x
De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest (tweede editie)

Boek

Het Omgevingsvergunningsdecreet is een half decennium operationeel. Het handboek De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest 2021 krijgt een nieuwe editie 2023, zoomt in op de markantste ontwikkelingen van de regelgeving en ontsluit systematisch de jurisprudentiële tendensen en commentaren over de procedure, beoordelingskaders en handhaving van de omgevingsvergunning. Het werk is geschreven vanuit de praktijkervaring voor de actoren van de praktijk en is een onmisbaar instrument voor bouwfirma's, architecten, studiebureaus, advocaten, notarissen, besturen, toezichthouders, adviseurs en bestuursrechters. Het is een product van Flamey-advocaten.

"Met een gebrekkige vergunning loopt de bouwheer het gevaar dat de aangevatte werken worden stilgelegd of, erger, opgetrokken constructies weer moeten worden afgebroken. (...) Een overzicht behouden van de myriaden regels en voorschriften geldend in dit rechtsgebied en erin slagen deze normen correct te interpreteren en toe te passen en opvolgend deze kennis en ervaring neer te schrijven in een exhaustief, diepgravend, uitstekend onderbouwd maar goed leesbaar handboek mag dan ook zonder overdrijving als een juridisch sisyfusarbeid worden aangemerkt. (...) Dit allesomvattend, erudiet en nauwkeurig naslagwerk – duidelijk een werkstuk van vele jaren doorgedreven intellectuele arbeid – dat het omgevingsrecht in al zijn geledingen en knelpunten bestrijkt, is een onmisbaar werkinstrument dat buiten twijfel thuishoort in de bibliotheek van eenieder die professioneel betrokken is met het omgevingsvergunningsrecht zoals dat actueel gelding heeft in het Vlaamse Gewest." – C. De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof, recensie editie 2021, T.Aann. 2021, afl. 3, 300-302.

2023

Flamey Peter, Mees Evi
215
50 jaar autonomie van de Duitstalige Gemeenschap

Boek

In 1973 werd de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap opgericht. Dit was de eerste rechtstreeks verkozen raad van de Gemeenschap. 50 jaar later maken het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zich op om een halve eeuw autonomie te vieren. Deze publicatie sluit aan bij die vieringen en is opgebouwd rond drie thema’s: geschiedenis, de Duitse taal en vooral de invulling en uitvoering van de autonomie. Ze behandelt een reeks van belangrijke thema’s, van de overdracht van bevoegdheden tot de financiering, via de vertaling van wetten in het Duits, de uitdagingen die gepaard gaan met de kleine omvang van de Gemeenschap, de vertegenwoordiging van de Duitstaligen op andere bestuursniveaus tot de ontwikkeling van een eigen juridische terminologie. Deze publicatie komt ook terug op de vraag van de verwezenlijkingen van het door de Duitstalige Gemeenschap ingevoerde permanent mechanisme voor burgerparticipatie (Bürgerdialog), zonder een kritische analyse uit de weg te gaan, zowel politiek als juridisch. Ze bevat ook enkele elementen die op de toekomst gericht zijn. 

2023

Förster Stephan, Stangherlin Katrin
80
Beschikbaar
Actualia sportrecht 2022-2023

Boek

Dit boek bundelt de referaten van de sprekers op de eerste jaarlijkse studienamiddag van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die plaatsvond op 24 november 2022. Het boek bevat tevens een bijdrage van Guido De Croock, voorzitter van de arbiters van het BAS, met een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van het BAS voor de periode oktober 1991 – juni 2023.

Hoogleraar Frank Hendrickx schetst de ontwikkeling van het tuchtrecht in de sport en dit in relatie met het arbeidsrecht.

Professor An Vermeersch onderzoekt de beperkingen die de regelgeving en besluiten van federaties ondergaan ingevolge het mededingingsrecht.

Meester Louis Derwa bespreekt het belangrijke thema van de verantwoordelijkheid van de clubs voor haar supporters.

Meester Johan Vanden Eynde en meester Benoît Vincent geven tot slot een overzicht van de rechtsregels die in acht moeten worden genomen bij de selectie van atleten en dit aan de hand van uitspraken van het BAS en het TAS.

2023

Coomans Cyriel, De Croock Guido
50
Beschikbaar
Bewindvoering in de praktijk

Boek

Steeds meer mensen kunnen door ouderdom, ziekte of een beperking niet meer voor zichzelf en/of voor hun vermogen zorgen, waardoor de vrederechter genoodzaakt is een bewindvoerder aan te stellen. In Vlaanderen stijgt het aantal bewindvoeringen jaarlijks met ongeveer 10 %.

Daarbij komt dat de regelgeving voor de bewindvoerders niet eenvoudig is. Op 1 juni 2021 is het centraal register van bescherming van de personen (CRBP) in werking getreden. Uiteraard biedt deze digitalisering heel wat voordelen, maar tegelijk vraagt het van de bewindvoerders een aantal vaardigheden en praktische kennis. Deze uitgave is het eerste naslagwerk dat uitvoerig ingaat op de werking van het CRBP. Aan de hand van schermafbeeldingen, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten willen de auteurs de bewindvoerders een houvast bieden in hun rol als bewindvoerder. Ongetwijfeld vormt deze praktische gids ook een interessante handleiding voor andere actoren die met bewindvoering te maken krijgen.

De auteurs hebben het boek geschreven vanuit hun juridische vorming en vanuit hun praktijkervaring opgedaan op de griffies van de vredegerechten en bij het Steunpunt bewindvoering. Zij brachten hun kennis en ervaring samen bij het schrijven van deze uitgave.

2023

Hamerlinck William, Hemberg Gaëlle, ...
37
Beschikbaar
Diversiteit en justitie: op weg naar inclusie

Boek

Dit boek biedt het verslag van het colloquium “Diversiteit en justitie: op weg naar inclusieve justitie”, dat op 17 maart 2023 werd georganiseerd door de Gentse balie en de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de tempel van Themis verschoof, als eerste Gentse vrouwelijke advocaat, wilden de balie Gent en de UGent die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen.  

Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd. Zijn justitie en rechtspraak voldoende diversiteitssensitief en waarvoor zou een inclusieve justitie precies moeten staan? Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar in de democratische rechtsstaat? Het zijn maar enkele vragen die tijdens de studiedag aan bod kwamen. 

Tijdens het colloquium werd getracht om antwoorden op deze vragen te vinden. Academici, advocaten, magistraten en ambtenaren gingen op zoek naar de veranderende identiteit van justitie in onze superdiverse samenleving en de manier waarop justitie die samenleving mee vorm kan geven. De conclusie bleek zoals verwacht veelzijdig en complex te zijn. Dit boek, in al zijn diversiteit, poogt de nodige inspiratie te bieden om – samen – voort te bouwen aan de weg naar een volwaardige inclusieve justitie in België.  

Met bijdragen van Paul Bekaert, Khalid Benhaddou, Christophe Busch, Inez Buyck, Pieter Cannoot, Charlotte De Kock, Annie De Ruyck, Jan De Winter, Badra Djait, Yasmina El Kaddouri, Katja Jansegers, Yasmine Kherbache, Marnix Moerman, Cyrine M’Sadek, Kaat Overmeire, Stijn Schotte, Daniel Van den Bossche, Robbe Van de Wiele, Mieke Van Herreweghe en Jinske Verhellen.  

2023

Cannoot Pieter, De Kock Charlotte, ...
45
Beschikbaar
Parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie?

Boek

Op vrijdag 18 november 2022 organiseerde de VUB een colloquium met als thema: de parlementaire soevereiniteit: een constitutionele utopie?

Benevens het schetsen van de historische ontwikkeling  van West-Europese (stad)staten naar de moderne parlementaire vertegenwoordigende democratieën werd de vraag gesteld wat er dient te worden begrepen onder het begrip “Natie”. Waarom niet “volk”?

Wat bedoelde de primaire Constituante met het begrip “Natie”? En waarom niet “volk”? En welke betekenis dient er anno 2022 aan dat begrip te worden verleend? De verkozenen in de federale Kamers vertegenwoordigen nochtans die Natie en ontlenen er hun soevereiniteit aan. Maar wat houdt die parlementaire soevereiniteit juist in? Vertoont deze heden nog steeds een absoluut karakter? En op welke wijze zijn de wetgevende vergaderingen samengesteld om op een adequate wijze gestalte te verlenen aan een vertegenwoordiger te zijn van de Natie? Ter gelegenheid van de studievoormiddag werden al deze aspecten en de daarmee overeenstemmende actuele vragen door de deskundigen ter zake op een uitvoerige wijze behandeld.

Naast de teksten van de sprekers die aan dit colloquium hebben meegewerkt, bundelt dit naslagwerk de bijdragen van andere auteurs over het onderwerp.

Het boek bestaat uit de volgende delen:

  • Tous les pouvoirs émanent-ils de la nation ? Retour sur une souveraineté déboussolée.
  • Het natiebegrip: een decoratief ornament uit het verleden!
  • De juridische geslachtsgelijkheid: nog steeds een politieke koorddans?
  • Les compétences non normatives du parlement au défi de l’état de droit.
  • De burgerparticipatiewet van 2 maart 2023. Een oplossing die er geen is.
  • Verkozen of uitverkoren? Hebben burgerpanels hun plaats in een representatieve parlementaire democratie?
  • Verwijzingen naar het Grondwettelijk Hof in het parlementair werk: een verkenning.
  • Fédéralisme belge et relations internationales: un bref tour d’horizon.

2023

Vandenbossche Emmanuel
85
Beschikbaar
Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht (ed. 2023)

Boek

Deze tweede editie van het Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht is opgesplitst in twee volumes. Verticale familiale relaties gaan over de verhoudingen tussen ouders en kinderen: afstamming en adoptie (incl. alle gevolgen daarvan) en de beschermingsstatuten voor minderjarigen, uitgebreid met beschermde meerderjarigen. Horizontale familiale relaties betreffen partners die een huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning aangaan. De gevolgen van deze samenlevingsvormen verschillen sterk, net zoals de wijzen en gevolgen van hun beëindiging, die vroeg of laat maar zeker spelen.

De auteur combineert diepgang met toegankelijkheid. Met meer dan 3.000 verwijzingen in voetnoot wordt ingegaan op controverses in rechtspraak en rechtsleer, zonder in te boeten aan helderheid. Een bijzonder uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen voor overzichtelijkheid en gebruiksgemak bij specifieke opzoekingen.

Dit handboek vormt het verplichte leermateriaal voor bachelorstudenten van de UGent, maar is ook bijzonder nuttig voor advocaten, magistraten, notarissen, bemiddelaars en ambtenaren die met een aspect van personenrecht, familierecht of relatievermogensrecht in aanraking komen.

 Het boek is bijgewerkt tot 1 augustus 2023.

2023

Verschelden Gerd
160
Beschikbaar
Vennootschapsrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

>> Bestel hier dit geannoteerd wetboek aan voordeeltarief in het promopakket Economisch recht.

Ook interesse in deze geannoteerde wetgeving in het Frans?
>> Bestel hier het pakket Vennootschapsrecht NL-FR 2023-2024.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde basisteksten waarmee juristen in het vennootschaps- en verenigingsrecht geconfronteerd worden, nl. het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de daarbij horende uitvoeringsbesluiten en de regelgeving inzake de bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid en de onderlinge verzekeringsvereniging. Gelet op het overgangsregime dat nog lopend is werd het “oude” vennootschapsrecht over de in de toekomst op te heffen rechtsvormen ook nog mee opgenomen.

Naast de basisteksten bevat dit wetboek ook het bijzonder aanvullend recht inzake aandelen, de openbaarmaking, de coöperatieve vennootschap, de Europese vennootschapsvormen, het Europees vennootschapsrecht, de corporate governance, het basisboekhoudrecht, de economische beroepen, het financieel vennootschapsrecht en het vennootschapsstrafrecht.

Een overzichtelijk trefwoordenregister vervolledigt dit zeer complete wetboek.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 15 juni 2023 (*).

(*) Het wetboek bevat dus ook de belangrijke wijzigingen die werden doorgevoerd bij wet van 25 mei 2023 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn(EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (BS 6.VI.2023).

2023

Aydogdu Roman, Tilleman Bernard
229
Liber amicorum Herwig Verschueren

Boek

This Liber Amicorum celebrates the work of professor Herwig Verschueren. After having worked at the European Commission (DG EMPL) from 1992 to 2004, he became professor of international and European social law at the University of Antwerp and at the Free University of Brussels, where he relentlessly continued to work on strengthening the European Union’s social dimension.

Pioneering Social Europe contains 35 contributions by (former) colleagues, PhD students and friends who reflect on some of the topics that are most dear to Herwig: European integration, intra-EU mobility and international migration, social security coordination, access to social assistance, equal treatment, the internal market and regulatory competition. Together, the contributions do not only provide a rich overview of the latest developments in and limits of the EU’s social acquis, but also offer a wide range of policy recommendations necessary to make Social Europe a lasting reality.

2023

Aranguiz Ane, Bednarowicz Bartlomiej, ...
135
Beschikbaar
Relevante bestuursrechtspraak

Boek

Kunnen en moeten bestuursrechters bij het beoordelen van geschillen ook rekening houden met de gevolgen van die oordelen buiten het geschil, voor de samenleving in bredere zin? Kan en moet bestuursrechtspraak relevant zijn?

In dit boek wordt verkend of Relevante bestuursrechtspraak aansluit bij de recente visies op de taak en rol van de bestuursrechter en wordt ook ingegaan op praktische vragen zoals: “Op welke wijze kan de bestuursrechter aan de voor relevante recht­spraak benodigde informatie komen en op welke wijze kan die informatie worden betrokken bij de uitspraken?” In het bijzonder wordt ook ingegaan op de ervaringen met twee nieuwe instrumenten van bestuursrechters in Nederland: de mogelijkheid een conclusie te vragen aan een advocaat-generaal en het instrument van de amicus curiae.

Dit boek is de uitgewerkte versie van de openingsrede uitgesproken door prof. dr. Rosa Uylenburg op 19 oktober 2023 ter gelegenheid van de openingszitting van het werkjaar 2023-2024 van de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtcolleges.

Rosa Uylenburg is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland en is gasthoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbescher­mingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

2023

23
Beschikbaar
Eeuwfeestboek CSW

Boek

FEESTBUNDEL COMITÉ VOOR STUDIE EN WETGEVING

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat werd een feestbundel samengesteld. Naast de gebruikelijke laudatio’s van de voorzitter van de KFBN en van de Nationale Kamer van Notarissen en een inlei0ding door de voorzitters van de beide kamers van het Comité, wordt een geschiedenis aangeboden van deze eerbiedwaardige instelling. Daarnaast is er ook een schets van het nut en de invloed van het Comité binnen de voor het notariaat belangrijke rechtstakken. De feestbundel bevat meer dan 40 bijdragen van leden van het Comité, die – ieder vanuit hun eigen specialiteit – accenten legden op het verleden en voor de toekomst van het Comité en het notariaat. Deze Feestbundel is, zoals de Debatten en Verslagen van het CSW, een zeer gediversifieerd werk. Het biedt de lezer een kijkje in de diverse aspecten van het notarieel leven en het notarieel recht. Het eerste exemplaar van dit boek verschijnt op 6 oktober 2023, de 100e verjaardag van het Comité. Het is een herinnering aan wat voorbij is en een aanzet voor wat komen gaat, de volgende honderd jaar. Ad multos annos!

2023

75
Beschikbaar
Liber Amicorum Ria Janvier

Boek

In oktober 2023 gaat Ria Janvier op emeritaat na een carrière van veertig jaar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft tijdens haar loopbaan zowel op het vlak van onderzoek, onderwijs, publicaties als wetenschappelijke dienstverlening heel wat baanbrekend werk geleverd.

Op het snijpunt van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en hr heeft ze een unieke positie verworven in het rechtswetenschappelijk onderzoek.

Haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan het personeelsbeleid in de publieke sector, en de analyse van de rechtspositie van het overheidspersoneel, met specifieke aandacht voor het pensioendebat.

Om haar rijke wetenschappelijke carrière te vieren hebben meer dan dertig vooraanstaande collega’s een Liber Amicorum samengesteld. Ze kruisten allemaal Ria’s pad op verschillende momenten in haar loopbaan. Vanuit die insteek reflecteren ze over een thema dat hun ontmoeting of relatie met haar kenmerkt.

De verschillende insteken in hun bijdragen geven uiting van de veelzijdigheid die Ria Janvier zo typeert. We hopen dat dit eerbetoon u kan bekoren.

2023

De Wilde Inger, Humblet Patrick, ...
135
Beschikbaar
Internationaal Privaatrecht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

Ook interesse in het Handboek internationaal privaatrecht: de essentie (ed. 2023)?
>> Bestel hier beide boeken aan een voordeeltarief.

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Aangezien het voor een goed begrip van het internationaal privaatrecht ook noodzakelijk is om talrijke andere instrumenten te raadplegen, bevat dit wetboek ook alle andere essentiële teksten, zoals de Verdragen van de Haagse Conferentie, tal van andere internationale verdragen en de belangrijkste Europese Verordeningen. Aanduidingen van hoe de internationale en Europese instrumenten interfereren met de bepalingen van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, maken van dit wetboek een zeer hanteerbaar en praktisch werkinstrument.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 4 juli 2023.

Rechtspraak, rechtsleer en commentaar zijn in principe bijgewerkt tot en met 1 maart 2023.

2023

Kruger Thalia, Van Calster Geert, ...
159
Codex fiscaal recht (deel 1 & deel 2) 2023-2024

Boek, Codex

Deze codex, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bestaat uit de inkomstenbelastingen, het internationaal belastingrecht en belasting over de toegevoegde waarde. Het tweede deel omvat de indirecte belastingen (registratie-, hypotheek- en griffierechten, successierechten en diverse rechten en taksen), de lokale en regionale fiscaliteit, de met inkomsten gelijkgestelde belastingen en ook het nieuwe wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De codex blijft daarmee het ideale instrument om de fiscale praktijkbeoefenaar en de met fiscaal recht geconfronteerde student te begeleiden bij zijn volledige praktijk respectievelijk studie.

De samenstellers hebben gestreefd naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding door o.a. een passende selectie (gebaseerd op hun praktijk- en doceerervaring) van bijzondere wetgeving en besluiten, precieze kruisverwijzingen, zeer nauwkeurige aanduiding van teksten, tekstonderdelen, zinsgedeelten of zelfs individuele termen die gewijzigd werden t.o.v. vroegere teksten, enz.

Thans werden de teksten bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2023. Uitgangspunt voor de samenstelling van het deel I - Inkomstenbelastingen is de wetgeving die geldt voor het aanslagjaar 2024.

2023

De Jonckheere Miguel, Haelterman Axel, ...
187
Dossier 36 - Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2023

Boek

Dit dossier is niet inbegrepen in het abonnement op het Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters. De abonnees op dit tijdschrift genieten echter wel een korting van 20 % bij aankoop van deze Rechtskroniek.

Familiaal vermogensrecht: de wisselwerking tussen het notariaat en het vredegerecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in en worden praktische wenken gegeven bij het familiaal vermogensrecht. Zo worden de wetswijzigingen van 2018 en 2022 in grote lijnen uiteengezet, en wordt ingegaan op enkele topics die relevant zijn voor de praktijk van de vrederechter, zoals machtigingsvereisten, bewind en zorgvolmacht, verdeling en (openbare) verkoop.

Onrechtmatige bedingen in B2C-contracten: actuele ontwikkelingen en focus op woninghuurovereenkomsten

In deze bijdrage zal na een korte situering van de regelen inzake onrechtmatige bedingen in het bijzonder worden ingegaan op de toepassing van deze bepalingen op huurovereenkomsten, alsook op de nieuwe bepalingen uit Boek XIX WER inzake contractuele schadevergoedingsregelen.

De begroting van blijvende persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid: overzicht van de recente cassatie- en feitenrechtspraak

In deze bijdrage wordt tien jaar cassatierechtspraak m.b.t. de berekeningswijze van BPO en BHO geanalyseerd, met aandacht voor de praktische implicaties. Vervolgens worden de motiveringen van een honderdtal niet-gepubliceerde vonnissen van Nederlandstalige politierechters uit de periode 2018-2022 besproken, ook enkele beroepsvonnissen komen aan bod. Welke evoluties tekenen zich af, en stroken deze met de rechtspraak van het Hof van Cassatie?

Wisselwerking tussen het gerechtelijk recht en het strafprocesrecht

Op verschillende vlakken bestaat een wisselwerking tussen het burgerlijk procesrecht en het strafprocesrecht. In deze bijdrage komen enkele interessante raakvlakken van deze beide rechtstakken aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten uit de rechtspleging op zich. Ook daarmee nauw verwante thema’s worden besproken, zoals het gezag van strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter en de toepassing van het (nieuw) burgerlijk bewijsrecht op de behandeling van een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op een misdrijf.

Gerechtskosten en toegang tot de rechter: capita selecta

Deze bijdrage richt zich op twee belangrijke thema’s: juridische bijstand en rechtsbijstand, en de kosten van het geding. Deze onderwerpen blijken vaak ingewikkelde vragen op te roepen, zoals blijkt uit de vele recente uitspraken van zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten, de dagvaardingskosten en de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Via een bespreking van deze capita selecta hopen wij complexe vragen op te helderen die kunnen rijzen bij de behandeling van deze kwesties.

2023

Baudry Anne-Sophie, Blomme Céline, ...
90
Handboek internationaal privaatrecht (IPR): de essentie (ed.2023)

Boek

Ook interesse in het Wetboek Internationaal Privaatrecht Geannoteerd 2023-2024?
>> Bestel hier beide boeken aan een voordeeltarief.

Dit boek legt de hoofdlijnen van het internationaal privaatrecht (IPR) eenvoudig uit. De lezer zal niet alle nuances vinden van alle aspecten van dit rechtsdomein, maar enkel ‘de essentie’.

Het boek is op de eerste plaats een instrument voor iedereen die in het IPR de weg wil vinden: studenten, maar ook advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen. De unieke aanpak maakt van het boek een nuttig studie- en werkinstrument voor de (bijna) jurist die (nog) niet gespecialiseerd is in het IPR. De auteurs brengen de essentie van het IPR in al zijn facetten. Zij willen de lezer het typische IPR-denken aanleren. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in kadertjes vormen hierbij nuttige oriëntatiepunten.

Een eerste ‘algemeen deel’ handelt over de bronnen van het IPR, de begrippen en de vier belangrijke luiken van het IPR, zijnde de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten, en de administratieve en gerechtelijke samenwerking. Het tweede ‘bijzonder deel’ gaat in op de verschillende onderdelen van het internationaal privaatrecht: personenrecht, familierecht, relatievermogen, onderhoudsverplichtingen, erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen en insolventie.

Wetgeving en rechtspraak zijn bijgewerkt tot 1 mei 2023.

2023

Kruger Thalia, Verhellen Jinske
95
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.