Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

De exceptie van onwettigheid

Wordt verwacht
2011
Boek
De "exceptie van onwettigheid" is een voor de rechtspraktijk uiterst belangrijk onderwerp. Die op artikel 159 van de Grondwet gesteunde rechtsfiguur laat toe om voor de rechter de onwettigheid van administratieve besluiten en verordeningen op te werpen, opdat de rechter in het bij hem aanhangige geding de desbetreffende administratieve overheidsakte buiten toepassing zou laten.
ISBN 9789048609093 - Bestelcode 202111300
De exceptie van onwettigheid
€ 149,00
Abonnees € 119,00

De "exceptie van onwettigheid" is een voor de rechtspraktijk uiterst belangrijk onderwerp. Die op artikel 159 van de Grondwet gesteunde rechtsfiguur laat toe om voor de rechter de onwettigheid van administratieve besluiten en verordeningen op te werpen, opdat de rechter in het bij hem aanhangige geding de desbetreffende administratieve overheidsakte buiten toepassing zou laten.


Inhoudstafel

Hoofdstuk I. Inleiding
Afdeling 1. De scheiding der machten
Afdeling 2. De rechtsstaat
Afdeling 3. De jurisdictionele controle
Afdeling 4. De draagwijdte van artikel 159 van de Grondwet

Hoofdstuk II. Het wettigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel
Afdeling 1. De algemene rechtsbeginselen als leidraad
Afdeling 2. Het wettigheidsbeginsel
Afdeling 3. Twee rechtsdomeinen als voorbeeld
Afdeling 4. Het rechtszekerheidsbeginsel
Afdeling 5. De verhouding tussen het wettigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel

Hoofdstuk III. Rechtshistorische en rechtsvergelijkende aantekeningen
Afdeling 1. De keuze voor Frankrijk en Nederland
Afdeling 2. Het historisch kader
Afdeling 3. De wettigheidstoetsing in Frankrijk
Afdeling 4. De wettigheidstoetsing in Nederland
Afdeling 5. De invloed op het Belgische recht

Hoofdstuk IV. Wie mag het wettigheidstoezicht uitoefenen?
Afdeling 1. Rechtsprekende organen
Afdeling 2. Het Grondwettelijk Hof: enkele bijzondere situaties
Afdeling 3. Administratieve overheden

Hoofdstuk V. Wat is het voorwerp van het wettigheidstoezicht?
Afdeling 1. Administratieve akten
Afdeling 2. Wetgevende akten
Afdeling 3. Jurisdictionele akten
Afdeling 4. De bestuurshandelingen van de wetgevende en rechterlijke macht
Afdeling 5. Regeringsdaden
Afdeling 6. Bijzonderemachtenbesluiten
Afdeling 7. Besluitwetten
Afdeling 8. Stilzitten van de overheid/leemte in de regelgeving
Afdeling 9. Belgische akten
Afdeling 10. Verdragen

Hoofdstuk VI. Wanneer worden de besluiten en verordeningen gesanctioneerd?
Afdeling 1. “Wetten”
Afdeling 2. Controle van de wettigheid, niet van de opportuniteit
Afdeling 3. Evolutie van het toetsingskader
Afdeling 4. “Overeenstemmen met”
Afdeling 5. “In zoverre”
Afdeling 6. Enkele procedurele wenken

Hoofdstuk VII. Hoe worden de onwettige besluiten en verordeningen gesanctioneerd?
Afdeling 1. De bestuurshandeling wordt niet toegepast, maar blijft bestaan
Afdeling 2. Ambtshalve buiten toepassing laten?
Afdeling 3. Het ganse reglement of enkel de onwettige bepaling buiten toepassing laten?
Afdeling 4. Heeft de onwettigheid van de juridische grondslag van een bestuurshandeling automatisch de onwettigheid van die laatste bestuurshandeling tot gevolg?
Afdeling 5. Wat moet het bestuur doen wanneer de rechter een bestuurshandeling buiten toepassing heeft gelaten?
Afdeling 6. Mag de rechter zich in de plaats van het bestuur stellen?
Afdeling 7. Mag de wetgever zich in de plaats van het bestuur stellen?

Hoofdstuk VIII. De verhouding tussen artikel 159 van de Grondwet en de wetgevende validatie
Afdeling 1. Situering
Afdeling 2. Uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang
Afdeling 3. De aard van de toegedekte onwettigheid
Afdeling 4. De wetgever moet bevoegd zijn
Afdeling 5. De rechtsbescherming moet gewaarborgd zijn
Afdeling 6. Het gezag van het rechterlijk gewijsde
Afdeling 7. Enkele besluiten

Hoofdstuk IX. De verhouding tussen artikel 159 van de Grondwet en het begrip “volle rechtsmacht”
Afdeling 1. Het spanningsveld tussen artikel 159 van de Grondwet en artikel 6 van het EVRM
Afdeling 2. Het vereiste van volle rechtsmacht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: het arrest Silvester·s Horeca Service gedemystifieerd
Afdeling 3. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van administratieve sancties: het Grondwettelijk Hof ontwikkelt een eigen rechtspraak
Afdeling 4. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van tuchtsancties: de annulatiebevoegdheid van de Raad van State volstaat
Afdeling 5. Het vereiste van volle rechtsmacht ten aanzien van de stedenbouwkundige herstelvordering: het Hof van Cassatie spreekt klare taal
Afdeling 6. Besluit

Hoofdstuk X. De verhouding tussen artikel 159 van de Grondwet, de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State en de overheidsaansprakelijkheid
Afdeling 1. Overlappend wettigheidstoezicht
Afdeling 2. De toetsing van rechtsverlenende individuele akten: uiteenlopende rechtspraak
Afdeling 3. De verhouding tussen artikel 159 van de Grondwet en de overheidsaansprakelijkheid

Hoofdstuk XI. De verhouding tussen artikel 159 van de Grondwet en de verjaringsbepalingen
Afdeling 1. Schets van het spanningsveld
Afdeling 2. De verjaring in het domein van de sociale zekerheid
Afdeling 3. De verjaring in het domein van het fiscaal recht
Afdeling 4. Enkele besluiten

Hoofdstuk XII. Besluiten, stellingen en aanbevelingen
Afdeling 1. De rol van artikel 159 van de Grondwet
Afdeling 2. De grenzen van artikel 159 van de Grondwet
Afdeling 3. Samenvatting in twaalf stellingen

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief