Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Twintig jaar Welzijnswet

Op voorraad
198 p.
2017
Boek
Editor(s): Van Regenmortel Anne
Is onderdeel van de reeks Arbeidsrecht

Op 4 augustus 2016 vierde de Welzijnswet zijn 20e verjaardag. Van deze gelegenheid maakten de auteurs graag gebruik om het Handboek Welzijn op het Werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit deden ze door in te zoomen op deze items uit het handboek, aangevuld met recente ontwikkelingen en actualisering:

  • Psychosociale risico’s en aandoeningen op het werk, zoals onder meer stress en burn-out: In dit deel worden de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren grondig belicht, vertrekkend vanuit een globaal overzicht en een analyse van het in de welzijnsreglementering vervatte juridisch kader.
  • De nieuwe regelgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: Naast een didactische en uitgebreide toelichting van dit nieuw juridisch kader (nieuwe regelgeving van 28 oktober 2016), krijgt u ook een gedetailleere omschrijving van de re-integratiebeoordeling en het re-integratieplan als sleutelelementen van deze nieuwe regelgeving. Ook aan het collectieve luik en de arbeidsrechtelijke aspecten wordt niet voorbijgegaan.
  • De Wet Bescherming Preventieadviseurs van 20 december 2002 wordt verrijkt met een overzicht van de rechtspraak die in de periode 2002-2016 in dit verband tot stand kwam.
  • De toenemende uitbesteding van werkzaamheden was een goede reden om de welzijnsverplichtingen bij werkzaamheden met diverse ondernemingen te bespreken. In dit deel krijgt u een geactualiseerde versie en tevens kritische benadering met de nodige aandacht voor de rechtspraak die overigens vooral in correctionele zaken tot stand kwam.
  • Verwijzing naar de oude regelgeving, aangevuld met een verwijzing naar de corresponderende bepalingen uit de Codex over het Welzijn op het Werk (op 12 juni 2017 in werking getreden).
ISBN 9789048632299 - Bestelcode 202185300
Twintig jaar Welzijnswet
€ 85,00
Abonnees € 68,00

Op 4 augustus 2016 vierde de Welzijnswet zijn 20e verjaardag. Van deze gelegenheid maakten de auteurs graag gebruik om het Handboek Welzijn op het Werk opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit deden ze door in te zoomen op deze items uit het handboek, aangevuld met recente ontwikkelingen en actualisering:

  • Psychosociale risico’s en aandoeningen op het werk, zoals onder meer stress en burn-out: In dit deel worden de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren grondig belicht, vertrekkend vanuit een globaal overzicht en een analyse van het in de welzijnsreglementering vervatte juridisch kader.
  • De nieuwe regelgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers: Naast een didactische en uitgebreide toelichting van dit nieuw juridisch kader (nieuwe regelgeving van 28 oktober 2016), krijgt u ook een gedetailleere omschrijving van de re-integratiebeoordeling en het re-integratieplan als sleutelelementen van deze nieuwe regelgeving. Ook aan het collectieve luik en de arbeidsrechtelijke aspecten wordt niet voorbijgegaan.
  • De Wet Bescherming Preventieadviseurs van 20 december 2002 wordt verrijkt met een overzicht van de rechtspraak die in de periode 2002-2016 in dit verband tot stand kwam.
  • De toenemende uitbesteding van werkzaamheden was een goede reden om de welzijnsverplichtingen bij werkzaamheden met diverse ondernemingen te bespreken. In dit deel krijgt u een geactualiseerde versie en tevens kritische benadering met de nodige aandacht voor de rechtspraak die overigens vooral in correctionele zaken tot stand kwam.
  • Verwijzing naar de oude regelgeving, aangevuld met een verwijzing naar de corresponderende bepalingen uit de Codex over het Welzijn op het Werk (op 12 juni 2017 in werking getreden).


Inhoudstafel

WOORD VOORAF
door Anne Van Regenmortel

DEEL 1. PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR STRESS EN BURN-OUT. OVER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER … EN ANDERE ACTOREN
door Kelly Reyniers

Hoofdstuk 1. Probleemstelling en opzet

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 3. Begrippenkader

Hoofdstuk 4. Beknopte situering van de betrokken actoren

Hoofdstuk 5. Beter voorkomen dan genezen: een algemeen kader met nadruk op preventie

Hoofdstuk 6. De “gewone sociale verhoudingen” als actiemiddel

Hoofdstuk 7. Interne procedures: de “psychosociale interventie”

Hoofdstuk 8. Externe procedures: vorderingen voor de arbeidsrechtbank

Hoofdstuk 9. Bescherming tegen ontslag en nadelige maatregelen

Hoofdstuk 10. Besluit

DEEL 2. DE NIEUWE REGELS VOOR RE-INTEGRATIE VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS
door Valérie Vervliet

Inleiding

Hoofdstuk 1. Enkele principes van re-integratie

Hoofdstuk 2. Opstart van het re-integratietraject

Hoofdstuk 3. Re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Hoofdstuk 4. Re-integratieplan

Hoofdstuk 5. Collectief luik: het re-integratiebeleid van de onderneming

Hoofdstuk 6. Arbeidsrechtelijke aspecten van re-integratie

Conclusie in de vorm van enkele bedenkingen

DEEL 3. WET BESCHERMING PREVENTIEADVISEURS: KRONIEK VAN DE RECHTSPRAAK IN DE PERIODE 2002-2016
door I. Van Puyvelde en A. Van Regenmortel

Inleiding

Hoofdstuk 1. Ratio legis en juridische aard van de ontslagbescherming

Hoofdstuk 2. Draagwijdte van de bescherming

Hoofdstuk 3. De beschermde personen

Hoofdstuk 4. Toegelaten beëindigingswijzen

Hoofdstuk 5. Procedure

Hoofdstuk 6. Beschermingsvergoeding

Afsluitende bedenkingen

DEEL 4. DE WELZIJNSVERPLICHTINGEN BIJ WERKZAAMHEDEN MET DIVERSE ONDERNEMINGEN: VOLSTAAT HET HUIDIGE WETGEVEND ARSENAAL?
door Jan Buelens

Inleiding

Hoofdstuk 1. Historiek

Hoofdstuk 2. De hoofdstukken III, IV en V van de Welzijnswet

Hoofdstuk 3. Bepalingen ter voorkoming van ernstige arbeidsongevallen

Besluit

> Bekijk de integrale inhoudstafel.

Reeks Arbeidsrecht - Praktijkstudies

MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Anne Van Regenmortel studeerde af als licentiaat in de rechten (U.I.A) in 1981. Ze behaalde daarna haar diploma bijzonder licentiaat in het sociaal recht aan de VUB (1982) en promoveerde tot doctor in de rechten aan de U.I.A. (1988).


Sinds 1989 is ze advocaat bij de balie van Antwerpen en sinds 2009 voltijds hoogleraar rechten aan de UAntwerpen.

Jan Buelens is Professor arbeidsrecht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat bij Progress Lawyers Network.

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994).  Ze behaalde in maart 2015 de graad van doctor in de rechten (UA).  Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen. Van 2003 tot medio 2009 werkte zij fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep sociale concurrentie en recht). Sinds oktober 2009 combineert zij de beide activiteiten.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst (het onderwerp van haar doctoraal proefschrift), de intellectuele rechten van werknemers en het welzijn op het werk.

Ilse doceert aan de Universiteit Antwerpen en aan de HUB. Zij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, van de Adviesraad voor de Postacademische Vorming Sociaal Recht (PAVO, Universiteit Antwerpen) en van de werkgroep ‘Sociale Wetgeving hoger onderwijs Antwerpen’. Ze is lid van Begasoz vzw.  De vereniging heeft als doel de academische contacten te bevorderen tussen de professoren sociaal recht.  Begasoz vormt een forum voor professoren sociaal recht, draagt bij tot publicaties, bevordert gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek, organiseert gemeenschappelijke studiedagen en is een emanatie van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap op internationaal vlak. Zij is deeleditor van de uitgave Overzicht van Rechtspraak en Rechtsleer Sociale Zekerheid (deel II : Uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, uitgave die Keure) en van de uitgave Wet en Duiding. Welzijn op het werk: Publieke en private sector (uitgave Larcier). 

Mr. Van Puyvelde is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Valérie Vervliet is master in de rechten (UAntwerpen, 1998) en behaalde aan deze universiteit haar doctoraat in de rechten (2006). Na haar studies was ze assistent socialezekerheidsrecht (UA, 1998-2006), lector sociaal recht aan de XIOS Hogeschool Limburg (1997-1998) en doctor-assistent sociaelezekerheidsrecht (UA, 2006-2010).

Momenteel is ze postdoctoraal navorser aan de UAntwerpen, attaché jurist AD Humanisering van de Arbeid bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en docent aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau I.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief