die Keure Educatief

Engels  |  D- en D&A-finaliteit

Crisp

Crisp is een blended methode Engels die de leerlingen uitdaagt om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Engels. 

 • Uitdagende en speelse werkvormen
 • Unieke lay-out per tekstsoort
 • Uitgebreid digitaal oefenaanbod

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Crisp

Crisp is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

Modules

Crisp gaat voor het principe ‘less is more’: losse modules met daarin het basismateriaal dat door elke leerling effectief en in de diepte wordt bewerkt en verwerkt. Die modules worden aangevuld met online materiaal op het digitaal platform Polpo. Dat faciliteert de leerkracht om de lessen te verrijken, te differentiëren naar interesse en niveau, en het aanbod te actualiseren. Crisp is een blended methode (lees meer onder Blended materiaal).

Motiverend en doelgericht

Crisp biedt gevarieerde, actuele en uitnodigende werkvormen en taalmateriaal. De grote variatie aan werkvormen en lesmateriaal is motiverend. Bovendien kiezen we regelmatig voor minder voor de hand liggende en speelse opdrachten die de leerlingen uitdagen om hun Engels actief te gebruiken. Tegelijkertijd zijn de doelen afgelijnd, duidelijk en dwingend. De leerling herkent zelf gemakkelijk de doelen, de leerkracht weet perfect in welke leerlijn of doelencluster hij aan het werk is en de evaluatie is transparant en efficiënt.

Vernieuwende lay-out

De lay-out van elke module is uniek omdat die volledig is afgestemd op de focustekstsoort. Die uitnodigende lay-out motiveert leerkracht en leerlingen om met de module aan de slag te gaan en tegelijk uit te kijken naar de volgende, net als bij je dagelijkse krant, je favoriete tijdschrift of je volgende boek.

Leerkracht en leerling afwisselend aan zet

Crisp richt zich op leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs. Het is de perfecte methode voor leerkrachten die belang hechten aan taakgerichtheid en communicatie, maar waar nodig ook onderwerpen structureren en cursorisch behandelen.

What’s in a name?

Een vreemde taal leren is so crisp. Engels is niet weg te denken uit ons dagelijkse leven. Met Crisp daag je je leerlingen uit om hun tanden te zetten in Engels. Zo zijn ze fond of English at first bite.

Diabolo

Eén module heeft een doorlooptijd van een 12-tal lestijden. De modules van Crisp volgen het Diabolo-model van die Keure dat de lestijden opdeelt in drie fasen:

Diabolo - intro  Ontdekken (intro) = 1 lestijd

Elke module start met de ‘Pips’ als intro: een korte activiteit die interesse wekt en voorkennis activeert.

Diabolo - midden  Onderwijzen (midden) = 8 lestijden

Daarna volgt de ‘Crops’ als midden: een reeks lesactiviteiten om instructie te geven, te laten oefenen en te differentiëren niveau. De actieve woordenschat en de grammatica worden consequent aangebracht en ingeoefend. Op het einde volgt een klassieke toets.

Diabolo - outro  Toepassen (outro) = 3 lestijden

De ‘Harvest’ sluit de module af met een opdracht die de synthese en transfer is van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen maken een innovatieve en uitdagende taak met een doel en voor een ontvanger, waarvoor ze bewust terugkoppelen naar het communicatiemodel.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij die spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Tekstsoort centraal

In tegenstelling tot de meeste methodes vertrekt Crisp niet vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Dat doen we omdat het taalgedrag in de eerste plaats gestuurd wordt door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert.

De eindtermen vermelden voor moderne vreemde talen vier tekstsoorten in de 1e graad: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief. Vanaf de 2e graad komen daar ook persuasieve en argumentatieve teksten bij. Vanuit de tekstsoort of het tekstdoel en de verschillende teksttypes die tot deze tekstsoort behoren, oefenen we dan de verschillende vaardigheden in: de receptieve, productieve en interactieve, zowel schriftelijk als mondeling. Elke module vertrekt vanuit een hoofdtekstsoort. Alle activiteiten binnen die module staan in het teken van die tekstsoort. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Crisp enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof of bij een eigenlijke schrijfopdracht. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren, kortom om hun communicatievaardigheden te oefenen.

Crisp biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo:

 • Op interesse: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal.
 • Op niveau: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen
 • Differentiatie voor wie extra ondersteuning nodig heeft: bij het lezen beschikken leerlingen bijvoorbeeld over de audioversie van de teksten in de module. 

Evaluatie tussendoor

De brede evaluatie tussendoor geeft inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken en stuurt de binnenklasdifferentiatie. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling of de leerling zelf, voornamelijk aan de hand van observatie, maar evengoed door korte summatieve toetsen.

Eindevaluatie

Crisp voorziet zowel permanente evaluatie als een klassieke toetsing bij elke module. De klassieke toetsing bestaat uit een taalbeschouwingstoets en een vaardigheidstoets. Zowel het kennen als het kunnen komen daarin aan bod.

Transferopdracht (toepassen)

Ook de transferopdracht bij de outro (de Harvest) wordt geëvalueerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het proces als aan het product.

Digitaal op Polpo

 • Bordboek per module
 • Digitale oefeningen
 • Differentiatiemateriaal
 • Evaluatiemateriaal (toetsen)
 • Jaarplan en concordantielijst
 • Correctiesleutels
 • Video- en audiobestanden
 • Bijlagen
 • Extra linken
 • Handleiding per module

Op papier

 • Modules

  2e graad D&A-finaliteit 
  set modules per leerjaar  

  2e graad D- finaliteit 
  set modules per leerjaar voor domeingebonden richtingen 
  set modules per leerjaar voor domeinoverschrijdende richtingen 

 • Een vademecum (‘Roots’) per graad per finaliteit

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Neem in maart deel aan onze Keurieusdagen en krijg toegang tot exclusieve inkijkexemplaren en webinars.