Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht

Op voorraad
216 p.
2019
Boek
Auteur(s): De Wulf Christian

Een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk

De wet van 22 juli 2018 wijzigt diverse artikelen van het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op het huwelijksvermogensrecht.  Daarnaast worden ook wijzigingen gebracht aan enkele bepalingen buiten het huwelijksvermogensrecht, zoals aan artikel 299 BW en aan de wettelijke erfregeling voornamelijk gezien vanuit het oogpunt van de rechten van de langstlevende echtgenoot.

In deze studie beperkt Christian De Wulf zich tot de wetswijzigingen van het huwelijksvermogensrecht. Het gaat om een uitgebreide reeks van aanpassingen die heel wat aspecten van het huwelijksvermogensrecht verduidelijken of vernieuwen:

 • de wijzigingen aangebracht aan de “algemene bepalingen” van de huwelijksvermogensstelsels;
 • de wijzigingen die betrekking hebben op het wettelijk stelsel van gemeenschap;
 • de nieuwe bepalingen die gelden in een stelsel van scheiding van goederen;
 • het verrekenbeding van de aanwinsten dat aan een stelsel van scheiding van goederen kan worden toegevoegd als correctie op het ontbreken van een gemeenschap;
 • andere mogelijke participatiebedingen die aan een scheiding van goederen kunnen worden toegevoegd om de koude uitsluiting te temperen;
 • inwerkingtreding van de nieuwe wet en de overgangsbepalingen.
ISBN 9789048636440 - Bestelcode 202192307
De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht
€ 75,00

Een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk

De wet van 22 juli 2018 wijzigt diverse artikelen van het Burgerlijk Wetboek die betrekking hebben op het huwelijksvermogensrecht.  Daarnaast worden ook wijzigingen gebracht aan enkele bepalingen buiten het huwelijksvermogensrecht, zoals aan artikel 299 BW en aan de wettelijke erfregeling voornamelijk gezien vanuit het oogpunt van de rechten van de langstlevende echtgenoot.

In deze studie beperkt Christian De Wulf zich tot de wetswijzigingen van het huwelijksvermogensrecht. Het gaat om een uitgebreide reeks van aanpassingen die heel wat aspecten van het huwelijksvermogensrecht verduidelijken of vernieuwen:

 • de wijzigingen aangebracht aan de “algemene bepalingen” van de huwelijksvermogensstelsels;
 • de wijzigingen die betrekking hebben op het wettelijk stelsel van gemeenschap;
 • de nieuwe bepalingen die gelden in een stelsel van scheiding van goederen;
 • het verrekenbeding van de aanwinsten dat aan een stelsel van scheiding van goederen kan worden toegevoegd als correctie op het ontbreken van een gemeenschap;
 • andere mogelijke participatiebedingen die aan een scheiding van goederen kunnen worden toegevoegd om de koude uitsluiting te temperen;
 • inwerkingtreding van de nieuwe wet en de overgangsbepalingen.


Inhoudstafel

Inleiding

HOOFDSTUK 1 : Algemene bepalingen

§ 1 – De Valkeniersovereenkomst

A – Algemeen

B – Twee wijzigingen

 1. Een vermindering van het minimale erfdeel
 2. De procedure van de erfovereenkomst

§ 2 – Het voorkeurrecht van overname

A – Bij de ontbinding door overlijden

B – Bij de ontbinding door echtscheiding, scheiding van tafel en bed of gerechtelijke scheiding van goederen

§ 3 – De heling

§ 4 – De inschrijving in het huwelijksovereenkomstenregister van een anticipatieve inbreng

HOOFDSTUK 2 – Het wettelijk stelstel

§ 1 -  De bewijsvoering tussen echtgenoten i.v.m. schuldvorderingen

§ 2 – De baten van de eigen vermogens

A – Levensverzekeringen

 1. Algemeen
 2. De nieuwe wetsbepalingen
 3. Bedenkingen

B – De lidmaatschapsrechten verbonden aan bepaalde vennootschapsaandelen

C – De beroepsgoederen

D - De rechten op het cliënteel

E – Bedenkingen bij de nieuwe regels betreffende de beroepsgoederen en het cliënteel

 1. Geen expliciete regeling voor de onderneming of de handelszaak als algemeenheid
 2. Over het in gemeenschap brengen van een onderneming of handelszaak

F – De schadevergoeding wegens aantasting van de integriteit

§ 3 – De wederbelegging in roerend goed

§ 4 – De baten van het gemeenschappelijk vermogen

A – De schadevergoeding en andere uitkeringen wegens de beëindiging van een arbeidsovereenkomst

B – De schadevergoeding voor herstel van huishoudelijke en economische ongeschiktheid

C – De vermogenswaarde van de vennootschapsaandelen bedoeld in artikel 1401, § 1, 5 BW

D -  De vermogenswaarde van de beroepsgoederen

E – De economische waarde van het cliënteel

F – De verzekerde prestatie verbonden aan een individuele levensverzekeringsovereenkomst

§ 5 – De waardering van bepaalde goederen bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap

§ 6 – De vergoeding aan de gemeenschap van de nettoberoepsinkomsten ontvangen binnen een vennootschap

§ 7 – De inbreng in gemeenschap en de schulden die betrekking hebben op het ingebrachte goed (art. 1452, § 3 BW)

§ 8 – De anticipatieve inbreng

A – Algemeen

B – De vereisten

 1. De aard van het goed en de gerechtigheden van de inbrengers
 2. Een verklaring in de akte van verkrijging
 3. Een navolgend huwelijk onder een stelsel met gemeenschap
 4. De echtgenoten wensen een afwijkende regeling

C – De schulden die betrekking hebben op het ingebrachte goed

D – Bedenkingen  

§ 9 – Diverse andere wijzigingen

§ 10 – Algemeen model van een huwelijkscontract houdende het wettelijk stelsel van gemeenschap

HOOFDSTUK 3 : De bedongen scheiding van goederen

Inleiding

§ 1 – De bewijsvoering tussen echtgenoten van eigendomsrecht en vorderingen

A – Algemeen

B – Exclusief eigendomsrecht

C - Vorderingen

 1. De bijdragen in de lasten van het huwelijk
 2. De vergoedingen voor verschuivingen van vermogens

D – De weerlegbaarheid van de vermoedens

§ 2 – Bedingen tot regeling van onverdeeldheden of doelvermogens

§ 3 – De invoering van het begrip ‘huwelijksvoordeel’

A – Het begrip huwelijksvoordeel in stelsels met gemeenschap

B – De overbrenging van dit begrip naar het stelstel van scheiding van goederen

C – De samenstelling van de massa die in een stelsel van scheiding van goederen kan overgedragen worden als huwelijksvoordeel

 1. Algemeen
 2. Het oorspronkelijke vermogen
 3. Het overgespaarde vermogen
 4. De lasten van de onderscheiden vermogens

D – Het formuleren van huwelijksvoordelen en giften

E – Artikel 1464, lid 2 BW is niet van toepassing bij een toebedeling van het oorspronkelijke vermogen

F – Loont deze nieuwe regeling de moeite?

§ 4 – Nieuwe verplichtingen voor de notaris en nieuwe vermeldingen in huwelijkscontracten

A – Het al dan niet opnemen in het huwelijkscontract van een verrekening van aanwinsten

B – De rechterlijke billijkheidscorrectie bij een bedongen scheiding van goederen

 1. Algemeen – De verplichtingen van de notaris
 2. De formulering in de akte van de aanvaarding of weigering van de toepassing van artikel 1474/1 BW
 3. Afwijkingen en andere bedingen

C – De rechterlijke billijkheidscorrectie bij een gerechtelijke scheiding van goederen

§ 5 – Algemeen model van een contract van scheiding van goederen

HOOFDSTUK 4 : De scheiding van goederen met een verrekening van aanwinsten

§ 1 – Algemeen

§ 2 – Het aanvangsvermogen

A – De samenstelling

 1. Het actief
 2. Het passief

B – De waardering

 1. De onroerende goederen
 2. De roerende goederen
 3. De schulden
 4. De indexatie

C – De bewijsvoering

§ 3 – Het eindvermogen

A – De samenstelling

 1. Het actief

a) Schenkingen door de echtgenoten gedaan tijdens het stelsel

b) De fictief bij te voegen waarden

 1. Het passief

B – De waardering van het eindvermogen

 1. De aanwezige goederen
 2. De fictief toegevoegde goederen

C – De bewijsvoering

§ 4 – De verrekenvordering en de betaling

A – De verrekening

B – Toelichtingen bij het in aanmerking nemen van de schulden

C – Het maximum bedrag van de verrekenvordering

D – Het tijdstip van de uitkering van de verrekenvordering

E – De aard van de vordering, de eisbaarheid en de betaling

§ 5 – Verrekenvorderingen en huwelijksvoordelen

§ 6 – Algemeen model van een huwelijkscontract van scheiding van goederen met een verrekenbeding van aanwinsten

§ 7 – Bedenkingen

A – De onvoorspelbaarheid van het resultaat

 1. Twee vermogens die afzonderlijk worden bestuurd
 2. De wettelijke waarderingsnormen
 3. De invloed van bepaalde schenkingen
 4. Een vergelijking tussen de resultaten in een stelsel met gemeenschap en een scheiding van goederen met een verrekenbeding van aanwinsten

B – De problemen van vereffening

 1. De doorlichting van meerdere vermogens
 2. De bewijsvoering
 3. De waardering van de goederen

C – De positie van de langstlevende echtgenoot

§ 8 – Aanpassingen aan de wettelijke regeling en analoge formules

A – Algemeen

B – Een verrekening op basis van het beroepsinkomen

C – Een verrekening op basis van het gehele eindvermogen

D – Het periodieke verrekenbeding

 HOOFDSTUK 5 : De toevoeging aan een stelsel van scheiding van goederen van een beperkte gemeenschap

§ 1 – Algemeen

§ 2 – Problematische rechtsleer en rechtspraak

A – Een huwelijksgemeenschap met een ‘interne’ en een ‘externe’ werking

B – De beroepsinkomsten en de gemeenschap

 1. Is het essentieel dat de beroepsinkomsten gemeenschappelijk zijn?
 2. Toepassingen in de rechtspraak.

C – Bedenkingen

§ 3 – De beperkte gemeenschap in de praktijk

A – Algemeen

B – De gemeenmaking van de gezinswoning

 1. De voordelen als gevolg van de gemeenmaking in het algemeen
 2. Een regeling voor de afbetaling van de schuld
 3. Onderhouds- en herstellingswerken
 4. Modellen

C – Een beperkte gemeenmaking met een inbreng van toekomstige goederen

HOOFDSTUK 6 : Inwerkingtreding – Overgangsbepalingen

§ 1 – De nieuwe wet is volledig van toepassing

§ 2 – De nieuwe wet is van toepassing met bepaalde uitzonderingen

A – De beginselen

B – De uitzonderingen

 1. Goederen verworven vóór het van kracht worden van de nieuwe wet
 2. De waardering van bepaalde goederen bij de verdeling

§ 3 – De conventionele uitbreiding van het toepassingsveld

§ 4 – Bijzondere bepalingen

Nabeschouwingen

Lijst van modellen en formulieren

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief