Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Recht en gender in België

Op voorraad
266 p.
2011
Boek
Editor(s): E. Brems, L. Stevens
Auteur(s): Borghs P., Brems Eva, Petra Foubert, Gérard Philippe, Dirk Heirbaut, Holtmaat R., Humblet Patrick, Ouald Chahib Saïla, Parrein Floris, Patricia Popelier, Stevens Liesbet, Timmer Alexandra, Versluys Liliane
Is onderdeel van de reeks Gandaius
Dit boek wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het wil illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden en wil op die manier een bron van inspiratie vormen voor wie meer wil weten over de gegenderde werking van het in België geldende recht of voor wie vanuit een genderperspectief aan rechtswetenschap wil doen.
ISBN 9789048608539 - Bestelcode 202101111
Recht en gender in België
€ 55,00

Dit boek wil een eerste aanzet zijn om de lacune in de Belgische rechtsleer op het vlak van een genderbenadering van het recht in te vullen. Het wil illustreren wat een genderbenadering van het recht zoal kan inhouden en wil op die manier een bron van inspiratie vormen voor wie meer wil weten over de gegenderde werking van het in België geldende recht of voor wie vanuit een genderperspectief aan rechtswetenschap wil doen.


Inhoudstafel

Inleiding
1. Keuze van thema's
2. Gelijkheid en discriminatie
3. Gelijkheid en verschil
4. Gegenderde impact
5. Stereotiepen ontmaskeren
6. Uitsmijter

De vrouwen(on)rechtsgeschiedenis van Napoleon tot vandaag: een verhaal van voortdurende vooruitgang?
1. Inleiding: de rechtsgeschiedenis van de Belgische vrouw in de schaduw van de zaak Popelin
2. Een voorgeschiedenis van discriminatie
3. De Franse Revolutie en Napoleon: de maritale macht als element van orde
4. De negentiende eeuw: succes en gebreken van het napoleontische ideaal
5. De beperkte verwezenlijkingen van de eerste feministische golf omstreeks 1900
6. Het interbellum: een processie van Echternach
7. De naoorlogse periode: het einde van de wettelijke discriminatie
8. Een nieuwe opgave voor het recht: de discriminatie bestrijden in de plaats van ze te organiseren
9. De toekomst: vooruit... of achteruit?

De invoering en de afschaffing van het verbod op nachtarbeid door vrouwen. Vragen bij een (de)mobilisatie
1. Belgien, das Paradies des kontinentalen Liberalismus
2. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes
3. De Duitse keizer moeit zich
4. Entree van de Internationale Arbeidsorganisatie
5. Europa, Europa en nog eens ... Europa
6. Het Europese Hof op de psychoanalytische toer
7. Cui bono?

Van opgedrongen tongzoen tot penetrerend slachtoffer een genderanalyse van de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting ingevolgde de wetten op de verkrachting en op de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
1. De opgedrongen tongzoen
2. Het penetrerende slachtoffer
3. De ondeelbare toestemming
4. Het beschermende huwelijk
5. Besluit

Heteronormativiteit in het Belgische familierecht
1. Vooraf
2. Heteronormativiteit
3. Burgerlijk huwelijk en heteronormativiteit
4. De openstelling van het burgerlijk huwelijk
5. Verklarende factoren voor een geslachtsneutraal huwelijk
6. Afstamming en heteronormativiteit
7. Oorspronkelijke afstamming voor meemoeders?
8. Besluit

Voor je scheiding is trouwen beter dan samenwonen
1. Geschiedenis van het echtscheidingsrecht: een tijdslijn
2. Huwen versus samenwonen: fiscaal en sociaal recht
3. Echtscheiding en de prijs die vooral vrouwen betalen
4. Morgen wordt het beter: beter voorkomen dan genezen

Gender in het Belgische vreemdelingenrecht
1. Inleiding: Ruime benadering van "gender"
2. Juridisch kader - het begrip "vluchteling" en "sociale groep"
3. De positie van de vrouw in de asielprocedure
4. De positie van de homoseksueel in de asielprocedure
5. Besluit: Aandacht voor de complexe eigenheid van elke zaak

Geslachtsquota in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen vanuit juridisch perspectief
1. Inleiding
2. Quotaregelingen in België en de aanwezigheid van vrouwen in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen
3. De juridische verplichting om maatregelen te nemen ter bevordering van de positie van vrouwen in de publieke instellingen
4. Juridische bezwaren en beperkingen
5. Geslachtsquota en het evenredigheidsbeginsel
6. Besluit

Gender in de multiculturele samenleving Het genderdiscours in de debatten rond een hoofddoekverbod op Vlaamse scholen en een niqaabverbod op de Belgische straten
1. Inleiding
2. Een hoofddoekverbod voor leerlingen in Vlaamse scholen
3. Een niqaabverbod in de publieke ruimte
4. Besluit

Zwangerschaps- en bevallingsverlof: zegen of vloek?
1. Inleiding
2. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de Belgische wetgeving:
de lege lata
3. De huidige Europese contouren: de Zwangerschapsrichtlijn
4. De voorgestelde hervorming van de Zwangerschapsrichtlijn: een grote sprong voorwaarts?
5. Conclusie

Gender Stereotypen en het EHRM
1. Inleiding
2. State of the Art: gelijke behandeling, stap voor stap
3. Stereotypen: betekenis en berechtiging
4. Analyse: een anti-stereotypen benadering voor het EHRM
5. Ter Illustratie: het Holebihuwelijk (Schalk en Kopf t. Oostenrijk)
6. Per slot van rekening

Van Gelijke Behandeling naar Ander Recht
1. Inleiding
2. De omzetting van de opheffing van vrouwenonderdrukking in een recht op seksegelijkheid
3. Meervoudige of intersectionele discriminatie
4. De noodzaak om Ander Recht te ontwikkelen
5. CEDAW als juridische basis voor Ander Recht
6. Wetgeving over seksuele intimidatie in Nederland
7. Besluit: naar een methodologie voor Ander Recht

Tot deze reeks behoren een serie wetenschappelijke publicaties die uitgaan van professoren van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.

De publicaties handelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het Belgisch personen- en familierecht, de geschiedenis van het publiekrecht en de politiek, …

De publicaties uit deze reeks richten zich in eerste instantie tot studenten, maar bieden ook een duidelijk overzicht voor de professional.

Reeds verschenen binnen deze reeks:

 Patricia Popelier is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij promoveerde in 1997 met een proefschrift over Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, dat bekroond werd met de F. Collinprijs 1998. Popelier is ook betrokken bij diverse wetenschappelijke tijdschriften en verenigingen. Zij is voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving, lid van de kernredactie van het tijdschrift “Theory and Practice of Legislation” (voorheen “Legisprudence”) en het Tijdschrift voor Wetgeving en vicevoorzitter van de International Association of Legislation. Zij publiceerde diverse boeken en bijdragen in het domein van het publiekrecht en de wetgevingsleer. Popelier heeft met name veel gepubliceerd over de positie van de (constitutionele) rechter op federaal en Europees niveau in relatie tot bestuur en beleid, en over federalisme en multilevel governance.

Dirk Heirbaut studeerde geschiedenis (1988) en rechten (1993) te Gent. Hij vervulde zijn legerdienst in het legermuseum te Brussel in de periode 1989-1990. Hierna werd hij assistent rechtsgeschiedenis bij professor Daniel Lambrecht in de Rechtsfaculteit te Gent. In 1997 verdedigde hij zijn doctoraat over het vroege Vlaamse leenrecht, ca. 1000-1305. Met ingang van 30 september 1998 is hij als professor rechtsgeschiedenis verbonden aan de UGent.

Petra Foubert is als advocaat gespecialiseerd in zowel het recht van de Europese Unie als het sociaal recht in de meest ruime zin. Sinds 1999 staat zij in de rechtspraktijk. Zij behandelde regelmatig dossiers met een Europeesrechtelijke inslag en voerde procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Petra heeft het advocatenwerk steeds gecombineerd met een academische loopbaan. Begin 1995 werd zij assistent aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven (Professor Koen Lenaerts). Zij schreef er een Engelstalig proefschrift over de juridische bescherming van de zwangere werkneemster in de Europese Unie en de Verenigde Staten, dat zij in 2002 verdedigde. In 2003 en 2004 was zij docent Europees recht aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Van 2003 tot 2009 doceerde zij aan de EHSAL-hogeschool te Brussel, waar zij verantwoordelijk was voor het vak Europees en internationaal sociaal recht in het Engelstalige programma Handelswetenschappen (Bachelor of Business Administration). In de zomer van 2009 werd Petra benoemd tot hoofddocent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Hasselt.

Ze publiceert in Belgische en buitenlandse juridische tijdschriften en werkt regelmatig mee aan nationale en internationale opleidingen Europees (sociaal) recht voor ambtenaren en magistraten. Ze geeft eveneens vormingen over diverse aspecten van het sociaal recht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief