x
Aansprakelijkheid voor klimaatopwarming: een goede remedie?

Boek

Steeds meer burgerbewegingen vinden de weg naar de rechter met betrekking tot klimaatgerelateerde zaken. Verschillende rechters, waaronder ook de Belgische rechter, stelden overheden aansprakelijk voor klimaatopwarming. In eerste aanleg beperkte de Belgische rechter zich tot een verklaring voor recht dat de overheid door een tekortschietend klimaatbeleid de algemene zorgvuldigheidsnorm en mensenrechten heeft geschonden. In hoger beroep gaat het hof van beroep te Brussel nog een stap verder. Het hof legt een reductiebevel op aan de Belgische overheden om de CO2-uitstoot op het Belgische grondgebied tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen, ten opzichte van het volume van 1990. Deze remedie blijft echter niet zonder kritiek.

Deze masterscriptie onderzoekt welke remedies passend zijn voor de Belgische rechter om te bevelen in het licht van overheidsaansprakelijkheid voor klimaatopwarming. Ter inspiratie analyseert dit onderzoek de remedies die rechters wereldwijd reeds hebben bevolen in klimaatzaken tegen de overheid. Alvorens deze masterscriptie een antwoord formuleert op de (normatieve) onderzoeksvraag, gaat het onderzoek dieper in op twee andere vragen: wat mag de rechter en wat kan de rechter?

2024

Samoy Ilse, Stijns Sophie
43
Beschikbaar
Burgerlijk Wetboek (oud BW en BW) Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek en de reeds ingevoerde bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, nl. boek 1 (Algemene bepalingen), boek 2, titel 3 (Relatievermogensrecht), boek 3 (Goederen), boek 4 (Nalatenschappen, schenkingen en testamenten), boek 5 (Verbintenissen) en boek 8 (Bewijs).

Overzichtelijke concordantietabellen helpen om de link te leggen tussen de oude bepalingen (oud BW/oude wetgeving) en de nieuwe bepalingen (BW) (en omgekeerd).

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 12 september 2023.

Voor het promopakket wetboeken burgerlijk recht, klik hier.
Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Dambre Maarten, Jansen Ruud, ...
229
Het nieuwe verbintenissenrecht (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 28/06/2023

Capita selecta, met focus op de praktijk

Sinds 1 januari van dit jaar is het nieuwe verbintenissenrecht (Boek 5 BW) van toepassing. Daarbij hoort een nieuwe structuur voor het verbintenissenrecht, een nieuwe manier van werken. Vele cassatierechtspraak werd gecodificeerd, de erkenning van de buitengerechtelijke ontbinding op kennisgeving om er maar één te noemen. ‘Nieuwe’ rechtsfiguren vonden hun intrede, zoals bijvoorbeeld de exceptio timoris, de imprevisieleer, etc. Kortom veel wijzigingen in vergelijking met het verbintenissenrecht opgenomen in de Code Napoleon.

Wilt u inzicht krijgen in hoe (en wanneer) het nieuwe Boek 5 te hanteren en wil U een overzicht bekomen van de belangrijkste bepalingen ervan, met focus op de vernieuwingen?

De nieuwe regels m.b.t de contracten, alsook een bespreking van het algemeen regime van de verbintenis, ongeacht de bron, toegelicht te krijgen? Waar nuttig met verwijzing naar de Memorie van Toelichting én naar praktijkvoorbeelden.

En dit alles door onderlegde, gedreven sprekers (Clijmans Advocaten).

2023

Nic Clijmans, Dieter Decoster, ...
199,65
Beschikbaar
Openbare verkoop van een onroerend goed (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 26/04/2023

Met de invoering van het onlineplatform Biddit door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) heeft de techniek van de openbare verkoop van onroerend goed de sprong gemaakt naar het digitale tijdperk.

Op dit webinar on demand stellen we de nieuwste publicatie voor binnen de reeks ‘Studies Privaatrecht’, waarbij wordt ingegaan op de openbare verkoop van onroerend goed in het algemeen en de bijzondere positie van de onlineverkoop. Nieuwe instrumenten zorgen immers voor nieuwe probleemstellingen en dynamieken.

Voor deze gelegenheid werden een aantal topics geselecteerd, waarbij de sprekers heel wat praktische en theoretische vraagstukken zullen behandelen.

2023

Mathieu Muylle, Samuel Wynant, ...
187,55
Beschikbaar
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht beschikbaar: € 458 incl. btw.

2022

Dambre Maarten, Verschelden Gerd
229
Bijzondere overeenkomsten: de essentie

Boek


Maarten Dambre bespreekt in dit boek volgende bijzondere overeenkomsten:
- koop (met inbegrip van de consumentenkoop en internationale koop van roerende goederen)
- huur (met inbegrip van woninghuur, handelshuur en studentenhuur)
- aanneming (met inbegrip van woningbouw)
- lastgeving
- bewaargeving
- dading
Er werd eveneens een deel m.b.t. bewaargeving toegevoegd. Het boek kan ook als handig naslagwerk worden gebruikt door rechtspractici zoals advocaten, magistraten en notarissen.

2022

Maarten Dambre
85
Beschikbaar
Recht op herstellen: aansprakelijkheids- en verbintenisrechtelijke implicaties van de circulaire economie

Boek

In de evolutie naar een circulaire economie is duurzame groei noodzakelijk. Meer inzetten op herstelling van goederen kan fungeren als een circulaire strategie om de levensduur ervan te verlengen. Momenteel dwarsbomen technische en juridische drempels de herstelbaarheid van goederen. Een “recht op herstellen” kan hiervoor als oplossing dienen. Dit recht omvat onder meer de terbeschikkingstelling van herstelinformatie en de toegankelijkheid van reserveonderdelen, zodat consumenten of onafhankelijke reparateurs zelf kunnen herstellen.  

Dit werk onderzoekt de aansprakelijkheids- en verbintenisrechtelijke gevolgen van zo’n recht op herstellen. De auteur brengt de implicaties van een recht op herstellen op de koopovereenkomst en de productaansprakelijkheid in kaart, door middel van een onderzoek van de Belgische rechtspraak. Ook wordt een blik geworpen op de Franse en Nederlandse rechtspraak waar mogelijk en relevant. Vervolgens analyseert de auteur de juridische knelpunten en de impact van de Richtlijn Consumentenkoop 2019. In het laatste hoofdstuk volgt een aanbeveling van de auteur, gebaseerd op de eerder gemaakte belangenafweging. 

Uit het onderzoek blijkt dat een recht op herstellen onvermijdelijk een invloed heeft op de koopovereenkomst en de productaansprakelijkheid. Een evenwichtige bewijslastverdeling, de door de nieuwe Richtlijn Consumentenkoop aangeboden handvaten en de door de producent ter beschikking gestelde reparatietools kunnen volgens de auteur te hulp schieten. 

Het onderzoek is een masterscriptie geschreven tijdens academiejaar 2020-2021 onder promotorschap van Prof. dr. Ilse Samoy en onder begeleiding van Christopher Borucki. 

2022

Sophie Stijns en Ilse Samoy
35
Beschikbaar
Leerboek verbintenissenrecht boek 1

Boek

Dit werk is in eerste instantie een leerboek, een “boek waarin men de een of andere wetenschap kan leren” (Van Dale). De student krijgt inderdaad een volledig overzicht van het hedendaagse Verbintenissenrecht. Maar het is een leerboek voor de 21ste eeuw: het werd voor de studenten aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt door het gebruik van hoofdtekst en blokjes, van gekleurde trefwoorden in het Nederlands en het Frans, van eyecatchers en schema’s. De voetnoten verhuisden naar de linkerkant, waar regelmatig ruimte overblijft voor persoonlijke notities.

In dit handboek streven de auteurs grondigheid na, met kritische overzichten van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, en met persoonlijke, gestaafde stellingnames op juridisch en maatschappelijk delicate punten. De basisvorm van juridische, wetenschappelijke publicaties – met tekst en stevig onderbouwde voetnoten – werd bewust behouden. Elke wetenschap, ook de rechtswetenschap, heeft haar eigen medium. Dit is evenwel niet de journalistieke eenvoud, maar wel de nauwkeurigheid en diepgang eigen aan deze wetenschap.

Het resultaat is dat ook de praktijkjuristen, dagelijkse beoefenaars van het verbintenissenrecht – en die zijn talrijk – in dit werk hun gading zullen vinden. De stevig gestoffeerde voetnoten werden bewust voor hen geschreven. De stof van dit boek is bijgehouden tot november/december 2021. Deze editie bespreekt het geldend recht (anno 2021) maar blikt ook bondig vooruit op het komend verbintenissenrecht. Aan het einde van elk hoofdstuk vindt men een samenvattend overzicht van de kernbepalingen. In de tekst of in voetnoten vindt men ook verwijzingen naar de nieuwe wetsbepalingen, zeker wanneer zij als mogelijke inspiratiebron dienden voor de rechtspraak van het Hof van Cassatie of van feitenrechters.

2022

Stijns Sophie
85
Beschikbaar
Promopakket Leerboek verbintenissenrecht boek 1, 1bis en 2

Boek

2022

Sophie Stijns, Ilse Samoy
156
Beschikbaar
Het Vlaams Woninghuurdecreet i.s.m. HOGENT (VOD)

Webinar on demand

Het Vlaams Woninghuurdecreet dat in werking trad op 1 januari 2019, is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren en garages.

We organiseren in samenwerking met HOGENT twee jaar na de toepassing van dit decreet dit webinar waarbij op een praktische manier de balans wordt opgemaakt van de nieuwe regels. De tijd is rijp om eens stil te staan bij een aantal thema’s waar in de praktijk vaak vragen en/of problemen rond rijzen zoals de vormelijke, notariële, kwalitatieve, financiële en procedurele aspecten alsook studentenhuur. Hiervoor doen we beroep op sprekers met grondige expertise.

Onmisbaar voor ieder die nood heeft aan een praktijkgerichte analyse van het Vlaams Woninghuurdecreet.
 

2021

Jan Kamoen, Dirk Meulemans, ...
160
Beschikbaar
Leerboek verbintenissenrecht boek 1bis

Boek

Dit boekdeel kreeg als nummering “Boek 1bis” omdat het één geheel vormt met het eerste boekdeel van het Leerboek Verbintenissenrecht. Beide boekdelen behandelen immers de diverse bronnen van verbintenissen. Terwijl in “Boek 1” de aandacht uitgaat naar de overeenkomst en de eenzijdige rechtshandeling, behandelt dit “Boek 1bis” de quasi-contracten en de onrechtmatige daad als bronnen van verbintenissen. Omdat het Leerboek Verbintenissenrecht bestemd is als cursusmateriaal voor eerstejaarsstudenten, werd de bespreking van de leer van de onrechtmatige daad uiteraard beperkt tot de hoofdlijnen. De stof is bijgehouden tot 1 december 2019 en de methode uit de Boeken 1 en 2 bleef ongewijzigd.

Dit werk is in eerste instantie een leerboek, een “boek waarin men de een of andere wetenschap kan leren” (Van Dale). De student zal er inderdaad een volledig en grondig overzicht krijgen van het hedendaagse Verbintenissenrecht. Maar het is een leerboek voor de XXIe eeuw: het werd voor de studenten aantrekkelijk, leesbaar en toegankelijk gemaakt door het gebruik van hoofdtekst en blokjes, van gekleurde trefwoorden in het Nederlands en het Frans, van eyecatchers en schema’s. De voetnoten verhuisden naar de linkerkant, waar doorgaans ruimte overblijft voor persoonlijke notities.

2020

Samoy Ilse, Stijns Sophie
55
Beschikbaar
Correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaring in het Belgische privaatrecht

Boek

Het principe van absolute bevrijdende verjaringstermijnen is essentieel om rechtszekerheid voor de schuldenaar en de maatschappij te waarborgen. Nochtans brengt dit principe in uitzonderlijke gevallen ook onbillijke gevolgen met zich mee voor de schuldeiser. Er is dan ook nood aan correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaringstermijnen die een belangenafweging tussen schuldeiser en schuldenaar mogelijk maken en eventuele onbillijke gevolgen corrigeren.

In het Belgische vigerend recht zijn er zowel in de wet, de rechtspraak als de rechtsleer meerdere alternatieven en correctiemechanismen terug te vinden. Dit onderzoek toont aan dat de bestaande correctiemechanismen en alternatieven niet volstaan omdat zij zeer gefragmenteerd, bediscussieerd en onvolledig zijn. Het opzet van dit onderzoek is dan ook om uit een ruimere studie een alternatief systeem van correctiemechanismen te formuleren.

Om tot dit laatstgenoemde systeem van correctiemechanismen te komen, start dit onderzoek bij de in overweging te nemen belangen om vervolgens de stap naar een concreet juridisch aanknopingspunt te zetten. Door een rechtsvergelijkende benadering met de Nederlandse gezichtspuntentheorie worden zeven relevante belangen en een onderlinge hiërarchie geformuleerd.

De auteur argumenteert dat een aanknopingspunt voor deze belangenafweging naar Belgisch recht ligt in de proportionaliteitstoets van het verbod op rechtsmisbruik. Indien deze rechtsfiguur wordt gehanteerd als aanvullend globaal correctiemechanisme naast de bestaande punctuele correctiemechanismen, komen we tot een systeem van correctiemechanismen dat de partijbelangen voldoende in overweging neemt en bij manifeste onbillijkheden de gewenste correctie doorvoert.

2020

Samoy Ilse, Stijns Sophie
52
Beschikbaar
Leerboek Verbintenissenrecht boek 2

Boek

Dit is een leerboek voor de 21ste eeuw: het werd voor de studenten aantrekkelijk, leesbaar en toegankelijk gemaakt door het gebruik van hoofdtekst en blokjes, van gekleurde trefwoorden in het Nederlands en het Frans, van eye-catchers en schema's. De voetnoten verhuisden naar de linkerkant, waar regelmatig ruimte overblijft voor persoonlijke notities. Meer dan in Boek 1 ligt voor de studenten in dit boek de nadruk op het verschaffen van inzicht in de juridische mechanismen aan de hand van de schema’s.

De talrijke lezers van het eerste boekdeel weten dat het leerboek eigenlijk de inhoud en strekking heeft van een ernstig handboek. Zoals in het eerste boekdeel streven wij grondigheid na, met kritische overzichten van de recentste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, en met persoonlijke stellingnames. Het resultaat is dat ook de praktijkjuristen, beoefenaars van het verbintenissenrecht – en die zijn talrijk –, in dit werk hun gading zullen vinden. De stevig gestoffeerde voetnoten werden bewust voor hen geschreven.

2020

Stijns Sophie
55
Beschikbaar
Handboek bijzondere overeenkomsten

Boek

Het helse tempo waarin federale en regionale wetgevers allerlei wijzigingen loslieten in aanloop naar de “moeder aller verkiezingen” in mei 2019 verantwoordde een nieuwe editie van dit Handboek. De belangrijkste wijzigingen betreffen het integreren van de definitieve versie van het Vlaams Woninghuurdecreet en de uitvoeringsbesluiten bij dit decreet.

Aan deel II m.b.t. het huurrecht werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd m.b.t. het vierde specifieke huurstelsel, meer bepaald de studentenhuur. Daarnaast werd het nieuwe bewijsrecht verwerkt, zoals opgenomen in boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Hoewel deze bepalingen pas in werking treden achttien maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, leek het voor een handboek dat ook bestemd is als syllabus voor studenten van de bacheloropleiding rechten aangewezen om de nieuwe bewijsregeling te bespreken (waar nodig wordt ook de huidige regeling nog vermeld met een verwijzing naar “oud BW”).
 

2020

Dambre Maarten
83
Beschikbaar
De aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen die contracteren

Boek

Dat minderjarigen zich als consument in het rechtsverkeer begeven en zelf en zelfstandig overeenkomsten sluiten, is reeds lange tijd geen uitzonderlijk fenomeen meer. Dit fenomeen wordt in het huidige tijdperk gestimuleerd door de aanwezigheid van het internet, smartphones en computers, die de minderjarige een eenvoudig platform bieden om te contracteren. Dit is op zich niet problematisch, was het niet dat minderjarigen in de regel de vereiste handelingsbekwaamheid missen om een geldige overeenkomst te sluiten.

Op het ogenblik dat de minderjarige toch tot contractsluiting overgaat en hierbij schade veroorzaakt bij zijn medecontractant, komen er verschillende juridische vraagstukken naar boven, op vlak van het aansprakelijkheids- en familierecht. Eén van deze vraagstukken betreft de aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door de contracterende minderjarige. Die schade kan te wijten zijn aan de vernietiging van de overeenkomst, maar kan eveneens het gevolg zijn van de contractuele wanprestatie of precontractuele fout die de minderjarige beging. De medecontractant van de minderjarige moet op zoek gaan naar een manier om de geleden schade te vergoeden en kan daarbij de ouders in het vizier nemen.

Dit werk onderzoekt in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van de ouders in het vizier komen en zij desgevallend gehouden zijn tot vergoeding van de schade veroorzaakt door hun contracterende minderjarige kinderen.

Daarbij komen vraagstukken uit het aansprakelijkheids- en familierecht aan bod en worden de resultaten geëvalueerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief met het Nederlandse en Franse recht.

2019

Samoy Ilse, Stijns Sophie
49
Beschikbaar
Sociale huur

Boek

Dit boek is de aangepaste en geactualiseerde versie van het doctoraal proefschrift in de rechten dat Tom Vandromme op 25 juni 2018 met succes heeft verdedigd aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Voor de uitgave van dit boek werd de tekst van zijn proefschrift grondig geactualiseerd, zodat het een overzicht biedt van de actuele stand van het sociaal huurrecht in Vlaanderen en daarrond (Brussel, Wallonië, Nederland, Frankrijk en Duitsland).

In het boek vertrekt de auteur vanuit het grondrecht op wonen en onderzoekt hij aan welke vereisten een sociaal huurstelsel moet voldoen, zodat het een instrument is ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen. Het Vlaamse sociaal huurstelsel wordt grondig geanalyseerd en vergeleken met buitenlandse sociale huurstelsels.

Sociale huur is tot op heden onderbelicht in de juridische literatuur. Een grondige analyse van de meest diverse aspecten van het sociale huurrecht vanuit het grondrecht op wonen, maakt dit boek uniek. Niet alleen juristen en rechtspractici, maar ook beleidsmakers (op verschillende niveaus), bestuurders van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren en ambtenaren in de huisvestingssector zullen er hun gading in vinden om, elk op hun domein, de dynamiek van het grondrecht op wonen te herkennen, erkennen en er gestalte aan te geven via wetsinterpretatie, het uitwerken van nieuwe regelgeving en het toepassen van de bestaande regelgeving.

2019

Vandromme Tom
85
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.