Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De Codextrein 2017: een eerste analyse

Op voorraad
201 p.
2018
Boek
Editor(s): De Preter Filip, Schelstraete Bastiaan
Auteur(s): Bimbenet Céline, Filip De Preter, Thomas Eyskens, Geysens Junior, Bastiaan Schelstraete, Floris Sebreghts, van Lommel Jo, Stijn Verbist

De trein is altijd een beetje reizen... Met de Codextrein 2017 was het niet anders. De Codextrein kende voor de reizigers de gekende ongemakken: vertraging, een gewijzigde samenstelling en onzekerheid over het tijdstip van aankomst. Op 8 december 2017 met de finale bekrachtiging door de Vlaamse Regering was het eindelijk zover: de Codextrein stoomde met maar liefst 242 wagonnetjes het eindstation binnen.

In het bijzonder nummer 88 (“De Codextrein 2017: een eerste analyse”) van het tijdschrift TROS verschijnt de eerste diepgaande analyse van de wijzigingen die deze Codextrein met zich bracht. Enkele van de vele blikvangers hierbij zijn:

 • de decretale onderbouwing beleidsplanning (de zgn. ruimtelijke beleidsplannen);
 • de ingrijpende wijzigingen met het oog op het verhogen ruimtelijk rendement en aanzet terugdringen ruimtebeslag;
 • de grondige aanpassing van het as-builtattest. Daarbij wordt bijvoorbeeld voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen een technische tolerantiemarge ingesteld, “metsershaar” genoemd;
 • het invoeren van een reeks aan nieuwe afwijkingsmogelijkheden (bv. de mogelijkheid van het stallen van hobbydieren in landbouwgebied, de bijkomende afwijkingsmogelijkheden in ontginningsgebieden …);
 • het voorzien van een soepelere regeling voor zorgwonen en het aanbrengen van isolatie;
 • de diverse wijzigingen aan het omgevingsvergunningsdecreet (bv. het invoeren van de figuur van de provinciaal omgevingsambtenaar; het schrappen van het voorstel tot sanctionering bij niet naleving beslissingstermijnen; de fel gecontesteerde uitsluiting om (administratief) beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen indien geen (gemotiveerd) bezwaar ingediend werd);
 • de diverse aanpassingen aan het Omgevingshandhavingsdecreet;

Om de Codextrein 2017 extra in de verf te zetten, werd besloten dit bijzonder nummer ook als boek te laten verschijnen. Zo bent u meteen mee met de grootste wijzigingen van de Codextrein.

ISBN 9789048632862 - Bestelcode 202181306
De Codextrein 2017: een eerste analyse
€ 37,00

De trein is altijd een beetje reizen... Met de Codextrein 2017 was het niet anders. De Codextrein kende voor de reizigers de gekende ongemakken: vertraging, een gewijzigde samenstelling en onzekerheid over het tijdstip van aankomst. Op 8 december 2017 met de finale bekrachtiging door de Vlaamse Regering was het eindelijk zover: de Codextrein stoomde met maar liefst 242 wagonnetjes het eindstation binnen.

In het bijzonder nummer 88 (“De Codextrein 2017: een eerste analyse”) van het tijdschrift TROS verschijnt de eerste diepgaande analyse van de wijzigingen die deze Codextrein met zich bracht. Enkele van de vele blikvangers hierbij zijn:

 • de decretale onderbouwing beleidsplanning (de zgn. ruimtelijke beleidsplannen);
 • de ingrijpende wijzigingen met het oog op het verhogen ruimtelijk rendement en aanzet terugdringen ruimtebeslag;
 • de grondige aanpassing van het as-builtattest. Daarbij wordt bijvoorbeeld voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen een technische tolerantiemarge ingesteld, “metsershaar” genoemd;
 • het invoeren van een reeks aan nieuwe afwijkingsmogelijkheden (bv. de mogelijkheid van het stallen van hobbydieren in landbouwgebied, de bijkomende afwijkingsmogelijkheden in ontginningsgebieden …);
 • het voorzien van een soepelere regeling voor zorgwonen en het aanbrengen van isolatie;
 • de diverse wijzigingen aan het omgevingsvergunningsdecreet (bv. het invoeren van de figuur van de provinciaal omgevingsambtenaar; het schrappen van het voorstel tot sanctionering bij niet naleving beslissingstermijnen; de fel gecontesteerde uitsluiting om (administratief) beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen indien geen (gemotiveerd) bezwaar ingediend werd);
 • de diverse aanpassingen aan het Omgevingshandhavingsdecreet;

Om de Codextrein 2017 extra in de verf te zetten, werd besloten dit bijzonder nummer ook als boek te laten verschijnen. Zo bent u meteen mee met de grootste wijzigingen van de Codextrein.


Inhoudstafel

1. INLEIDING
1.1. Historiek van de stedenbouwwetgeving
1.2. De weg naar de Codextrein
1.3. Opzet van deze publicatie

2. DECRETALE ONDERBOUWING BELEIDSPLANNING
2.1. Inleiding: van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen
2.2. Basis voor overschakeling naar ruimtelijke beleidsplannen: regeerakkoord 2014-2019
2.3. Beleidsnota Omgeving 2014-2019
2.4. Het oude systeem van de ruimtelijke structuurplanning en de kritiek daarop
2.5. Vernieuwing van het systeem van de beleidsplanning: ruimtelijke beleidsplannen als opvolgers van ruimtelijke structuurplannen
2.6. Toelichting van de nieuwe regeling omtrent de beleidsplanning
2.7. Van structuurplannen naar beleidsplannen en inwerkingtreding van de beleidsplanning
2.8. Voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen
2.9. Besluit

3. VERHOGEN RUIMTELIJK RENDEMENT EN AANZET TERUGDRINGEN RUIMTEBESLAG
3.1. Inleiding
3.2. Vereenvoudiging van de bijstellingsprocedure van verkavelingen op initiatief van de kaveleigenaar(s)
3.3. Vereenvoudiging van de bijstellingsprocedure van verkavelingen op initiatief van de gemeente
3.4. De schrapping als weigeringsgrond voor omgevingsvergunningen van verkavelingsvoorschriften ouder dan vijftien jaar
3.5. De invoering van een vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
3.6. De afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA ouder dan vijftien jaar
3.7. Ruimtelijke impulsprojecten
3.8. Decretale verankering van de bescherming van de watergevoelige openruimtegebieden (signaalgebieden)

4. PLANNING
4.1. Wijziging definitie stedenbouwkundig voorschrift
4.2. Stedenbouwkundige voorschriften en milieuvoorwaarden
4.3. Afschaffing van de verplichting om bepaalde aanvullende gewestplanvoorschriften verder uit te voeren via een BPA
4.4. Gewijzigde toezichtsregeling op lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen

5. VERGUNNING
5.1. Vergunningsplicht en meldingsplicht
5.2. Beoordelingselementen
5.3. Afwijkingsmogelijkheden

6. PROCEDURE
6.1. Beperking van de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen
6.2. Integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure van de omgevingsvergunning
6.3. Wijziging van de artikelen 15, 18 en 37 OVD
6.4. De invoering van de figuur van provinciaal omgevingsambtenaar
6.5. Uitbreiding van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar voor bepaalde beslissingen in beroep

7. RECHTSGEVOLGEN
7.1. Soepelheid bij de uitvoering van stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen – Hervorming van het as-builtattest
7.2. Vervalregeling omgevingsvergunning
7.3. Aanpassing van de gevolgen van schorsings- en vernietigingsarresten op vergunde exploitaties van ingedeelde inrichtingen en activiteiten

8. PLANSCHADE, PLANBATEN, AANKOOPPLICHT EN ONTEIGENING
8.1. Beperken van de aankoopplicht tot bedrijven waarvan de leefbaarheid ernstig in het gedrang komt
8.2. Aanpassing van de 50 meterregel
8.3. Aanpassing planbatenregeling

9. HANDHAVING
9.1. Algemeen
9.2. Aanpassingen aan de VCRO
9.3. Aanpassingen aan het Handhavingsdecreet

10. VARIA
10.1. Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
10.2. Wijzigingen inzake onteigening

11. BESLUIT

> Bekijk hier de uitgebreide inhoudstafel.

Filip De Preter maakt deel uit van de Regulatory Practice Group bij  Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick . Hij legt zich voornamelijk toe op ruimtelijke ordening en vergunningen. Hij adviseert zijn cliënten en staat hen bij in procedures voor rechtbanken en administratieve overheden. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van natuurbeschermingsrecht. Hij adviseert zowel vastgoedpromotoren als -ontwikkelaars, overheden en particulieren.

Filip is licentiaat in de rechten van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven 1997) en behaalde een postgraduaat in recht en beheer van informatie en communicatietechnologie aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix in Namen (FUNDP 1998).

Thomas Eyskens werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 1999 en behaalde het “Diplôme des études approfondies en droit public et administratif” aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) 2000. Hij richtte in 2013 het kantoor Portico op.

Hij is actief in het brede domein van het publiek en administratief recht, met een overwegende praktijk in stedenbouwrecht, milieurecht, overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht en het recht betreffende de lokale besturen. Hij verstrekt terzake advies en zorgt voor een juridische begeleiding bij publieke en private rechtspersonen. Hij kan daarbij steunen op een ruime ervaring inzake geschillenafwikkeling voor administratieve instanties, de Raad van State en de gewone rechtbanken en hoven.

Bastiaan Schelstraete concentrates on constitutional and administrative law, especially in relation to town and country planning, permits, environmental law, and expropriation.

Floris Sebreghts is vennoot bij GSJ advocaten en legt zich dagelijks toe op bestuursrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, tegenwoordig gekend onder de noemer omgevingsrecht.

Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief