Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De vrederechter en de handelshuur - Nieuwe horizonten

Op voorraad
133 p.
2014
Boek
Editor(s): Kristof Vanhove en Aloïs Van Oevelen
Auteur(s): Blockx Frederic, Dambre Maarten, Duchesne Fabienne, Fourie Chris, Schenk Gunther, Van Oevelen Aloïs, Vanhove Kristof

Het handelshuurrecht is in beweging. Getuige daarvan de vele recente rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges.  Dit boek wil de rechtspraktijk alvast een leidraad bieden waarmee deze met vier ‘ankerpunten’ van de Handelshuurwet kan worden geconfronteerd en ‘nieuwe horizonten’ aanreiken.

In de eerste bijdrage analyseert Dr. Frederic Blockx grondig het toepassingsgebied van de Handelshuurwet, met bijzondere aandacht voor de problematiek van de winkel-in-winkel.

In een tweede bijdrage neemt Dr. Kristof Vanhove de duur en hernieuwing van de handelshuurovereenkomsten onder de loep.

Prof. dr. Maarten Dambre ontleedt vervolgens de huurprijsbepaling en huurprijsherziening.

De heer Gunther Schenk onderzoekt ten slotte minutieus de implicaties van vennootschappen als huurder/verhuurder in het licht van de bepalingen van de Handelshuurwet.

Per onderwerp krijgt u een grondige stand van zaken, met ruime aandacht voor de recente rechtspraak. Daarnaast brengen de auteurs de praktische knelpunten in kaart en trachten hierop een antwoord te formuleren.ISBN 9789048614233 - Bestelcode 202142302
De vrederechter en de handelshuur - Nieuwe horizonten
€ 45,00

Het handelshuurrecht is in beweging. Getuige daarvan de vele recente rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges.  Dit boek wil de rechtspraktijk alvast een leidraad bieden waarmee deze met vier ‘ankerpunten’ van de Handelshuurwet kan worden geconfronteerd en ‘nieuwe horizonten’ aanreiken.

In de eerste bijdrage analyseert Dr. Frederic Blockx grondig het toepassingsgebied van de Handelshuurwet, met bijzondere aandacht voor de problematiek van de winkel-in-winkel.

In een tweede bijdrage neemt Dr. Kristof Vanhove de duur en hernieuwing van de handelshuurovereenkomsten onder de loep.

Prof. dr. Maarten Dambre ontleedt vervolgens de huurprijsbepaling en huurprijsherziening.

De heer Gunther Schenk onderzoekt ten slotte minutieus de implicaties van vennootschappen als huurder/verhuurder in het licht van de bepalingen van de Handelshuurwet.

Per onderwerp krijgt u een grondige stand van zaken, met ruime aandacht voor de recente rechtspraak. Daarnaast brengen de auteurs de praktische knelpunten in kaart en trachten hierop een antwoord te formuleren.
Inhoudstafel

INHOUD

WOORD VOORAF

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE HANDELSHUURWET: CAPITA ACTUALIA SELECTA
Frederic Blockx
I. De wet

II. Procedurele aspecten: de materiële bevoegdheid
A. In eerste aanleg
B. In hoger beroep

III. Voorwaarden
A. Het bestaan van een huurovereenkomst
B. Met betrekking tot een onroerend goed
C. Kleinhandel of ambacht
D. Rechtstreeks contact met het publiek
E. Conventionele toepasselijkheid

IV. Uitgesloten overeenkomsten
A. Wettelijke uitsluitingsgronden
B. Conventionele uitsluiting?

V. Het cliënteel als criterium

VASTSTELLING VAN DE HANDELSHUURPRIJS EN HUURPRIJSHERZIENING
Maarten Dambre
I. De handelshuurprijs
A. Essentieel en constitutief bestanddeel van de huurovereenkomst
B. Progressieve huurprijsregeling
C. Ernstige huurprijs als tegenprestatie
D. Bepaalde of bepaalbare huurprijs
E. Huurprijs in geld of in natura
F. Drempelgeld of sleutelgeld

II. Contractvrijheid bij de bepaling van de huurprijs
A. Basishuurprijs
B. Aanpassing door indexering van de basishuurprijs
C. Objectivering handelshuurprijs

III. Herziening van de huurprijs
A. Toepassing imprevisieleer
B. Principe en ratio legis
C. Termijn waarbinnen de vordering kan worden ingesteld
D. Normale huurwaarde
1. Het begrip “normale huurwaarde”
2. Referentiehuurprijs
E. Nieuwe omstandigheden
1.Begrip
2. Omstandigheden die niet in aanmerking konden worden,genomen
3. Voorbeelden
4. Onafhankelijk van het toedoen van partijen
5. Invloed op de volgende driejarige periode
F. Bewijslast
G. Beoordelingsbevoegdheid van de rechter
H. Eisbaarheid van de herziene huurprijs
I. Regeling van dwingend recht
IV. Bepaling van de huurprijs in geval van huurhernieuwing

DUUR EN HERNIEUWING VAN EEN HANDELSHUUR
Kristof Vanhove
I. Minimumduur
II. Vroegtijdige beëindiging
III. Vervreemding van het verhuurde goed
IV. Hernieuwing van de huur
A. Principe
B. Duur
C. Hernieuwingsaanvraag
D. Vroegtijdige overeenkomsten van huurhernieuwing
E. Wettelijk opvangregime (art. 14, derde lid Handelshuurwet)
1. Beginselen
2. Huurprijsherziening
F. Naar een nieuw voortzettingsmechanisme!

DE VREDERECHTER ALS GARANTIE VOOR CONTRACTSVRIJHEID INZAKE DUUR EN HERNIEUWING VAN EEN HANDELSHUUR,OF TOCH MAAR NIET?
Fabienne Duchesne

VENNOOTSCHAPPEN IN DE HANDELSHUURWET: FEITELIJKE DIASPORA BUITEN WETTELIJK KADER – PLEIDOOI VOOR EEN HERNIEUWD PARADIGMA
Gunther Schenk
I. Inleiding
II. Personen- en kapitaalvennootschappen volgens het vennootschapsrecht
III. Heersend paradigma over de indeling van vennootschappen: ruimte voor schakering en kleine barsten
Personen- en kapitaalvennootschappen …
… in het vennootschapsrecht
… en in de Handelshuurwet
IV. Concrete knelpunten in de gemene deler “handelshuur” en “vennootschappen”
A. Bij de opzegging
1. De “handelsclausule” over eenkomstig artikel 3, vijfde lid
Handelshuurwet
Huidige regeling
Knelpunten omtrent vennootschappen?
2. De opzegging door de verhuur der bij een stilzwijgende handelshuurhernieuwing
Huidige regeling
Knelpunten omtrent vennootschappen?
3. De opzegging bij de vervreemding van het gehuurde goed
Huidige regeling (beknopte weergave)
Knelpunten omtrent vennootschappen?
B. Bij de weigering van de handelshuurhernieuwing
Huidige regeling
Knelpunten omtrent vennootschappen?
V. Ten proeve van oplossing: vereenzelviging van belangen
A. Historische achtergrond: Handelshuurwet geënt op natuurlijke personen-verhuurders
B. “Vereenzelviging van belangen” en (bloed)verwanten van vennootschappen
C. “Vereenzelviging van belangen” en personenvennootschappen
D. “Vereenzelviging van belangen” als meer verfijnde “remedy” bij praktijkoplossingen van alledag
E. “Vereenzelviging van belangen” en de rechtspraak: geen revolutie, maar evolutie

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief