid van talrijke facultaire en interfacultaire commissies.

Gerd Verschelden fungeert als directeur van het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent. Daarnaast was/is hij promotor van door het IWT in het raam van Strategisch Basisonderzoek (SBO) gefinancierde onderzoeksprojecten, meer bepaald het Interdisciplinair Project voor de Optimalisering van Scheidingstrajecten (IPOS, van 2007 tot 2011) en Families in Transition – Transition in Families (FiTTiF, van 2015 tot 2019). Hij is wetenschappelijk actief als hoofdredacteur van de “Artikelsgewijze Commentaar Personen- en Familierecht” en de “Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht”, is medewerker van de “Juristenkrant” en redactielid/reviewer van diverse juridische tijdschriften zoals “TBBR”, “T.Vred”., “T.Fam”. en “TJK”. Tot slot is hij hoofdauteur van het vijfjaarlijkse “Overzicht van rechtspraak Familierecht” in het “TPR” en medeoprichter van het Belgisch-Nederlandse open acces forum Familie&Recht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief