Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Handboek welzijn op het werk (editie 2019 - softcover)

Op voorraad
2019
Boek
Editor(s): Van Regenmortel Anne

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stilgezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

  • de historiek van de welzijnsreglementering;
  • het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering;
  • preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering;
  • de actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid;
  • een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten.

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018,

ISBN 9789048633906 - Bestelcode 202185304
Handboek welzijn op het werk (editie 2019 - softcover)
€ 55,00

Het juridisch landschap rond ‘welzijn op het werk’ is in de laatste twintig jaar ingrijpend gewijzigd. Sinds het verschijnen van de eerste editie van het ‘Handboek welzijn op het werk’ in 2015 heeft de regelgever niet stilgezeten. Een update was dus noodzakelijk, zeker na de inwerkingtreding van de Codex over het welzijn op het werk op 12 juni 2017.

In dit handboek zoomen de auteurs in op:

  • de historiek van de welzijnsreglementering;
  • het aanbod aan preventieve welzijnsreglementering;
  • preventieve voorzieningen binnen de professionele risicoverzekering;
  • de actoren en organisatorische structuren bij het welzijnsbeleid;
  • een analyse van de Welzijnswet en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten.

Deze tweede editie werd bijgewerkt tot 31 december 2018,


Inhoudstafel

Deel 1. Theoretisch en conceptueel kader

Hoofdstuk 1. Beknopte begripsanalyse
Hoofdstuk 2. Inleiding in de preventieleer van Jos Viaene

Deel 2. Verhouding recht en preventie

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van het recht
Hoofdstuk 2. Kenmerken van het veiligheidsrecht
Hoofdstuk 3. Juridische aard van het welzijnsrecht
Hoofdstuk 4. Bronnen van het welzijnsrecht

Deel 3. (Beknopt) historisch overzicht van de ontwikkeling van de welzijnsreglementering

Deel 4. Van algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB) naar een Codex over het welzijn op het werk (Codex)

Hoofdstuk 1. Doel van het ARAB
Hoofdstuk 2. Structuur van het ARAB
Hoofdstuk 3. Kenmerken van het ARAB
Hoofdstuk 4. Algemene principes van het ARAB
Hoofdstuk 5. Evolutie
Hoofdstuk 6. Het Voorkomingsbesluit van 20 juni 1975
Hoofdstuk 7. Herstructurering van het ARAB naar een nieuwe Codex over het Welzijn op het werk

Deel 5. Preventie in de professionele risicoverzekering

Hoofdstuk 1. Preventie als functie van de sociale zekerheid
Hoofdstuk 2. Aanbod aan preventieve voorzieningen in de professionele risicoverzekering

Deel 6. Toepassingsgebied en algemene beginselen van huidige welzijnsreglementering 143

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Hoofdstuk 2. Algemene beginselen

Deel 7. De actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Verplichtingen, opdrachten en taken van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid
Hoofdstuk 2. Statuut van de actoren betrokken bij het welzijnsbeleid

Deel 8. Organisatorische structuren betrokken bij het welzijnsbeleid

Hoofdstuk 1. Comité voor preventie en bescherming op het werk
Hoofdstuk 2. Interne en externe diensten
Hoofdstuk 3. Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk en aanvullende comités

Deel 9. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake welzijn

Hoofdstuk 1. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
Hoofdstuk 2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deel 10. Opsporing en handhaving door de overheid

Hoofdstuk 1. Toezichtsinstanties
Hoofdstuk 2. Algemene opsporings- en onderzoeksbevoegdheden
Hoofdstuk 3. Bijzondere bevoegdheden inzake de gezondheid en veiligheid van werknemers
Hoofdstuk 4. Beroep tegen de maatregelen genomen door de sociale inspectie

Bibliografie
Lijst van gebruikte afkortingen
Trefwoordenregister
Over de auteurs

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Kelly Reyniers promoveerde in 2011 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift over "(Verboden) Arbeid". Thans is ze deeltijds docent aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen waar zij in de masteropleiding het opleidingsonderdeel “Juridische aspecten inzake welzijn op het werk” doceert en academisch coördinator is van het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Daarnaast is ze ook stafmedewerker bij het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) waar ze doceert en mee instaat voor de academische coördinatie van de master Veiligheidswetenschappen. Kelly Reyniers is ook gastprofessor aan de KU Leuven (bachelor Milieu- en Preventiemanagement) en de VUB (manama Sociaal recht). Ze heeft tal van wetenschappelijke publicaties op haar naam in het domein van het sociaal recht, de juridische aspecten inzake welzijn op het werk en de (sociale) grondrechten.

Anne Van Regenmortel is als emeritus hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Universiteit Antwerpen en advocaat aan de balie van Antwerpen. Ze heeft talrijke publicaties op haar naam staan in het ruime domein van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Ze is tevens een gewaardeerd expert in het domein van het welzijn op het werk. Ze is meer dan 35 jaar betrokken bij de opleiding van de preventieadviseurs en was een van de drijvende krachten achter de master Veiligheidswetenschappen die in 2012 aan de Universiteit van Antwerpen werd opgestart. Samen met een aantal Antwerpse collega’s bracht zij in 2015 het eerste Nederlandstalige basiswerk op de markt over de juridische aspecten inzake welzijn op het werk.

Jan Buelens is Professor arbeidsrecht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat bij Progress Lawyers Network.

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994).  Ze behaalde in maart 2015 de graad van doctor in de rechten (UA).  Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen. Van 2003 tot medio 2009 werkte zij fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep sociale concurrentie en recht). Sinds oktober 2009 combineert zij de beide activiteiten.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst (het onderwerp van haar doctoraal proefschrift), de intellectuele rechten van werknemers en het welzijn op het werk.

Ilse doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de HUB. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, van de Adviesraad voor de Postacademische Vorming Sociaal Recht (PAVO, Universiteit Antwerpen) en van de werkgroep ‘Sociale Wetgeving hoger onderwijs Antwerpen’. Ze is lid van Begasoz vzw.  De vereniging heeft als doel de academische contacten te bevorderen tussen de professoren sociaal recht.  Begasoz vormt een forum voor professoren sociaal recht, draagt bij tot publicaties, bevordert gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek, organiseert gemeenschappelijke studiedagen en is een emanatie van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap op internationaal vlak. Zij is deeleditor van de uitgave Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid (deel II : Uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, uitgave die Keure) en van de uitgave Wet en Duiding. Welzijn op het werk: Publieke en private sector (uitgave Larcier). 

Mr. Van Puyvelde is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Valérie Vervliet is master in de rechten (UAntwerpen, 1998) en behaalde aan deze universiteit haar doctoraat in de rechten (2006). Na haar studies was ze assistent socialezekerheidsrecht (UA, 1998-2006), lector sociaal recht aan de XIOS Hogeschool Limburg (1997-1998) en doctor-assistent sociaelezekerheidsrecht (UA, 2006-2010).

Momenteel is ze postdoctoraal navorser aan de UAntwerpen, attaché jurist AD Humanisering van de Arbeid bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en docent aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau I.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief