Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Omgevingsrecht geannoteerd 2018

Op voorraad
1.124 p.
2018
Boek
Editor(s): De Waele Tom, Hubeau Bernard, Van Hoorick Geert, Vanheusden Bernard
Auteur(s): Ansoms Nele, Bams Kristine, Boullart Sven, Brouwers Sarah, Coopman Olivier, De Coninck Jeroen, De Maesschalck Sofie, De Smaele Els, De Smedt Peter, Defoort Pieter-Jan, Denys Steven, Desrumaux Stefaan, Deweirdt Michiel, Dewulf Koen, du Gardein Lies, Eyskens Thomas, Geens Joris, Geerts Annelies, Lindemans Dirk, Loix Yves, Loose Tom, Mertens Wim, Moonen Wouter, Opsommer Jan, Poelmans Wouter, Ponchaut Charlotte, Rasschaert Wim, Rodts Sofie, Roosemont Michel, Schijns Chris, Schoukens Hendrik, Schram Frankie, Storms Laurens, Thyssen Wannes, Tollenaere Veerle, Van de Sijpe Dirk, Van Giel Ive, Van Hoorick Geert, van Lommel Jo, Vandamme Stijn, Vanhellemont Anna, Vanheusden Bernard en Verbist Stijn
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.

ISBN 9789048632817 - Bestelcode 202181305
Omgevingsrecht geannoteerd 2018
€ 125,00
Abonnees € 100,00

Het omgevingsrecht heeft de voorbije jaren in snel tempo ingang gevonden als overkoepelende rechtstak voor het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. De term staat echter voor meer dan louter een overkoepeling, maar is ook ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Een exponent van deze integratie vormt het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014, dat op 1 januari 2018 nu voor iedereen in werking is getreden. Hierdoor is ook de terminologie op het vlak van vergunningverlening veranderd en spreken we niet langer van milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, maar van omgevingsvergunningen.
 
Hoog tijd dus ook voor de redactieteams van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om de koppen bij elkaar te steken en beide wetboeken te integreren in dit nieuwe Wetboek Omgevingsrecht.
 
Het omgevingsrecht is een van de belangrijkste en meest relevante rechtstakken. Tegelijkertijd is het ook een complexe en omvangrijke rechtstak. Een eigen wetboek kon dan ook niet ontbreken. Deze uitgave komt tegemoet aan de nood aan een dergelijk wetboek.
 
Zoals dit het geval is voor de andere wetboeken binnen de reeks geannoteerde “Blauwe Wetboeken”, bevat dit wetboek de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het betreft wetgeving omtrent zowel algemene bepalingen, als meer specifiek de ruimtelijke ordening en het milieu. De focus ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om:

 • het Omgevingsvergunningsdecreet
 • het Decreet Complexe Projecten
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
 • het Rooilijnendecreet
 • het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid
 • het Bodemdecreet
 • het Natuurbehoudsdecreet
 • de Milieustakingswet
 • ...

Het wetboek is voorzien van alle wetswijzigingen, samenvattingen van belangrijke rechtspraak, interessante rechtsleer en overzichten van rechtspraak.
 
Voor al wie in het omgevingsrecht bedrijvig is, is dit geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht hét werkinstrument bij uitstek.
De wetgeving is bijgewerkt tot en met B.S. 1 mei 2018.


Inhoudstafel

1. ALGEMEEN

 • Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting (Landinrichtingsdecreet, B.S. 22.VIII.2014, ed. 2)
 • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet, B.S. 1.X.2014, ed. 2.)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet, B.S. 23.X.2014), uittreksel: art. 1-113 en 386-397
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (Complexeprojectendecreet, B.S. 27.VIII.2014)

2. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

 • Decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut(Compensatiedecreet, B.S. 6.V.2009)
 • Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet, B.S. 3.VII.2009, ed. 2)
 • Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO), gecoördineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (B.S. 20.VIII.2009, ed. 2)
 • Decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan (Rechtshersteldecreet, B.S. 12.V.2014)

3. MILIEU

 • Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Wet Oppervlaktewateren, B.S. 1.V.1971, err. B.S. 14.VII.1987)
 • Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud (B.S. 11.IX.1973), uittreksel: art. 51-57, zgn. Duinendecreet
 • Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (Grondwaterdecreet, B.S. 5.VI.1984)
 • Bosdecreet van 13 juni 1990 (Bosdecreet, B.S. 28.IX.1990)
 • Jachtdecreet van 24 juli 1991 (Jachtdecreet, B.S. 7.IX.1991)
 • Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (Wet Milieustakingsvordering, B.S. 19.II.1993)
 • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, B.S. 3.VI.1995)
 • Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Decreet Natuurbehoud, B.S. 10.I.1998)
 • Wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (Wet Mariene Milieu, B.S. 12.III.1999, ed. 2)
 • Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Decreet Integraal Waterbeleid, B.S. 14.XI.2003, ed. 1, err. B.S. 5.XII.2003)
 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (B.S. 1.VII.2004, err. B.S. 18.VIII.2004, ed. 1)
 • Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie (B.S. 28.VIII.2006)
 • Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet, B.S. 22.I.2007, ed. 1, err. B.S. 20.II.2007, ed. 3)
 • Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten (Brownfielddecreet, B.S. 19.VI.2007)
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet, B.S. 28.II.2012)

Geannoteerde wetboeken

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief