x
Vennootschapsrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het promopakket Economisch recht.

Ook interesse in deze geannoteerde wetgeving in het Frans?
>> Bestel hier het pakket Vennootschapsrecht NL-FR 2023-2024.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het “oude” vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht.

Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 juni 2023 (*).

(*) Het wetboek bevat dus ook de belangrijke wijzigingen die werden doorgevoerd bij wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (BS 6.VI.2023).

2023

Aydogdu Roman, Tilleman Bernard
229
Promopakket Economisch Recht

Boek, Geannoteerd Wetboek

Dit promopakket bevat volgende geannoteerde Blauwe Wetboeken:

Bestel beide wetboeken aan een mooi voordeeltarief.

2023

344
Beschikbaar
Maatschap en aanverwante rechtsvormen

Boek

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap “van gemeen recht”. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom, vooral sinds de jaren negentig, een zeer “gewild” instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een volwaardige “onderneming” geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht …). Het nieuwe WVV behoudt de maatschap als defaultvennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten van de maatschap, doch met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Het wettelijke kader wordt verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd. Ook op fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de interventies van de VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

Dit verslagboek bundelt een hommage aan professor Stanny Matheeussen en zijn leerstoel, een reprint van zijn meesterlijke tekst over de justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap én een korte schets van de maatschap in het Romeins recht en het ius commune. Aansluitend behandelen diverse specialisten in het vennootschaps- en fiscaal recht (die allen in de manama Vennootschapsrecht van de KU Leuven campus Brussel doceren) alle aspecten van de maatschap anno 2022. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het statuut van het maatschapsvermogen, de positie van schuldeisers, maten en zaakvoerders en naar de fiscale aspecten.

Dit verslagboek vormt de weerslag van de tiende editie van de Leerstoel Constant Matheeussen die op 24 oktober 2019 op campus Brussel werd georganiseerd en die werd afgesloten met een inspirerende slotrede van professor en voormalig minister van Justitie Koen Geens.

2022

Hellemans Frank, Keirsbilck Bert, ...
85
Beschikbaar
Themis 117 - Vennootschapsrecht

Boek

 Bij bestuurders bestaat soms de vrees dat hun beleid voortdurend op de korrel zal worden genomen door rechters die zich gedragen alsof ze een glazen bol hebben. Prof. dr. Marieke Wyckaert en Ruben Foriers zullen u gidsen door de nieuwe wettelijke bepalingen én de recente rechtspraak en aangeven wanneer er reële risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan en wanneer niet.

Daarnaast worden in deze publicatie de recente tendensen inzake sociaal ondernemerschap gekaderd in de nieuwe wettelijke bepalingen. Zowel de VZW en de CV, alsook andere vennootschappen met een bijkomend doel staan nu open voor sociaal ondernemerschap. Prof. dr. Sofie Cools en Bram Van Baelen vergelijken de mogelijkheden en beperkingen van elk van deze vormen, met oog voor sanctionering in geval van foutief gebruik van elk van de vormen.

Als derde thema komen de uitkeringstesten in BV, CV en NV aan bod. Door de afschaffing van het kapitaal werden deze in de BV en CV grondig herzien. Zij creëerde veel onzekerheid en al snel rees de vraag of de uitkeringstest in de NV functioneel gezien wel zo verschillend is. Prof. dr. Robbie Tas en Olivier Roodhooft brengen duidelijkheid over de werking van uitkeringstesten en de sanctionering bij incorrecte uitvoering ervan.

Tot slot komt de nieuwe flexibiliteit inzake de stemrechten verbonden aan effecten in BV en NV aan bod. Prof. dr. Frank Hellemans en Tom Vos lichten de mogelijkheden en het praktisch nut van effecten met meervoudig stemrecht of zonder stemrecht toe, en wijzen ook op de gevaren ervan. Daarbij besteden ze bijzondere aandacht aan de soortvorming die uit het spelen met stemrechten voortvloeit en de toepasselijkheid van de bijzondere procedure in geval van wijziging van de rechten verbonden aan soorten.

2021

Cools S., Foriers R., ...
45
Beschikbaar
Proceshandelingen van en tegen vennootschappen - R&O nr. 52

Boek

Volgens het Hof van Cassatie is een “proceshandeling” “een handeling die in het kader van een proces of onder toezicht van het gerecht, door de partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter is verricht”. In dit boek bespreken we de volgende topics die een invloed hebben op proceshandelingen van en tegen vennootschappen:

 • De procesbekwaamheid (Deel I);
 • De materiële en territoriale bevoegdheidsregels (Delen II en III);
 • De internationale bevoegdheidsregels (Deel IV);
 • De betekening van proceshandelingen (Deel V);
 • Enkele bijzondere gronden van onontvankelijkheid (Deel VI);
 • Het taalgebruik in gerechtszaken (Deel VII);
 • De toepasselijkheid van fundamentele rechten en vrijheden in het kader van proceshandelingen van en tegen vennootschappen (Deel VIII);
 • Het optreden in rechte van de vennootschap (Deel IX).

Dit boek vormt een volledige en kritische herwerking van het boek van de eerste auteur dat in 1997 bij Maklu verscheen. Dit boek was geschreven onder de gelding van de Venn.W. – inmiddels is het Wetboek Vennootschappen al vervangen door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, zijn de rechtbanken van koophandel vervangen door de ondernemingsrechtbanken, kreeg de maatschap een verruimde bevoegdheid om juridisch in rechte op te treden (art. 703, § 2 Ger.W.), werd het vermoeden van het mandaat ad litem wettelijk uitgebreid naar de procedure voor de Raad van State, voerde het WVV de heropening van de sluiting van de vereffening in. Natuurlijk worden ook de evoluties in rechtspraak en rechtsleer in kaart gebracht. Het heeft tot doelgroep elke jurist die te maken heeft met proceshandelingen van en tegen vennootschappen (bv. advocaten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen, magistraten).

"Het boek is enerzijds inhoudelijk zeer uitgebreid en gedetailleerd. Er wordt (vanzelfsprekend) vertrokken van een veronderstelde basiskennis van het proces- en vennootschapsrecht, doch voor de sleutelconcepten en -leerstukken kan de lezer rekenen op een heropfrissing (bv. de Prokura-leer). De auteurs beperken zich evenwel geenszins tot een louter parafraseren, doch nemen op meerdere momenten standpunt in. Mocht het antwoord dan toch niet volledig te vinden zijn in het werk, dan vindt de lezer zonder twijfel een begin van antwoord."

WERBROUCK J., [Boekbespreking], TPR 2021/2-3, 57-58.

Raadpleeg de volledige recensie

2020

Dewaele Kwinten, Tilleman Bernard, ...
130
Vennootschapsbelasting doorgelicht (4de editie)

Boek

Dit boek is niet alleen een leerboek vennootschapsbelasting, maar ook een praktijkboek en een boek dat duiding biedt bij de technieken en concepten eigen aan de vennootschapsbelasting. Ten gevolge van de zgn. hervorming van de vennootschapsbelasting vervat in het “Zomerakkoord” van 2017 werd de voorgaande editie grondig geüpdatet. Deze vierde editie werd aangevuld met de nadere inzichten en recente bevindingen met betrekking tot die hervorming van de vennootschapsbelasting. Tevens werden de aanpassingen in het Wetboek Inkomstenbelastingen verwerkt die noodzakelijk waren ten gevolge van de vernieuwing van het vennootschapsrecht.

De indeling gehanteerd in dit handboek is eerder klassiek. De vennootschapsbelasting wordt behandeld met oog voor het toepassingsgebied, de belastbare grondslag, de tarieven en de belastingberekening. Een hoofdstuk over reorganisaties sluit het geheel af.

In deze vierde uitgave werden de ontwikkelingen bijgehouden tot 31 juli 2020.

2020

Haelterman Axel
79
Beschikbaar
Rechtskroniek voor het Notariaat deel 34

Boek

Het nieuwe vennootschapsrecht

Dit boek bespreekt volgende onderwerpen:

 • Het (vernieuwde) bestuur in de BV en NV
 • Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, uitgifte en overdracht
 • Aandachtspunten bij de overgang van BVBA en CVBA naar BV

 

2019

Bruloot Diederik, De Wulf Hans, ...
49
Beschikbaar
Boek XX

Boek

Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Met het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep wordt de toepassing van Boek XX op de beoefenaars van vrije beroepen meer in detail geregeld en het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen regelt de aan curatoren en andere insolventiefunctionarissen toekomende vergoedingen.

Dit boek neemt u in meer dan 300 bladzijden mee doorheen de bepalingen van Boek XX, waarbij de auteurs focussen op de vele grote en kleine wijzigingen die aan het bestaande insolventierecht werden aangebracht. Daarbij streven zij er onder meer ook naar om een overzicht te geven van de reeds in de rechtsleer verschenen commentaren.

De stof werd bijgehouden tot en met 30 april 2018, hetgeen betekent dat ook de hiervoor vermelde Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht en de uitvoeringsbesluiten verwerkt werden.

2018

De Marez Dominique, Stragier Charlotte
70
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.