x
Burgerlijk Wetboek (oud BW en BW) Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek en de reeds ingevoerde bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, nl. boek 1 (Algemene bepalingen), boek 2, titel 3 (Relatievermogensrecht), boek 3 (Goederen), boek 4 (Nalatenschappen, schenkingen en testamenten), boek 5 (Verbintenissen) en boek 8 (Bewijs).

Overzichtelijke concordantietabellen helpen om de link te leggen tussen de oude bepalingen (oud BW/oude wetgeving) en de nieuwe bepalingen (BW) (en omgekeerd).

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 12 september 2023.

Voor het promopakket wetboeken burgerlijk recht, klik hier.
Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Dambre Maarten, Jansen Ruud, ...
229
Bewindvoering in de praktijk

Boek

Steeds meer mensen kunnen door ouderdom, ziekte of een beperking niet meer voor zichzelf en/of voor hun vermogen zorgen, waardoor de vrederechter genoodzaakt is een bewindvoerder aan te stellen. In Vlaanderen stijgt het aantal bewindvoeringen jaarlijks met ongeveer 10 %.

Daarbij komt dat de regelgeving voor de bewindvoerders niet eenvoudig is. Op 1 juni 2021 is het centraal register van bescherming van de personen (CRBP) in werking getreden. Uiteraard biedt deze digitalisering heel wat voordelen, maar tegelijk vraagt het van de bewindvoerders een aantal vaardigheden en praktische kennis. Deze uitgave is het eerste naslagwerk dat uitvoerig ingaat op de werking van het CRBP. Aan de hand van schermafbeeldingen, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten willen de auteurs de bewindvoerders een houvast bieden in hun rol als bewindvoerder. Ongetwijfeld vormt deze praktische gids ook een interessante handleiding voor andere actoren die met bewindvoering te maken krijgen.

De auteurs hebben het boek geschreven vanuit hun juridische vorming en vanuit hun praktijkervaring opgedaan op de griffies van de vredegerechten en bij het Steunpunt bewindvoering. Zij brachten hun kennis en ervaring samen bij het schrijven van deze uitgave.

2023

Hamerlinck William, Hemberg Gaëlle, ...
37
Beschikbaar
Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht (ed. 2023)

Boek

Deze tweede editie van het Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht is opgesplitst in twee volumes. Verticale familiale relaties gaan over de verhoudingen tussen ouders en kinderen: afstamming en adoptie (incl. alle gevolgen daarvan) en de beschermingsstatuten voor minderjarigen, uitgebreid met beschermde meerderjarigen. Horizontale familiale relaties betreffen partners die een huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning aangaan. De gevolgen van deze samenlevingsvormen verschillen sterk, net zoals de wijzen en gevolgen van hun beëindiging, die vroeg of laat maar zeker spelen.

De auteur combineert diepgang met toegankelijkheid. Met meer dan 3.000 verwijzingen in voetnoot wordt ingegaan op controverses in rechtspraak en rechtsleer, zonder in te boeten aan helderheid. Een bijzonder uitgebreide inhoudstafel en doordachte kopteksten zorgen voor overzichtelijkheid en gebruiksgemak bij specifieke opzoekingen.

Dit handboek vormt het verplichte leermateriaal voor bachelorstudenten van de UGent, maar is ook bijzonder nuttig voor advocaten, magistraten, notarissen, bemiddelaars en ambtenaren die met een aspect van personenrecht, familierecht of relatievermogensrecht in aanraking komen.

 Het boek is bijgewerkt tot 1 augustus 2023.

2023

Verschelden Gerd
160
Beschikbaar
Alimentatie en echtscheiding: nieuwe wetgeving en rechtspraak anno 2023 (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 06/06/2023

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding wordt een op de rechtspraktijk gericht overzicht gegeven van de nieuwe en relevante wetgeving en gerechtelijke beslissingen inzake alimentatie en echtscheiding.

Hieronder een greep uit de actuele onderwerpen die op het programma staan:

 • WETGEVING
 • Wet van 6 november 2022 die de mogelijkheid tot een verplichte bemiddeling inperkt.
 • Wetsvoorstel van 28 september 2022 dat de beëindiging van de wettelijke samenwoning door een huwelijk met een derde wil afschaffen.

 

 • RECHTSPRAAK

Echtscheiding

 • Echtscheidingsprocedure: Ereloon advocaat berekend op basis van een uurtarief, ‘een oneerlijk beding’?
 • Een echtscheiding via een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is een (echtscheidings)beslissing die in een andere lidstaat moet worden erkend
 • EOT: Wijziging verblijfsregeling. Het ‘belang’ van de kind zonder dat er een ‘nieuwe omstandigheid’ is, volstaat niet
 • Diefstal tussen echtgenoten: een geldsom kan zowel overgaan door diefstal als door informatiebedrog via de bankkaart en kredietkaart van de andere

Alimentatie

 • Kinderalimentatie: de all-in onderhoudsbijdrage en de overschatting van de kinderkost door de theoretische modellen bij hoge inkomsten van de ouders
 • Moratoire intresten op een alimentatieschuld en de aansprakelijkheid van de advocaat
 • Kan de rechter inzake alimentatie een door de partijen niet betwist feit in twijfel trekken?

Diverse

 • Vereffening-verdeling na echtscheiding: stelsel van scheiding van goederen. Kan een inventaris opgedrongen worden?
 • Procedure-perikelen met de blijvende saisine!
 • Wat met het omgangrecht van grootouders wanneer hun kleinkind geplaatst werd in een pleeggezin?
 • Verblijfsregeling: Het verschil tussen de dwangsom gevorderd tijdens de procedure met deze gevorderd na de procedure

2023

Steven Brouwers
175,45
Beschikbaar
Bewindvoering in de praktijk. Wegwijs in het centraal register van bescherming van de personen (CRBP) (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 28/11/2023

Bewindvoering anno 2023

Steeds meer mensen kunnen door ouderdom, ziekte of beperking niet meer voor zichzelf en/of hun vermogen zorgen, waardoor de vrederechter genoodzaakt is een bewindvoerder aan te stellen. In Vlaanderen merken we een jaarlijkse stijging van het aantal bewindvoeringen met ongeveer 10 %.

Daarbij komt dat de regelgeving voor de bewindvoerders niet eenvoudig is. Op 1 juni 2021 is het Centraal Register van Bescherming van de Personen (CRBP) in werking getreden. Uiteraard biedt deze digitalisering heel wat voordelen, maar tegelijk vraagt het van de bewindvoerders een aantal vaardigheden en praktische kennis.

Met dit symposium door de vredegerechten in samenwerking met het Steunpunt Bewindvoering willen we een aantal praktische aspecten van de bewindvoering en het CRBP toelichten.

De nieuwe uitgave ‘Bewindvoering in de praktijk. Wegwijs in het centraal register van bescherming van de personen (CRBP)' die de deelnemers aan dit webinar ontvangen, vormt daarbij de leidraad. Dit boek wil de familiale bewindvoerders een houvast bieden in hun rol als bewindvoerder. Daarvoor gaat het boekuitvoerig in op de werking van het CRBP.

Dit webinar richt zich dan ook vooral tot de familiale bewindvoerders, maar is ongetwijfeld een interessante update voor alle actoren die met bewindvoering te maken hebben.

2023

Leo Vulsteke, Danny De Schepper, ...
121
Beschikbaar
IPR in het notariaat (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 14/06/2023

Naar aanleiding van het verschijnen van een overzicht van (gepubliceerde) rechtspraak inzake internationaal privaatrecht op het gebied van het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht in het Tijdschrift voor Notarissen (T.Not. 2022/nr. 12), wordt dit webinar on demand georganiseerd waarbij de auteurs enkele knelpunten uit het overzicht toelichten vanuit de diverse rechtstakken.

Het betreft bovendien een unieke samenwerking over universiteitsgrenzen en beroepsgroepen heen wat de praktijkgerichte aanpak ten goede komt. Het geheel van deze onderdelen geeft een goed beeld van de actuele stand van de Belgische rechtspraak op IPR-vlak in het domein van het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht, onmisbaar voor de notariële praktijk. Uiteraard is er ook ruimte voorzien voor vragen.

2023

Michael Traest, Jan De Meyer, ...
181,50
Beschikbaar
Over kennelijk onredelijk ontslag (VOD)

Webinar on demand

Bezint eer ge ontslaat 

Webinar opgenomen 07/06/2023

Sinds 1 april 2014 is elke werkgever die een werknemer ontslaat, verplicht de redenen van dit ontslag aan de werknemer mee te delen als die ernaar vraagt. De redenen mogen niet kennelijk onredelijk zijn. Is dat wel zo, dan loopt de werkgever het risico dat hij aan de werknemer een schadevergoeding moet betalen gelijk aan minimum 3 en maximum 17 weken loon. De arbeidsgerechten beslissen over de hoogte van de schadevergoeding. De regeling is uitgewerkt in CAO nr. 109.

 • Hoe groot is het risico dat een werkgever een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag aan een ontslagen werknemer verschuldigd is?
 • Wat is de gemiddelde vergoeding? En zijn er regionale verschillen in de uitspraken van de arbeidsgerechten?

Alain Uyttenhove en Tim Defauw onderzochten uitspraken van arbeidsgerechten en kwamen tot een aantal interessante bevindingen. Yves Webrouck zorgt voor repliek.

Tijdens dit webinar zullen beide heren hun bevindingen presenteren. Zij zullen daarbij eveneens inzoomen op enkele pijnpunten in de CAO zoals de hoogte van de schadevergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag en de bewijslastverdeling.

2023

Alain Uyttenhove, Tim Defauw, ...
199,65
Beschikbaar
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht beschikbaar: € 458 incl. btw.

2022

Dambre Maarten, Verschelden Gerd
229
Handboek jeugdbeschermingsrecht

Boek

Het Handboek Jeugdbeschermingsrecht biedt een volledig en helder overzicht van de jeugdbescherming. Het is bevattelijk en kritisch geschreven, en bruikbaar voor zowel rechtspractici, studenten als actoren uit het werkveld van de jeugdhulpverlening en de administratie.

In deze vierde editie is het volledige onderdeel ‘jeugddelinquentierecht’ vervangen, gelet op de nieuwe regelingen die in Vlaanderen en Brussel tot stand zijn gekomen. Van de gelegenheid is bovendien gebruikgemaakt om alle overige onderdelen grondig te actualiseren en de structuur van het handboek nogmaals te verbeteren.

In het najaar van 2023 werd een update gemaakt door de auteur. Dit addendum kunt u hier terugvinden.

2021

Put Johan
96
Beschikbaar
Bewindvoering en de welzijnssector (VOD)

Webinar on demand

Inclusief het elektronisch dossier

De bewindvoering is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon die wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat is om geheel of gedeeltelijk zijn belangen van persoonlijke en/of vermogensrechtelijke aard zelf waar te nemen. Deze maatregel kan noodzakelijk zijn om een persoon te beschermen tegen zichzelf of tegen invloeden van buitenaf. Afhankelijk van de beschermingsmaatregel, kan de persoon dan bv. geen ongecontroleerde uitgaven meer doen of geen contracten afsluiten zonder de hulp of het toezicht van de bewindvoerder. Deze maatregelen worden op maat van de beschermde persoon gemaakt en zijn afhankelijk van de vraag en de noden van de persoon die moet beschermd worden.

Op initiatief van de Vredegerechten Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wordt een studienamiddag georganiseerd die tot doel heeft op heldere wijze een overzicht te geven aan diegenen die ondersteuning bieden bij de talrijke aanvragen tot bewindvoering en hen wegwijs te maken in de daarvoor te volgen stappen met inbegrip van het elektronisch dossier.

Zowel de wetgeving wordt haarfijn uitgelegd met nadruk op de meest relevante onderdelen voor de welzijnssector die een essentieel ondersteunende rol uitoefent, als het verband tussen de wetgeving en de hulpverlening dat extra wordt geaccentueerd.

Alle actoren in een (toekomstig) bewindvoeringdossier weten dat doorgaans het eerste contact met een vredegerecht verloopt via de griffie. Het is essentieel dat u een klare kijk hebt hoe een griffie van een vredegerecht handelt in een bewindvoeringdossier en welke diensten en/of ondersteuning een griffie kan geven.

Ook het sinds 1 juni 2021 in werking getreden ‘Centraal register van bescherming van personen" of "CRBP" waaronder begrepen wordt een geïnformatiseerde gegevensbank voor het digitaal beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen, wordt uitgebreid behandeld. Er wordt een overzicht gegeven hoe het register kan gebruikt worden en welke voordelen het biedt zodat u als ondersteunende organisatie voldoende inzichten verwerft om met raad en daad de rechtszoekende bij te staan.

Deze studienamiddag is zonder enige twijfel essentieel voor alle ondersteunende beroepen in de welzijnssector.

2021

Jan Kamoen, Leo Vulsteke, ...
75
Beschikbaar
Jeugdbeschermingsrecht in evolutie (VOD)

Webinar on demand

Zopas rolde de nieuwe editie van het Handboek Jeugdbeschermingsrecht van de pers. Zoals bij de vorige edities is de ambitie een volledig overzicht te geven van het jeugdbeschermingsrecht, met kritische aandacht voor de toepassing en toepassingsproblemen ervan in de praktijk en met oog voor de impact van evoluties in de maatschappelijke en juridische omgeving waarbinnen de jeugdbescherming zich bevindt. En dat op een bevattelijke manier, zodat het bruikbaar is voor ieder die met de materie bezig is: rechtspractici, actoren uit het werkveld, academici, studenten ... De nieuwe editie was meer dan nodig, gezien de permanente ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsrecht, ditmaal in het bijzonder de creatie van een Vlaams (en Brussels) jeugddelinquentierecht.

Tegelijk is het handboek het resultaat van continue activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening, vanuit de werking van de Onderzoekslijn Jeugdrecht en Jeugdcriminologie (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven). Ter gelegenheid van het verschijnen van deze nieuwe editie houden we daarom graag een studienamiddag waarin we ingaan op actuele thema’s én het verband maken met ons lopend juridisch onderzoek.

Onmisbaar voor ieder die een grondige update wil inzake jeugdbeschermingsrecht.
 

2021

Johan Put, Jantien Leenknecht, ...
150
Beschikbaar
Patrimonium 2021 ( VOD)

Webinar on demand

Enkele actuele topics familievermogensrecht

Ook dit jaar zijn we trots om - ondanks de nog steeds bijzondere tijden - een nieuwe titel te presenteren in de reeks Patrimonium en dit te koppelen aan een webinar.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Daarna worden in het vierde deel de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen geformuleerd.

Uit deze boeiende bijdragen hebben we enkele actuele topics geselecteerd die door de desbetreffende auteurs op een praktische manier toegelicht worden tijdens een livewebinar dat een perfecte aanvulling is op het boek.

Een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen inzake patrimonium!

Wie deze dag niet vrij is, kan nadien het webinar ook nog bestellen on demand.

2021

Prof. dr. dr. h.c. Walter Pintens, Prof. dr. Charlotte Declerck, ...
216,59
Beschikbaar
Patrimonium 2020

Boek

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2020 vormt het vijftiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2020 beslaat de periode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden vijf actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Het vierde deel, empirisch-juridisch onderzoek, heeft betrekking op een bijzonder actueel thema, namelijk de zorgvolmacht. In het vijfde deel worden de recente ontwikkelingen in Nederland geanalyseerd. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele  beschouwingen over het einde van de ‘kaasroute’ geformuleerd.

Patrimonium 2020 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

2020

Declerck Charlotte, Pintens Walter
110
Themis 111 - Personen- en familierecht

Boek

Het Personen- en Familierecht is voortdurend onderhevig aan talrijke en ingrijpende wijzigingen en evoluties. Op de Themis-vormingsdagen besteden wij aandacht aan de wijzigingen van de afgelopen jaren over vier grote thema’s, zodat u weer helemaal mee bent.
 
In het afstammingsrecht en het naamrecht vonden de afgelopen jaren heel wat ontwikkelingen plaats. De wetgever heeft maatregelen ingevoerd om het probleem van de frauduleuze erkenningen aan te pakken. Eind 2018 werden verschillende aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Na deze partiële reparatie heeft het Grondwettelijk Hof al drie nieuwe ongrondwettigheden in het afstammingsrecht vastgesteld. Ook het naamrecht onderging in de periode 2017-2019 een aantal belangrijke wijzigingen. In een eerste bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze recente ontwikkelingen.
 
Bij de tweede bijdrage worden de ontwikkelingen inzake bewindvoering en zorgvolmachten toegelicht. Recente wetswijzigingen en uitspraken van het Grondwettelijk Hof zorgden immers voor ingrijpende veranderingen in de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming. De belangrijkste wijzigingen op wetgevend vlak en een capita selecta van de ontwikkelingen in de rechtspraak 2017-2019 worden besproken.
 
De derde bijdrage belicht de recente ontwikkelingen in het echtscheidingsrecht en in het bijzonder de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming. Aan deze procedure werden wijzigingen aangebracht door verschillende wetten. De belangrijkste wijzigingen worden besproken en geëvalueerd. De recente rechtspraak zal eveneens worden belicht.
 
In de vierde bijdrage komt de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten anno 2020 aan bod en wordt een overzicht van recente rechtspraak gegeven.
 

2020

Boone Ingrid, Declerck Charlotte
45
Beschikbaar
Berekening kinderalimentatie (VOD)

Webinar on demand

Met een stappenplan op goede weg

Het berekenen van alimentatiegelden is vrij complex en technisch. Dit is op zich al niet in overeenstemming met de finaliteit ervan: het fundamentele en primaire recht op onderhoud. Dat de berekening van een alimentatiegeld niet eenvoudig is, geldt zeker voor kinderalimentatie. De Potpourri VIII-wet en als kers op de taart het KB van 22 april 2019 leggen aan de ouders die overeenkomsten willen sluiten over de onderhoudsbijdragen voor hun kinderen heel wat verplichtingen op.

De spreker is geen tegenstander van de geïntegreerde berekeningsmodellen die op de markt zijn (zoals Renard, Gezinsbond, Pareto-group en Hobin), integendeel, maar zij missen eenvoud en transparantie. Als de gebruiker niet begrijpt wat er met zijn gegevens gebeurt, zal het resultaat hetzelfde zijn als het alimentatiebedrag dat door de rechter arbitrair op het bord van de ouders wordt gelegd. Opdat een berekeningsmodel begrepen en gedragen wordt, is het noodzakelijk dat er nog een actieve deelname is van de gebruiker d.w.z. dat gedeelten van het berekeningsproces samen met de raadsman of de bemiddelaar manueel kunnen worden uitgevoerd. Dit impliceert echter dat deze hulpverleners zelf begrijpen hoe een begroting in elkaar zit en welke stappen zij daartoe moet zetten samen met de ouders.

Het doel van het webinar is de hulpverlener een ‘stappenplan’ mee te geven dat uit vier stappen bestaat. Hiervoor doen we beroep op expert in deze materie Steven Brouwers. De focus ligt vooral op rekenoefeningen waarbij de resultaten volgens de methodes Renard en Gezinsbond zullen worden vergeleken met deze volgens de methode Hobin.
 

2020

Steven Brouwers
100,75
Beschikbaar
Onderwijs & Recht: (zelf)verzekerd naar school (VOD)

Webinar on demand

Niet ieder ongeval/schadegeval dat schoolgerelateerd is, is ook werkelijk een schoolongeval in de juridische en verzekeringstechnische zin van het woord. Wanneer kan een ongeval/schadegeval worden beschouwd als een schoolongeval? Kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke ongevallen/schadegevallen? Wat is de rol van de schoolverzekeraar? Wanneer en voor welke schade wordt er een vergoeding uitgekeerd?
In deze opleiding worden de basisbeginselen van aansprakelijkheid en verzekeringen op school uiteengezet zodat bepaalde beslissingen of standpunten van een verzekeraar of rechtscollege beter kunnen begrepen worden.
Want een (school)ongeval is snel gebeurd...
 

2020

Annelies Maes, Advocaat (balie Dendermonde)
68,25
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.