x
Burgerlijk Wetboek (oud BW en BW) Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek en de reeds ingevoerde bepalingen van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, nl. boek 1 (Algemene bepalingen), boek 2, titel 3 (Relatievermogensrecht), boek 3 (Goederen), boek 4 (Nalatenschappen, schenkingen en testamenten), boek 5 (Verbintenissen) en boek 8 (Bewijs).

Overzichtelijke concordantietabellen helpen om de link te leggen tussen de oude bepalingen (oud BW/oude wetgeving) en de nieuwe bepalingen (BW) (en omgekeerd).

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 12 september 2023.

Voor het promopakket wetboeken burgerlijk recht, klik hier.
Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

2023

Dambre Maarten, Jansen Ruud, ...
229
Goederenrecht (editie 2023)

Boek

Dit boek bevat het goederenrecht in zijn essentie, zoals het in 2020 grondig hervormd werd. De auteurs willen in een bevattelijke taal en met eigenzinnige beperkte verwijzingen de studenten in het recht en elke jurist die er interesse voor heeft wegwijs maken in deze materie. Wie de essentie vat van hoe het goederenrecht de relatie tussen een burger en zijn goederen regelt, kan verder nadenken over de verdere optimalisering van het goederenrecht. Dit boek wil daartoe een aanzet zijn.

2023

Baeck Joke, Wylleman Annelies
45
Beschikbaar
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving Geannoteerd 2022-2023

Boek, Geannoteerd Wetboek

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht beschikbaar: € 458 incl. btw.

2022

Dambre Maarten, Verschelden Gerd
229
25 jaar Vlaamse Wooncode - 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek

In 1997 werd de Vlaamse Wooncode afgekondigd die inmiddels met ingang van 1 januari 2021 werd omgevormd tot de Vlaamse Codex Wonen van 2021. In 2022 ‘vieren’ we dus de 25ste verjaardag van de Vlaamse Wooncode en de eerste verjaardag van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Sinds 1997 kijken we om de vijf jaar terug op de ontwikkelingen in het Vlaamse woonbeleid en het woonrecht. Ook nu is dit aangewezen, want de afgelopen vijf jaar heeft de decreetgever – zoals inmiddels gebruikelijk – niet stilgezeten.
In dit boek bekijken de auteurs of het basisdecreet inzake wonen nog goed in elkaar zit, dan wel of er (dringend) bijsturingen nodig zijn om het grondrecht op wonen voor iedereen te garanderen.
De gebruikelijke thema's komen aan bod: de woningkwaliteitsbewaking, het sociale huurstelsel, de sociale eigendomsverwerving, de premies en tegemoetkomingen, het lokale woonbeleid.
Maar daarnaast werpen we ook een blik op een aantal nieuwe ontwikkelingen: de vorming van de woonmaatschappijen, het gemeenschappelijk wonen, de link tussen de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Vlaams Woninghuurdecreet en de aanpak van discriminatie op de huurmarkt.

2022

Hubeau Bernard, Vandromme Tom
75
Beschikbaar
De hervorming van het goederenrecht - ter attentie van het notariaat

Boek

Het goederenrecht van het oud Burgerlijk Wetboek is dood. Leve het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek!

Vergis u niet. Dit nieuwe boek 3 is niet alleen een strikt “technische” hervorming. Uiteraard worden grotendeels de ontwikkelingen in de rechtspraak geïntegreerd en de belangrijkste controverses beslecht. Maar, op ambitieuzer vlak, luidt het ook bepaalde evoluties in, waaronder een nieuwe opvatting omtrent de ruimte in drie dimensies.

Praktisch gezien heeft het nieuwe boek 3 gevolgen voor bijna alle domeinen van het notarieel recht en dus ook voor de meeste notariële akten: uiteraard voor de akten die rechtstreeks verband houden met het goederenrecht (vestiging, overdracht, tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten, enz.), maar ook voor alle akten waarin in meer of mindere mate goederenrechtelijke begrippen worden gebruikt (overdracht van onroerende en roerende goederen, vermogensplanning en structurering van vermogens, enz.).

Dit omvangrijke werk is niet zomaar samen te vatten als “weer” een analyse (van de hervorming). Het beoogt niet alleen een systematische commentaar te geven op alle titels van boek 3, maar ook aan te zetten tot nadenken vanuit een notariële benadering, die zelf wordt ingegeven door het zoeken naar een evenwicht tussen rechtszekerheid en de creativiteit van de practici. De toelichting zal daarom vaak lovend, soms kritisch, maar altijd constructief zijn.

2021

Erneux Pierre-Yves, Gerlo Iris
85
Beschikbaar
Onroerende registerpubliciteit

Boek

Onroerende publiciteit neemt een centrale rol in het vermogensrecht. Dit is namelijk onderliggend aan tal van vermogensrechtelijke basisbeginselen. Toch krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in vergelijking met andere vermogensrechtelijke leerstukken.

Dit proefschrift plaatst de onroerende publiciteit vanuit vermogensrechtelijke invalshoek op de voorgrond. Ook het praktisch-beleidsmatige aspect - waar dit relevant is voor de vermogensrechtelijke rol van de onroerende publiciteit - komt hierbij aan bod.

Hoewel de aandacht van dit proefschrift vooral gaat naar de onroerende registerpubliciteit, worden ook andere vormen van onroerende publiciteit kort vermeld en krijgen deze waar nodig meer aandacht. In dit boek komt niet elk onroerende-publiciteitsstelsel ter wereld even diepgaand aan bod. Nadat een globaal perspectief wordt ingenomen om een algemeen toepasbare typologie te ontwikkelen, worden een aantal concrete stelsels geselecteerd om uitgebreider onderzoek op te verrichten: het Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse recht.

Dit boek bevat:

 • een diepgaande omschrijving van de onroerende publiciteit in het vermogensrecht;
 • een overzicht van de (rechts)historische ontwikkeling van de onroerende publiciteit;
 • een selectie van rechtsstelsels waarvan de onroerende publiciteit diepgravend wordt bestudeerd om deze aldus in de ontwikkelde typologie in te passen;
 • een evaluatie van de onroerende publiciteit aan de hand van een aantal klassiek in dit verband genoemde rechtsbeginselen: het nemo plus-beginsel, het vertrouwensbeginsel, het toerekenbaarheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het economische-efficiëntiebeginsel.
 • een normatieve beoordeling van onroerende publiciteit.
   

"Het is een mooie, fundamentele studie geworden. In vijf delen (na een inleidend deel) schetst hij de onroerende registerpubliciteit in het vermogensrecht, de historische achtergrond, het positieve recht van de onroerende registerpubliciteit, hoe de stelsels van onroerende registerpubliciteit geëvalueerd kunnen worden aan de hand van diverse beginselen en eindigt hij met een normatieve beoordeling. Hij doet dit rechtsvergelijkend. Naast het Belgische recht onderzoekt hij Frans, Nederlands en Duits recht."

VAN DE VOORDE J., [Boekbespreking], TPR 2022/3, 1223-1224.

Raadpleeg de volledige recensie

"Deze Leuvense dissertatie (...) is zonder meer het vermelden waard. Het boek gaat over registerpubliciteit bij onroerende objecten en heeft als ambitieuze vraag: welk rechtssysteem is het beste? (...) Aan de hand van een analyse van Belgisch, Frans, Duits en Nederlands recht en de spiegeling daarvan aan de verschillende beginselen én een rechtseconomische inbedding, luidt de conclusie van het boek kort gezegd dat een stelsel van publiciteit beter is dan een stelsel zonder publiciteit en dat een stelsel dat het aktebewaringssysteem, een hybride stelsel en een niet-gefragmenteerd register combineert, de beste papieren heeft." 

VAN BOOM W.H.,  [Boekbespreking], NTBR 203/4, 29.

Raadpleeg de volledige recensie

2021

Verheye Benjamin
135
Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Boek

Over grote en kleine wijzigingen in het woninghuurrecht

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. In uitvoering van de zesde staatshervorming doet hiermee een specifiek woninghuurrecht zijn intrede in het Vlaams Gewest. Hoewel de decreetgever niet heeft gekozen voor een totale ommekeer, zijn er toch belangrijke nieuwigheden.

In dit verslagboek gaan specialisten uit verschillende universiteiten in op de voornaamste wijzigingen:

 • de regeling omtrent minimale kwaliteitsnormen en de handhaving ervan;
 • de gewijzigde opzeggingsmogelijkheden;
 • de nieuwe huurwaarborgregeling;
 • het nieuwe regime in geval van medehuur;
 • het nieuwe regime voor studentenhuurovereenkomsten;
 • ...

Zodat de lezer opnieuw volledig mee is met de belangrijkste aspecten van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht.

Naast de bijdragen bevat het boek in bijlage eveneens de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet en de 2 uitvoeringsbesluiten d.d. 7 december 2018.

2019

Dambre Maarten, Hubeau Bernard, ...
59
Beschikbaar
Erfdienstbaarheden

Boek

Erfdienstbaarheden vervullen een belangrijke maatschappelijke en economische functie. Zij zorgen ervoor dat gronden en gebouwen optimaal kunnen worden aangewend, regelen op bestendige wijze de verhouding tussen naburen en laten toe om in het algemeen belang bepaalde doelen te realiseren (bv. de aanleg van nutsleidingen). Erfdienstbaarheden behoren dan ook tot de dagelijkse praktijk van menig rechtspracticus.

In dit boek belichten de auteurs zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke erfdienstbaarheden.

Deel 1: Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
In de eerste bijdrage gaat de auteur dieper in op de mogelijkheden en beperkingen van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden. Wat kan men wel en wat kan men niet doen of bereiken met erfdienstbaarheden? Deze voor de praktijk essentiële vraag wordt beantwoord aan de hand van de wezenskenmerken van erfdienstbaarheden.

De tweede auteur laat onder meer zien hoe en in welke mate, met focus op de rol van de notaris, een doordachte clausulering en modulering tot een ‘optimalisatie’ van erfdienstbaarheden, waaronder het vermijden van conflicten, kan leiden.

Indien er toch conflicten ontstaan, moeten de betrokken partijen weten over welke actiemogelijkheden zij beschikken en hoe zij die kunnen aanwenden. Dit is het onderwerp van de derde bijdrage. Daarin worden de verscheidene burgerrechtelijke actiemogelijkheden inzake erfdienstbaarheden helder in kaart gebracht en wordt stilgestaan bij enkele procedurele ‘essentialia’ zoals de hoedanigheid om in rechte op te treden, het bewijs en de bevoegdheid van de rechter.

Tot slot van het privaatrechtelijke luik wordt in de vierde bijdrage scherpgesteld op de rol die de vastgoedmakelaar met betrekking tot erfdienstbaarheden speelt bij verkoopovereenkomsten.

Deel  2: Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden
Een eerste bijdrage in het publiekrechtelijke deel focust op de erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet.
In de daaropvolgende bijdrage staan buurtwegen centraal. Centraal in de bijdrage staat de koppeling tussen buurtwegen en publiekrechtelijke erfdienstbaarheden en in het bijzonder de vraag welke publiekrechtelijke erfdienstbaarheden het gevolg kunnen zijn van de kwalificatie van een weg als buurtweg.

Afgesloten wordt met een bijdrage over publiekrechtelijke erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed. Ook hier speelt een recent decreet een cruciale rol: het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. De auteur bespreekt de verscheidene publiekrechtelijke erfdienstbaarheden die in dit decreet zijn opgenomen en toetst hun impact op het eigendomsrecht van particulieren in het licht van recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

2016

Koen Swinnen en Mathieu Muylle
47
Beschikbaar
Publiciteit in het zakenrecht

Boek

Het boek Publiciteit in het zakenrecht bevat bijdragen over de actuele positiefrechtelijke knelpunten in verband met dit thema:

- een Romeinsrechtelijke situering
- de nieuwe regeling over de pandregisters
- de rol van de hypotheekregisters en de rechtszekerheid bij vastgoedtransacties
- de regeling van de aandelenregisters
- een uiteenzetting over privacy-aspecten voor publiciteitsregister


2015

Annick De Boeck, Vincent Sagaert, ...
52
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.