x
Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht (TIBR) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht is dé referentie in België op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling en het beslag- en executierecht.

Elk nummer bevat inzichtelijke bijdragen waar experten actuele thema’s en praktijkgerelateerde problemen duiden. Hiernaast verzamelt het tijdschrift ook de relevante rechtspraak. Zo is dit tijdschrift met bijpassend  online platform uw ideale vertrekpunt voor elke vraag met betrekking tot insolventie- en beslagrecht.

Dankzij onze handige TIBR-alerts bent u als eerste op de hoogte bij wetswijzigingen en het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten. Registreer u hier gratis voor deze alerts.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement TIBR bevat:

 • 2 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.tibr.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

306
Gerechtelijk Recht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat het wetboek ook talrijke bijzondere wetgeving en regelgeving die essentieel is voor al wie met het procedurerecht in aanraking komt en thuis is in het gerechtelijk landschap. Denk hierbij aan de regeling inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, de internationale arbitrage, de gerechtskosten, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de balie en de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 21 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

 

 

2023

Allemeersch Benoît, Broeckx Karen, ...
229
De impact van het relatievermogensrecht voor de gerechtsdeurwaarder (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 07/12/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG)verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties.

CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

Dit webinar on demand handelt over de gevolgen van het relatievermogensrecht voor de gerechtsdeurwaarder. Tijdens deze uiteenzetting worden de aspecten van het relatievermogensrecht (huwelijk, wettelijke en feitelijkesamenwoning) behandeld die relevant zijn voor de gerechtsdeurwaarder.

De basisprincipes van het relatievermogensrecht mede in hetlicht van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden grondig opgefrist. Daarnaast zullen de volgende vragen hierbij o.a.beantwoord worden:

 • Op welke goederen kan een schuld van een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel worden verhaald?
 • Heeft het vermoeden van onverdeeldheid een impact op de verhaalsrechten van de schuldeiser van een wettelijksamenwonende partner?
 • Op welk vlak is een echtgenoot gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen beter beschermd tegen schuldeisers?
 • Is er enige bescherming voor de gezinswoning?

Boeiende vragen waarop de antwoorden niet te missen zijn voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Brent Imschoot, Elisabeth Aumann
175,45
Beschikbaar
Grensoverschrijdend betekenen (binnen de Europese Unie) (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 09/03/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties. CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

Het eerste thema van 2023 is grensoverschrijdend betekenen binnen de Europese Unie.
Volgende zaken zullen behandeld worden:

 1. Overzicht van verschillende instrumenten voor grensoverschrijdende betekening en kennisgeving in burgerlijke en handelszaken
 2. Verschillende methodes voor betekening en kennisgeving in andere lidstaten van de Europese Unie
 3. Werkwijze voor betekening door verzendende en ontvangende instanties (nieuwe Betekeningsverordening)
 4. Het gedecentraliseerd IT-systeem (nieuwe Betekeningsverordening)
 5. Taal van betekening/stukken
 6. Het leerstuk van dubbele datum (Haags Betekeningsverdrag, Betekeningsverordening en recente wijziging art. 40 Ger.W.)
 7. Achterhalen van adressen (nieuwe Betekeningsverordening)
 8. Betekening of kennisgeving aan verweerder die verstek laat

Kortom onmisbaar voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Skander Bennis
175,45
Beschikbaar
Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 08/11/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties. CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

 Dit webinar on demand handelt over rechtsmiddelen in de betekening.

Volgende zaken zullen behandeld worden:

 • De rechtspraak van het EHRM en het GwH inzake informatie over de rechtsmiddelen
 • De reactie van de wetgever
 • De invulling van gelijkaardige vereisten in het buitenland
 • Een overzicht van de rechtsmiddelen, de termijnen en de wijze waarop de rechtsmiddelen moeten worden ingesteld

Kortom onmisbaar voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Beatrix Vanlerberghe
175,45
Beschikbaar
Recente ontwikkelingen in het insolventie-en beslagrecht 2023 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 26/09/2023

De jaarlijkse studienamiddag van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) is dit jaar aan zijn zesde editie toe. Trouw aan de filosofie van het tijdschrift wil ook deze editie weer een aantal actuele ontwikkelingen aan bod laten komen op het kruispunt van de verschillende juridische deelgebieden die binnen TIBR worden behandeld.

Tijdens een eerste, overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht en belangrijke actuele evoluties op het vlak van de insolventiewetgeving zowel op Belgisch als Europees niveau.

Daarna wordt stilgestaan bij twee belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de invordering van consumentenschulden. Ten eerste zijn er de nieuwe regelen inzake minnelijke invordering van schulden van de consument die zeer recent in Boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht werden ingevoerd en op 1 september 2023 in werking zullen treden. Ten tweede worden een eerste overzicht en analyse geboden van de geplande invoering van een vereenvoudigd invorderingstraject voor niet-betwiste consumenten-schulden, naar analogie met de reeds langer bestaande procedure inzake invordering van niet-betwiste geldschulden in een B2B-context.

Tijdens het laatste deel wordt ingegaan op het zowel praktisch als beleidsmatig belangrijke thema van de vergoeding van curatoren en andere insolventie-functionarissen en in het bijzonder aandacht besteed aan een aantal actuele en vaak voorkomende twistpunten.

2023

Diederik Bruloot, Roel Fransis, ...
169,40
Beschikbaar
Goederenrecht anno 2022 op maat van de gerechtsdeurwaarder (VOD)

Webinar on demand

BESCHIKBAAR OP 09/09/2022

 • Digitaal goederenrecht

Door de toenemende digitalisering van onze maatschappij beschikken we steeds meer over “digitale goederen”, zoals e-books, digitale data, cryptomunten, NFT’s, … In bepaalde gevallen hebben deze digitale goederen een belangrijke vermogenswaarde.

In het eerste deel gaat Joke Baeck na of digitale goederen juridisch gezien als goederen te kwalificeren zijn en wat daarvan de consequenties zijn (zoals de mogelijkheid om op digitale goederen beslag te leggen of om er zakelijke zekerheden op te vestigen). Daarbij zal worden gefocust op twee soorten digitale goederen die de voorbije jaren een grote opmars hebben gekend, nl. data en bitcoins.

 • Capita selecta nieuw goederenrecht

In het tweede deel staat Bart Van Baeveghem stil bij een aantal aspecten van het nieuwe goederenrecht die (ook) voor gerechtsdeurwaarders van belang zijn, onder meer:

 • Overgangsproblemen en eerbiedigende werking van het oude zakenrecht
 • Het nieuwe eigendomsbegrip en de evenwichtsleer
 • Wie is nu de bevoegde rechter bij burenhinder?
 • Vorderen over eigendom en bezit
 • Verjaring in het nieuwe goederenrecht

2022

Joke Baeck, Bart Van Baeveghem
180
Beschikbaar
Juridische actualia anno 2022 (VOD)

Webinar on demand

Beslag- en executierecht, Insolventierecht, Burgerlijk procesrecht, Tuchtrechtspraak, Goederenrecht

De wereld stond enkele jaren bijna stil omwille van corona … maar het recht bleef voortdurend in beweging. De laatste jaren werden een aantal rechtstakken immers grondig gewijzigd. Na de theorie van de nieuwe regelgeving volgde de praktijk, de concrete praktische toepassing van de nieuwe wetgeving waarbij pijnpunten en problemen naar boven kwamen. Het is noodzakelijk voor juridische professionals goed geïnformeerd te zijn om zo optimaal en correct mogelijk het beroep uit te oefenen. Dat is ook zo voor gerechtsdeurwaarders die steeds met meer gecompliceerde situaties geconfronteerd worden.

Nu de vrijheid weer lonkt werd het initiatief genomen door het gerechtsdeurwaarderskantoor Gerhanko Kortrijk-Ieper-Veurne om een studiedag te organiseren onder het voorzitterschap van een topmagistraat op maat van de gerechtsdeurwaarder en ieder die professioneel een frisse update kan gebruiken inzake deze thema’s. Er werd geopteerd om een volledige dag aan te bieden met een programma waarbij de belangrijkste rechtstakken werden geselecteerd. Deze eminente docenten brengen binnen één uur de meest actuele stand van zaken, staan stil bij enkele bijzondere topics en de vragen van de deelnemers die na elke uiteenzetting (of vooraf) kunnen gesteld worden. De Minister van Justitie zorgt voor een passend welkomstwoordje.

Kortom, onmisbaar voor iedereen die weer mee wil zijn én blijven!

2022

Paul Dauw, Karen Broeckx, ...
175
Beschikbaar
Recente ontwikkelingen in het insolventie- en beslagrecht 2022 (VOD)

Webinar on demand

Studienamiddag Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht  - Vijfde editie

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de vijfde editie van deze studienamiddag een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht.

Het tweede deel van de namiddag wordt volledig gewijd aan de invordering van fiscale en andere publieke schulden. De Wet van 13 april 2019 betreffende de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen harmoniseert en rationaliseert de invorderingsprocedure met betrekking tot de verschillende fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering is toevertrouwd aan de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. De wet bevat tevens een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, die toelichting behoeven..
Tijdens een eerste sessie wordt het algemene kader van deze regelgeving geschetst. Tijdens een tweede sessie wordt vervolgens ingegaan op een aantal specifieke vraagstukken zoals het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, de fiscale voorrechten en aansprakelijkheden, en de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te kunnen rekenen op een zekere mildheid vanwege de fiscale ontvanger (in de vorm van een onbeperkt uitstel van invordering en/of vrijstelling van nalatigheidsinteresten).

Ter afsluiting is er een debat.
 

2022

Diederik Bruloot, Roel Fransis, ...
160
Beschikbaar
Betalingscapaciteiten en menswaardige budgetten (VOD)

Webinar on demand

Dat schuldhulpverlening een complete en complexe materie betreft is alom geweten. Iedereen die de zelfredzaamheid tracht te versterken, komt in aanraking met het vraagstuk ‘menswaardig leefgeld’. Een weinig evidente evenwichtsoefening waarbij we moeten stilstaan bij begrippen als ‘leefgeld’ en ‘menswaardigheid’ én waarbij we moeten waken over de betalingscapaciteiten en het aflossen van schuld.

Tijdens deze livestream gaan de docenten niet alleen dieper in op de begrippen en wettelijke kaders, maar focussen ze hoofdzakelijk op de pijnpunten in de praktijk. Dit doen ze zowel vanuit het standpunt van een schuldbemiddelaar, als vanuit de praktijkervaringen van de andere actoren binnen de schuldbemiddeling: een gerechtsdeurwaarder en een schuldbemiddelingsrechter.

Een meerwaarde voor ieder die professioneel te maken krijgt met deze problematiek.

2021

Sarah Forsyth, Patrick Van Overschelde, ...
146,25
Beschikbaar
Recente ontwikkelingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2021 (VOD)

Webinar on demand

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de vierde editie van deze livestream een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht.

Het tweede deel van de namiddag is opgebouwd rond de kwijtschelding van schulden en daarbij komen o.m. aan bod: de draagwijdte van de kwijtschelding in Boek XX en in de collectieve schuldenregeling; de maatschappelijke verantwoording van de kwijtschelding; de impact van de kwijtschelding op partners en zekerheidsstellers; procedurele valkuilen inzake kwijtschelding.

Ter afsluiting is er uitgebreid tijd voor vraagstelling met het publiek.

 

 

2021

Diederik Bruloot, dr. Roel Fransis, ...
175
Beschikbaar
Vennnootschapswetgeving in een notendop (VOD)

Webinar on demand

Op maat van de gerechtsdeurwaarder

Na een traject gestart in 2017 werd op 28 februari 2019 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) goedgekeurd, met inwerkingtreding op 1 mei 2019 (nieuwe vennootschappen) resp. 1 januari 2020 (bestaande vennootschappen). De doelstelling van de meest grondige hervorming van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht sinds 1873 is tweeledig: enerzijds het moderniseren, vereenvoudigen en flexibiliseren van het vennootschapsrecht, en anderzijds België meer aantrekkelijk maken als vestigingsland voor ondernemingen.

Door de tsunami aan nieuwe wetgeving (en de drukgevulde agenda’s) ontbreekt bij veel collega’s-gerechtsdeurwaarders de tijd om alle nieuwe wetgeving op de voet op te volgen, terwijl een duidelijk overzicht van dit nieuwe vennootschapsrecht onontbeerlijk is om het ambt optimaal uit te oefenen. De doelstelling van deze opleiding is dan ook de nieuwe wetgeving in vogelperspectief te bekijken, waarbij de basisbegrippen van het vennootschapsrecht meteen worden opgefrist, met bijzondere aandacht voor de punten die voor de deurwaarder van praktisch belang kunnen zijn, zonder te diep in te gaan op details.

2021

Robbie Tas
100,75
Beschikbaar
Het nieuwe Wetboek van Invordering op maat van lokale besturen (VOD)

Webinar on demand

Het wetboek invordering is één van de vele nieuwe wetboeken die ingevoerd is tijdens de huidige legislatuur 2019. Voor iedereen die in de praktijk met invordering in aanraking komt, is dit nieuw wetboek een aardverschuiving binnen de rechtstak van de fiscale invordering.

Daarom staan we tijdens dit webinar stil bij volgende vragen (met een bijzondere focus op de gevolgen voor lokale besturen): ‘Wat brengt het nieuwe wetboek? Welke zijn de gevolgen en vooral waar moet u op letten in de toekomst?’

Nu de implicaties van het nieuwe wetboek van invordering voor de lokale fiscaliteit duidelijk zijn in Vlaanderen door het Programmadecreet d.d. 20 december 2019, is het tijd voor een update en een grondige analyse.

Een must voor ieder die professioneel met invorderingen te maken krijgt.

2020

Thierry Lauwers
78
Beschikbaar
Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020 (VOD)

Webinar on demand

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de derde editie van dit webinar een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht. Daarna volgt een analyse van de uitdagingen en opportuniteiten die de omzetting van de recente Europese Richtlijn inzake herstructureringen voor het Belgische insolventierecht met zich brengt.

Het tweede deel van het webinar wordt gewijd aan een mogelijke hertekening van het domein van de schuldhulpverlening. Uitgangspunt vormen hierbij (wetgevende) initiatieven inzake tijdelijk en structurele hulpverlening. Na een algemene verkenning ervan, volgt een overzicht van de standpunten van de diverse stakeholders die schuldhulpverlening vorm geven (schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechtbanken en OCMW’s).

2020

Diederik Bruloot, Bertel De Groote, ...
113,75
Beschikbaar
Themis 94 - Insolventie- en beslagrecht

Boek

Het zekerheden-, insolventie- en beslagrecht is zoals u weet voortdurend in beweging. De voorbije jaren waren er talrijke uiteenlopende wetswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rechtspraktijk.

We beginnen met een algemeen overzicht van de recente cassatierechtspraak in het hele vakgebied om op die wijze weer mee te zijn.

Wat de zakelijke zekerheden betreft wordt dan bijzondere aandacht besteed aan het eigendomvoorbehoud en de verhouding met andere zekerheidsposities. Zowel het huidige als het komende recht (nieuwe Pandwet) worden besproken.

Bij de persoonlijke zekerheden wordt dit jaar aandacht besteed aan de precieze inhoud van de verbintenis van de borg, met bijzondere aandacht voor de borgtocht voor alle sommen en het lot van de borgtocht bij vele vormen van wijziging in de rechtsverhoudingen tussen partijen.

Wat tenslotte de insolventieprocedures betreft gaat de aandacht dit jaar naar de aansprakelijkheid van curatoren en de mogelijkheid voor schuldeisers om hun rechten te beveiligen na faillissement.

 

2015

M.E. Storme
48
Beschikbaar
Loonbeslag en loonoverdracht

Boek

De procedure aangaande het loonbeslag en de loonoverdracht doet op zich niet veel vragen rijzen. De meeste vragen komen naar boven bij de praktische afwikkeling van het gelegde loonbeslag of de uit te voeren loonoverdracht:

 • Hoe wordt het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte berekend?
 • Wat met de samenloop van de diverse schuldeisers bij de verdeling van de gelden?
 • Wat met het zogenaamde ‘supervoorrecht’ van de onderhoudsschuldeiser?

Na de uiteenzetting van een aantal theoretische principes ligt de focus op de praktische benadering: u krijgt meer inzicht in de bovenstaande vragen dankzij verschillende casussen.

2014

De Lepeleire Caroline
35
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.