Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lokale Besturen Addendum 2018

Op voorraad
430 p.
2018
Boek
Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken
Dit addendum is bijgewerkt tot en met BS 15 februari 2018.Het nieuwe decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is een mijlpaal in de regelgeving over de organisatie en de werking van de gemeenten, de districten, de OCMW’s, de verzelfstandigde besturen die de gemeenten en de OCMW’s kunnen oprichten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten en OCMW’s kunnen deelnemen.De bestaande decreten die de organisatie en de werking van deze lokale besturen regelen, worden samengebracht in één tekst. Het betreft het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet m.b.t. de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Niet alleende regelgeving van de voormelde besturen wordt samengebracht in één decreet. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet ook in een aantal belangrijke hervormingen met o.m. een verregaande integratie van het OCMW en de gemeente en belangrijke ingrepen wat de beleids- en beheerscyclus betreft en wijzigingen inzake het bestuurlijk toezicht.
 
Na de integratie van de voormelde decreetbepalingen blijven er echter ook nog bepalingen van toepassing in de Nieuwe Gemeentewet en in de OCMW-wet. Het betreft de aangelegenheden waarvoor de federale wetgever bevoegd is gebleven.

In dit addendum (bij de editie 2015 van het geannoteerd wetboek Lokale Besturen) vindt u dan ook de niet-geannoteerde versies van:
 • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
  Hiervan treden de meeste bepalingen in werking op 1 januari 2019. Voor de bepalingen die op een andere datum in werking treden (m.u.v. de wijzings- en slotbepalingen) wordt onder het desbetreffend artikel de specifieke datum van inwerkingtreding vermeld.
 • het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het Intercommunale-decreet van 6 juli 2001
  Telkens met cursivering van de bepalingen die zullen worden opgeheven met vermelding van de specifieke opheffingsdatum.
   
 • de Nieuwe Gemeentewet en de OCMW-wet
  Telkens met cursivering van de bepalingen die zullen worden opgeheven met vermelding van de specifieke opheffingsdatum. Bij de bepalingen die verder van toepassing blijven, wordt bij elk artikel duidelijk vermeld voor welke gemeenten en voor welke aangelegenheden die bepalingen nog van toepassing zijn.
Dit addendum dient als aanvulling op het geannoteerd wetboek van 2015. Het nieuwe geannoteerde wetboek verschijnt later.
ISBN 9789048632695 - Bestelcode 202181203
Lokale Besturen Addendum 2018
€ 31,00
Abonnees € 25,00

Dit addendum is bijgewerkt tot en met BS 15 februari 2018.Het nieuwe decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is een mijlpaal in de regelgeving over de organisatie en de werking van de gemeenten, de districten, de OCMW’s, de verzelfstandigde besturen die de gemeenten en de OCMW’s kunnen oprichten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten en OCMW’s kunnen deelnemen.De bestaande decreten die de organisatie en de werking van deze lokale besturen regelen, worden samengebracht in één tekst. Het betreft het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet m.b.t. de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Niet alleende regelgeving van de voormelde besturen wordt samengebracht in één decreet. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet ook in een aantal belangrijke hervormingen met o.m. een verregaande integratie van het OCMW en de gemeente en belangrijke ingrepen wat de beleids- en beheerscyclus betreft en wijzigingen inzake het bestuurlijk toezicht.
 
Na de integratie van de voormelde decreetbepalingen blijven er echter ook nog bepalingen van toepassing in de Nieuwe Gemeentewet en in de OCMW-wet. Het betreft de aangelegenheden waarvoor de federale wetgever bevoegd is gebleven.

In dit addendum (bij de editie 2015 van het geannoteerd wetboek Lokale Besturen) vindt u dan ook de niet-geannoteerde versies van:

 • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
  Hiervan treden de meeste bepalingen in werking op 1 januari 2019. Voor de bepalingen die op een andere datum in werking treden (m.u.v. de wijzings- en slotbepalingen) wordt onder het desbetreffend artikel de specifieke datum van inwerkingtreding vermeld.
 • het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het Intercommunale-decreet van 6 juli 2001
  Telkens met cursivering van de bepalingen die zullen worden opgeheven met vermelding van de specifieke opheffingsdatum.
   
 • de Nieuwe Gemeentewet en de OCMW-wet
  Telkens met cursivering van de bepalingen die zullen worden opgeheven met vermelding van de specifieke opheffingsdatum. Bij de bepalingen die verder van toepassing blijven, wordt bij elk artikel duidelijk vermeld voor welke gemeenten en voor welke aangelegenheden die bepalingen nog van toepassing zijn.
Dit addendum dient als aanvulling op het geannoteerd wetboek van 2015. Het nieuwe geannoteerde wetboek verschijnt later.


