x
Grenzeloos grasduinen met de landmeter-expert door het nieuwe goederenrecht (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 19/09/2024

Tijdens dit webinar on demand staan we (nogmaals) stil bij het gewijzigde goederenrecht. De wet van 4 februari 2020 tot invoering van het Boek 3 Goederen heeft voor de landmeter tal van vernieuwingen gebracht. De landmeter-expert blijft vaak het eerste aanspreekpunt bij grensconflicten tussen eigenaars. Intussen is het duidelijk dat een aantal nieuwe bepalingen ook in de praktijk bijkomende vragen en interpretatieproblemen oproepen. De tijd is rijp om deze pijnpunten eens op een rijtje te zetten drie jaar na inwerkingtreding.

 • De regels in verband met verjaring en afpaling werden grondig gewijzigd in het nieuwe goederenrecht. Hoe verloopt dit nu praktisch?
 • Bovendien wordt stilgestaan bij de intertemporele toepassing, aangezien grensconflicten zich bovendien vaak afspelen op de grenzen tussen oud en nieuw goederenrecht. Welke regels zijn van toepassing?
 • Er gaat ook uitgebreid aandacht naar de belangrijkste wijzigingen rond erfpacht en opstal in het nieuwe goederenrecht waar die ook voor de landmeter relevant zijn.
 • En hoe ziet het nu precies met die verkrijgende verjaring? Gaat die werkelijk boven een eigendomstitel? En hoe verloopt zo’n actieve verjaringsvordering dan precies?

Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze opleiding.

2024

Bart Van Baeveghem
181,50
Beschikbaar
TROS-studienamiddag (VOD)

Webinar on demand

Recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening

Beschikbaar vanaf 30/05/2024

De redactie van hét tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw TROS is ondertussen bekomen van haar vijfentwintigjarige verjaardag en de bijhorende succesvolle studiedag en pakt twee jaar later opnieuw uit met een boeiend programma met sterke actuele bijdragen gebracht door eminente sprekers zoals wij ook de kwaliteit van het tijdschrift gewend zijn.

Bij de selectie werd rekening gehouden met de actualiteit die nog steeds in beweging is … Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement zal de eerste spreker uitpakken met een uiteenzetting over de nieuwe rechtsfiguur ‘het omgevingsbesluit’. Nadien volgt een eerste analyse van de modulaire omgevingsvergunning en andere wijzigingen aan de vergunningsprocedure. Na de pauze wordt gefocust op de stand van zaken en cijfermateriaal inzake handhaving … Last but not least volgt een rechtspraakoverzicht van de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Kortom interessante en onmisbare topics voor al wie professioneel mee wil zijn én blijven inzake ruimtelijke ordening. 

2024

Pieter-Jan Defoort, Filip De Preter, ...
181,50
Beschikbaar
Onteigening praktisch bekeken (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 29/03/2024

Het Vlaams Onteigeningsdecreet viert op 1 januari 2024 haar 6de verjaardag (in werking getreden op 1 januari 2018). Tot dan waren federale wetten over onteigening nog steeds van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw, dus totaal niet aangepast aan de huidige samenleving. Dit decreet bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. De tijd is rijp om alles even op een praktische manier op een rijtje te zetten.

Mr. Sven Vernaillen en Mr. Katrien Dams hebben door de jaren heen een bijzondere interesse en bekwaamheid opgebouwd inzake het onteigeningsrecht zodat zij de uitgelezen sprekers zijn om vanuit praktisch oogpunt het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 in al haar aspecten te benaderen en toe te lichten. Daarbij wordt niet alleen de bestuursrechtelijke fase overlopen maar zal tevens de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure worden bekeken, en komt het recht van wederoverdracht uitgebreid aan bod. Waar mogelijk zal ook verwezen worden naar de relevante rechtspraak die ondertussen reeds werd uitgesproken.

Het ideale en onmisbare webinar on demand voor ieder die op de hoogte wil zijn én blijven van de onteigeningsprocedure.

2024

Mr. Sven Vernaillen, Mr. Katrien Dams
163,35
Beschikbaar
Het Vlaams Pachtdecreet – de nieuwigheden en eerste praktijkervaringen (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 31/01/2024

Het Vlaams Pachtdecreet is eindelijk een feit. De federale Pachtwet dateert van 1969 (weliswaar met belangrijke wijzigingen in 1988), en was dringend aan hervorming toe. Het decreet poogt een hernieuwd evenwicht tussen pachter en verpachter tot stand te brengen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan natuurdoelstellingen.

In dit webinar on demand worden in de eerste plaats de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden aan een diepgaande analyse onderworpen.

Nieuw zijn onder meer de verruimde opzegmogelijkheden voor bos en natuur en de leefbaarheidstoets waarop de pachter zich kan beroepen wanneer zijn bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Er werd een specifiek contract ingevoerd voor kleine landeigenaars en een opzegmogelijkheid voor vervreemding. Het decreet voorziet ook strengere regels in geval van gepensioneerde pachters en faciliteert een grotere transparantie in de pachtrelatie. De regels werden geactualiseerd, onder meer met het oog op online openbare verkopen.

De opleiding geeft voorts ook zeer praktijkgerichte ‘tips & tricks’ voor de toepassing van de nieuwe bepalingen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de uitvoeringsbesluiten en modellen.

Komen onder meer aan bod:

 • Totstandkoming en krachtlijnen van het nieuwe decreet
 • Definities
 • Toepassingsgebied en uitsluitingen, met aandacht voor erfpacht, het verruimde cultuurcontract en natuurcontracten
 • Schriftelijke pachtovereenkomst en sanctioneringsmechanismen voor mondelinge contracten
 • Eenmalige pachtovereenkomst voor kleine landeigenaars
 • Nieuwe opzeggingsmogelijkheid voor bebossing of natuurrealisatie
 • Nieuwe opzeggingsmogelijkheid voor vervreemding
 • Opzegging wegens pensioen
 • De leefbaarheidstoets
 • Opzeggingsbrief en procedure
 • Vennootschappen vanuit het perspectief van pachter/verpachter
 • Verpachting door openbare verpachters
 • Pachtprijs en pachtprijzencommissie, pachtobservatorium
 • Exploitatie- en teelvrijheid /Randvoorwaarden bij kleine infrastructuurwerken
 • Onderpacht en pachtoverdracht
 • Transparantie voor de eigenaar/digitaal loket
 • Overlijden van een partij
 • Gedematerialiseerde verkoop van pachtgoederen via Biddit
 • De ‘veilige koper’
 • Uitsluitingen en miskenning van het voorkooprecht
 • Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

2024

Celestine Dermaut, Gregory Vermaercke
199,65
Beschikbaar
Aansprakelijkheid van de landmeter-expert (VOD)

Webinar on demand

Beschikbaar vanaf 25/04/2024

Deze vorming rond aansprakelijkheid wordt opgesplitst in twee delen.

In deel 1 komen volgende punten aan bod aangaande de aansprakelijkheid:

 • De verschillende vormen van aansprakelijkheid van de landmeter (contractuele, buitencontractuele, in dienstverband en strafrechtelijke aansprakelijkheid)
 • De aansprakelijkheid bij de verkoop van een onroerend goed in het licht van het nieuw verbintenissenrecht.
  • De precontractuele fase,
  • De (redactie van) de onderhandse overeenkomst,
  • De eventuele actiemogelijkheden van de koper/verkoper bij ‘gebreken’ ontdekt na de koopovereenkomst (bv. afwijkende bestemming, afwijkende oppervlakte)

In deel 2 wordt nagegaan welke aansprakelijkheid de landmeter draagt en in welke mate het mogelijk is voor een landmeter om zijn persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen. Er wordt besproken welke aansprakelijkheid moet verzekerd worden en of hieraan wettelijke eisen worden gesteld. Naar verzekering toe wordt onder andere bekeken welke activiteiten kunnen verzekerd worden, wat de waarborgen zijn en hoe de dekking in de tijd verloopt.

Als laatste punt worden verschillende schadecases overlopen waarin de aansprakelijkheid van de landmeter het voorwerp van discussie uitmaakte.

2024

Frederic Coryn, Tom Cromphout
181,50
Beschikbaar
Wegenrecht anno 2024 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 30/01/2024

In de loop van 2024 zal het nieuwe Decreet Gemeentewegen vijf jaar in werking getreden zijn. Dit lustrum is de uitgelezen kans om terug te blikken op de toepassing van het decreet dat destijds voor een ganse omwenteling moest zorgen binnen het wegenrecht. Tijdens dit webinar on demand wordt niet enkel stilgestaan bij de regeling omtrent de gemeentewegen op zich maar wordt ook aandacht besteed aan de koppeling van de regeling met het omgevingsrecht en de integratie in de omgevingsvergunningsprocedure.

Na een verhelderende inleiding zal er dieper in gegaan worden op de regeling en principes omtrent de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van de gemeentewegen. De cruciale rol van de gemeenteraad en de verschillende stappen in de vaststelling van de rooilijnplannen wordt toegelicht. De beleidsinstrumenten zoals voorzien in het decreet worden kort besproken.

Een belangrijke nieuwigheid bij de invoering van het decreet gemeentewegen werd gevormd door de administratieve beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van de gemeenteraad. Deze beroepsprocedure en haar toepassing in de praktijk wordt uitgediept.

Tot slot worden ook de burgerlijke aspecten, de realisatie en het beheer van gemeentewegen nader belicht.

Onmisbaar voor iedereen die een duidelijk en praktijkgericht overzicht wenst over de wetgeving vijf jaar na toepassing.

2024

Em. Prof. dr. Marnix Van Damme, Joris Geens, ...
181,50
Beschikbaar
Aanvragen van een omgevingsvergunning: do & don'ts (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 19/09/2023

Op maat van de landmeter-expert

Deze sessie is specifiek gericht naar landmeters-experten die omgevingsvergunningen opmaken voor hun cliënteel. Ook landmeters-experten die zich afvragen waarop u best aandacht schenkt bij het opmaken van een omgevingsvergunning zullen heel wat antwoorden vinden op hun vragen.

Na het indienen van uw omgevingsvergunning wordt deze beoordeeld door een team of iemand die aan de andere kant van het loket zit. Waar wordt op gelet? U krijgt tips. Deze sessie wordt zéér praktijkgericht aangeboden, met de nodige specifieke aandacht voor de juridische aspecten.

De sessie wordt opgebouwd door middel van talrijke echte voorbeelden van bestaande en ingediende omgevingsvergunningen (goedgekeurde én afgekeurde). Er zal dieper worden ingegaan op een aantal stappen uit de omgevingsaanvragen:

 • Verkavelingsaanvragen
 • Wisselwerking tussen aanvrager en vergunningverlenende overheid
 • Adviesinstanties (die soms elkaar ook wel eens durven tegenspreken)
 • De beroepsprocedure

Daarnaast wordt ook een update gegeven van recent gewijzigde regels:

 • Nieuwe regels inzake sloop
 • Aangepaste watertoets en waterkaarten

2023

Justin Waterbley
157,30
Beschikbaar
Deskundige erelonen deskundig begroot (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 11/10/2023

Tijdens dit webinar on demand wordt toelichting gegeven over aspecten van het ereloon van de gerechtsdeskundige. Erelonen van gerechtsdeskundige staan vaak ter discussie. De partijen en hun raadslieden vinden het ereloon vaak té hoog. Rechtbanken zijn geneigd te milderen. Het gerechtsdeskundigonderzoek wordt als té duur aanzien. De gerechtsdeskundige van zijn/haar zijde wenst correct vergoed te worden voor zijn/haar prestaties, conform gewerkte uren, kwalificatie,opleiding, …

De docente overloopt hoe het ereloon wordt begroot en getaxeerd en poogt het antwoord op deze en andere vragen te geven:

Met welke elementen moet de gerechtsdeskundige rekeninghouden? Wordt er altijd een provisie toegekend? Is de rechtbank hiertoe verplicht? Wat als de veroordeelde partij niet consigneert? Wat als tijdens het onderzoek blijkt dat de erelonen hoog oplopenen partijen niet meer willen betalen? Wat met onderzoeken die hoge kosten met zich meebrengen? Wat als de ereloonstaat wordt betwist? Hoe verloopt een taxatieprocedure? Waarmee wordt rekening gehouden?

2023

 Veerle Roets
157,30
Beschikbaar
Erfpacht en opstal op maat van de landmeter-expert (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 25/04/2023

De wettelijke bepalingen over eigendom, erfpacht en opstal werden met ingang van 1 september 2021 met de invoering van het nieuw goederenrecht grondig hervormd.
Landmeters-experten komen in kader van hun opdrachten vaak met deze figuren in aanraking. Tijdens deze opleiding in 2 delen leert men dit praktisch optimaal toe te passen.

 • Theoretisch gedeelte:
  • In dit eerste gedeelte wordt stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen rond erfpacht en opstal in het nieuwe goederenrecht. Ook andere nieuwe bepalingen over afpaling en erfdienstbaarheden die voor de landmeter relevant zijn, komen aan bod. U zal merken dat er heel wat is veranderd, maar dat we nog lange tijd zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van de oude wetgeving.
 • Praktisch gedeelte: (aan de hand van een aantal uitgewerkte voorbeelden)
  • type plannen in functie van het vestigen van erfpacht, recht van opstal (volumeperceel), erfdienstbaarheid en vruchtgebruik, al dan niet binnen een mede-eigendom.
  • verschillen qua opmaak plannen en eventuele meerwerk (-kost) naar aanleiding van het gekozen zakelijk recht

2023

Bart van Baeveghem, Sven Verheugen
157,30
Beschikbaar
Het nieuwe Pachtdecreet (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 13/06/2023

Het nieuwe Pachtdecreet is bijna een feit … Eindelijk, de huidige wetgeving dateert immers van 1969. Ook al werd de regelgeving sindsdien een aantal keer gewijzigd, toch was ze gedateerd en steeds moeilijker toepasbaar. De doelstelling van het toekomstige decreet is enerzijds aan de eigenaars van de gronden meer flexibiliteit te geven en anderzijds de rechten van de pachters te garanderen en jonge pachters meer kansen te geven.

De belangrijkste nieuwigheden zijn onder meer de modernisering van het recht van voorkoop bij openbare verkoop, de afstemming met de mestwetgeving, een nieuwe opzegmogelijkheid voor bebossing, de ‘veilige koper’, het aantrekkelijk maken van langere pachten, …

De redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht heeft het initiatief genomen voor de organisatie van een studiedag waarbij in een eerste deel de nieuwigheden op een praktische manier worden besproken en in een tweede deel diverse actuele topics worden doorgelicht door experten in deze boeiende materie.

Onmisbaar voor wie de wijsheid inzake deze nieuwe wetgeving in pacht wil hebben!

2023

Rudi Gotzen, Bart Dochy, ...
175,45
Beschikbaar
Oprichting van de Orde van landmeters-experten (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 12/12/2023 Op maat van de landmeter-expert

Het beroep en de titel van landmeter-expert worden voortaan beschermd door de wet van 27 maart 2023 tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten. Deze nieuwe Orde wordt rechtstreeks beheerd door de beroepsbeoefenaars zelf. De nieuwe wet voert hierbij een aantal ingrijpende veranderingen in. De meeste bepalingen van de wet van 27 maart 2023 treden in werking op verschillende data die nog moeten vastgelegd worden. Andere bepalingen laten de beroepsoefenaars toe om, binnen een welbepaald tijdschema, een inschrijving op het tableau van de Orde te bekomen en als kandidaat en/of kiezer deel te nemen aan de verkiezingen voor de organen van de Orde.

Een duidelijke toelichting van deze nieuwe bepalingen is noodzakelijk … De docent zal dit alles op een praktische manier doorlopen en bespreken.

2023

 Philippe Vande Casteele
157,30
Beschikbaar
STORM-trefdag 2023 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 22/11/2023

De nieuwe vierde editie van de STORM trefdag belooft – comme d’habitude – weer spraakmakend te worden. We zijn er opnieuw in geslaagd om een bonte combinatie te selecteren van actuele relevante topics en sterke sprekers.

Griet Cnudde bijt de spits af met een kleurrijk en goed gedocumenteerd exposé over het aspect ‘geluid’ in de wetgeving en de rechtspraak. Als er iemand is die hierin (zonder toeters en bellen) op het terrein ‘ervaringsdeskundige’ is, is zij het wel.

De stilte opzoeken doen we vervolgens ook met Hendrik Schoukens, die ons meeneemt op een juridische wandeltocht door de "wetlands".

En ook met de volgende spreker blijven we in de buitenlucht, ideaal om onze eetlust aan te scherpen in het vooruitzicht van de lunch. Laura Thewis zal ons daarheen begeleiden met een aantal bespiegelingen over het ruimtelijk beleid in het buitengebied, met een bijzondere focus op de zonevreemde functiewijzigingen.

Volgend op het middagmoment, vliegt Yves Loix er onmiddellijk in met zijn visie op een aantal hete hangijzers die het voorwerp uitmaken van het langverwachte en uiteindelijk door het Vlaams Parlement gestemde Instrumentendecreet. Dit decreet maakt behoorlijk wat los en klinkt zeker niet bij ieder als muziek in de oren, benieuwd naar wat hij erover te vertellen heeft.

En al even reikhalzend is het uitkijken naar het volgende thema, waarin Annelies Maes de reglementering inzake de Vlaamse omgevingsvergunning onder het vergrootglas legt. Dit instrument moet vooral een meer probleemoplossend karakter krijgen, en zij heeft daar wel wat ideeën over.

Afsluiten doen we - last but not least - met het inmiddels traditioneel geworden overzicht van de meest in het oog (en/of uit de band) springende omgevingsrechtspraak van het laatste jaar, waar nodig gekruid met de nodige en geapprecieerde commentaar.

2023

Tom De Waele, Griet Cnudde, ...
181,50
Beschikbaar
25 jaar TROS (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 29/03/2022

Hét tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw TROS blaast 25 kaarsjes uit en heeft al 100 nummers op de teller … Deze gebeurtenis mocht uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. Helaas stak een bepaalde pandemie daar een stokje voor maar gelukkig kunnen we daar binnenkort live (of keuze livestream) op toasten. Op 29 maart 2022 verwachten we jullie allen, zijnde TROS-abonnees, TROS-auteurs, alle advocaten, magistraten, ambtenaren, wetenschappers, kortom iedereen … die op de hoogte wil zijn én blijven van deze materie massaal (live of virtueel) in Brussel.

Naast wat feestgedruis bieden we een uniek programma aan met sterke actuele bijdragen gebracht door eminente sprekers zoals wij ook qua niveau van het tijdschrift gewend zijn. Naast de problematiek van de RUP’s, passeert ook de wijzigings- en administratieve lus de revue. Daarnaast komen ook een goede ruimtelijke ordening in het vooruitzicht van de bouwshift, de verkavelingsvergunning en handhaving aan bod … Last but not least volgt er nog een passend slotwoord en uiteraard een slotdrink om te klinken op deze verjaardag.

Op naar goud …

2022

Dirk Lindemans, Pieter-Jan Defoort, ...
150
Beschikbaar
Het nieuwe goederenrecht op maat van de landmeter-expert (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 22/09/2022

1 jaar later
Deze bijdrage biedt een overzicht van de krachtlijnen van het nieuwe goederenrecht één jaar na de inwerkingtreding ervan. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de regels die voor landmeter-experten van belang kunnen zijn.

 • In welke mate zijn de regels over verkrijgende verjaring gewijzigd?
 • Moet aan een afpaling publiciteit worden gegeven op het kantoor rechtszekerheid?

 

2022

Joke Baeck
155
Beschikbaar
Hoe valkuilen vermijden bij koop/verkoop van onroerende goederen? (VOD)

Webinar on demand

Tips & tricks

Zonder het steeds te beseffen, brengt de verkoop van vastgoed vaak valkuilen en veel vraagtekens met zich mee, zoals:

 • Verborgen gebreken in allerlei vormen en soorten. Hoe pak je dit aan, wat zijn de mogelijkheden?
 • Insolventie van de verkoper of koper tussen het ondertekenen van compromis en akte. Wat zijn de gevolgen, wat kan men doen?
 • De compromis getekend, dus alles zou in kannen en kruiken moeten zijn, maar dan haakt één van de partijen af. Wat nu?
 • Vergunningskwesties die boven water komen voor een pand dat men eigenlijk niet wil laten schieten. Wat kan er opgelost worden en wanneer trekt men toch beter de stekker uit een project? 

Dit én zoveel meer komt aanbod tijdens deze praktische opleidingsnamiddag waarbij de docenten werken vanuit echte cases en zo de problemen én mogelijke oplossingen toelichten met de nodige tips and tricks. Ze bekijken deze problemen niet enkel vanuit een wettelijk standpunt, maar tevens vanuit een pragmatisch oogpunt om zo tot de ultieme oplossing te komen.

Het programma is opgedeeld in 2 delen en covert zowel probleemsituaties in het verbintenissen- als omgevingsrecht.

Onmisbaar voor iedereen die professioneel met deze problematiek te maken krijgt en nood heeft aan een praktische oplossingsgerichte vorming.

2022

Gregory Vermaercke, Stefanie Claeys  
155
Beschikbaar
Omgevingsrecht op maat van de landmeter-expert (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 08/12/2022

De bouwshift, zonevreemdheid, verkavelingsplicht, zaak van de wegen, omgevingsvergunningsprocedure, stikstof. De wetgeving en de rechtspraak in het omgevingsrecht is in constante beweging. In deze sessie krijgt u een update van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

2022

Joris Geens
155
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.