Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht (2019-2020)

Op voorraad
1.856 p.
2019
Boek
Editor(s): Alen André, Dujardin Jean, Opdebeek Ingrid, Vande Lanotte Johan

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • Publiekrecht
 • Staatsrecht
 • Publiekrechtelijke instellingen
 • Bestuursrecht
 • Administratief Recht
 • Geschillen van bestuur
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2019, ed. 3. Bovendien werden in de teksten alle wijzigingen verwerkt die in werking treden tot en met 1 september 2019.

ISBN 9789048635863 - Bestelcode 202191101
BAMACODEX 1 - Staats- en bestuursrecht (2019-2020)
€ 62,00
Abonnees € 50,00
Studenten € 34,00

Deze interuniversitaire BAMACODEX, in de eerste plaats bedoeld voor studenten, geeft u een volledig overzicht van de basiswetgeving, nodig voor de studie van opleidingsonderdelen zoals:

 • Publiekrecht
 • Staatsrecht
 • Publiekrechtelijke instellingen
 • Bestuursrecht
 • Administratief Recht
 • Geschillen van bestuur
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Juridisch instrumentarium van de overheid
 • ...

Dit doen we volgens een thematische structuur. Wat de geregionaliseerde materies betreft, bevat deze codex slechts de teksten zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest.

De teksten werden bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2019, ed. 3. Bovendien werden in de teksten alle wijzigingen verwerkt die in werking treden tot en met 1 september 2019.


Inhoudstafel

I. Staatsrecht

1. Grondwet
2. Staatshervorming
3. Rechten van de mens
4. Europees recht
5. Verdragenrecht

II. Bestuursrecht

II.1. Algemeen bestuursrecht

1. Algemeen
2. Bestuurlijke organisatie (decentralisatie - verzelfstandiging)
3. Taalwetgeving
4. Formele motivering bestuurshandelingen
5. Openbaarheid van bestuur
6. Ombudslieden
7. Bescherming van persoonsgegevens

II.2. Rechtsbescherming

1. Grondwettelijk Hof
2. Raad van State
3. Vlaamse bestuursrechtscolleges
4. Burgerlijke rechter
5. Rekenhof
6. Verjaring van schuldvorderingen tegen de staat

II.3. Bijzonder bestuursrecht

1. Ambtenarenrecht
2. Bestuurlijk goederenrecht/Publiek-privaat domein
3. Contracten met de overheid
4. Omgevingsrecht
5. Vreemdelingenrecht
6. Bestuurlijke handhaving

III. Registers

Alfabetisch register
Chronologisch register

Marc Boes studeerde rechten aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (1964-1966) en aan de KU Leuven (1966-1969) waar hij ook het diploma van licentiaat in het notariaat behaalde (1969). Hij behaalde zijn doctoraat aan dezelfde instelling in 1975. Hij is sedert 1969 verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, sedert 1990 als gewoon hoogleraar. Sedert 1 oktober 2011 is hij emeritus.

Zijn onderwijs- en onderzoeksdomeinen zijn het bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijke bestuursrecht, en het sportrecht. Hij is voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, aanvullend rechter in de Raad voor Vergunninsgbetwistingen en plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep van Brussel. Hiernaast is Boes lid van de Erkenningscommissie van de Orde van de Vlaamse Balies, ondervoorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Oud-Heverlee, en advocaat aan de balie van Hasselt.  

Catharina Dehullu is docent Europees en Grondwettelijk Recht aan de Hogeschool Gent/Ugent, departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde.

David D'Hooghe is gespecialiseerd in grondwettelijk en administratief recht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS), overheidsgoederen, energie, vervoer, gezondheid, openbaar ambt, onderwijs, gemengde en openbare ondernemingen en privatisering. Hij trad reeds meermaals op als juridisch adviseur van de Vlaamse en federale overheid en van diverse openbare instellingen. David D'Hooghe heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetten en besluiten. 

D'Hooghe is de auteur van talrijke artikels met betrekking tot bovenvermelde gebieden, in het bijzonder over overheidsopdrachten en PPS.

Jurgen Goossens is Associate Professor of Constitutional and Administrative Law at Tilburg University. He is leader of the interdisciplinary project 'Blockchain in the network society: in search of transparency, trust and legitimcacy' (NWO-MVI).

In addition, he teaches constitutional law at the Institute for Training of the Federal Government in Brussels and is head of YCC LEAG of the American Society of Comparative Law.

Before, he was Assistant Professor of Constitutional Law at Erasmus University of Rotterdam and Postdoctoral Research Fellow at Ghent University. Goossens defended his PhD 'The future of administrative justice: judicial review of administrative action in comparative perspective' at Ghent University. He also holds an LLM degree from Yale Law School.

Yves Haeck, PhD (Universiteit Gent) en Licentiaat Rechten (Universiteit Gent) is Professor bij het Human Rights Centre en de Vakgroep Europees, Publiek en Internationaal Recht van de Universiteit Gent, waar hij de vakken ‘Internationale Mensenrechten’, ‘Human Rights in Developing Countries’, ‘International Moot Court Human Rights’ en ‘Migratierecht’ doceert.

Voorheen was hij docent bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM) van de Universiteit Utrecht en gastprofessor aan de University of Malta. Hij is hoofdredacteur van het Inter-American & European Human Rights Journal en co-host de ‘Blog on Top International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs in Europe’. Zijn onderzoek richt zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, met een rechtsvergelijkende focus op het Inter-Amerikaans Systeem, topics waarover hij regelmatig publiceert en doceert.

Kaat Leus is gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht, publiekrecht en administratief recht.

Steven Lierman is sinds 2012 hoofddocent administratief recht aan de KU Leuven. Hij is eveneens docent en professor International and European Health Law aan de UAntwerpen sinds 2008.

Sabien Lust deed haar rechtenstudies aan de KU Leuven en behaalde het diploma van licentiaat in de rechten in 1993. Ze promoveerde in 2000 tot doctor in de rechten aan diezelfde universiteit met het proefschrift met als titel “Rechtsherstel door de Raad van State”. Sinds 2000 is ze verbonden aan de Rechtsfaculteit van de UGent, eerst als deeltijds docent, ondertussen als voltijds hoofddocent. Ze maakt deel uit van het Instituut voor Procesrecht, en is juridisch adviseur bij de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Daarnaast is ze sinds 1993 advocaat bij de balie van Brugge, gespecialiseerd in bestuur (vnl. onderwijs, ruimtelijke ordening en ambtenarenrecht). Tenslotte is ze ook lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Eddy Storms is eerste Voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC).

Marnix Van Damme is kamervoorzitter in de Raad van State en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel.

Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent? Hij specialiseert zich binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht in het bestuursrecht en het energierecht, met een bijzondere focus op lokale besturen en het economisch publiekrecht (overheidsopdrachten, gereguleerde sectoren en overheidsbedrijven). In 2003 doctoreerde hij over het onderwerp "Publiek- en private rechtspersonen".

Dirk Vanheule is full professor of constitutional and administrative law at the Faculty of Law  at the University of Antwerp. He is member of the Research Group Government & Law and chairperson of the Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) at the University of Antwerp. From 2012 to 2018 he served as dean of the Faculty of Law. 

His teaching and research interests include constitutional law, public procedural law and migration and asylum law. He is also member of the Ghent Bar.

Frederic Eggermont behaalde in 2003 aan de VUB zijn licentie in de rechten met grote onderscheiding. Het jaar daarop behaalde hij met een Fulbright-beurs een Honorary LL.M. aan het Dean Rusk Center for International Law and Policy van de University of Georgia School of Law. Na zijn studies legde hij zich als mandaatassistent aan de VUB toe op het schrijven van een doctoraat in het Europees recht, dat hij heeft verdedigd in 2011.

Op dit ogenblik is Frederic Eggermont docent aan de VUB , alsook auditeur in de Raad van State. 

Georges Martyn volgde de opleidingen rechten en middeleeuwse studies aan de KULAK en de K.U.Leuven, waar hij ook assistent was van 1990 tot 1997. In 1996 verdedigde hij er zijn doctoraatsverhandeling "Het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, zijn genese en zijn rol in de verschriftelijking van het burgerlijk recht". Hij is gehuwd met An Clarysse en vader van Lander en Klaas. Hij was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en plaatsvervangend vrederechter. Professor Martyn doceert aan de Gentse rechtsfaculteit verscheidene rechtsgeschiedenisvakken.

 

Geert Van Hoorick is licentiaat in de rechten en licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Hij behaalde in 1999 met de grootste onderscheiding het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Hij is als hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht verbonden aan de Universiteit Gent, Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij is er belast met vakken in de sfeer van het omgevingsrecht (m.i.v. natuurbeschermingsrecht), notarieel bestuursrecht, agrarisch recht, en dierenwelzijnsrecht. Hij publiceerde onder meer boeken over het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997), over juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (een bewerking van zijn doctoraatsproefschrift) (Intersentia, 2000), ruimtelijk bestuursrecht (Intersentia, 2006 en 2011), omgevingsrecht (Intersentia, 2016 en 2019), en notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006). Ook treedt hij op als promotor van onderzoeksprojecten in deze sfeer. Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, leidde tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005), een proefdruk van een integrale “model” wetgeving m.b.t. natuurbehoud, landschapszorg, soortenbescherming en jacht, dat tevens in het Engels werd vertaald (Intersentia, 2008).

Tevens was hij in de periode 1992-2019 advocaat aan de balie van Gent, en ook in die hoedanigheid was hij dikwijls betrokken in onderzoeksprojecten en advisering in de vernoemde vakgebieden. Hij is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF). In de periode 2012-2018 was hij voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

 

Aube Wirtgen specialises in administrative and constitutional law. She focuses on legal protection against government action, public office and disciplinary law, local government law, government liability, public companies, public contracts and education law. She provides support in administrative disputes before the courts, including the Constitutional Court, the Council of State and other administrative authorities and courts.

She has been a member of the Brussels Bar since 2002 and was appointed as Of Counsel at Eubelius on 1 August 2013.

Geert Debersaques is professor Vreemdelingenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Stefaan Smis is a member of the Department of International and European Law of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and vice-president of the Research Group Fundamental Rights and Constitutionalism (FRC). He teaching courses on international law, international protection of human rights, and international dispute settlement. He publishes, supervises PhDs and leads research projects in the domains of his expertise.

Bertel De Groote is hoofddocent aan de UGent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde). Tevens is hij auteur van talrijke bijdragen in een brede waaier van juridische domeinen.

Stefan Sottiaux is Professor aan de KU LEUVEN, advocaat bij DEMOS PUBLIC LAW en coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en specialiseert zich in het grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Stefan is ook lid van de balie van Antwerpen.

Kurt Deketelaere is jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceert er de vakken milieurecht, energierecht en bouwrecht. Hij is secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), een vereniging van 21 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief