Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Liber amicorum Marnix Van Damme

Op voorraad
632 p.
2021
Boek
Editor(s): Wirtgen Aube

Na een bijzonder rijk gevulde loopbaan werd professor Marnix Van Damme in oktober 2020 toegelaten tot het emeritaat aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Naast zijn drukke taak als Kamervoorzitter van de eerste kamer Wetgeving van de Raad van State was Marnix Van Damme ook belast met een omvangrijke lesopdracht aan de universiteit, onder meer met de opleidingsonderdelen Grondwettelijk Recht, Rechtsbescherming tegen de overheid en Wetgevingsleer en -techniek. Daarbij heeft hij generaties juristen in inspirerende colleges gevormd. Daarnaast is hij de auteur van een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre. Hij is een van de weinige beoefenaars van het publiekrecht die op het hoogste niveau zowel het bestuursrecht als het staatsrecht beheerst. De carrière van Marnix Van Damme getuigt dan ook van een onvoorstelbare werkkracht. 

Naar aanleiding van zijn emeritaat bieden zijn collega's en vrienden hem dit Liber amicorum aan. De onderwerpen van de bijdragen reflecteren de diverse juridische domeinen waarin Marnix Van Damme binnen en buiten de academische wereld zijn sporen verdiende. Zij getuigen ook van de grote waardering die in de academische en gerechtelijke wereld voor hem en voor zijn werk leeft.

ISBN 9789048639045 - Bestelcode 202209108
Liber amicorum Marnix Van Damme
€ 145,00

Na een bijzonder rijk gevulde loopbaan werd professor Marnix Van Damme in oktober 2020 toegelaten tot het emeritaat aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Naast zijn drukke taak als Kamervoorzitter van de eerste kamer Wetgeving van de Raad van State was Marnix Van Damme ook belast met een omvangrijke lesopdracht aan de universiteit, onder meer met de opleidingsonderdelen Grondwettelijk Recht, Rechtsbescherming tegen de overheid en Wetgevingsleer en -techniek. Daarbij heeft hij generaties juristen in inspirerende colleges gevormd. Daarnaast is hij de auteur van een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre. Hij is een van de weinige beoefenaars van het publiekrecht die op het hoogste niveau zowel het bestuursrecht als het staatsrecht beheerst. De carrière van Marnix Van Damme getuigt dan ook van een onvoorstelbare werkkracht. 

Naar aanleiding van zijn emeritaat bieden zijn collega's en vrienden hem dit Liber amicorum aan. De onderwerpen van de bijdragen reflecteren de diverse juridische domeinen waarin Marnix Van Damme binnen en buiten de academische wereld zijn sporen verdiende. Zij getuigen ook van de grote waardering die in de academische en gerechtelijke wereld voor hem en voor zijn werk leeft.


Inhoudstafel

Voorwoord
DEEL 1. STAATSRECHT

Samenwerkingsakkoorden als interne Belgische verdragen?
Gelijkenissen en verschillen tussen samenwerkingsakkoorden en verdragen en hun constitutionele implicaties

De ideologische en filosofische alarmbelprocedure: revival of requiem?

De herinterpretatie van artikel 9 van de Japanse Grondwet: van pacifisme naar het recht op collectieve zelfverdediging

DEEL 2. RECHTEN EN VRIJHEDEN

Kan standstill op hol slaan?
Een reflectie over de herijking van de standstillwerking van artikel 23 Gw.

Vrije meningsuiting in tijden van sociale media: tijd om een aantal uitgangspunten te herzien?

Plus vite que la musique.
Quelques réflexions sur la subsidiarité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

DEEL 3. BESTUURSRECHT

Het recht van wederoverdracht na onteigening: enige aandachtspunten

Mandaten, personeel en vrijheid in het openbaar ambt

Over gemeentewegen, lokale autonomie en burgerparticipatie

De rechtsbescherming bij ontslag en tucht en de preventieve schorsing van het gesubsidieerd personeel van de provinciale en de gemeentelijke onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding

Codificatie van het algemeen bestuursrecht: motieven en aandachtspunten

DEEL 4. PUBLIEK PROCESRECHT

De toetsing van de niet-wetgevende handelingen van de wetgevende vergaderingen en van de totstandkoming van de wetgevende normen door het Grondwettelijk Hof

De verkorte procedures in de rechtspleging voor de Raad van State onder vuur!
Wat dan met het verlangen naar een snelle en finale bestuurlijke geschilbeslechting?

De procedurele aspecten van de versnelde procedure voor de beroepen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen beslissingen van de FSMA en de NBB: fasten your seat belts

Deloyale procesvoering in het vernietigingsberoep bij de Raad van State: heiligt het doel niet langer de middelen “van openbare orde”?

De vaststelling van de onwettigheid van een bestuurshandeling in het kader van de schadevergoeding tot herstel

DEEL 5. DE ORGANISATIE EN WERKING VAN DE RAAD VAN STATE

Artikel 84, § 4, tweede lid RvS-Wet: casemanagement in de afdeling Wetgeving bij de Raad van State

Marnix Van Damme en de afdeling Wetgeving van de Raad van State: een lang verhaal, maar allerminst een saai verhaal!

Recente ontwikkelingen in de organisatiestructuur van de Raad van State

DEEL 6. WETGEVINGSLEER EN -TECHNIEK

Raw power of toch niet vrijuit?
Grondslagen en functionele benadering van de motiveringsplicht voor regelgeving

Bekrachtiging van besluiten in de wetgevingspraktijk

Taalvereisten inzake de bekendmaking van wetten

CURRICULUM VITAE MARNIX VAN DAMME
LIJST VAN INTEKENAARS

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Tim Corthaut is auditeur bij de Raad van State, deeltijds docent bij Vrije Universiteit Brussel en gastdocent aan Universität Wien.

Jan Theunis is hoofddocent bij UHasselt en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Hasselt.

Allan Magerotte is doctorandus en mandaatassistent bij de Vakgroep Publiekrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Brussel.

Benny De Sutter is adjunct-auditeur in de Raad van State.

Jacques Jaumotte is voorzitter bij de Raad van State – verantwoordelijk voor de afdeling Wetgeving en voorzitter van het redactiecomité van Administration publique.

Roger Stevens is eerste voorzitter in de Raad van State.

Alexandra Gjurova is doctoranda bij de vakgroep Publiekrecht, Vrije Universiteit Brussel.

Stéphanie De Somer is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Publiekrecht, deeltijds docent aan Universiteit Antwerpen en advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Cedric Jenart is adjunct-auditeur in de Raad van State (afdeling Wetgeving) en gastprofessor bij Universiteit Antwerpen.

Dries Van Eeckhoutte is eerste auditeur in de Raad van State en assistent aan de Université Saint-Louis – Bruxelles. Hij heeft ervaring als onderhandelaar in zowel multilaterale als EU-onderhandelingen inzake milieubeleid.

Emmanuel Vandenbossche is voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gastprofessor bij de vakgroep Publiekrecht, afdeling Staats-en Bestuursrecht bij Vrije Universiteit Brussel.

Jean Dujardin is erestadssecretaris van Gent en eredocent aan de VUB.

André Alen behaalde zijn licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1973) en doctoreerde in de rechten eveneens aan de KU Leuven (1983). Na zijn studies was hij assistent (KU Leuven, 1973-1977), docent (Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen Antwerpen, 1979-1986), (hoofd)docent (Universiteit Gent, 1984-1992 en KU Leuven, 1986- 1992), gewoon hoogleraar (KU Leuven, 1992-2001); buitengewoon hoogleraar (Universiteit Gent, 1992-1994; UCL, 1991-1998; sinds 2001 KU Leuven).

Verder was hij juridisch adviseur (1973), advocaat (1976-1978), directeur van de Vereniging van Belgische Provincies (1982-1986), adviseur van de Minister van Justitie (1978), opdrachthouder bij het kabinet van de Eerste Minister (1978), (ere)kabinetschef bij het kabinet van de Eerste Minister (1979-1981 en 1984-1987), kabinetschef van de Minister voor Institutionele Hervormingen (1981-1984), (ere)secretaris van de Ministerraad (1985-1992), assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State (1992-2001), rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (sinds 2010).

Alen is emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Ingrid Opdebeek promoveerde in 1991 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in rechten met een proefschrift getiteld ‘Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur’ en bekroond met de prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen. Zij is thans gewoon hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceerde tevens aan de Vrije Universiteit Brussel en, in het kader van de haar toegekende Franqui-leerstoel, aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek focust op beginselen van behoorlijk bestuur, rechtsbescherming tegen de overheid, handhaving en tuchtrecht tegenover ambtenaren. Zij is tevens advocaat aan de balie te Antwerpen.

Prof. dr. em. Johan Vande Lanotte is Minister van Staat en buitengewoon hoogleraar grondwettelijk recht.

Marc Boes studeerde rechten aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (1964-1966) en aan de KU Leuven (1966-1969) waar hij ook het diploma van licentiaat in het notariaat behaalde (1969). Hij behaalde zijn doctoraat aan dezelfde instelling in 1975. Hij is sedert 1969 verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, sedert 1990 als gewoon hoogleraar. Sedert 1 oktober 2011 is hij emeritus.

Zijn onderwijs- en onderzoeksdomeinen zijn het bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijke bestuursrecht, en het sportrecht. Hij is voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, aanvullend rechter in de Raad voor Vergunninsgbetwistingen en plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep van Brussel. Hiernaast is Boes lid van de Erkenningscommissie van de Orde van de Vlaamse Balies, ondervoorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Oud-Heverlee, en advocaat aan de balie van Hasselt.  

Kaat Leus is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, publiekrecht en administratief recht. Ze is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel 

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.

Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB, alsook auditeur in de Raad van State. 

Aube Wirtgen is hoofddocent aan de VUB en advocaat aan balie Brussel.

Geert Debersaques is professor Vreemdelingenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Wilfried Rauws is als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Jeroen Van Nieuwenhove is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en staatsraad in de afdeling wetgeving van de Raad van State. Hij verricht onderzoek inzake behoorlijke wetgeving en wetgevingstechniek, staatshervorming en parlementair recht.

Wouter Pas is staatsraad in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de K.U.Leuven. Hij heeft publicaties op het vlak van het grondwettelijk en het administratief recht.

Jan Velaers is gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, assessor in de afdeling Wetgeving van de Raad van State en lid van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. Hij publiceerde over de verschillende delen van het staatsrecht.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief