x
Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht (TIBR) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht is dé referentie in België op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling en het beslag- en executierecht.

Elk nummer bevat inzichtelijke bijdragen waar experten actuele thema’s en praktijkgerelateerde problemen duiden. Hiernaast verzamelt het tijdschrift ook de relevante rechtspraak. Zo is dit tijdschrift met bijpassend  online platform uw ideale vertrekpunt voor elke vraag met betrekking tot insolventie- en beslagrecht.

Dankzij onze handige TIBR-alerts bent u als eerste op de hoogte bij wetswijzigingen en het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten. Registreer u hier gratis voor deze alerts.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Een jaarabonnement TIBR bevat:

 • 2 nummers
 • content digitaal raadpleegbaar via www.tibr.be

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

306
Tijdschrift voor Notarissen (T.Not.) - jaargang 2024

Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Notarissen is de langstlopende Nederlandstalige notariële reeks in België.

Via grondige doctrineartikels, (geannoteerde) recente rechtspraak en flashartikels met actuele topics, houdt de redactie van experten u permanent op de hoogte van de actuele tendensen in de diverse rechtsdomeinen die het notariaat aanbelangen.

Alle artikelen worden onderworpen aan peerreview.

Met een abonnement op Tijdschrift voor Notarissen ontvangt u jaarlijks elf goed gestoffeerde edities in de bus. De inhoud (incl. het volledige archief en de integrale arresten waarvan het papieren tijdschrift enkel een samenvatting bevat) is ook digitaal toegankelijk via de notariële databank T.Not.+.

Een jaarabonnement op T.Not. bevat:

Info over de redactie, toegang tot de bijhorende digitale platformen en een inkijkexemplaar kan u hier raadplegen.

Wenst u zich te abonneren en dit tijdschrift op een adres buiten België te ontvangen? Contacteer ons op abonnementen@diekeure.be en wij bezorgen u de prijs met aangepaste portkosten.

2024

520
Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar

Boek

Over het boek  

Dat bemiddeling de laatste jaren en decennia aan belang heeft gewonnen, is een understatement. Sinds een tiental jaar heeft het een volwaardige plaats verworven in de geschillenbeslechting. Er wordt geregeld gepubliceerd over bemiddelingstechnieken, maar er wordt minder stilgestaan bij het statuut van de bemiddelaar.  

Voor wie is dit boek bestemd?  

In de eerste plaats voor bemiddelaars met alle mogelijke specialisaties en disciplines (burgerlijke, familiale, handels-, bestuurs-, straf-, fiscale en consumentenzaken), maar niet alleen voor hen. Ook voor de magistraat die een bemiddeling beveelt of een bemiddelingsakkoord moet homologeren zal dit boek nuttig zijn. Daarnaast zullen notarissen en gerechtsdeurwaarders, en niet alleen wanneer ze ook bemiddelaar zijn, zich aangesproken voelen, net als bedrijfsjuristen. Dit boek is geschreven op maat van eenieder die met bemiddeling in contact komt: de projectingenieur, de architect, de arts, de psycholoog, de bedrijfsrevisor, de accountant, de advocaat, de commercieel manager en last but not least de gerechtsdeskundige; het is evenwel geen juridisch handboek.  

Wat mag U verwachten van dit boek?  

Vooreerst een inventarisatie van de diverse vormen van bemiddeling waarbij zowel de erkende als de niet-erkende bemiddelaar onder de loep wordt genomen. Vervolgens volgt een blik op de plaats die de bemiddelaar in het justitiële landschap inneemt, alsook zijn taak en bevoegdheden. Daarnaast wordt ook een veel minder bekend aspect toegelicht waarmee de erkend bemiddelaar wordt geconfronteerd, namelijk het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht enerzijds en zijn rol in de witwaswetgeving en de witwaspreventie anderzijds. Ten slotte wordt een algemeen kader van de deontologie van toepassing op de erkende bemiddelaars geschetst.  

Klik hier voor een overzicht van eventuele wetswijzigingen sinds het ter perse gaan van het boek.

2023

De Buyst Didier
73
Beschikbaar
Gerechtelijk Recht Geannoteerd 2023-2024

Boek, Codex

De nieuwste editie van dit wetboek bevat in de eerste plaats de geactualiseerde en geannoteerde tekst van het Gerechtelijk Wetboek. Daarnaast bevat het wetboek ook talrijke bijzondere wetgeving en regelgeving die essentieel is voor al wie met het procedurerecht in aanraking komt en thuis is in het gerechtelijk landschap. Denk hierbij aan de regeling inzake het gebruik der talen in gerechtszaken, de internationale arbitrage, de gerechtskosten, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de balie en de justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand.

De wetgeving in deze editie is bijgewerkt tot en met 21 september 2023.

Wenst u het basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024 te bestellen, klik hier.

 

 

2023

Allemeersch Benoît, Broeckx Karen, ...
229
Eeuwfeestboek CSW

Boek

FEESTBUNDEL COMITÉ VOOR STUDIE EN WETGEVING

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat werd een feestbundel samengesteld. Naast de gebruikelijke laudatio’s van de voorzitter van de KFBN en van de Nationale Kamer van Notarissen en een inlei0ding door de voorzitters van de beide kamers van het Comité, wordt een geschiedenis aangeboden van deze eerbiedwaardige instelling. Daarnaast is er ook een schets van het nut en de invloed van het Comité binnen de voor het notariaat belangrijke rechtstakken. De feestbundel bevat meer dan 40 bijdragen van leden van het Comité, die – ieder vanuit hun eigen specialiteit – accenten legden op het verleden en voor de toekomst van het Comité en het notariaat. Deze Feestbundel is, zoals de Debatten en Verslagen van het CSW, een zeer gediversifieerd werk. Het biedt de lezer een kijkje in de diverse aspecten van het notarieel leven en het notarieel recht. Het eerste exemplaar van dit boek verschijnt op 6 oktober 2023, de 100e verjaardag van het Comité. Het is een herinnering aan wat voorbij is en een aanzet voor wat komen gaat, de volgende honderd jaar. Ad multos annos!

2023

75
Beschikbaar
Gerechtsdeskundigen. Handboek juridische opleiding (derde editie)

Boek

De wetten van 10 april 2014, 19 april 2017 en 5 mei 2019 hebben een fundamentele wijziging ingeleid in de werving, de aanstelling en de werking van de gerechtsdeskundigen. Voor het eerst worden zij erkend in hun hoedanigheid en mogen zij de titel dragen. Een van de voornaamste voorwaarden voor de erkenning als gerechtsdeskundige is een juridische opleiding van minimaal 36 uur over de gerechtelijke context waarin hij optreedt van zijn aanstelling tot de afhandeling van het dossier. Ook wordt aandacht besteed aan de toelatingsvoorwaarden en de deontologische verplichtingen.

Dit handboek komt tegemoet aan de behoefte van een volledige maar ook specifieke documentatie. Binnenin vindt de lezer een overzicht van alle juridische materies die hij of zij als gerechtsdeskundige moet beheersen. De auteurs hebben rekening gehouden met het feit dat het handboek bestemd is voor niet-juristen. Het werd dus geschreven in een leesbare taal, maar met oog voor het gebruik van de correcte terminologie. Het handboek is bestemd voor alle kandidaat-gerechtsdeskundigen die een erkende juridische opleiding volgen. Het is ook een praktische handleiding voor de deskundigen die reeds actief zijn of eerder een opleiding hebben gevolgd maar hieromtrent nog een test moeten afleggen.

Zoals de minister van Justitie in zijn voorwoord stelt: “In de lange weg naar de verbetering van de kwaliteit en de verdere professionalisering van de gerechtsdeskundigen is de juridische opleiding een belangrijke stap. Dit handboek levert hiertoe een nuttige bijdrage.”

In de tweede editie werd ook de wetswijziging van 5 mei 2019 verwerkt. In de derde editie werden opnieuw een aantal recente wetswijzigingen en uitvoeringsbesluiten verwerkt.

2023

Beke Joost, Boon Johan, ...
60
Beschikbaar
De uitvoerbare titel

Boek

Voor schuldeisers is het van essentieel belang hun schuldvordering te zien vaststellen in een uitvoerbare titel. Als de schuldenaar zijn verbintenissen niet vrijwillig nakomt, kan de schuldeiser op basis van dergelijke titel overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging van zijn aanspraken.

Deze monografie focust op deze eerste belangrijke vereiste voor een succesvolle executie. Aandacht wordt besteed aan de verschillende soorten uitvoerbare titels en op de vele aspecten van de (voorlopige) tenuitvoerlegging ervan.

De auteurs willen met deze monografie een handleiding bieden aan verschillende actoren in de rechtsbedeling om wegwijs te geraken in de regelgeving omtrent de tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels en hun toepassing ervan in de praktijk.

Karen Broeckx is kamervoorzitter in het hof van beroep Gent, waar zij zich toelegt op de dossiers van beslag- en executierecht. Zij is daarnaast deeltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar zij sinds 1995 lesgeeft in het domein van het burgerlijk procesrecht en beslag- en executierecht in de masteropleiding rechten en de Manama notariaat. Zij is auteur van talrijke publicaties in dit vakgebied.

Stijn Van Schel is advocaat bij ALTIUS in de departementen Dispute Resolution en Sports en legt zich toe op het ruime ondernemingsrecht, burgerlijk procesrecht, beslagrecht en internationaal privaatrecht. Hij is auteur van diverse publicaties in deze vakgebieden, is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel en plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Meise.

2023

Broeckx Karen, Van Schel Stijn
55
Beschikbaar
Advocatenerelonen

Boek

Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 2016 was voor sommige commentatoren de aanleiding om de partijbeslissing van de advocaat bij het bepalen van zijn ereloon definitief de schop op te jagen. Het advies dat de communautaire Ordes in de vorige legislatuur aan de minister van Justitie gaven over de toekomst van het advocatenberoep volgde die kritieken.

In de korte nota van de huidige minister van Justitie van november 2022 verdwijnt artikel 446ter Ger.W. en worden advocaten gelijkgesteld met alle andere ondernemers.

Om dit debat te openen kiezen de auteurs niet voor het voorstel van de minister van Justitie, gebaseerd op het advies van Patrick Hofströssler en Patrick Henry aan zijn voorganger, maar voor een alternatief waarbij de partijbeslissing binnen bepaalde grenzen bestaansrecht krijgt en meer lijkt aan te sluiten bij de rol van de advocaat en het vertrouwen dat hij in de rechtsstaat geniet.

Dit gaat gepaard met enkele deontologische verfijningen, waarvoor in deze bijdrage ook een voorstel wordt geformuleerd. Om volledig te zijn wordt vooraf een actueel overzicht gegeven van de algemene beginselen, de informatieverplichtingen zoals bepaald in het WER en de deontologische bepalingen. De beperkte tuchtrechtspraak wordt aangevuld met de recentste relevante rechtspraak en enkele nuttige modellen voor de praktijk.

2023

Boydens Edgar, Vandevelde Isabel
52
Beschikbaar
Juridische actualia op maat van de gerechtsdeurwaarder

Boek

De wereld stond enkele jaren bijna stil omwille van corona … maar het recht bleef voortdurend in beweging. De laatste jaren werden een aantal rechtstakken immers grondig gewijzigd. Na de theorie van de nieuwe regelgeving volgde de praktijk, de concrete praktische toepassing van de nieuwe wetgeving waarbij pijnpunten en problemen naar boven kwamen. Het is noodzakelijk voor juridische professionals goed geïnformeerd te zijn om zo optimaal en correct mogelijk het beroep uit te oefenen. Dat is ook zo voor gerechtsdeurwaarders die steeds met meer gecompliceerde situaties geconfronteerd worden.

In dit boek wordt de meest actuele stand van zaken gegeven binnen de belangrijkste rechtstakken en wordt daarnaast ook stilgestaan bij een aantal bijzondere topics.

>> Download hier het addendum bij hoofdstuk "Betekenings- en bewijsbeslagperikelen voor gerechtsdeurwaarders" (S. Voet).

2022

Broeckx Karen, Bruloot Diederik, ...
80
Beschikbaar
Advocatenerelonen (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 16 februari 2023

Advocatenerelonen, er is al wat geschreven en gezegd de laatste jaren hierover. Uit een recente nota van de Minister van Justitie i.v.m. de modernisering van het beroep van advocaat blijkt dat ook de erelonen van advocaten aan ‘modernisering’ toe zijn.

Vandaag bepaalt het gerechtelijk wetboek dat die erelonen met billijke gematigdheid moeten berekend worden, en door de advocaat zelf. De minister wil, in navolging van het advies dat zijn voorganger ontving, die principes afschaffen, en het gemene recht ook op advocatenerelonen van toepassing verklaren. Advocaten moeten met hun cliënten over kosten en erelonen voor hun prestaties afspraken maken, en voor het overige zullen de algemene regels van het verbintenissenrecht en het WER van toepassing zijn.

Is dit de modernisering waar onze samenleving en de balie op wacht? Zal dit zorgen voor meer transparantie en voorspelbaarheid van de kostprijs van een procedure, en minder betwistingen hierover?

De balie debatteert de eerstvolgende maanden over de materie en zal standpunt moeten innemen over de plannen van de Minister van Justitie.

Naar aanleiding van een nieuwe publicatie over erelonen wordt dit webinar on demand georganiseerd die alvast een goede aanzet vormt voor een diepgaande reflectie.

2023

Edgar Boydens, Johan Boon, ...
187,55
Beschikbaar
Basispakket Blauwe Wetboeken 2023-2024

Boek, Geannoteerd Wetboek

In dit pakket vindt u de nieuwste versie van onze jaarlijkse, geannoteerde Blauwe Wetboeken:

U kunt dit pakket eenmalig zo voordelig aankopen of jaarlijks van deze korting blijven genieten met onze abonnementsformule.

Hebt u al een abonnement op een van bovenstaande wetboeken, dan krijgt u de andere twee wetboeken aan het restbedrag.

2023

516
Beschikbaar
De impact van het relatievermogensrecht voor de gerechtsdeurwaarder (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 07/12/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG)verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties.

CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

Dit webinar on demand handelt over de gevolgen van het relatievermogensrecht voor de gerechtsdeurwaarder. Tijdens deze uiteenzetting worden de aspecten van het relatievermogensrecht (huwelijk, wettelijke en feitelijkesamenwoning) behandeld die relevant zijn voor de gerechtsdeurwaarder.

De basisprincipes van het relatievermogensrecht mede in hetlicht van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden grondig opgefrist. Daarnaast zullen de volgende vragen hierbij o.a.beantwoord worden:

 • Op welke goederen kan een schuld van een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel worden verhaald?
 • Heeft het vermoeden van onverdeeldheid een impact op de verhaalsrechten van de schuldeiser van een wettelijksamenwonende partner?
 • Op welk vlak is een echtgenoot gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen beter beschermd tegen schuldeisers?
 • Is er enige bescherming voor de gezinswoning?

Boeiende vragen waarop de antwoorden niet te missen zijn voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Brent Imschoot, Elisabeth Aumann
175,45
Beschikbaar
Deskundige erelonen deskundig begroot (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 11/10/2023

Tijdens dit webinar on demand wordt toelichting gegeven over aspecten van het ereloon van de gerechtsdeskundige. Erelonen van gerechtsdeskundige staan vaak ter discussie. De partijen en hun raadslieden vinden het ereloon vaak té hoog. Rechtbanken zijn geneigd te milderen. Het gerechtsdeskundigonderzoek wordt als té duur aanzien. De gerechtsdeskundige van zijn/haar zijde wenst correct vergoed te worden voor zijn/haar prestaties, conform gewerkte uren, kwalificatie,opleiding, …

De docente overloopt hoe het ereloon wordt begroot en getaxeerd en poogt het antwoord op deze en andere vragen te geven:

Met welke elementen moet de gerechtsdeskundige rekeninghouden? Wordt er altijd een provisie toegekend? Is de rechtbank hiertoe verplicht? Wat als de veroordeelde partij niet consigneert? Wat als tijdens het onderzoek blijkt dat de erelonen hoog oplopenen partijen niet meer willen betalen? Wat met onderzoeken die hoge kosten met zich meebrengen? Wat als de ereloonstaat wordt betwist? Hoe verloopt een taxatieprocedure? Waarmee wordt rekening gehouden?

2023

 Veerle Roets
157,30
Beschikbaar
Grensoverschrijdend betekenen (binnen de Europese Unie) (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 09/03/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties. CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

Het eerste thema van 2023 is grensoverschrijdend betekenen binnen de Europese Unie.
Volgende zaken zullen behandeld worden:

 1. Overzicht van verschillende instrumenten voor grensoverschrijdende betekening en kennisgeving in burgerlijke en handelszaken
 2. Verschillende methodes voor betekening en kennisgeving in andere lidstaten van de Europese Unie
 3. Werkwijze voor betekening door verzendende en ontvangende instanties (nieuwe Betekeningsverordening)
 4. Het gedecentraliseerd IT-systeem (nieuwe Betekeningsverordening)
 5. Taal van betekening/stukken
 6. Het leerstuk van dubbele datum (Haags Betekeningsverdrag, Betekeningsverordening en recente wijziging art. 40 Ger.W.)
 7. Achterhalen van adressen (nieuwe Betekeningsverordening)
 8. Betekening of kennisgeving aan verweerder die verstek laat

Kortom onmisbaar voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Skander Bennis
175,45
Beschikbaar
Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 08/11/2023

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) verenigt de beroepsgroep en verdedigt de belangen van de Vlaamse gerechtsdeurwaarders, dit zowel ten aanzien van de andere beroepsorganen als ten aanzien van de bevoegde beleidsinstanties. CVG biedt ook opleidingen aan, aan leden en niet-leden over actuele relevante topics waarbij een perfect evenwicht wordt geboden tussen theorie en praktijk en beroep wordt gedaan op een bevlogen spreker, expert in deze materie.

 Dit webinar on demand handelt over rechtsmiddelen in de betekening.

Volgende zaken zullen behandeld worden:

 • De rechtspraak van het EHRM en het GwH inzake informatie over de rechtsmiddelen
 • De reactie van de wetgever
 • De invulling van gelijkaardige vereisten in het buitenland
 • Een overzicht van de rechtsmiddelen, de termijnen en de wijze waarop de rechtsmiddelen moeten worden ingesteld

Kortom onmisbaar voor elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat of stagiair!

2023

Beatrix Vanlerberghe
175,45
Beschikbaar
IPR in het notariaat (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 14/06/2023

Naar aanleiding van het verschijnen van een overzicht van (gepubliceerde) rechtspraak inzake internationaal privaatrecht op het gebied van het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht in het Tijdschrift voor Notarissen (T.Not. 2022/nr. 12), wordt dit webinar on demand georganiseerd waarbij de auteurs enkele knelpunten uit het overzicht toelichten vanuit de diverse rechtstakken.

Het betreft bovendien een unieke samenwerking over universiteitsgrenzen en beroepsgroepen heen wat de praktijkgerichte aanpak ten goede komt. Het geheel van deze onderdelen geeft een goed beeld van de actuele stand van de Belgische rechtspraak op IPR-vlak in het domein van het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht, onmisbaar voor de notariële praktijk. Uiteraard is er ook ruimte voorzien voor vragen.

2023

Michael Traest, Jan De Meyer, ...
181,50
Beschikbaar
1 2 3 4 6

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.