Inhoudstafel

Woord vooraf
Inhoudstafel                    
I. LOKALE BESTUREN
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
DEEL 1. – ALGEMENE BEPALINGENDEEL 2. – HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE EN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNTitel 1. – De politieke organisatie van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel 2. – De ambtelijke organisatie van de gemeente en van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel 3. – De extern verzelfstandigde agentschappenTitel 4. – De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel 5. – De werking van het lokaal bestuurTitel 6. – Participatie van de burgerTitel 7. – Het bestuurlijk toezichtTitel 8. – Vrijwillige samenvoeging van gemeentenTitel 9. – Samenvoeging van gemeenten op initiatief van de Vlaamse regeringDEEL 3. – DEELNAME IN RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKINGTitel 1. – Deelname van de gemeente in rechtspersonenTitel 2. – Overeenkomsten tussen gemeentenTitel 3. – De intergemeentelijke samenwerkingTitel 4. – De verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn                                 DEEL 4. – SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTE VOEREN EN DE GEMEENTEN, VERMELD IN ARTIKEL 7 VAN DE WETTEN OP HET GEBRUIK VAN DE TALEN IN BESTUURSZAKEN, GECOÖRDINEERD OP 18 JULI 1966Titel 1. – De politieke organisatie van de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel 2. – De ambtelijke organisatie van de gemeente en van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel 3. – De extern verzelfstandigde agentschappenTitel 4. – De beleids- en beheerscyclus van de gemeenteTitel 5. – De werking van het lokaal bestuurTitel 6. – De participatie van de burgerTitel 7. – Het bestuurlijk toezicht                                          Titel 8. – Vrijwillige samenvoeging van gemeentenTitel 9. – Samenvoeging van gemeenten op initiatief van de Vlaamse regeringTitel 10. – Deelname van de gemeente in rechtspersonen en samenwerkingDEEL 5. – WIJZIGINGSBEPALINGENDEEL 6. – SLOTBEPALINGENTitel 1. – OpheffingsbepalingenTitel 2. – OvergangsbepalingenTitel 3. – Inwerkingtreding           II. GEMEENTE
Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Titel I – Algemene bepalingen (opgeheven)Titel II – Het gemeentebestuurTitel III – PersoneelTitel IV – Planning en financieel beheerTitel V – Bepalingen over de werking van de gemeenteTitel VI – Participatie van de burgerTitel VII – De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappenTitel VIII – Bestuurlijk toezicht en externe auditTitel IX – Samenwerking met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel X – De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de grondwetTitel XI – Diverse bepalingenTitel XII – SlotbepalingenNieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
Het betreft de versie van de Nieuwe Gemeentewet zoals van toepassing voor de gemeenten gelegen in het Vlaamse Gewest, behoudens uitdrukkelijke vermelding dat deze bepalingen enkel van toepassing zijn voor de Vlaamse randgemeenten, de Vlaamse taalgrensgemeenten en/of de gemeente Voeren.Titel I – Het gemeentebestuurTitel II – BevoegdhedenTitel III – Het personeel             Titel IV – Gemeentepolitie (opgeheven)Titel V – Goederen en inkomsten van de gemeenteTitel VI – Begroting en rekeningenTitel VII – ToezichtTitel VIII – RechtsgedingenTitel IX – Bepaling van de gemeentegrenzenTitel X – Gemeentewegen (opgeheven)Titel XI – Naam (opgeheven)Titel XII – De openbare instellingen (opgeheven)Titel XIII – Bijzondere bepalingen betreffende de gemeenten van het Brusselse hoofdstedelijk gewestTitel XIV – De tuchtregelingTitel XV – Over de gemeentelijke volksraadpleging (opgeheven)             Titel XVbis – De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de gemeenten (opgeheven)Titel XVI – De binnengemeentelijke territoriale organen als bedoeld in artikel 41 van de grondwetIII. OCMW
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Titel I – Algemene bepalingen (opgeheven)Titel II – Het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel III – Het personeel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel IV – Financiering, planning en financieel beheerTitel V – Bepalingen over de werking van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel VI – Participatie van de burgerTitel VII – De intern verzelfstandigde agentschappen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnTitel VIII – Externe verzelfstandiging en samenwerkingTitel IX – Bestuurlijk toezicht en externe auditTitel X – Samenwerking met de gemeenteTitel XI – WijzigingsbepalingenTitel XII – Slotbepalingen         Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijnHet betreft de versie van de OCMW-wet zoals van toepassing voor de OCMW’s in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied, behoudens uitdrukkelijke vermelding dat deze bepalingen enkel van toepassing zijn voor de OCMW’s in de Vlaamse randgemeenten, de Vlaamse taalgrensgemeenten en/of de gemeente Voeren. In deze versie zijn ook de bijzondere bepalingen voor de OCMW's in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inbegrepen.IV. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

De geannoteerde wetboeken van die Keure zorgen ervoor dat uw zoektocht naar antwoorden voor een juridisch probleem eenvoudiger wordt.

 

Deze wetboeken zijn zorgvuldig samengesteld door een ruime ploeg van specialisten binnen het vakgebied. U heeft steeds up-to-date informatie door (twee)jaarlijkse updates, met eventuele tussentijdse addenda.

 

In elk wetboek krijgt u de geactualiseerde wetteksten en aan de hand van annotaties ook de samenvatting van relevante rechtspraak en een overzicht van essentiële rechtsliteratuur.

 

Per artikel kan u in principe volgende rubrieken terugvinden:

Wat vindt u in een geannoteerd wetboek?

 

Beschikbaar in deze reeks

In het Nederlands:

In het Frans:


Ontdek ook

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief