die Keure Educatief

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

De rechtsverhouding tussen die Keure NV – met maatschappelijke naam: Drukkerij-Uitgeverij die Keure – Imprimerie-Editions La Charte – en maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 (“die Keure”) en eenieder die een aankoop wenst te verrichten (“de Koper”) via de website www.diekeure.be (“de Website”), wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Verkoopsvoorwaarden’) en gelden als overeenkomst tussen die Keure en de Koper. Alle andere of tegengestelde voorwaarden (eventueel van de Koper zélf en zelfs indien dergelijke voorwaarden dit zouden vermelden) of aanpassingen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door die Keure zijn goedgekeurd en/of door die Keure uitdrukkelijk anders zouden worden vermeld in bijzondere voorwaarden.

1.2

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot de Website, de aangeboden producten op de Website of de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met die Keure’s klantendienst:

 • door middel van het voorziene contactformulier op de Website;
 • door het zenden van een brief aan volgend adres: die Keure NV, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge;
 • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)50471272. Van maandag tot donderdag van 8.00 u. tot 16.30 u. en op vrijdag van 8.00 u. tot 14.30 u. of per fax op het volgende nummer: +32(0)50343768;
 • per e-mail op het volgende adres: info@diekeure.be .

 

1.3

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene Vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan.

1.4

Die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via de Website, dient de Koper deze nieuwe algemene voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met die Keure.

Artikel 2 – Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

2.1
Die Keure biedt via haar Website prestaties en producten aan onder de vorm van het verschaffen en verkopen van informatie via papieren en/of elektronische dragers, cd’s en dergelijke, het internet alsook het organiseren van studiedagen en opleidingen, toegang tot elektronische databanken, abonnementen en elke variant daarvan en/of elk ander product of dienst die zij in de toekomst zou ter beschikking stellen op haar Website (hierna ook afzonderlijk een “Product” of samen de “Producten”).

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen die Keure en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

2.2

Tenzij anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

2.3

Om een bestelling te plaatsen via de Website, selecteert de Koper de Producten van zijn keuze, kiest de hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Winkelmandje”. Vooraleer de bestelling verder af te ronden, dient de Koper zich eerst aan te melden of (indien de Koper nog niet geregistreerd is), zich te registreren en een profiel aan te maken door alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te verifiëren. Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar winkelmandje en kan de Koper de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Afrekenen”.

De aanduiding van de prijzen en de betalingsmodaliteiten zijn in artikel 6 – “Prijs en betaling”.

2.4

Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar die Keure is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. die Keure behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door die Keure vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van die Keure via e-mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen die Keure en de Koper tot stand.

2.5

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

2.6

Indien die Keure niet in staat is de Koper van een Product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het Product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals hieronder bepaald, zal die Keure de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal die Keure de bestelling van de Koper niet verwerken. Die Keure behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.

2.7

Voor het geval dat de Koper de Producten reeds betaald heeft zal die Keure de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de Koper gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.

2.8

Meer informatie omtrent het plaatsen en afronden van bestellingen via de Website vindt de Koper terug onder de “Help-pagina’s” op de Website.

Artikel 3 – Productinfo Website

3.1

De afbeeldingen van de Producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd.

3.2

Hoewel die Keure er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle kleuren, maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website van die Keure een redelijke afwijking kennen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt

 • Voor goederen: 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
 • Voor diensten (inclusief opleidingen en seminaries): 14 dagen na de dag volgend op de dag van sluiting van de Overeenkomst evenwel zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald in artikel 4.6 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

4.2

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper die Keure’s Klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene Modelformulier. Tenslotte kan dit ook via het contactformulier op de Website. Meer informatie omtrent de terugzending van de bestelde producten vindt de Koper terug onder de Help-pagina’s op de Website.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient die Keure’s Klantendienst via e-mail op info@diekeure.be op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de Producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de Producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de Producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van die Keure. De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.

4.3

Als de Koper de Overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat die Keure op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te herroepen, van die Keure terug. Die Keure betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Er zullen de Koper geen kosten in rekening worden gebracht in verband met de terugbetaling, tenzij deze zouden gepaard gaan met een ander betaalmiddel dat door de Koper is voorgesteld en waarmee die Keure heeft ingestemd.

4.4

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

4.5

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

 • de geleverde producten zogenaamde ‘digitale uitgaven’ of gelijkaardige digitale producten zijn waarbij de Koper, in principe een code ontvangt die het gebruik van een bepaalde online dienst of product mogelijk maakt. Dit ongeacht het al dan niet downloaden of gebruik maken van de toegang tot de bestelde online dienst;
 • het bij de bestelde producten om studiedagen of opleidingen gaat die reeds hebben plaatsgevonden;
 • de geleverde Producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen van de Koper;
 • de geleverde Producten van persoonlijke aard zijn;
 • de geleverde Producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
 • de geleverde Producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt die Keure zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

4.6

Het is slechts mogelijk om inschrijvingen voor opleidingen, seminaries, workshops of dergelijke te herroepen tot tot 14 dagen na de inschrijving, tenzij er nog slechts 5 werkdagen of minder zijn tot de opleiding. Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij inschrijvingen via andere kanalen betaalt u 15 euro administratieve kosten. Een vervanger aanduiden kan altijd. Ingeval de inschrijving herroepen wordt minder dan vijf (5) werkdagen op voorhand, wordt de volledige prijs aangerekend.

4.7

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestellingen van abonnementen via de Website zoals hieronder beschreven. 

Artikel 5 – Abonnementen

5.1

Die Keure verwijst de Koper naar de Help-pagina’s op de Website voor meer informatie aangaande de looptijd en bestelmogelijkheden betreffende de op de Website aangeboden abonnementen op Wetboeken (codexen), reeksen, tijdschriften, losbladige uitgaven en online-abonnementen.

5.2

Opzegmogelijkheden van de verschillende abonnementen:

 • Wetboeken en codexen
  Indien de Koper zich abonneert op een codex/wetboek waarvan op regelmatige tijdstippen een nieuwe editie of een addendum verschijnt, ontvangt de Koper zulke edities of addenda automatisch in het kader van zijn/haar abonnement. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst en betaling van de twee volgende nieuwe edities of addenda. Nadien kan u uw abonnement schriftelijk opzeggen. Retournering bij opzegging dient te gebeuren op eigen kosten. Bij deze retourzending dient u een kopie van uw factuur toe te voegen.
 • Reeksen
  Indien de Koper zich abonneert op een boek binnen een bepaalde reeks, dan verbindt de Koper zich ertoe om alle te verschijnen publicaties binnen die reeks aan te kopen. Opzeggen moet schriftelijk gebeuren en dit ten vroegste na ontvangst en betaling van de twee volgende nieuwe edities of addenda. Nadien kan u uw abonnement schriftelijk opzeggen. Retournering bij opzegging dient te gebeuren op eigen kosten. Bij deze retourzending dient u een kopie van uw factuur toe te voegen.

 • Tijdschriften
  Indien de Koper zich abonneert op een tijdschrift, ontvangt de Koper minstens één volledige jaargang. De Koper kan zijn/haar abonnement op een tijdschrift schriftelijk opzeggen ten laatste voor 1 december van de lopende jaargang indien het een tijdschrift betreft dat per kalenderjaar loopt. Voor de tijdschriften die per schooljaar lopen (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid en Arbeidsrechtjournaal), moet de opzegging ten laatste voor 1 juni van de lopende jaargang schriftelijk gebeuren. Indien de Koper het abonnement niet opzegt voor 1 december of 1 juni (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en -beleid en Arbeidsrechtjournaal), wordt dit abonnement stilzwijgend verlengd.
  Opzeggingen worden slechts op het einde van de jaargang doorgevoerd.  De Koper ontvangt (en betaalt) dus nog alle nummers tot het einde van de jaargang. 

 • Losbladige uitgaven
  Indien de Koper zich abonneert op een losbladig werk, ontvangt de Koper op regelmatige basis een aanvulling. Die worden dan ook telkens apart gefactureerd op basis van het volume van de aanvulling. Opzeggen kan schriftelijk en dit na ontvangst en betaling van minstens twee aanvullingen op het basiswerk.
 • Online abonnementen
  Indien een Koper zich abonneert op een onlineproduct, abonneert hij zich voor een volledige jaargang (= 1 kalenderjaar).
  Behoudens andersluidende vermelding wordt de looptijd van de abonnementen stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar tenzij de Koper zijn/haar wil tot opzegging van het abonnement tijdig (zie hierboven)  schriftelijk meedeelt en dit voor 1 december van het lopende jaar. De Koper heeft nog toegang tot het online abonnement tot het einde van de jaargang. 

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1

De prijs van de Producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendingskosten daarentegen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De van kracht zijnde prijzen zijn diegene die vermeld worden op de Website op de dag van de effectieve en geldige bestelling door de Koper.

6.2

De Koper zal zijn/haar betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes: bankoverschrijving, Maestro, Master Card en Visa). Bij aanvaarding van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres. Indien de Klant ervoor kiest te betalen via bankoverschrijving, komt de Overeenkomst pas tot stand nadat de betaling ontvangen is op de rekening van die Keure. Na ontvangst van de betaling, stuurt die Keure een orderbevestiging naar de Klant.


6.3

In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer dit uitdrukkelijk wordt aangegeven door die Keure tijdens het bestellingsproces van een betrokken Product op de Website, zal de Koper de mogelijkheid hebben om pas na ontvangst van een factuur over te gaan tot betaling van de prijs binnen [30] dagen na ontvangst van de factuur en voorts overeenkomstig alle andere voorwaarden opgenomen in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden die integraal van toepassing blijven op dergelijke factuur.
Die Keure zal een administratie kost aanrekenen van €10 in geval de Koper foute factuurgegevens heeft meegedeeld.

6.4

Die Keure doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen. Hiervoor doet die Keure een beroep op de veilige en betrouwbare betaalomgeving van Docdatapayments.

Die Keure rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.

6.5
In geval van niet of niet tijdige betaling van het volledig verschuldigd bedrag, is door de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest schuldig op het nog openstaand verschuldigd bedrag ten belope van 5% op jaarbasis te rekenen vanaf de datum dat het bedrag verschuldigd is tot op de datum van de integrale betaling van alle nog uitstaande sommen, alsook een forfaitair bedrag van 25€ voor de administratieve kosten.

6.6

Die Keure neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks die Keure’s redelijke inspanningen, een aantal van de Producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien die Keure een fout ontdekt in de prijs van de Producten die de Koper heeft besteld, zal die Keure de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de keuze aanbieden om de aankoop voort te zetten aan de juiste lagere of hogere prijs of de bestelling te annuleren. Die Keure zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat Die Keure instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien die Keure niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal die Keure de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt Die Keure de Koper hiervan schriftelijk in kennis. De aansprakelijkheid van die Keure beperkt zich tot het voorgaande beschreven in dit artikel 6.6 en de Koper kan derhalve geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie laten gelden.

Artikel 7 – Levering

7.1

Tijdens het bestelproces kan de Koper ervoor kiezen om het (de) bestelde Product(en) af te halen aan een UPS punt naar keuze of de bestelling te laten leveren via DPD op een zelf te kiezen leveringsadres. De kosten voor de levering van de bestelde Producten hangen af van het respectievelijke gewicht van de bestelde Producten en worden meegedeeld op het moment van de bestelling voor de definitieve bevestiging door de Koper.

Zie hieromtrent eveneens meer informatie onder de Help-pagina’s op de Website.

7.2

Bestelde Producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging van die Keure per email en voorzover de betaling volledig is (zie hierboven onder “Voorwerp en sluiting van de Overeenkomst”)
x
tenzij andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk zijn meegedeeld door die Keure (zoals ondermeer – maar niet noodzakelijk – het geval kan zijn wanneer betaling na ontvangst van een factuur is toegelaten zoals bepaald in artikel 6.3).

7.3

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie, met zich meebrengen.

Indien het niet mogelijk is voor die Keure om de Producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient die Keure de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de Overeenkomst beëindigen.

7.4

De Koper is verplicht de geleverde Producten door die Keure op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. Indien een levering onmogelijk blijkt zullen, afhankelijk van de gekozen leveringswijze, de Producten teruggestuurd worden naar die Keure. In dit geval dient de Koper die Keure’s klantendienst te contacteren op één van de wijzen voorzien in artikel 1.2 hierboven voor een verdere afwikkeling van zijn/haar bestelling

7.5

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per e-mail op info@diekeure.be en bevestigd aangetekende brief aan die Keure binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van vijftien (15) kalenderdagen aan die Keure worden teruggestuurd.

Niettegenstaande het voorgaande en behalve indien anders vereist door de wet, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.

7.5

Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

8.1

De Koper erkent dat die Keure of één of meerdere van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft (blijven) van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, haar Producten, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de Producten, alsook enig ander element waarop een intellectueel eigendomsrecht rust.

Bovendien blijft die Keure de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de Producten worden verkocht.

8.2

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van hetgeen in artikel 8.1 is bepaald, is het is de Koper  niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van die Keure, rechtstreeks dan wel via een derde, enig onderdeel van de Website, alsook de Producten en/of hun inhoud, gedeeltelijk of volledig

 • geheel of gedeeltelijk na te bootsen op een identieke of gelijkaardige manier;
 • te kopiëren op eender welke drager (op papier of digitaal);
 • uit te lenen;
 • te vertalen;
 • aan te passen;
 • te verspreiden;
 • mee te delen aan het publiek via om het even welke wijze of media (analoog of digitaal).

8.3.

De Koper zal die Keure daarenboven vrijwaren en schadeloos stellen voor elke klacht door een derde ten aanzien van die Keure, gebaseerd op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 9 – Waarborgen en aansprakelijkheid

9.1

Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald in andere artikelen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn die Keure’s aansprakelijkheden en waarborgen beperkt tot hetgeen hieronder is beschreven.

Die Keure is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte Producten die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient die Keure het Product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan die Keure per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van zestig dagen via die Keure’s klantendienst terug te zenden naar het adres vermeld in artikel 1.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze garantie geldt enkel voor Producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

9.2

Die Keure zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

 • deze laatste de Producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn bestemd;
 • het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
 • het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
 • het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.


Die Keure is niet aansprakelijk voor – of verplicht tot het vergoeden van – immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve – of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

9.3

De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de twee bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door die Keure of lichamelijke letsels of dood door toedoen van die Keure’s nalaten.

9.4

Die Keure is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. Die Keure is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is die Keure’s aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Die Keure bewaart en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de toepasselijke privacy regelgeving , zoals nader omschreven in de Privacy policy.

Artikel 11 – Overmacht

11.1

Noch die Keure, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van die Keure liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van die Keure vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

11.2

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

Artikel 12 – Overdracht

Die Keure kan de Overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.

De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die Keure over te dragen.

Artikel 13 – Overige

13.1

Het loutere stilzwijgen van die Keure in verband met enige van de bepalingen voorzien in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (en/of in voorkomend geval bijzondere voorwaarden), kan niet als een afstand van recht worden beschouwd.  De afstand van recht is enkel geldig indien zij door een gemachtigde persoon van Die Keure schriftelijk wordt bevestigd.

13.2

Indien op enig moment enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden verklaard worden door een rechterlijke instantie of een andere gemachtigdeinstantie, onder de toepasselijke wetgeving, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Die Keure en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en die, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling van partijen bevatten.

13.3

Tenzij anders aangegeven in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of anders vereist door toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld door de toepasselijke Privacy regelgeving) dient iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft -of zich baseert op- onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden  te gebeuren via email en in ieder geval per aangetekend schrijven met ontvangstmelding naar het adres van de klantendienst van die Keure zoals aangegeven in artikel 1.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

14.1

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

14.2

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.