die Keure Educatief

Natuur, ruimte en techniek  |  A-stroom

Isaac-nrt

Met Isaac-nrt verwerven jongeren op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis over natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Deze methode is geschikt voor scholen die aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek geheel of gedeeltelijk interdisciplinair aanbieden.

 • Flexibel inzetbare thema’s
 •  Geheel of gedeeltelijk interdisciplinair
 • Duurzaamheid en ecologie als rode draad

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Isaac-nrt -
module

Water(s)nood

Isaac-nrt -
lerarendossier

Smakelijk!

Isaac-nrt -
module

Life on earth

Isaac-nrt -
module

Smakelijk!

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Isaac-nrt

Isaac-nrt is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We kiezen bewust voor papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Motiverend en doelgericht

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo’s …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen. De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback.

3 disciplines

De methode bestaat uit zeven thematische modules. Aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek worden elk vanuit hun invalshoek aangebracht, met oog voor de samenhang tussen de disciplines. Afhankelijk van de noodzaak, de moeilijkheidsgraad of het belang wordt een onderwerp cursorisch aangebracht vanuit de betreffende discipline. De drie disciplines zijn duidelijk herkenbaar aan de hand van een kleur: natuur (groen), paars (ruimte) en blauw (techniek). De volgorde van de modules onderling is vrij te kiezen. Je kunt ze inzetten verspreid over de twee leerjaren van de eerste graad A-stroom.

Inter- of multidisciplinair

Wie het beste rendement wil halen uit Isaac voor de 1e graad, moet een aantal dwingende keuzes maken in leer- en onderwijsstijl en in het gebruik van middelen en werkvormen. Wie dat doet, en dus helemaal meegaat in het verhaal van Isaac, krijgt echt functioneel wetenschapsonderwijs en een boeiend schooljaar waarin gemotiveerde leerlingen aanwijsbare leerwinst boeken.

Je kunt de methode Isaac op meerdere manieren inzetten:

 • Interdisciplinaire aanpak → 7 geïntegreerde modules 
  De school biedt het vak ‘natuur, ruimte en techniek’ aan. In dat geval kun je gebruikmaken van de geïntegreerde versie van Isaac. In die versie heb je keuze uit zeven modules waarin de drie disciplines om beurt aan bod komen om het thema vanuit hun eigen invalshoek te benaderen. Zo krijg je per thema één boekje dat de drie disciplines bundelt.

 • Gedeeltelijk interdisciplinaire aanpak → 1 of meer geïntegreerde module(s)
  De school biedt de drie disciplines natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek apart aan, maar organiseert een of meerdere keren per schooljaar een vakoverschrijdend project waarin elk van de drie disciplines aan bod komen. Voor die projecten kun je kiezen uit een of meer van de geïntegreerde modules.

 • Multidisciplinaire aanpak → 1 of meer deeluitgave(s) van een module
  De school biedt de drie disciplines, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek, apart aan en kan daarbij gebruik maken van een of meer deeluitgaven : Isaac-aardrijkskunde, Isaac-natuurwetenschappen en Isaac-techniek. Bij deze manier heb je keuze uit de zeven themamodules, telkens beschikbaar voor natuurwetenschappen óf aardrijkskunde óf techniek.

Een brede kijk op de wereld

Door het inzetten van natuur-, ruimtelijke en technisch-wetenschappelijke concepten leren leerlingen een fysische werkelijkheid, een natuurlijk of ruimtelijk fenomeen of een technologische verwezenlijking te vatten. Technische, ruimtelijke en natuurwetenschappelijke vorming ontwikkelt bij leerlingen een rationele geest zodat ze zich wetenschappelijk kunnen positioneren tegenover maatschappelijke vraagstukken. Leerlingen stellen hun denkbeelden bij door ze te confronteren met denkbeelden van anderen en door samen te argumenteren. Verwondering is een belangrijke motor om verschijnselen op een wetenschappelijke manier te beschrijven en te verklaren. 

Diabolo

De methode bestaat uit modules die zijn opgebouwd volgens het Diabolo-principe:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)
Elke module start met een ‘Isaac-moment’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeert. Op Polpo zijn eventuele varianten van het Isaac-moment ter beschikking.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, onderzoek, instructie en inoefening. Vanuit elke discipline benadrukt de methode linken tussen natuur, ruimte en techniek en behoudt daarbij de eigenheid van elk vakgebied.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro)
De ‘Isaac-actie’ sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten rond behandelde natuurlijke, ruimtelijke en technologische fenomenen toe in de praktijk en in een andere context.

Spiraalaanpak

De leerstof wordt doorheen het jaar herhaald, we voorzien dus geen expliciete herhalingsopdrachten in de geprinte modules.  

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Isaac-nrt enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod is blended en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op Polpo, dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie (toepassen).

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we één van twee soorten evaluatie in:

Permanente evaluatie

 • Proces- en productevaluatie
 • Leerling en leerkracht krijgen inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweke
 • Afhankelijk van de activiteit gebeurt de evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf
 • De evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie en wordt indien nodig vastgelegd in een rubric

Eindevaluatie

 • Tijdens toetsen en de Isaac-actie (toepassen)
 • Aandacht voor proces en product bij evaluatie van de Isaac-actie
 • Voor ‘kennen’ toetsen we in een gesloten-boektoets: enkel het begrippenkader bevragen zoals het in het vademecum is opgenomen
 • Het ‘kunnen’ evalueren we met een open-boektoets: leerlingen maken gebruik van het vademecum

Digitaal op Polpo

 • Miniwebsite
 • Digitale oefeningen
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Evaluatiemateriaal (rubrics, toetsen)
 • Differentiatiemateriaal
 • Handleiding per module
 • Bordboek per module

Op papier

 • Modules
  7 modules (zelf te bepalen welke thema’s in welk jaar aan bod komen) (lees meer onder Thema’s)
 • Graadvademecum

Module InSpanning

 • Natuur: energie – ademhalingsstelsel – bloedvatenstelsel – warmteoverdracht – straling
 • Ruimte: reliëfvormen – gesteenten
 • Techniek: stroomkringen

Module Life on Earth

 • Natuur: voortplanting(stelsel) – evolutie
 • Ruimte: bevolkingsdichtheid – klimaatverandering – gesteenten
 • Techniek: duurzame woonvormen – technisch proces – houtbewerking – tiny houses

Module Planeet vol spanning

 • Natuur: krachten – faseovergangen
 • Ruimte: natuurrampen – structuur aarde
 • Techniek: constructies – krachten

Module Smakelijk!

 • Natuur: fotosynthese – voedingsstoffen – spijsverteringsstelsel 
 • Ruimte: klimaat – duurzaameheid
 • Techniek: micro-organismen – bewaartechnieken

Module Te land, ter zee en in de lucht

 • Natuur: deeltjesmodel – massadichtheid – stofomzettingen
 • Ruimte: grondstoffen – broeikaseffect – duurzame mobiliteit
 • Techniek: energie – stoomkringen – overbrengingen

Module Water(s)nood

 • Natuur: aggregatietoestanden – faseovergangen – uitscheidingsstelsel – scheidingstechnieken
 • Ruimte: waterkringloop – klimaat – vegetatie – erosie
 • Techniek: waterverbruik – scheidingstechnieken – waterkrachtcentrales

Module Wijs me de weg

 • Natuur: biotoop – biodiversiteit – orgaanstelsel – plantaardige cel
 • Ruimte: kaart lezen – oriënteren
 • Techniek: duurzaam vervoer – algoritmen

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Tijdens de Keurieusdagen in maart 2024 ontdek je exclusieve inkijkexemplaren en webinars.