x
De hervorming van de Raad van State (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 7/11/2023

De hervorming van de Raad van State – een eerste grondige analyse

De recente wet van 11 juli 2023 wijzigt de wetten op de Raad van State. De hervorming van de Raad van State beoogt zijn toezichtstaken in verband met de wettigheid van de beslissingen van de overheden te allen tijde te kunnen garanderen. De hervorming beoogt de doorlooptijd van beroepen drastisch in te perken. Op die manier zullen burgers en ondernemingen sneller rechtszekerheid verkrijgen, vandaag nemen procedures voor de Raad van State immers vaak veel tijd in beslag.

Tijdens dit webinar wordt de focus gelegd op het administratief kortgeding en de beslissing tot herstel en wordt ook aandacht besteed aan de (andere) wijzigingen die werden aangebracht in de annulatieprocedure.

Hiervoor doen we beroep op specialisten in deze materie die het nieuw wettelijk kader op een bevattelijke manier uit de doeken zullen doen en de link leggen naar de praktijk.

 

2023

Aube Wirtgen, Sven Boullart, ...
175,45
Beschikbaar
Actualia regelgeving en rechtspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen (DBRC) (VOD)

Webinar on demand

Webinar opgenomen op 27/01/2022

Het Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het DBRC-decreet en zijn uitvoeringbesluit passen de procedureregels en de (uitspraak)bevoegdheden van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op een belangrijke wijze aan. De doelstelling van dit webinar is een toelichting te geven bij deze wijzigingen, evenals de gevolgen ervan.
Daarnaast wordt tevens stilgestaan bij een aantal belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, alsook in de cassatierechtspraak van de Raad van State.

 

2022

Eddy Storms, Steven Denys, ...
185
Beschikbaar
Actualiteiten Handvest van de Grondrechten van de EU (VOD)

Webinar on demand

Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009, inmiddels dus 11 jaar oud. Na het succes van de studienamiddag vorig jaar n.a.v. het tienjarig bestaan van het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen volgt een moment om stil te staan bij rol en haar betekenis en met name de actualiteiten. Er wordt daarnaast ook een antwoord gezocht op de vragen:

Wat kunt u met de grondrechten uit het handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, de persoonsgegevens en het gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

2021

Prof. dr. Dirk Vanheule, Sarah Lambrecht, ...
185
Beschikbaar
Examenbetwistingen in het leerplichtonderwijs (VOD)

Webinar on demand

BESCHIKBAAR VANAF 26/04/2021

Scholen en universiteiten worden aan steeds meer regels onderworpen, en in het verlengde daarvan ook met meer conflicten geconfronteerd. Dat alles leidt tot veel prangende, vaak ook heel praktische vragen:

  • Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing?
  • Moet ik in de loop van het jaar al vooruitlopen op een eventueel B- of C-attest?
  • Hoe reageer ik op een betwisting?
  • Wat met de nieuwe eindtermen en de basisgeletterdheid?
  • Of met de nieuwe mogelijkheid om een advies over overzitten uit te brengen bij een B-attest?
  • Riskeren we veel betwistingen in deze Covid-19 tijden en hoe moeten we daarmee omgaan? Waar moet ik op letten als er toch een beroep komt?
  • Hoe leid ik een beroepsprocedure in goede banen?

Tijdens webinar beantwoorden deze specialisten vanuit een juridisch en praktisch oogpunt deze en vele andere vragen. Ook gaan ze dieper in op de organisatie en het verloop van (interne en externe) beroepsprocedures in het onderwijs.

2021

Kurt Willems, Sabien Lust
63,75
Beschikbaar
Bewijsrecht anno 2020 (VOD)

Webinar on demand

Op 1 november 2020 trad het nieuwe bewijsrecht in werking als eerste boek (Boek 8) dat geactiveerd wordt in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Wat brengt ons dit nieuwe Bewijsrecht? Geen trendbreuk met het verleden, wel een aanpassing van het bewijsrecht aan de huidige moderne tijd (digitalisering) en een codificatie van de vaststaande Cassatierechtspraak in dit domein (bv. de medewerking van partijen aan de bewijsvoering). Benevens nieuwe definities van bestaande begrippen, vallen er ook enkele “nieuwigheden” te bespeuren, denk maar aan de invoering van de bewijsstandaard en haar verlaging (bv. bij het bewijs van oneindig negatieve feiten) of aan de omkering van de bewijslast in geval van kennelijke onredelijkheid.

Het vrije bewijs rukt verder op, ja geldt voortaan zelfs als regel (art. 8.8 N.B.W.). Het ondernemingsbewijsrecht wordt geïntegreerd in het N.B.W.

Zowel voor advocaten als voor magistraten van groot belang om zich voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving … vandaar dit initiatief waarbij expert ter zake Mr. Nic Clijmans de nieuwe regelgeving zal toelichten (met voorbeelden).

2020

Nic Clijmans
81,25
Beschikbaar

Blijf op de hoogte van relevante informatie, recente publicaties en opleidingen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief.