Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Omgevingsrecht geannoteerd 2018

Op voorraad
1.124 p.
2018
Boek
Editor(s): de waele tom, Hubeau Bernard, Van Hoorick Geert, Vanheusden Bernard
Auteur(s): Ansoms Nele, Bams Kristine, Boullart Sven, Brouwers Sarah, Coopman Olivier, De Coninck Jeroen, De Maesschalck Sofie, De Smaele Els, De Smedt Peter, Defoort Pieter-jan, Denys Steven, Desrumaux Stefaan, Deweirdt Michiel, Dewulf Koen, du Gardein Lies, Eyskens Thomas, Joris Geens, Geerts Annelies, Lindemans Dirk, Loix Yves, Loose Tom, Mertens Wim, Moonen Wouter, Opsommer Jan, Poelmans Wouter, Ponchaut Charlotte, Rasschaert Wim, Rodts Sofie, Roosemont Michel, Schijns Chris, Schoukens Hendrik, Schram Frankie, Storms Laurens, Thyssen Wannes, Tollenaere Veerle, Van de Sijpe Dirk, Van Giel Ive, Van Hoorick Geert, van Lommel Jo, Vandamme Stijn, Vanhellemont Anna, Vanheusden Bernard, Verbist Stijn
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.

ISBN 9789048632817 - Bestelcode 202181305
Omgevingsrecht geannoteerd 2018
€ 125,00
Abonnees € 100,00

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.


Inhoudstafel

1. ALGEMEEN

 • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (Landinrichtingsdecreet, B.S. 22.VIII.2014, ed. 2) (door S. Verbist)
 • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet, B.S. 1.X.2014, ed. 2.) (door S. Denys)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet, B.S. 23.X.2014), uittreksel: art. 1-113 en 386-397

2. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

 • Decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut(Compensatiedecreet, B.S. 6.V.2009) (door T. Loose)
 • Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet, B.S. 3.VII.2009, ed. 2) (door J. Geens en A. Geerts)
 • Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO), gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (B.S. 20.VIII.2009, ed. 2)

TITEL I. - INLEIDENDE BEPALINGEN

TITEL II. - PLANNING

TITEL III. - (opgeheven)

TITEL IV. - VERGUNNINGENBELEID

TITEL V. - DIVERSE BEPALINGEN

TITEL VI. [Versie zoals van toepassing tot 1 maart 2018] - HANDHAVINGSMAATREGELEN

TITEL VI. [Versie zoals van toepassing vanaf 1 maart 2018] - HANDHAVING

TITEL VII. - DIVERSE TEMPORELE EN OVERGANGSMAATREGELEN

TITEL VIII. - AANHALINGSWIJZE

 • Decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rechtshersteldecreet, B.S. 12.V.2014) (door M. Roosemont)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning (Handhavingsdecreet, B.S. 27.VIII.2014) (niet opgenomen; betreft hoofdzakelijk wijzigingen aan de VCRO)

3. MILIEU

 • Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Wet Oppervlaktewateren, B.S. 1.V.1971, err. B.S. 14.VII.1987) (door D. Van De Sijpe)
 • Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (B.S. 11.IX.1973), uittreksel: art. 51-57, zgn. Duinendecreet (door G. Van Hoorick)
 • Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (Grondwaterdecreet, B.S. 5.VI.1984) (door D. Van De Sijpe)
 • Bosdecreet van 13 juni 1990 (Bosdecreet, B.S. 28.IX.1990) (door A. Vanhellemont)
 • Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Jachtdecreet, B.S. 7.IX.1991) (door S. Desrumaux)
 • Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (Wet Milieustakingsvordering, B.S. 19.II.1993) (door M. Deweirdt en W. Mertens)
 • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, B.S. 3.VI.1995)

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN (door B. Vanheusden)

TITEL II. - BESLUITVORMING EN INSPRAAK (door B. Vanheusden)

TITEL III. - BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG (door B. Vanheusden)

TITEL IV. - MILIEUEFFECT- EN VEILIGHEIDSRAPPORTAGE (door J. De Coninck)

TITEL V. - EXPLOITATIE VAN INRICHTINGEN EN ACTIVITEITEN EN ERKENDE PERSONEN (door W. Poelmans en B. Vanheusden)

TITEL VI. - MILIEUBELEIDSOVEREENKOMSTEN (door B. Vanheusden)

TITEL VIII. - KLIMAAT (door B. Vanheusden)

TITEL X. - AGENTSCHAPPEN (door B. Vanheusden)

TITEL XI. - STRATEGISCHE ADVISERING (door B. Vanheusden)

TITEL XV. - MILIEUSCHADE (door B. Vanheusden)

TITEL XVI. - TOEZICHT, HANDHAVING EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN (door P. De Smedt en Ch. Ponchaut)

Bijlagen

 • Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Decreet Natuurbehoud, B.S. 10.I.1998) (door H. Schoukens)
 • Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (Wet Mariene Milieu, B.S. 12.III.1999, ed. 2) (door H. Schoukens)
 • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Decreet Integraal Waterbeleid, B.S. 14.XI.2003, ed. 1, err. B.S. 5.XII.2003) (door P. De Smedt)
 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S. 1.VII.2004, err. B.S. 18.VIII.2004, ed. 1) (door C. Schijns)
 • Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie (B.S. 28.VIII.2006) (door W. Moonen)
 • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet, B.S. 22.I.2007, ed. 1, err. B.S. 20.II.2007, ed. 3) (door S. Vandamme)
 • Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten (Brownfielddecreet, B.S. 19.VI.2007) (door B. Vanheusden)
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet, B.S. 28.II.2012) (door S. Brouwers)

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Joris Geens is advocaat sinds 2008. Hij heeft een specialisatie opgebouwd in het bestuursrecht en meer in het bijzonder in het algemeen administratief recht, omgevingsrecht, overheidscont(r)acten, domeingoederenrecht, onteigeningen en wegenrecht. Hij legt zich hierbij toe op de begeleiding, advisering en procedures (hoven en rechtbanken, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, administratieve procedures voor de Deputatie of Vlaamse overheid …).


Tot 2016 was Joris Geens tevens werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij verschillende lesopdrachten had als assistent van de afdeling Publiek recht en dit binnen de instituten voor Administratief Recht, Milieu- en Energierecht en Gerechtelijk Recht. Thans is hij benoemd als lid van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.


Daarnaast is Joris spreker op talrijke studiedagen en heeft hij verschillende artikelen en bijdragen gepubliceerd. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) en maakt deel uit van enkele redactieraden van tijdschriften in het administratief recht en omgevingsrecht.


Joris Geens heeft tevens bestuurservaring opgebouwd in zijn huidig mandaat als schepen van de gemeente Zandhoven, lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en als bestuurder van een vennootschap.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief