x
Valkuilen in Recht en Economie

Boek

Bestel hier uw studentenexemplaar aan een voordeelprijs >>

Valkuilen in Recht en Economie. Een Interdisciplinaire Governance Uitdaging omvat een selectie van korte essays gericht naar de niet-specialist met interesse in de interdisciplinaire inzichten uit de rechtseconomie. Bij de selectie van essays lag de klemtoon op “governance”, dat staat voor goed beleid en bekwaam bestuur in ondernemingen, de politieke wereld en bij de rechtsbedeling:

- Interdisciplinaire rechtseconomische methodologie met Dirk Heremans, Joeri Vananroye, Wim Moesen en Anouk Vermeyen

- Vennootschapsrecht en corporate governance met Koen Geens, Joeri Vananroye, Sofie Cools, Maxime Verheyden en Tom Vos

- Insolventierecht en financiële governance met Frederik De Leo, Cynthia Van Hulle en Dirk Heremans

- EU-governance interne markt en mededinging met Tinne Heremans, Patrick Van Cayseele en Dirk Heremans

- Procesrecht en gerechtelijke governance van geschillen met Dirk Heremans, Michiel Verhulst, Sandra Rousseau en Arthur Dyevre

- Staatsrecht, federalisme en political governance met Dirk Heremans en Erik Buyst

De auteurs zijn allen verbonden aan en/of doctor aan de KU Leuven (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen). Velen van hen zijn betrokken in het interfacultair masterprogramma in Economie, Recht en Bedrijfskunde. De bundel vormt daarmee een staalkaart van veertig jaar Leuvense bijdragen op het raakvlak van recht en economie, sinds in 1990 de eerste colleges in “Economic Analysis of Law” van start gingen met Dirk Heremans.

2024

Heremans Dirk, Vananroye Joeri
45
Beschikbaar
Nieuwe wetgeving consumentenrecht (VOD)

Webinar on demand

Consumenten verwerven steeds vaker goederen, digitale inhoud en digitale diensten online, al dan niet via online marktplaatsen. Daarbij kunnen zij onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bijzondere bescherming, in de vorm van een herroepingsrecht en een wettelijke garantie. Tijdens deze opleiding worden beide consumentenrechten geanalyseerd, met daarbij bijzondere aandacht voor de recente rechtspraak van het Hof van Justitie. Rekening wordt verder gehouden met de omzetting van de Omnibus Richtlijn, de Richtlijn Goederen en de Richtlijn Digitale Inhoud, die de analyse beïnvloeden. Vervolgens wordt ook nagegaan welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende overeenkomsten. Ten slotte zal het antwoord op de vraag worden gegeven wie het risico moet dragen van niet-toegestane betalingstransacties.

2022

Reinhard Steennot
145
Beschikbaar
Sustainable Finance in the EU and Belgium

Boek

This book is the result of an intensive cooperation between the European Association for Banking and Financial Law (AEDBF Belgium), Forum Compliance, and the Jan Ronse Institute for Corporate and Financial Law (KU Leuven).

The European Commission’s Sustainable Finance Action Plan has resulted in a review of the entire body of financial regulation, at a remarkable pace. No area of financial regulation remains untouched. For the financial sector, the impact is immense: almost all processes will have to be reassessed and possibly amended.

On the most remarkable innovations, this book offers contributions, grouped in four themes. A first part – “What Is Sustainable Finance?” – features contributions on taxonomy, sustainability labels and ESG-related bonds. A second part takes the perspective of corporations, with contributions on sustainable governance, the Non-Financial Reporting Directive and the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive. A third part assesses the impact of sustainable finance on prudential regulation and supervision. The fourth and final part relates to sustainable finance regulation with a predominant investor protection objective, with contributions on the Sustainable Finance Disclosure Regulation, the sustainable finance-related changes to the MiFID and IDD frameworks, and the role of the conduct of business supervisor.

For everyone working in the financial sector, the sustainable finance movement represents an increased permanent education challenge. With this book, we hope to have contributed to this endeavour.

2021

Colaert Veerle
87
Beschikbaar
De Recente Vermogensrevolutie: Praktische Gevolgen

Boek

Het vermogensrecht bestaat uit tal van disciplines, gaande van successie- en schenkingsrecht tot huwelijksvermogensstelsels, verbintenissenrecht of personenrecht. Als gevolg van de evolutie van onze maatschappij tijdens de laatste decennia heeft de wetgever heel wat meer of minder ingrijpende aanpassingen doorgevoerd die de beroepsbeoefenaars verplichten om hun vermogensaanpak vanuit verschillende invalshoeken te herzien. Het doel van dit boek bestaat erin een samenvatting te geven van de belangrijkste veranderingen in deze disciplines en op basis van een dagelijkse praktijk ervan de nieuwe openingen en de onvermijdelijke aandachtspunten in de verf te zetten die inherent zijn aan elke nieuwe wetgeving.

2021

Alofs Elisabeth, André-Dumont André-Pierre, ...
92
Beschikbaar
Recente ontwikkelingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2021 (VOD)

Webinar on demand

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de vierde editie van deze livestream een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht.

Het tweede deel van de namiddag is opgebouwd rond de kwijtschelding van schulden en daarbij komen o.m. aan bod: de draagwijdte van de kwijtschelding in Boek XX en in de collectieve schuldenregeling; de maatschappelijke verantwoording van de kwijtschelding; de impact van de kwijtschelding op partners en zekerheidsstellers; procedurele valkuilen inzake kwijtschelding.

Ter afsluiting is er uitgebreid tijd voor vraagstelling met het publiek.

 

 

2021

Diederik Bruloot, dr. Roel Fransis, ...
175
Beschikbaar
Pakket Boekhouden (Theorie + Vragen en oefeningen)

Boek

Dit pakket bestaat uit twee boeken: een handboek en een oefeningenboek. Het handboek is ingedeeld in vier delen.

Het eerste deel beschrijft het boekhoudkundige proces. Vertrekkende van een intuïtieve benadering op basis van de boekhoudkundige gelijkheid wordt stap voor stap het boekhoudkundige proces toegelicht, met als eindproduct de jaarrekening van de onderneming.

In het tweede deel komen de belangrijkste boekhoudprocedures aan bod, met bijzondere aandacht voor de verkoop- en de aankoopcyclus en voor de boekhoudkundige behandeling van vaste activa, schulden en eigen vermogen.

In het derde deel gaat de aandacht naar boekhoudprocedures die uit de band springen, maar voor het inzicht in de jaarrekening van sommige (meestal grotere) ondernemingen cruciaal zijn. Er wordt ingegaan op de onzekerheden en posten buiten de balans, de verwerking van verrichtingen in vreemde valuta en de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening voor een groep van ondernemingen.

Het vierde deel behandelt technieken voor de analyse van de jaarrekening. Dit deel geeft een voorsmaakje van de meer gedetailleerde bespreking uit het boek ‘Jaarrekeninganalyse’ van dezelfde auteurs.

2020

Branson Joël, Breesch Diane
65
Beschikbaar
Uitdagingen in het insolventie- en beslagrecht anno 2020 (VOD)

Webinar on demand

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de derde editie van dit webinar een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht. Daarna volgt een analyse van de uitdagingen en opportuniteiten die de omzetting van de recente Europese Richtlijn inzake herstructureringen voor het Belgische insolventierecht met zich brengt.

Het tweede deel van het webinar wordt gewijd aan een mogelijke hertekening van het domein van de schuldhulpverlening. Uitgangspunt vormen hierbij (wetgevende) initiatieven inzake tijdelijk en structurele hulpverlening. Na een algemene verkenning ervan, volgt een overzicht van de standpunten van de diverse stakeholders die schuldhulpverlening vorm geven (schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, arbeidsrechtbanken en OCMW’s).

2020

Diederik Bruloot, Bertel De Groote, ...
113,75
Beschikbaar
Vennootschapsbelasting anno 2020 doorgelicht (VOD)

Webinar on demand

Naar aanleiding van het verschijnen van editie 2020 van de publicatie van "Vennootschapsbelasting doorgelicht" van prof. Axel Haelterman waarin de actuele stand van de diverse ontwikkelingen en issues in de vennootschapsbelasting wordt gepresenteerd, organiseert die Keure Opleidingen een "state of the art"-webinar over de stand van zaken aangevuld met hete hangijzers in de vennootschapsbelasting.

Tijdens dit webinar begeleidt Prof. Haelterman de deelnemers door het landschap van de recente ontwikkelingen en deelt hij zijn (eigen) kijk maar ook de referentiekaders die hij hanteert bij de concrete inschatting van situaties en beoordeling van vragen.

Nikolaas Van Robbroeck geeft zijn kijk op het topic DBI. Maxim Wuyts bouwt vervolgens verder op de door hem verrichtte studie aan de KULeuven over gekende en minder gekende staatssteun-issues wat betreft rulings inzake de fiscale neutraliteit van vennootschapsreorganisaties. Prof. Luc De Broe helpt ons ten slotte door het bos de bomen te zien wat betreft de befaamde Pillar 1 en Pillar 2 initiatieven die onze vennootschapsbelasting steeds meer zullen gaan beïnvloeden.

Kortom, een verfrissend vennootschapsbelasting-bad om niet te missen. De deelnemers ontvangen de nieuwe editie van het grondig herwerkte boek.

 

2020

Prof. Dr. Axel Haelterman, Nikolaas Van Robbroeck, ...
81,25
Beschikbaar
Crowdfunding

Boek

Sinds de financiële crisis van 2008 is het Belgisch ondernemingsklimaat steeds onvriendelijker geworden. Belgische kredietinstellingen nemen minder risico’s en daar zijn vooral startende ondernemingen de dupe van. Bovendien is er binnen de Belgische overheidsbegroting steeds minder plaats voor subsidies aan ondernemingen.

Via crowdfunding krijgen startende ondernemingen hun startkapitaal wel nog bij elkaar. Het is een eenvoudige en snelle manier om toegang te krijgen tot de spaargelden van het brede publiek. Ook in België is de financieringstechniek in opmars, maar het verschil met de buurlanden is groot.

In dit boek analyseren Julie Borgerhoff en Koen Byttebier het complexe financieelrechtelijke kluwen dat van toepassing is op crowdfunding. Zo zoeken ze uit of crowdfunding ook in België kan uitgroeien tot een waardig alternatief voor de klassieke financieringstechnieken.

 

2016

Borgerhoff Julie, Byttebier Koen
50
Hypothecair krediet

Boek

35 academici en specialisten uit de praktijk schreven dit grondige, tweetalige naslagwerk over het hypothecair krediet. Welke topics komen aan bod? De ruimere context van het hypothecair krediet, de eigenlijke kredietovereenkomst (promotie, totstandkoming, uitvoering en niet-uitvoering), de hypotheek en andere zekerheden, de verschillende betrokken partijen (kredietnemer, medeschuldenaar, kredietgever, tussenpersoon, notaris) en verwante aspecten (fiscale aspecten, privacy, familiaal vermogensrecht, collectieve schuldenregeling). Ook de Europese en grensoverschrijdende dimensie wordt grondig geanalyseerd. Theorie- en conceptvorming, beleidskeuzes en praktische oplossingen maken van dit boek een nuttig werkinstrument voor de jurist.

2010

Blommaert Dominique
140

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.