Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? De wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant

Op voorraad
424 p.
2018
Boek
Auteur(s): Inger De Wilde

Ondanks het principieel statutair dienstverband, is contractuele tewerkstelling in de overheidssector niet te beschouwen als een randfenomeen. Een vaak gehoorde reden voor de aanwerving van contractanten, is de idee dat die tewerkstellingsvorm de overheidswerkgever meer flexibiliteit biedt. In het doctoraatsonderzoek van Inger De Wilde wordt de analyse van die aanname centraal geplaatst, in het bijzonder in relatie tot het (eenzijdige) wijzigingsrecht. Vanuit de nood aan een flexibele(r) arbeidsconfiguratie heeft de contractuele tewerkstelling inderdaad een aantal belangrijke merites, maar uit het onderzoek van de auteur blijkt duidelijk dat de rechtspositie van de overheidscontractant - althans theoretisch-juridisch - rigider is dan die van de statutaire collega wanneer het gaat om de (eenzijdige) wijzigbaarheid van hun arbeidsvoorwaarden.

Er lijkt geen algemeen wijzigingsrecht te bestaan dat louter en alleen zou steunen op het feit dat de arbeidsvoorwaarden van contractanten worden geregeld door een eenzijdig wijzigbare rechtspositieregeling of andere reglementaire bepalingen. De bestuursrechtelijke context, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel als onderdeel van de beginselen van de openbare dienst, lijkt in dit leerstuk ondergeschikt aan de bescherming die de contractant wordt geboden vanuit het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht.

Dit boek bestaat uit drie delen:

  • een schets van de historische ontwikkeling van de contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in rechte en in de feiten;
  • een analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant, met bijzondere aandacht voor de juridische determinanten die de rechtspositie van de overheidscontractant bepalen (i.e. arbeidsrechtelijke normen, maar ook de doorwerking van bestuursrechtelijke normen en beginselen);
  • een afsluitend deel waarbij de auteur reflecteert over enkele (toekomstige) denksporen die een uitweg kunnen bieden uit de impasse waarin de overheidswerkgever zich bevindt wanneer hij loon- en arbeidsvoorwaarden collectief wil wijzigen.

Het softcover boek is de handelseditie van het proefschrift dat Inger De Wilde op 6 juli 2016 succesvol verdedigde aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

ISBN 9789048631803 - Bestelcode 202176202
Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? De wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant
€ 130,00
Abonnees € 104,00

Ondanks het principieel statutair dienstverband, is contractuele tewerkstelling in de overheidssector niet te beschouwen als een randfenomeen. Een vaak gehoorde reden voor de aanwerving van contractanten, is de idee dat die tewerkstellingsvorm de overheidswerkgever meer flexibiliteit biedt. In het doctoraatsonderzoek van Inger De Wilde wordt de analyse van die aanname centraal geplaatst, in het bijzonder in relatie tot het (eenzijdige) wijzigingsrecht. Vanuit de nood aan een flexibele(r) arbeidsconfiguratie heeft de contractuele tewerkstelling inderdaad een aantal belangrijke merites, maar uit het onderzoek van de auteur blijkt duidelijk dat de rechtspositie van de overheidscontractant - althans theoretisch-juridisch - rigider is dan die van de statutaire collega wanneer het gaat om de (eenzijdige) wijzigbaarheid van hun arbeidsvoorwaarden.

Er lijkt geen algemeen wijzigingsrecht te bestaan dat louter en alleen zou steunen op het feit dat de arbeidsvoorwaarden van contractanten worden geregeld door een eenzijdig wijzigbare rechtspositieregeling of andere reglementaire bepalingen. De bestuursrechtelijke context, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van het veranderlijkheidsbeginsel als onderdeel van de beginselen van de openbare dienst, lijkt in dit leerstuk ondergeschikt aan de bescherming die de contractant wordt geboden vanuit het verbintenissen- en (vooral) het arbeidsrecht.

Dit boek bestaat uit drie delen:

  • een schets van de historische ontwikkeling van de contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in rechte en in de feiten;
  • een analyse van het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant, met bijzondere aandacht voor de juridische determinanten die de rechtspositie van de overheidscontractant bepalen (i.e. arbeidsrechtelijke normen, maar ook de doorwerking van bestuursrechtelijke normen en beginselen);
  • een afsluitend deel waarbij de auteur reflecteert over enkele (toekomstige) denksporen die een uitweg kunnen bieden uit de impasse waarin de overheidswerkgever zich bevindt wanneer hij loon- en arbeidsvoorwaarden collectief wil wijzigen.

Het softcover boek is de handelseditie van het proefschrift dat Inger De Wilde op 6 juli 2016 succesvol verdedigde aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.


Inhoudstafel

Inhoud
Dankwoord
Tabellen
Figuren
Lijst van afkortingen wetgeving
Ten geleide

DEEL I. BEKNOPTE SCHETS VAN DE CONTRACTUELE ARBEIDSVERHOUDING IN DE BELGISCHE PUBLIEKE SECTOR IN RECHTE EN IN DE FEITEN
INLEIDING

Hoofdstuk I. Contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in rechte en in de feiten
1. De la nature du lien juridique
2. Contractuele arbeidsverhouding als uitzondering op het principieel statutair dienstverband
3. Tussenbesluit hoofdstuk I: reflecties over de (grond)wettelijkheid van de afschaffing van het principieel statutair dienstverband

Hoofdstuk II. Contractuele arbeidsverhouding in de Belgische publieke sector in de feiten
1. Inleiding
2. Contractueel personeel bij de federale overheid: evolutie van 1969 tot en met 2016
3. Contractueel personeel bij de Vlaamse overheid: evolutie van 1990 tot 2014
4. Contractueel personeel bij de lokale besturen: evolutie van 1987 tot en met 2016
5. Tussenbesluit hoofdstuk II

UITLEIDENDE BESCHOUWINGEN BIJ DEEL I

DEEL II. HET (EENZIJDIGE) WIJZIGINGSRECHT TEN AANZIEN VAN DE OVERHEIDSCONTRACTANT
INLEIDING
 

Hoofdstuk I. Introductie tot de arbeidsrechtelijke invulling van het (eenzijdige) wijzigingsrecht
1. Uitgangspunt: verbindende kracht van (arbeids)overeenkomsten
2. Gewettigde afwijkingen beginsel verbindende kracht (arbeids)overeenkomsten
3. Ongewettigde afwijking beginsel verbindende kracht (arbeids)overeenkomsten: potentiële gevolgen
4. Tussenbesluit hoofdstuk I

Hoofdstuk II. Overzicht juridische determinanten rechtspositie overheidscontractant
1. Doelstelling
2. Eerste cluster: arbeidswetgeving
3. Tweede cluster: wisselwerking rechtspositieregeling en arbeidsrecht
4. Derde cluster: niet-toepasselijkheid CAO-Wet en de bijzondere regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector
5. Vierde cluster: beïnvloeding vanuit het bestuursrecht
6. Tussenbesluit hoofdstuk II

Hoofdstuk III. Het (eenzijdige) wijzigingsrecht ten aanzien van de overheidscontractant
1. Inleiding
2. Algemeen: veranderlijkheidsbeginsel versus verbindende kracht (arbeids)overeenkomst
3. Gewettigde afwijkingen beginsel verbindende kracht arbeidsovereenkomst overheidscontractant
4. Samengevat: (eenzijdige) wijzigbaarheid loon overheidscontractant

UITLEIDENDE BESCHOUWINGEN BIJ DEEL II

DEEL III. QUO VADIS? EEN ONDERZOEKSAGENDA
1. Inleiding
2. Onderzoeksvragen
3. Quo vadis? Een agenda voor vervolgonderzoek

BIBLIOGRAFIE
BIJLAGEN

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Inger De Wilde is postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Zij maakte een doctoraat over de wijzigbaarheid van de individueel en collectief bepaalde arbeidsvoorwaarden van overheidscontractanten. Binnen de Universiteit Antwerpen verricht zij onderzoek naar de meest uiteenlopende vraagstukken die verband houden met de (eenvormige) rechtspositie van het statutaire en het contractuele overheidspersoneel, inclusief hun sociale bescherming. Aan de Universiteit Gent neemt Inger De Wilde diverse onderwijsopdrachten voor haar rekening in de bachelor en de master rechten en de master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief