x
Onderzoeksovereenkomsten - R&O nr. 50

Boek

Met bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen

In dit boek onderzoekt Joris Swennen agencyproblemen vervat in de onderzoeksovereenkomsten tussen onderzoeksorganisaties (een instelling met een hoofdzakelijk niet-economische finaliteit) en ondernemingen (met in eerste instantie een economische finaliteit). Een domein dat ook enorm in evolutie is: terwijl in de Verenigde Staten een scepticisme rond octrooien opduikt, gaat China opeens wel voor meer octrooibescherming, en Europa blijft baanbrekend werk verrichten in het kader van Horizon 2020. Nieuwe technologieën impliceren dat er meer en meer clusters en pools van octrooien gevraagd moeten worden, wat steeds resulteert in complexere meerpartijenverhoudingen.

De complexiteit van het onderzoek ligt niet alleen in de aard van het onderwerp, de schaarste en de moeilijk toegankelijke bronnen. Die ligt ook aan het feit dat het juridisch onderzoek noodzakelijkerwijze diverse takken van het recht behelst, niet alleen het geheel verbintenissenrecht gelet op het onbenoemd karakter van het contract, maar ook het mededingingsrecht nu intellectuele-eigendomsrechten inderdaad een sluipweg kunnen zijn naar monopolies, nu samenwerking met overheidsgesubsidieerde kennisinstellingen onder de kostprijs en private ondernemingen staatssteun kan impliceren.

2018

Swennen Joris
150
Themis 104 - IP & ICT-Recht

Boek

De datum van 25 mei 2018 waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van toepassing wordt, staat in de kalenders van veel bedrijven, instellingen en hun raadslieden reeds lang in het rood aangekruist. Dr. Els Kindt maakt de lezer vertrouwd met dit nieuw regelgevend kader en met de belangrijkste nieuwigheden – en valkuilen – in vergelijking met  de situatie vandaag. Dr. Yung Shin Van Der Sype spitst deze nieuwigheden vervolgens verder toe op een arbeidsrechtelijke context. De bescherming van het privéleven en de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 immers op verschillende vlakken uitgedaagd. Er wordt dieper ingegaan op enkele specifiekere punten die de praktische toepassing van de Algemene verordening kunnen bemoeilijken, zoals het delen van HR gegevens binnen een internationale groep, het al dan niet vragen van toestemming van de werknemer en het toevoegen van nieuwe clausules in het arbeidsreglement.

In het domein van het intellectueel eigendomsrecht werd gekozen voor het merken- en octrooirecht en de procedure van beslag inzake namaak. Prof. Marie-Christine Janssens behandelt het merkenrecht en geeft toelichting bij de gewijzigde Europese merkenwetgeving en zijn gevolgen voor de Benelux. Daarnaast zoomt zij in op enkele belangwekkende beslissingen van het Hof van Justitie over eengemaakte concepten van merkenrecht. Hoe het staat met het Europees eenheidsoctrooi wordt verduidelijkt door Prof. Geertui Van Overwalle. Zij geeft een stand van zaken en legt de pijnpunten bloot van de procedure van beslag inzake namaak in het octrooirecht.
 

2018

Janssens Marie-Christine
44
Beschikbaar
Handboek computerprogrammarecht

Boek

Computers en hun softwareapplicaties beheersen ons leven. Zij regelen de beademing van de pasgeborene en van de ouderling. Als domotica zorgen zij voor licht of duisternis en als embedded software voor een zuinige maar efficiënte was.

Dit boek is een korte inleiding over het gerechtelijke aspect van computerprogramma’s, ideaal voor niet-specialist-juristen en informatici.

De hoofdstukken over Open source en Cloud computing vormen een belangrijke aanvulling op deze materie.

2012

20
Beschikbaar
Geheimhoudingsovereenkomsten

Boek

In Geheimhoudingsovereenkomsten analyseert Ken Andries de juridische problemen die rijzen bij het gebruik van geheimhoudingsovereenkomsten. Hij onderzoekt hoe men geheime informatie zo effectief mogelijk kan beschermen door middel van het contractenrecht.

2011

Andries Ken
133

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.