Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Omgevingsrecht geannoteerd 2018

Op voorraad
1.106 p.
2018
Boek
Editor(s): De Waele Tom, Hubeau Bernard, Van Hoorick Geert, Vanheusden Bernard
Auteur(s): Ansoms Nele, Kristine Bams, Boullart Sven, Brouwers Sarah, Coopman Olivier, Jeroen De Coninck, De Maesschalck Sofie, De Smaele Els, De Smedt Peter, Pieter-Jan Defoort, Steven Denys, Desrumaux Stefaan, Michiel Deweirdt, Koen Dewulf, du Gardein Lies, Thomas Eyskens, Joris Geens, Geerts Annelies, Lindemans Dirk, Loix Yves, Loose Tom, Mertens Wim, Moonen Wouter, Opsommer Jan, Poelmans Wouter, Ponchaut Charlotte, Rasschaert Wim, Rodts Sofie, Michel Roosemont, Schijns Chris, Schoukens Hendrik, Storms Laurens, Thyssen Wannes, Tollenaere Veerle, Van de Sijpe Dirk, Van Giel Ive, Geert Van Hoorick, van Lommel Jo, Vandamme Stijn, Anna Vanhellemont, Bernard Vanheusden, Stijn Verbist
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.

ISBN 9789048632817 - Bestelcode 202181305
Omgevingsrecht geannoteerd 2018
€ 125,00
Abonnees € 100,00

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.


Inhoudstafel

1. ALGEMEEN

 • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (Landinrichtingsdecreet, B.S. 22.VIII.2014, ed. 2) (door S. Verbist)
 • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet, B.S. 1.X.2014, ed. 2.) (door S. Denys)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet, B.S. 23.X.2014), uittreksel: art. 1-113 en 386-397

2. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

 • Decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut(Compensatiedecreet, B.S. 6.V.2009) (door T. Loose)
 • Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet, B.S. 3.VII.2009, ed. 2) (door J. Geens en A. Geerts)
 • Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO), gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (B.S. 20.VIII.2009, ed. 2)

TITEL I. - INLEIDENDE BEPALINGEN

TITEL II. - PLANNING

TITEL III. - (opgeheven)

TITEL IV. - VERGUNNINGENBELEID

TITEL V. - DIVERSE BEPALINGEN

TITEL VI. [Versie zoals van toepassing tot 1 maart 2018] - HANDHAVINGSMAATREGELEN

TITEL VI. [Versie zoals van toepassing vanaf 1 maart 2018] - HANDHAVING

TITEL VII. - DIVERSE TEMPORELE EN OVERGANGSMAATREGELEN

TITEL VIII. - AANHALINGSWIJZE

 • Decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rechtshersteldecreet, B.S. 12.V.2014) (door M. Roosemont)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (Handhavingsdecreet, B.S. 27.VIII.2014) (niet opgenomen; betreft hoofdzakelijk wijzigingen aan de VCRO)

3. MILIEU

 • Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Wet Oppervlaktewateren, B.S. 1.V.1971, err. B.S. 14.VII.1987) (door D. Van De Sijpe)
 • Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (B.S. 11.IX.1973), uittreksel: art. 51-57, zgn. Duinendecreet (door G. Van Hoorick)
 • Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (Grondwaterdecreet, B.S. 5.VI.1984) (door D. Van De Sijpe)
 • Bosdecreet van 13 juni 1990 (Bosdecreet, B.S. 28.IX.1990) (door A. Vanhellemont)
 • Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Jachtdecreet, B.S. 7.IX.1991) (door S. Desrumaux)
 • Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (Wet Milieustakingsvordering, B.S. 19.II.1993) (door M. Deweirdt en W. Mertens)
 • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, B.S. 3.VI.1995)

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN (door B. Vanheusden)

TITEL II. - BESLUITVORMING EN INSPRAAK (door B. Vanheusden)

TITEL III. - BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG (door B. Vanheusden)

TITEL IV. - MILIEUEFFECT- EN VEILIGHEIDSRAPPORTAGE (door J. De Coninck)

TITEL V. - EXPLOITATIE VAN INRICHTINGEN EN ACTIVITEITEN EN ERKENDE PERSONEN (door W. Poelmans en B. Vanheusden)

TITEL VI. - MILIEUBELEIDSOVEREENKOMSTEN (door B. Vanheusden)

TITEL VIII. - KLIMAAT (door B. Vanheusden)

TITEL X. - AGENTSCHAPPEN (door B. Vanheusden)

TITEL XI. - STRATEGISCHE ADVISERING (door B. Vanheusden)

TITEL XV. - MILIEUSCHADE (door B. Vanheusden)

TITEL XVI. - TOEZICHT, HANDHAVING EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN (door P. De Smedt en Ch. Ponchaut)

Bijlagen

 • Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Decreet Natuurbehoud, B.S. 10.I.1998) (door H. Schoukens)
 • Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (Wet Mariene Milieu, B.S. 12.III.1999, ed. 2) (door H. Schoukens)
 • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Decreet Integraal Waterbeleid, B.S. 14.XI.2003, ed. 1, err. B.S. 5.XII.2003) (door P. De Smedt)
 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S. 1.VII.2004, err. B.S. 18.VIII.2004, ed. 1) (door C. Schijns)
 • Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie (B.S. 28.VIII.2006) (door W. Moonen)
 • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet, B.S. 22.I.2007, ed. 1, err. B.S. 20.II.2007, ed. 3) (door S. Vandamme)
 • Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten (Brownfielddecreet, B.S. 19.VI.2007) (door B. Vanheusden)
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet, B.S. 28.II.2012) (door S. Brouwers)

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Kristine Bams is eerste auditeur-afdelingshoofd in de Raad van State.

Steven Denys is hoofd van het Coördinatiebureau van de Dienst van de Bestuursrechtscolle­ges.

Bernard Vanheusden is advocaat in het publiek recht, meer bepaald het milieu- en energierecht.

Hi is doctor in de rechten (KU Leuven, 2007), licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2000) en kandidaat in de wijsbegeerte (KU Leuven, 1996). Hij is tevens professor aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt en gastdocent aan de HUBrussel. Hij is hoofdredacteur van de tijdschriften “Milieu- en Energierecht” (MER) en “Journal for European Environmental & Planning Law” (JEEPL) evenals lid van de redactieraad van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed” (TBO). 

Jeroen De Coninck is advocaat Publiek Recht & Vastgoed bij advocatenkantoor De Coninck.

Anna Vanhellemont studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent, met een specialisatie in het staats- en omgevingsrecht. Nadien werkte ze als wetenschappelijk medewerker in het vakgebied Milieurecht van de onderzoeksgroep Publiekrecht aan de Universiteit Gent. Sinds september 2017 is Anna mandaatassistent omgevingsrecht aan de Universiteit Hasselt.

Pieter-Jan Defoort is sinds 2007 als advocaat actief bij LDR. Hij legt zich toe op adviesverlening, overlegprocedures, beroepsprocedures en procedures voor de Raad van State en voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen over stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en ruimtelijke planningdossiers (onder meer structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten, bijzondere plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen).

Hij is co-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS), zetelt in het kernteam van het tijdschrift STORM, en zit tevens in de redactie van het geannoteerde Wetboek Ruimtelijke Ordening (die Keure).

Thomas Eyskens werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 1999 en behaalde het “Diplôme des études approfondies en droit public et administratif” aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) 2000. Hij richtte in 2013 het kantoor Portico op.

Hij is actief in het brede domein van het publiek en administratief recht, met een overwegende praktijk in stedenbouwrecht, milieurecht, overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht en het recht betreffende de lokale besturen. Hij verstrekt terzake advies en zorgt voor een juridische begeleiding bij publieke en private rechtspersonen. Hij kan daarbij steunen op een ruime ervaring inzake geschillenafwikkeling voor administratieve instanties, de Raad van State en de gewone rechtbanken en hoven.

Michel Roosemont is actief bij de Vlaamse Overheid.

Stijn Verbist is als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Hasselt alwaar hij Publiek Recht en Overtuigingsleer doceert, en samen met professor Peter Schollen Rechtsbescherming tegen de overheid. Vanaf 2014 doceert hij als gastspreker aan de VUB notarieel bestuursrecht.

Hij is co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift voor Deontologie en Tuchtrecht” en zetelt in de redactieraden van “TBO”, “TROS” en “CABG”. Hij doet voornamelijk onderzoek inzake publiek procesrecht, tuchtrecht, overheid en eigendom, aansprakelijkheidsrecht en overtuigings- en argumentatieleer.

Koen Dewulf is adjunct van de directeur bij Myria.

Geert Van Hoorick is licentiaat in de rechten en licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Hij behaalde in 1999 met de grootste onderscheiding het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over “Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg”. Zijn doctoraatsproefschrift werd in 2001 bekroond met de VDK-prijs voor duurzame ontwikkeling.

Hij is als hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht verbonden aan de Universiteit Gent, Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij is er belast met vakken in de sfeer van het omgevingsrecht (m.i.v. natuurbeschermingsrecht), notarieel bestuursrecht, agrarisch recht, en dierenwelzijnsrecht. Hij publiceerde onder meer boeken over het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht (Intersentia, 1997), over juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg (een bewerking van zijn doctoraatsproefschrift) (Intersentia, 2000), ruimtelijk bestuursrecht (Intersentia, 2006 en 2011), omgevingsrecht (Intersentia, 2016 en 2019), en notarieel bestuursrecht (Intersentia, 2006). Ook treedt hij op als promotor van onderzoeksprojecten in deze sfeer. Eén daarvan in opdracht van het Vlaamse Gewest, leidde tot het Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek (Intersentia, 2005), een proefdruk van een integrale “model” wetgeving m.b.t. natuurbehoud, landschapszorg, soortenbescherming en jacht, dat tevens in het Engels werd vertaald (Intersentia, 2008).

Tevens was hij in de periode 1992-2019 advocaat aan de balie van Gent, en ook in die hoedanigheid was hij dikwijls betrokken in onderzoeksprojecten en advisering in de vernoemde vakgebieden. Hij is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF). In de periode 2012-2018 was hij voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

 

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).


Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.


Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief